Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Nowa ustawa Pzp w branży...

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

Nowa ustawa Pzp w branży medycznej.

Jak efektywnie prowadzić zamówienia w placówkach medycznych po wejściu w życie nowych przepisów?

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Jak efektywnie prowadzić zamówienia w placówkach medycznych po wejściu w życie nowych przepisów?

To proste! Przyjdź na 2 dniowy praktyczny kurs, a dowiesz się jakich błędów nie popełniać, co się zmieniło oraz jak profesjonalnie przejść przez nowe przepisy Prawa zamówień publicznych.

 

Szkolenie odbywa się w bezpiecznej formie on-line. SPRAWDŹ, jak łatwo wziąć w nim udział!

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje 30-dniowy dostęp do nagrania całego szkolenia oraz dostęp do dwóch godzinnych webinarów z ZP.

 

TRENER

Łukasz Czaban

Trener zamówień publicznych od 2004 roku, na koncie: setki szkoleń, tysiące godzin wykładowych z zamówień publicznych.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 1171
Liczba opinii o trenerze: 1387


W latach 2008-2009 uczestnik obrad Komisji Gospodarki nad nowelizacją ustawy – autor poprawki. Prowadził autorskie wykłady w na Podyplomowych Studiach Zamówień Publicznych w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Studium Zamówień Publicznych.

PROGRAM

 1. WYBRANE ELEMENTY ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM I PRZEPROWADZENIEM POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W PLACÓWKACH SŁUŻBY ZDROWIA
  1. Nowe rodzaje ogłoszeń i obowiązki informacyjne:
 1. ogłoszenie o wyniku postępowania; 
 2. ogłoszenie o wykonaniu umowy – źródło informacji zastępujące dokument potwierdzający należyte wykonanie zamówienia, jak sporządzić i jak wykorzystać w postępowaniach realizowanych w placówkach służby zdrowia? 
 3. informowania Prezesa UZP o złożonych ofertach;
 4. raport z zrealizowanej umowy – czy jest dostępny wykonawcom i czy pozwala uzyskać informacje o szczegółach realizacji umowy przez konkurentów z postępowania (np. o rzeczywistej ilości przeprowadzonych przeglądów aparatury medycznej, zastosowanych materiałach eksploatacyjnych, czy zakresie dostarczonego asortymentu);
 5. analiza potrzeb i wymagań – kiedy sporządzać i co uwzględnić w postępowaniach na dostawę leków.
  1. Nowe zasady ustalenia wartości zamówienia 
 1. Obowiązek łącznego szacowania wartości podobnych dostaw – czy zmiany dotyczące ustalania wartości zamówienia mają wpływ na postępowania dotyczące dostawy leków?;
 2. Obowiązek łącznego szacowania wartości tożsamych usług – czy wszystkie przeglądy techniczne aparatury medycznej należy traktować jako jedno zamówienie;
 3. Szacowanie zamówień obejmujących opcje lub wznowienia;
 4. Moment ustalenia wartości zamówienia w przypadku udzielania zamówienia w częściach; 
 5. Czy realizacja postępowania bez dopuszczenia składania ofert częściowych lub udzielenia zamówienia w częściach, które stanowią odrębne postępowania wymaga podania uzasadnienia?
  1. Zawartość Specyfikacji Warunków Zamówienia, w tym:
 1. Opis przedmiotu zamówienia na dostawy:
 • Zmiany w zakresie dopuszczalności użycia znaków towarowych, patentów i pochodzenia;
 • Przypadki mogące utrudnić uczciwą konkurencję.
 1. Kryteria oceny ofert
 • Ewolucja przepisów ograniczających stosowanie ceny jako jedynego kryterium oceny ofert – czy przy zakupie lekarstw lub aparatury medycznej zamawiający może stosować wyłącznie kryterium najniższej ceny?
 • Wymagania i ograniczenia przy stosowaniu kryteriów oceny ofert.
 1. Termin związania ofertą:
 • Możliwości wyznaczania dłuższych terminów;
 • Zakaz określania terminu związana ofertą w dniach;
 • Brak możliwości przedłużania terminu związania ofertą samodzielnie przez wykonawcę;
 • Wybór oferty po upływie terminie związania ofertą – zasady regulujące taką możliwość.
 1. Wadium:
 • Nowe formy wniesienia wadium;
 • Maksymalna wysokość zależna od procedury;
 • Doprecyzowanie sposobu zwrotu wadium złożonego w formie dokumentu wadialnego;
 • Inne przypadki zwrotu wadium.
 1. Zmiany przy podawaniu terminu wykonania zamówienia – czy zamawiający będzie mógł wskazać termin dostarczenia i zamontowania aparatury w szpitalu datą kalendarzową?
 1. KOMUNIKACJA W POSTĘPOWANIU
 1. Definicja dokumentu elektronicznego;
 2. W jakim formacie można składać oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, przedmiotowe środki dowodowe, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa oraz zobowiązania podmiotów udostępniających zasoby?
 3. Wymagania dotyczące narzędzi i urządzeń komunikacji elektronicznej wykorzystywanych przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 4. Jak składać i weryfikować podpis zaufany i osobisty?
 5. Zasada pisemności w nPZP - co to jest pisemna zgoda na przedłużenie terminu związania ofertą oraz na wybór oferty, której termin związania minął?
 6. Pełnomocnictwa – forma, obowiązek złożenia, wezwanie do uzupełnienia i poświadczenie za zgodność;

 1. PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA PODSTAWIE NOWEJ USTAWY PZP
  1. Środki dowodowe:
 • Przedmiotowe środki dowodowe składane wyłącznie wraz z ofertą – m.in. karty katalogowe oferowanej aparatury, zaświadczenia o wpisie do Rejestru wyrobów medycznych czy też deklaracje zgodności wyrobu medycznego i certyfikatu wydanego przez jednostkę notyfikowaną – kto musi przedmiotowe dokumenty podpisać, dopuszczalność składania ich w postaci cyfrowego odwzorowania oraz możliwość ich uzupełnienia w ograniczonym zakresie i pod dodatkowymi warunkami;
 • Podmiotowe środki dowodowe: rodzaje, moment składania, zasady złożenia, uzupełniania i poprawianie.
  1. Zmiany w zakresie składania oświadczeń wstępnych przez podmioty trzecie;
  2. Jakie dokumenty i oświadczenia musi zawierać oferta, a jakie należy żądać przed udzieleniem zamówienia?
  3. Wymagania przy ofercie wspólnej i korzystaniu z zasobu podmiotu trzeciego.
  4. Badanie ofert:
 • nowe podstawy odrzucenia oferty (m.in. dotyczące niespełnienia warunków udziału w postępowaniu, sporządzenia lub przesłania oferty w sposób niezgodny z wymaganiami technicznymi lub organizacyjnymi określonymi przez zamawiającego, niezgodności z warunkami zamówienia);
 • zmiany w procedurze wyjaśnień rażąco niskiej ceny;
 • poprawienie omyłek w ofercie wykonawcy – dopuszczalny zakres korekty i zmiana reguł dotyczących odpowiedzi zwrotnej udzielanej przez wykonawców.
  1. Procedura odwrócona – zasady postępowania według jej reguł oraz przypadki zwalniające ze złożenia wraz z ofertą oświadczenia na formularzu JEDZ.
  2. Unieważnienie postępowania.
  3. Zmiany w zakresie procedury wyjaśnień treści SWZ – kiedy i do kiedy zamawiający musi udzielić odpowiedzi na zadane pytanie, czy złożonym wnioskiem wykonawca może domagać się zmiany parametrów opisanej aparatury i czy odpowiedź „zgodnie z SWZ” jest w ogóle wyjaśnieniem Specyfikacji?
  4. Wizja lokalna
 • Informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej, jeżeli zamawiający przewiduje możliwość albo wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu tych dokumentów.
 • Czy obowiązek przeprowadzenia wizji lokalnej może zastąpić poszczególne elementy opisu przedmiotu zamówienia i zmusić wykonawcę do oferowania aparatury od wyłącznie dotychczasowych producentów?
 • Jakie są konsekwencje nieodbycia wizji lokalnej w przypadku, gdy była ona wymagana?
  1. Procedura otwarcia ofert:
 • Rezygnacja z jawnego otwarcia ofert;
 • Możliwość otwarcia ofert również następnego dnia po ich złożeniu;
 • Moment udostępnienia informacji o budżecie zamawiającego oraz zakres informacji dotyczących otwarcia ofert bez udziału wykonawców zamieszczanych na stronie internetowej – czy zamawiający zobligowany jest podać informacje jakie produkty lecznicze czy wyroby medyczne oferują poszczególni wykonawcy?
 • Od kiedy dostępne są dokumenty zamówienia i na jakich zasadach;
 1. PROCEDURA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ PROGI UNIJNE 
  1. Brak możliwości stosowania trybów przetargu nieograniczonego i ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, zapytania o cenę i licytacji elektronicznej;
  2. Tryb podstawowy w tym:
  3. Warianty i przebieg postępowania w każdym z trzech wariantów (bez negocjacji, z możliwymi negocjacjami i obligatoryjnymi negocjacjami);
  4. Zakres dopuszczalnych negocjacji – co można zmienić w swojej ofercie (czy dopuszczalne jest zastąpienie oferowanego urządzenia medycznego lub produktu leczniczego innym?)
  5. Postać negocjacji;
  6. Weryfikacja rażąco niskiej ceny – czy następuje na etapie przed czy po negocjacjach?
 1. ZMIANY W UMOWACH ZAWARTYCH NA PODSTAWIE NOWEGO PZP
 1. Zrównoważenie stron w umowach w sprawie zamówienia publicznego:
 • wprowadzenie klauzul abuzywnych;
 • wprowadzenie nowych zasad waloryzacji wynagrodzenia w przypadku wzrostu cen materiałów – czy jest to konieczne w postępowaniach na dostawy środków medycznych;
 • Wprowadzenie obowiązku stosowania zaliczek lub częściowych płatności w umowach zawartych na okres dłuższy niż 12 miesięcy.
 1. Zmiany przy zabezpieczeniu należytego wykonania umowy:
 • termin wniesienia zabezpieczenia;
 • wysokość,
 • dopuszczalne formy;
 • przypadki nakazujące jego zwrot;
 • czy zwiększenie wynagrodzenia wykonawcy aneksem do umowy (np. poprzez zwiększenie ilości zamawianych szczepionek) uzasadnia domaganie się uzupełnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego?

OPINIE

Uważam, że szkolenie, w którym uczestniczę będzie bardzo przydatne, ponieważ w sposób jasny i jednoznaczny przedstawione zostały przez Prowadzącego szkolenie różnice i zmiany w przepisach jakie nas czekają w momencie wejścia w życie nowej ustawy Pzp.

Małgorzata Kozłowska - Pióro - CRR KRUS NIWA

Szkolenie bardzo wartościowe, spełniło moje oczekiwania. Podobała mi się forma szkolenia - dyskusja i przykłady praktyczne.

Marzena Koryś - Euroimmun Polska Sp. z o.o.

CENA ZAWIERA

 • Szkolenie on-line na żywo

 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą

 • 30 dni dostępu do nagrania szkolenia

 • Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS

 • Dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Spotkania z ekspertami po godzinach przez 3 miesiące

 • Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena
ONLINE, 25-26 marca 2021 Łukasz Czaban 995.00 zł netto + 23% VAT

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz katarzyna.kurek@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058900