SZKOLENIA VOD

TEMAT

NOWA USTAWA dla Wykonawców

- 10 kluczowych zmian obowiązujących od 01.01.2021

CZYM SĄ SZKOLENIA VOD?


VOD (Video On Demand - wideo na żądanie) - jest to nagrany materiał szkoleniowy, który możemy odtworzyć na komputerze lub telefonie, wielokrotnie objerzeć o dowolnej porze, zatrzymywać i uruchamiać w dowolnym momencie jak film wideo. Standardowy dostęp do Szkoleń Online VOD jest na 30 dni.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU VOD W 3 KROKACH?


KROK 1

Wybierasz szkolenie w sklepie VOD

KROK 2

Wypełniasz formularz zgłoszeniowy i w ciągu jednego dnia otrzymujesz dane do swojego szkolenia

KROK 3

Przez 30 dni korzystasz ze szkolenia bez ograniczeń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Podczas szkolenia ekspert przedstawi 10 kluczowych zmian w zamówieniach publicznych, które wejdą w życie 1 stycznia 2021 roku. Szkolenie jest dedykowane jest dla oferentów, którzy składają oferty w zamówieniach publicznych i chcą poznać specyfikę ustawy Pzp od strony wykonawców.

TRENER

Łukasz Czaban

Trener zamówień publicznych od 2004 roku, na koncie: setki szkoleń, tysiące godzin wykładowych z zamówień publicznych.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 993
Liczba opinii o trenerze: 1351


W latach 2008-2009 uczestnik obrad Komisji Gospodarki nad nowelizacją ustawy – autor poprawki. Prowadził autorskie wykłady w na Podyplomowych Studiach Zamówień Publicznych w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Studium Zamówień Publicznych.

PROGRAM

1.      PRAWO DO UBIEGANIA SIĘ O ZAMÓWIENIE

a)      Ocena podmiotowa wykonawców:

-     nowy katalog przesłanek braku podstaw do wykluczenia – 6 obligatoryjnych i 10 fakultatywnych;

-     brak konieczności składania oświadczenia o grupie kapitałowej w terminie 3 dni od zamieszczenia informacji z otwarcia ofert;

-     zmiana definicji wykonawcy i jej wpływ na odmienną interpretację przesłanek wykluczenia.

b)     Badanie ofert:

-     18 przesłanek odrzucenia oferty;

-     dodatkowe wymagania przy składaniu wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny przy zamówieniach na usługi i roboty budowlane;

-     zmiany w zakresie wyrażenia zgody na poprawienie przez zamawiającego innej omyłki – m.in. dopuszczalność kwestionowania sposobu poprawienia omyłki;

-     reforma dotycząca wyznaczania i przedłużania terminu związania ofertą – dlaczego wykonawca nie może samodzielnie przedłużyć terminu związania ofertą?

-     określenie terminu, w którym zamawiający musi dokonać wyboru oferty.

2.      WSPÓLNE UBIEGANIE SIĘ O ZAMÓWIENIE I KORZYSTANIE Z ZASOBÓW PODMIOTÓW TRZECICH

a)    Ocena potencjału konsorcjum - kiedy wykonawcy składający ofertę wspólną nie spełnią warunków udziału w postępowaniu?

b)   Obowiązek załączenia do wniosku bądź oferty oświadczenia zawierającego podział zadań przez konsorcjantów;

c)    Szersze możliwości korzystania z zasobu podmiotu trzeciego;

d)   Nowe obowiązki w zakresie zawartości zobowiązania podmiotu udostępniającego zasób;

e)    Zakaz powoływania się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków lub ofert wykonawca nie polegał w danym zakresie na zasobie podmiotu trzeciego.

3.      ELEKTRONIZACJA W POSTĘPOWANIACH O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

a)    Komunikacja zamawiającego z wykonawcami:

-       obowiązek użycia środków komunikacji elektronicznej bez względu na wartość zamówienia;

-       dopuszczalny zakres komunikacji ustnej;

-       „pisemność” wymagana przy wybranych czynnościach dokonywanych przez wykonawcę – zgoda na przedłużenie terminu związania ofertą czy wybór oferty po terminie związania ofertą;

-       podpisywanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i konkursie oraz oświadczenia wstępnego – kiedy należy użyć kwalifikowanego podpisu elektronicznego, a kiedy podpisu zaufanego lub osobistego;

b)   Wizja lokalna i związane z nią obowiązki w przypadku zalecenia bądź wymagania jej w specyfikacji – kiedy zamawiający może umożliwić, kiedy wymagać, a kiedy zabronić wizji lokalnej;

c)    Wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

d)   Środki komunikacji elektronicznej służące do:

-     przekazywania ofert, wniosków, oświadczenia wstępnego;

-     komunikacji między stronami w pozostałym zakresie.

4.      ŚRODKI DOWODOWE WYMAGANE W PROCEDURZE ZAMÓWIENIOWEJ

a)    Przedmiotowe środki dowodowe:

-       definicja;

-       moment ich złożenia;

-       zasady zastosowania wezwania do ich ponownego złożenia lub uzupełnienia – brak możliwości poprawienia złożonego oświadczenia lub dokumentu;

b)     Podmiotowe środki dowodowe:

-       definicja;

-       wezwanie do ich złożenia – termin, aktualność, odstępstwa;

-       zmiany w procedurze ponownego wezwania.

5.      SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ – najważniejsze dokumenty w postępowaniu

a)      Kiedy należy sporządzić SWZ, a kiedy OPiW?

b)     Wymagana zawartość SWZ i OPiW;

c)      Nowe zasady udostępniania, wyjaśniania oraz wprowadzania zmian do SWZ i OPiW;

d)     Zmiany w katalogu obligatoryjnych i fakultatywnych podstaw wykluczenia;

e)      Nowa procedura składania oświadczenia o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

 

 

ZASADA JAWNOŚCI

a)    Otwarcie ofert:

-       brak obecności wykonawców podczas otwarcia ofert;

-       odstąpienie od obowiązku publikowania na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacji o terminie wykonania zamówienia, okresie gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach;

-       zasady postępowania w przypadku awarii systemu teleinformatycznego.

b)   Przekazywanie protokołu postępowania na wniosek;

c)    Obowiązek automatycznego udostępnienia załączników do protokołu (w tym ofert) bez konieczności złożenia wniosku – termin udostępnienia, miejsce i zakres;

d)   Rezygnacja z publikacji ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej i miejscu publicznie dostępnym – zmiana momentu wszczęcia postępowania;

e)    Raport z realizacji umowy - kiedy zamawiający musi sporządzić raport, co z niego można się dowiedzieć i jaki jest termin jego sporządzenia?

f)     Ogłoszenie o wykonaniu umowy – miejsce jego publikacji, cel, zawartość;

g)    Ograniczenie jawności w tym ochrona danych osobowych w zamówieniach publicznych.

7.      TRYB PODSTAWOWY

a)    Czym jest i kiedy można go stosować?

b)   Przebieg procedury we wszystkich trzech wariantach:

-     bez negocjacji;

-     z możliwością negocjacji:

-     z obowiązkiem negocjacji.

c)    Możliwości negocjacji oferty w celu jej ulepszenia – korzyści i zagrożenia z tej procedury;

8.      ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

a)      Poszerzenie katalogu czynności i zaniechań, na które można złożyć odwołanie;

b)     Zmiany w wymaganiach dotyczących ustanowienia pełnomocnika;

c)      Rozwiązania mające na celu ujednolicenie orzecznictwa;

d)     Wyspecjalizowany sąd zamówień publicznych przy składaniu skargi na orzeczenie KIO.

9.      POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

a)    Mediacja lub inne polubowne rozwiązanie sporu w sprawie majątkowej;

b)   Ograniczenia w zawarciu ugody wynikające z

-       przepisu art. 54a ustawy o finansach publicznych;

-       działu VII rozdziału 3 nowego PZP.

c)      Przypadki skierowania przez Sąd stron do mediacji lub innego polubownego rozwiązania sporu.

10.   UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

a)    Zrównoważenie stron w umowach w sprawie zamówienia publicznego przez:

-       określenie nowej zasady kształtowania umów

-       wprowadzenie katalogu klauzul abuzywnych

-       określenie obowiązkowych postanowień umownych;

-       wprowadzenie nowych zasad waloryzacji wynagrodzenia.

b)     Wprowadzenie obowiązku stosowania zaliczek lub częściowych płatności w umowach powyżej 12 miesięcy;

c)      Wymagane postanowienia umowy w przypadku korzystania z prawa opcji;

Zmiany dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

OPINIE

Szkolenie prowadzone w sposób bardzo przystępny. Trener bardzo komunikatywny i kompetentny. Bardzo chętnie wezmę udział w szkoleniu prowadzonym przez tego eksperta - pełen profesjonalizm.

Marzanna Jamborska - R.D.M. ŚRÓDMIEŚCIE SP. Z O.O.

Państwa firma została mi polecona przez dział prawny jako super profesjonalizm. Potwierdzam zgadza się w 100%.

Mariusz Zaremba - M&MR Trading Polska sp. z o.o.

CENA ZAWIERA

 • Aplikację mobilną z aktualną ustawą Pzp na system Android i iOS

 • 100% wiedzy bez wychodzenia z domu

 • Dostęp do EduStrefy

 • Możliwość obejrzenia szkolenia wielokrotnie

 • Certyfikat w wersji on-line

 • Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp:

  • Wzór SWZ
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Trener Bon
Cena
Łukasz Czaban
0 zł
995.00 ZŁ NETTO + 23% VAT