Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Zamówienia publiczne...

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

Zamówienia publiczne poniżej progów UE w NOWEJ USTAWIE.

Jak wdrożyć przełomowe zmiany przed styczniem 2021?

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Bądź pierwszy i zdobądź wiedzę o najnowszej ustawie Prawo zamówień publicznych!

Dowiesz się, jak według nowej ustawy przeprowadzać postępowania poniżej progów UE. Podczas szkolenia zostanie omówiony nowy tryb przetargowy - tryb podstawowy, który zastąpi niektóre dotychczasowe tryby. Więcej dowiesz się na szkoleniu!

NOWA USTAWA to aż trzykrotnie więcej przepisów niż dotychczasowe prawo!Nowa ustawa nie jest kolejną nowelizacją, a zbiorem całkowicie nowych przepisów! To największe zmiany w historii zamówień publicznych.

PROGRAM

 1. PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA PODSTAWIE NOWEJ USTAWY PZP
 1. Zmiany w planie postępowań o udzielenie zamówienia
 • Zawartość planu postępowań
 • Nowe zasady publikacji planu  postępowań
 • Aktualizacja planu postępowań
 1. Nowe zasady szacowania wartości zamówienia
 • Obowiązek łącznego szacowania wartości podobnych dostaw
 • Obowiązek łącznego szacowania wartości tożsamych usług
 • Szacowanie zamówień obejmujących opcje lub wznowienia
 • Moment ustalenia wartości zamówienia w przypadku udzielania zamówienia w częściach 
 1. Konflikt interesów i niekaralność w stosunku do osób po stronie zamawiającego - nowe zasady składania oświadczeń
 • Co to jest konflikt interesów?
 • Kto podlega wykluczeniu w sytuacji konfliktu interesów?
 • Moment złożenia oświadczenia o istnieniu albo braku istnienia konfliktu interesów
 • Oświadczenie o niekaralności składane przez osoby, które przygotowują i przeprowadzają postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego (czy członkowie komisji przetargowej muszą składać dwa oświadczenia w postępowaniu?)
 1. Rewolucja w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania
 • Istotne zmiany w zakresie obligatoryjnych podstaw wykluczenia
 • Poszerzenie katalogu fakultatywnych podstaw wykluczenia
 • Nowa procedura składania oświadczenia o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 1. Nowe zasady stosowania ceny jako jedynego kryterium oceny ofert lub kryterium o wadze większej niż 60%
 2. Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) oraz Opis potrzeb i wymagań (OPiW)
 • Kiedy należy sporządzić SWZ, a kiedy OPiW?
 • Wymagana zawartość SWZ i OPiW
 • Nowe zasady udostępniania, wyjaśniania oraz wprowadzania zmian do SWZ i OPiW
 • Poszerzenie katalogu fakultatywnych podstaw wykluczenia
 • Nowa procedura składania oświadczenia o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 1. PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WRTOŚCI NIŻSZEJ OD PROGÓW UE NA PODSTAWIE NOWEJ USTAWY PZP
 1. Nowy obowiązek publikacji ogłoszeń o zamówieniach bagatelnych (wymagana zawartość, zasady publikacji) - co to jest wartość jednorazowego zakupu?
 2. Istotne zmiany dotyczące publikatorów ogłoszeń o zamówieniu
 3. Zmiany dotyczące zawartości treści ogłoszeń publikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych
 4. Nowy obowiązek przesłania Prezesowi UZP informacji o złożonych ofertach w każdym postępowaniu
 5. Przedmiotowe środki dowodowe: definicja, rodzaje, moment składania, zasady uzupełniania i poprawiania
 6. Podmiotowe środki dowodowe: definicja, rodzaje, moment składania, zasady uzupełniania i poprawiania
 7. Czy w postępowaniu poniżej progów UE możliwe jest przeprowadzenie procedury odwróconej?
 8. Nowa procedura otwarcia ofert bez udziału wykonawców
 9. Nowe podstawy odrzucenia oferty
 10. Tryby udzielania zamówień klasycznych o wartości mniejszej niż progi unijne
 • Brak możliwości stosowania trybów przetargu nieograniczonego i ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, zapytania o cenę i licytacji elektronicznej
 • Tryb podstawowy - warianty, omówienie przebiegu postępowania w każdym z wariantów
 • partnerstwo innowacyjne
 • negocjacje bez ogłoszenia - specjalna przesłanka stosowania tego trybu w postępowaniu o wartości poniżej progów UE
 • zamówienie z wolnej ręki
 1. Nowa definicja zakończenia postępowania
 2. Zmiany w zakresie podstaw unieważnienia postępowania
 3. Nowe zasady udzielania zamówień na usługi społeczne o wartości niższej od progu 750 000 Euro
 1. ZMIANY W UMOWACH O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
 1. Wprowadzenie klauzul abuzywnych (niedozwolonych)
 2. Określenie obowiązkowych postanowień umownych, w tym zasady określania terminu  wykonania zamówienia bez podawania konkretnej daty
 3. Wprowadzenie nowych zasad waloryzacji wynagrodzenia w przypadku wzrostu cen materiałów
 4. Raport z realizacji umowy - kiedy należy sporządzić raport, wymagana zawartość, termin sporządzenia.
 1. ZMIANY DOTYCZĄCE ŚRODKÓW OCHRONY PRAWNEJ
 1. Przywrócenie możliwości wnoszenia odwołań na każdą czynność i zaniechanie zamawiającego w postępowaniach o wartości poniżej progów unijnych
 2. Kto może być pełnomocnikiem w postępowaniu odwoławczym w świetle nowej ustawy PZP?
 3. Utworzenie sądu zamówień publicznych
 4. Pozasądowe rozwiązywanie sporów wynikających z realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego (mediacja, koncyliacja)

OPINIE

Szkolenie jak zawsze na najwyższym poziomie. Szczerze polecam szkolenie z firmy ApexNet. Pan Czaban jest doskonałym prowadzącym

Dagmara Chowaniec - Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie

Szkolenie powyżej oczekiwań, kompetencje eksperta oraz przydatność zdobytej wiedzy po raz kolejny potwierdziły Państwa renomę.

Magdalena Piechota - NFZ

CENA ZAWIERA

 • Aplikację mobilną z aktualną ustawą Pzp na system Android i iOS

 • Materiały wraz z nową ustawą Pzp

 • Dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Lunch i poczęstunki w przerwach

 • Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp

  • Wzór SWZ
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena

Szkolenie dostępne również w formie:

 
ONLINE
Transmisja szkolenia stacjonarnego w konkretnym terminie
 
VOD
Pełne nagranie szkolenia, które już się odbyło