SZKOLENIA VOD

TEMAT

Zamówienia publiczne na prace projektowe i roboty budowlane.

Warunki, ryzyka i klauzule abuzywne w umowach

CZYM SĄ SZKOLENIA VOD?


VOD (Video On Demand - wideo na żądanie) - jest to nagrany materiał szkoleniowy, który możemy odtworzyć na komputerze lub telefonie, wielokrotnie objerzeć o dowolnej porze, zatrzymywać i uruchamiać w dowolnym momencie jak film wideo. Standardowy dostęp do Szkoleń Online VOD jest na 30 dni.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU VOD W 3 KROKACH?


KROK 1

Wybierasz szkolenie w sklepie VOD

KROK 2

Wypełniasz formularz zgłoszeniowy i w ciągu jednego dnia otrzymujesz dane do swojego szkolenia

KROK 3

Przez 30 dni korzystasz ze szkolenia bez ograniczeń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Pracujesz w dziale inwestycji? Jesteś członkiem komisji przetargowej? Kontrolujesz zamówienia publiczne? To szkolenie jest Ci pisane!Zapraszamy na szkolenie, którego celem będzie wyposażenie uczestnika szkolenia w instrumentarium przydatne do profesjonalnego przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane.Na szkoleniu zostanie także poruszony temat nowej ustawy Prawo zamówień publicznych w kwestiach związanych z tematyką szkolenia.

TRENER

Ewa Wiktorowska

Wieloletni praktyk i dydaktyk z dziedziny prawa zamówień publicznych. Były trener zamówień publicznych z listy Prezesa UZP.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 97
Liczba opinii o trenerze: 117

Wieloletni pracownik administracji samorządowej i rządowej. Specjalista w zakresie organizacji procesu budowlanego, członek Mazowieckiej Izby Budownictwa. Były Arbiter z listy Prezesa UZP. Członek, założyciel, obecnie Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Przedstawiciel Krajowej Izby Gospodarczej na posiedzeniach komisji sejmowej ds. zmian ustawy Prawo zamówień publicznych.

PROGRAM

1. Zespół do nadzoru nad realizacją umowy. Powołanie zespołu, zakres prac zespołu

2. Wybór sposobu realizacji zamówienia i ryzyka z tym związane
• Zaprojektuj i wybuduj;
• Wybuduj.

3. Postępowanie na prace projektowe
• Zakres umowy na prace projektowe;
• Szacowanie wartości zamówienia na prace projektowe;
• Zakres dokumentacji projektowej i STWIORB;
• Zakres programu funkcjonalno- użytkowego;
• Warunki umowy na prace projektowe;
• Zakazy i nakazy wynikające z prawa zamówień publicznych;
• ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
• Zmiany umowy na prace projektowe;
• Udział projektanta w postępowaniu na roboty budowlane – konflikt interesów;
• Prawo opcji w zamówieniu na prace projektowe;
• Nadzór autorski.

4. Postępowanie na roboty budowlane
• Rozwiązania równoważne;
• Zakres podstawowy umowy na roboty budowlane;
• Zakres objęty prawem opcji;
• Ramowy układ umowy. Istotne postanowienia umowy: strony umowy, obowiązki stron umowy, wymagania wynikające z prawa budowlanego, kodeksu cywilnego i prawa zamówień publicznych.
• Podział ryzyk w umowie. Podział odpowiedzialności pomiędzy strony umowy. Obowiązek współdziałania zamawiającego i wykonawcy w celu prawidłowej realizacji zamówienia.
• Wybór formy wynagrodzenia. Wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorysowe, mieszane, warunki zmian.
• Kiedy można dokonać zmiany umowy w oparciu o art. 144 ust.1 pkt 1-6 Pzp. Przykłady.
• Ewaluacja umowy, kiedy będzie konieczna i po co.


 

5. Niedopuszczalne postanowienia umowy.

Przykładowe klauzule abuzywne przewidziane w Projekcie nowego prawa zamówień publicznych. Omówienie przykładowych klauzul abuzywnych- zakaz okreslania odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia; naliczanie kar umownych za zachowanie wykonawcy niezwiązane bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem umowy lub jej prawidłowym wykonaniem; zakaz określenia odpowiedzialności wykonawcy za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi zamawiający; zakaz okreslania możliwości ograniczenia zakresu zamówienia przez zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron

6. Klauzule abuzywne w Polsce i w Niemczech

7. Sposób potwierdzenia zdolności wykonawcy do wykonania zamówienia a sposób świadczenia. Zmiana podwykonawcy udostępniającego zasób

8. Podwykonawstwo, ograniczanie podwykonawstwa, skutki określenia kluczowej części zamówienia do osobistego wykonania na realizację umowy

9. Akceptacja umowy o podwykonawstwo według Pzp i według KC, podobieństwa i różnice

10. Wniosek o bezpośrednią zapłatę należnego wynagrodzenia

11. Solidarna odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy robót budowlanych

12. Kary umowne za zwłokę i opóźnienie. Dochodzenie kar umownych

13. Różnice i podobieństwa miedzy starą a nową ustawą w zakresie postepowań o roboty budowlane

14. Pytania i odpowiedzi

OPINIE

Szkolenie przeprowadzone przez kompetentnego prowadzącego z dużym doświadczeniem. Przekazywana wiedza poparta praktycznymi przykładami. Prezentacja materiałów szkoleniowych dobrze przygotowana z uwzględnieniem najważniejszych zmian i szczegółowo omówiona przez prowadzącego szkolenie.

Urząd Województwa Mazowieckiego w Warszawie - Małgorzata Broda

Kompetencje trenera na bardzo wysokim poziomie, bardzo bogata wiedza. Prowadzący idealnie łączy teorię z doświadczeniem i pozyskaną praktyką nabytą w trakcie pracy. Wychodzi naprzeciw indywidualnym oczekiwaniom słuchaczy.

MCP - Ewa Gil

CENA ZAWIERA

 • Aplikację mobilną z aktualną ustawą Pzp na system Android i iOS

 • 100% wiedzy bez wychodzenia z domu

 • Dostęp do EduStrefy

 • Możliwość obejrzenia szkolenia wielokrotnie

 • Certyfikat w wersji on-line

 • Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp:

  • Wzór SWZ
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Trener Bon
Cena
Ewa Wiktorowska
0 zł
995.00 ZŁ NETTO + 23% VAT

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz anita.marszalek@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058907