SZKOLENIA VOD

TEMAT

Zamówienia publiczne po zmianach wprowadzonych ustawą COVID-19

ze szczególnym uwzględnieniem procedury zmiany umowy.

CZYM SĄ SZKOLENIA VOD?


VOD (Video On Demand - wideo na żądanie) - jest to nagrany materiał szkoleniowy, który możemy odtworzyć na komputerze lub telefonie, wielokrotnie objerzeć o dowolnej porze, zatrzymywać i uruchamiać w dowolnym momencie jak film wideo. Standardowy dostęp do Szkoleń Online VOD jest na 30 dni.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU VOD W 3 KROKACH?


KROK 1

Wybierasz szkolenie w sklepie VOD

KROK 2

Wypełniasz formularz zgłoszeniowy i w ciągu jednego dnia otrzymujesz dane do swojego szkolenia

KROK 3

Przez 30 dni korzystasz ze szkolenia bez ograniczeń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Zapraszamy na wyjątkową transmisje on-line, której tematem będzie udzielanie zamówień publicznych w okresie stanu zagrożenia epidemicznego spowodowanego koronawirusem SARS-CoV-2. Trener szczegółowo omówi taki temat jak: zamówienia publiczne udzielane poza ustawą Pzp w związku z wirusem SARS-CoV-2. Dzięki naszej transmisji on-line będziesz mógł na bieżąco dowiedzieć się z jakimi problemami mogą zmagać się uczestnicy rynku zamówień publicznych.

TRENER

Grzegorz Czaban

Ekspert Prawa zamówień publicznych, trener biznesu. Od 1995 r. wykłada zamówienia publiczne.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 1318
Liczba opinii o trenerze: 1512

Ekspert podczas prac Komisji Nadzwyczajnej ds deregulacji (NDR) rozpatrującej projekt nowej ustawy - Prawo zamówień Publicznych (2019 r.). W latach 1996-2001 stały współpracownik tygodnika Rynek Zamówień Publicznych, potem miesięcznika Inwestycje Komunalne; znawca amerykańskiego systemu zamówień publicznych.

PROGRAM

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE UDZIELANE POZA USTAWĄ PZP W ZWIĄZKU Z WIRUSEM SARS-CoV-2 WYWOŁUJĄCYM CHOROBĘ COVID-19

 1. Zamówienia na dostawy lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 (kiedy zamówienia są niezbędne do przeciwdziałania COVID-19?; kiedy zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego? czy można poza ustawą Pzp kupić komputer do pracy zdalnej?)
 2. Zamówienia na usługi, dostawy lub roboty budowlane udzielane w związku z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W WARUNKACH OGRANICZEŃ POLEGAJĄCYCH NA WYKONYWANIU OKREŚLONYCH DZIAŁAŃ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W SPOSÓB WYŁĄCZAJĄCY BEZPOŚREDNIĄ OBSŁUGĘ INTERESANTÓW

 1. Podstawy prawne wprowadzanych ograniczeń w siedzibie Zamawiającego
 2. Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego pracownikom w świetle zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz obowiązujących przepisów prawa (na co zwrócić uwagę zlecając pracę zdalną; bezpieczeństwo zdrowotne podczas sesji otwarcia ofert)
 3. Składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz innych oświadczeń i dokumentów w czasie zagrożenia epidemicznego
  1. Podstawy prawne wprowadzanych ograniczeń
  2. Dopuszczalne warianty składania ofert i innych oświadczeń oraz dokumentów przekazywane w postaci papierowej (złożenie oferty za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca czy osobiście?) minimalizujące ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2
  3. Inne oświadczenia oraz dokumenty przekazywane w postaci elektronicznej, w tym te składane na wezwanie Zamawiającego
 4. Otwarcie ofert
  1. otwarcie ofert bez obecności Wykonawców
  2. realizacja zasady przejrzystości i jawności postępowania poprzez zapewnienie transmisji „na żywo” z sesji otwarcia ofert  - jak przeprowadzić taką transmisję?
  3.  jak przeprowadzić sesję otwarcia ofert w okresie stanu zagrożenia epidemicznego, nie naruszając art. 86 ustawy Pzp i zapewniając bezpieczeństwo zdrowotne uczestników sesji?
 5. Jak przeprowadzić i udokumentować dialog techniczny oraz negocjacje (dialog) w trybach negocjacje z ogłoszeniem oraz dialog konkurencyjny bez bezpośredniego kontaktu Zamawiającego z Wykonawcami?

PROBLEMY ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ

 1. Ograniczenia w pracy KIO i UZP związane z epidemią COVID-19
 2. Czy i na jakich zasadach można wnieść odwołanie do Prezesa KIO w okresie epidemii?
 3. Czy w okresie stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg terminów w postępowaniu odwoławczym ulega zawieszeniu na ten okres zgodnie z art. 15zzs ustawy COVID-19?
 4. Co można zrobić, aby zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w sytuacji wniesienia odwołania i braku wyznaczenia terminu posiedzenia i rozprawy?

UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 1. Jak podpisać umowę unikając bezpośredniego kontaktu Zamawiającego z Wykonawcami?
 2. Czy można narzucić Wykonawcy formę elektroniczną umowy w sprawie zamówienia publicznego?
 3. Czy wystąpienie stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce jest wystąpieniem siły wyższej?
 4. Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego przed i po pojawieniu się koronawirusa SARS-CoV-2 wprowadzana zgodnie z art. 15r ustawy COVID-19
  1. Informowanie o okolicznościach związanych z COVID-19, które mogą mieć wpływ na należyte wykonanie umowy (jakie oświadczenia i dokumenty winien przedstawić Wykonawca lub Zamawiający w przekazywanej informacji)
  2. obowiązek przekazania stronie umowy stanowiska wraz z uzasadnieniem odnośnie do wpływu zaistniałych okoliczności na należyte wykonanie umowy (terminy; co powinno zawierać stanowisko?)
  3. dopuszczalne możliwości zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego z powodu okoliczności związanych z COVID-19
  4. Konieczne działania dotyczące zmiany umowy z podwykonawcą oraz dalszym podwykonawcą
  5. Kary umowne oraz odszkodowania, a nienależyte wykonanie umowy z powodu COVID-19 (ocena zasadności odstąpienia od dochodzenia kar umownych i  odszkodowań; ograniczenie odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz karnej osób po stronie Zamawiającego w przypadku nieustalenia lub niedochodzenia kar umownych i odszkodowań oraz dokonania zmiany umowy w trybie art. 15r ust. 4 ustawy COVID-19)

ZALECANE ZAPISY SIWZ ZWIĄZANE Z WPROWADZONYMI U ZAMAWIAJĄCEGO OGRANICZENIAMI

 1. Przykładowe zapisy SIWZ dotyczące składania ofert w okresie epidemii COVID-19
 2. Przykładowe zapisy SIWZ dotyczące przeprowadzenia transmisji na żywo z sesji otwarcia ofert.
 3. Klauzula siły wyższej
 4. Przykładowe postanowienia umowy dotyczące zmiany terminu wykonania, wynagrodzenia oraz przedmiotu zamówienia w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19

OPINIE

Bardzo interesujące szkolenie. W sposób wyczerpujący przedstawienie omawianych zagadnień. Świetny prowadząc

Aleksandra Czucz - Wojewodztwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Szkolenie bardzo dobrze przygotowane. Zagadnienia są interesujące i poruszają praktyczne podejście eksperta wraz z komentarzami i przykładami. Merytorycznie i organizacyjnie - SUPER !!!!!

Anna Domarecka - Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o

CENA ZAWIERA

 • Aplikację mobilną z aktualną ustawą Pzp na system Android i iOS

 • 100% wiedzy bez wychodzenia z domu

 • Dostęp do EduStrefy

 • Możliwość obejrzenia szkolenia wielokrotnie

 • Certyfikat w wersji on-line

 • Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp:

  • Wzór SWZ
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Trener Bon
Cena
Grzegorz Czaban
0 zł
690.00 ZŁ NETTO + 23% VAT

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz anita.marszalek@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058907