Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Zamówienia publiczne...

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

Zamówienia publiczne dla zaawansowanych.

Kompleksowy kurs

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Celem kursu jest praktyczne omówienie kluczowych obszarów zamówień publicznych oraz zweryfikowanie zdobytej wiedzy poprzez ćwiczenia. Na szkoleniu zostaną szeroko omówione takie pojęcia jak: elektornizacja zp, opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu i wiele wiele innych pojęć w stopniu zaawansowanym.

Trener omówi zagadnienia związne z elektronizacją oraz RODO.

Każdy z uczestników tego szkolenia otrzyma nową ustawę Prawo zamówień publicznych w formie książkowej!

PROGRAM

1. Opis przedmiotu zamówienia:

 • Stosowanie w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych (znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu) oraz norm, europejskich ocen technicznych, aprobat (kolejność ich stosowania),
 • Sporządzanie opisu przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania dla wszystkich użytkowników,
 • Zamieszczenie w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia dotyczących zatrudnienia pracowników wykonawcy, podwykonawcy na podstawie umowy o pracę.

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

 • kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia działalności,
 • sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
 • zdolność techniczna lub zawodowa,
 • klauzule społeczne.

3. Podwykonawstwo

 • Zakres korzystania z podwykonawców,
 • Podwykonawstwo a korzystanie z potencjału podmiotów trzecich,
 • Nakaz osobistego wykonania części zamówienia.


4. Wymagania i zasady składania ofert przez podmioty występujące wspólnie (konsorcjum).

5. Weryfikację dokumentów podmiotowych i przedmiotowych w procedurze odwróconej i klasycznej (w tym uzupełnienie dokumentów oraz wyjaśnienia ich treści).

6. Obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia z postępowania oraz dokumentowanie podstaw wykluczenia.

7. Kryteria oceny ofert.

8. Zmiany treści umowy zgodnie z art. 144 ustawy Pzp. Warunki zmian umowy, klauzule abuzywne.
9. JEDZ – najczęstsze błędy popełniane przez Wykonawców i Zamawiających.

10. Niekonkurencyjne tryby udzielania zamówień, ze szczególnym uwzględnieniem zamówienia z wolnej ręki w kontekście przesłanki, o której mowa w art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

11.  Zasady klasyfikacji zamówień mieszanych:

 • zamówienia wielorodzajowe (składające się̨ z co najmniej dwóch rodzajów zamówień spośród zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane),
 • zamówienia mieszane, do których udzielania stosuje się̨ różne przepisy ustawy Pzp (w tym zamówienia obejmujące zamówienia sektorowe oraz klasyczne).

12.  Komercyjne platformy zakupowe a miniPortal – wady/zalety.
13. E-fakturowanie w zamówieniach publicznych (dyrektywa 2014/55/UE o elektronicznym fakturowaniu w dostawach publicznych).
14.  Elektronizacja zamówień, a komunikacja elektroniczna:

 • Oświadczenia oraz dokumenty w elektronicznym przetargu:
  • Dokumenty i oświadczenia elektroniczne w oryginale a elektroniczne kopie dokumentów (oferta, pełnomocnictwo, gwarancja/ poręczenie, etc),
  • Elektroniczne poświadczanie kopii oświadczeń lub dokumentów za zgodność z oryginałem.
 • informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, przygotowanie, złożenie i otwarcie ofert – ćwiczenia praktyczne.

15.  RODO w zamówieniach publicznych w świetle ustawy z dnia 21.02.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679.
p. Konsultacje, pytania uczestników

OPINIE

Szkolenie bardzo dobrze przygotowane. Sprawnie przeprowadzone. Tematy omówione wyczerpująco z licznymi przykładami.

Małgorzata Mardofel - LOTOS Paliwa Sp. z o.o.

Szkolenie bardzo ciekawe, prowadzone bardzo profesjonalnie. Bardzo pomocne w moich obowiązkach zawodowych.

Agnieszka Woszczyk - ECO-ABC Sp. z o.o

CENA ZAWIERA

 • Materiały wraz z nową ustawą Pzp

 • Dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Lunch i poczęstunki w przerwach

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena