SZKOLENIA VOD

TEMAT

Certyfikowany Kurs na Specjalistę ds. Zamówień Publicznych

według nowej ustawy Pzp

CZYM SĄ SZKOLENIA VOD?


VOD (Video On Demand - wideo na żądanie) - jest to nagrany materiał szkoleniowy, który możemy odtworzyć na komputerze lub telefonie, wielokrotnie objerzeć o dowolnej porze, zatrzymywać i uruchamiać w dowolnym momencie jak film wideo. Standardowy dostęp do Szkoleń Online VOD jest na 30 dni.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU VOD W 3 KROKACH?


KROK 1

Wybierasz szkolenie w sklepie VOD

KROK 2

Wypełniasz formularz zgłoszeniowy i w ciągu jednego dnia otrzymujesz dane do swojego szkolenia

KROK 3

Przez 30 dni korzystasz ze szkolenia bez ograniczeń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Zapraszamy na kompleksowy kurs dla specjalisty zamówień publicznych na podstawie przepisów nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. Ekspert poruszy najważniejsze zmiany, które będą obowiązywać wszystkich zamawiających i wykonawców od 1 stycznia 2021 r. Przygotuj się do największych zmian w historii Prawa zamówień publicznych z doświadczonym Ekspertem, którzy przeprowadzi Cię przez najważniejsze punkty ponad 600 artykułów nowej ustawy. Najważniejsze, to wiedzieć na co zwrócić uwagę, żeby bezpiecznie ogłaszać postępowania po wejściu w życie zmian

TRENER

Grzegorz Czaban

Ekspert Prawa zamówień publicznych, trener biznesu. Od 1995 r. wykłada zamówienia publiczne.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 1679
Liczba opinii o trenerze: 1565

Ekspert podczas prac Komisji Nadzwyczajnej ds deregulacji (NDR) rozpatrującej projekt nowej ustawy - Prawo zamówień Publicznych (2019 r.). W latach 1996-2001 stały współpracownik tygodnika Rynek Zamówień Publicznych, potem miesięcznika Inwestycje Komunalne; znawca amerykańskiego systemu zamówień publicznych.

PROGRAM

CO TO JEST WARTOŚĆ DOTYCZĄCA JEDNORAZOWEGO ZAKUPU?

 1. Jaka jest różnica pomiędzy „wartością zamówienia”, a „wartością dotyczącą jednorazowego zakupu”?
 2. Czy pojęcie „jednorazowy zakup” odnosi się również do usług i robót budowlanych?
 3. Czy w przypadku zamówień o wartości przekraczającej 130 000 zł udzielanych w częściach, do części przekraczającej 50 000 zł należy stosować przepisy o ogłoszeniu o zamówieniu bagatelnym?
 4. Ogłoszenie o zamówieniu bagatelnym:
 • Kiedy należy opublikować ogłoszenie o zamówieniu bagatelnym?
 • Co winno zawierać ogłoszenie o zamówieniu bagatelnym?
 • Przypadki, w których nie ma konieczności zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu bagatelnym

CO TO JEST ANALIZA POTRZEB I WYMAGAŃ?

 1. Czy wszyscy Zamawiający są zobowiązani dokonać analizę potrzeb i wymagań?
 2. W odniesieniu do jakich zamówień wymagane jest dokonanie analizy potrzeb i wymagań?
 3. Co musi obejmować analiza potrzeb i wymagań?
 4. W jakiej formie powinna być dokonania analiza potrzeb i wymagań?
 5. Kiedy musi być dokonana analiza potrzeb i wymagań?
 6. Ile razy należy sporządzić analizę potrzeb i wymagań w odniesieniu do zamówień powtarzających się w następnych latach?

CO TO JEST RAPORT Z REALIZACJI ZAMÓWIENIA?

 1. Czy wszyscy Zamawiający są zobowiązani sporządzać raport z realizacji zamówienia?
 2. Kiedy należy sporządzić raport z realizacji zamówienia?
 3. Co musi zawierać ten raport?
 4. Czy raport z realizacji zamówienia stanowi załącznik do protokołu postępowania?

 CO TO JEST POLITYKA ZAKUPOWA PAŃSTWA?

 1. Jakie są cele polityki zakupowej państwa?
 2. Jakie są zasady polityki zakupowej państwa?
 3. Kto opracowuje politykę zakupową państwa?
 4. Na jaki okres opracowywana jest polityka zakupowa państwa?
 5. Co zawiera polityka zakupowa państwa?

CO TO JEST OGŁOSZENIE O WYKONANIU UMOWY?

 1. Kto musi zamieszczać ogłoszenie o wykonaniu umowy?
 2. Gdzie należy opublikować ogłoszenie o wykonaniu umowy?
 3. Co musi zawierać ogłoszenie o wykonaniu umowy?
 4. Czy Wykonawca może wykorzystać ogłoszenie o wykonaniu umowy jako substytut referencji?
 5. Jaka jest przydatność ogłoszenia o wykonaniu umowy dla innych Zamawiających oraz organów kontrolnych?
 6. Czy należy publikować te ogłoszenie w przypadku zamówień o wartości przekraczającej progi UE?

CO TO JEST INFORMACJA O ZŁOŻONYCH WNIOSKACH O DOPUSZCZENIE LUB OFERTACH?

 1. Kto musi przekazywać informację o złożonych wnioskach lub ofertach?
 2. W jakim terminie należy przekazać informację o złożonych wnioskach lub ofertach?
 3. Co musi zawierać taka informacja?
 4. Komu przekazuje się taką informację?
 5. W jaki sposób należy przekazywać informację o złożonych wnioskach lub ofertach?

DLACZEGO NIE MOŻNA ZŁOŻYĆ JEDNEGO OŚWIADCZENIA O BRAKU KONFLIKTU INTERESÓW I NIEKARALNOŚCI?

 1. Co to jest konflikt interesów?
 2. Popełnienie jakich przestępstw powoduje konieczność wykluczenia osoby po stronie Zamawiającego?
 3. Dlaczego więcej osób składa oświadczenie o niekaralności, a mniej o braku konfliktu interesów?
 4. Kiedy należy złożyć oświadczenie o braku konfliktu interesów, a kiedy o istnieniu konfliktu interesów?
 5. Kiedy należy złożyć oświadczenie o niekaralności?
 6. Jakie są konsekwencje braku złożenia oświadczeń o niekaralności i braku istnienia konfliktu interesów?
 7. W jakiej formie muszą być złożone te oświadczenia?

JAK UDZIELAĆ ZAMOWIENIA W TRYBIE PODSTAWOWYM?

 1. Dlaczego nie można udzielać zamówień o wartości mniejszej niż progi UE w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem oraz dialogu konkurencyjnego?
 2. Co to jest tryb podstawowy:
 • bez negocjacji
 • z możliwością negocjacji
 • z negocjacjami?
 1. Czy należy zamieszczać ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń?
 2. Czy w trybie podstawowym możliwe jest zastosowanie procedury odwróconej?
 3. Dlaczego warto stosować tryb podstawowy z możliwością negocjacji?
 4. Kiedy Zamawiający musi sporządzić i udostępnić specyfikacje warunków zamówienia (SWZ), a kiedy opis potrzeb i wymagań (OPiW)
 5. Jakie są terminy składania ofert i ofert ostatecznych w trybach podstawowych?
 6. Dlaczego nie wolno ustalać kwoty wadium w wysokości 3% wartości zamówienia?
 7. Na jakie czynności lub zaniechania Zamawiającego przysługuje Wykonawcy odwołanie do Prezesa KIO?

JAKIE ZMIANY MUSISZ WDROŻYĆ PRZYGOTOWUJĄC LUB PROWADZĄC POSTĘPOWANIE  LUB UBIEGAJĄC SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI POW. I PON. PROGÓW UE?

 1. Na co zwrócić uwagę szacując wartość zamówienia?
 • Jak szacować wartość zamówienia na dostawy udzielane w częściach?
 • Jak szacować wartość zamówienia na usługi lub roboty budowlane udzielane w częściach?
 • Kiedy należy ustalić wartość zamówienia?
 • Czy należy aktualizować wartość zamówienia udzielanego w częściach, przed wszczęciem postępowania na kolejne jego części?
 1. Jak prawidłowo opisać przedmiot zamówienia w sytuacji, gdy konieczne jest użycie do tego celu znaku towarowego?
 2. Dlaczego należy udzielać wyjaśnień na pytania dotyczące SWZ i OPiW mimo, że wniosek o wyjaśnienie wpłynął po upływie dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert?
 3. Dlaczego nie można wprowadzać istotnych zmian do treści SWZ i ogłoszenia o zamówieniu na mniej niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert?
 4. Dlaczego nie wolno podawać w SWZ terminu związania ofertą liczbą dni?
 5. Jak zwracać wadium w formie elektronicznej gwarancji lub poręczenia?
 6. Czy można złożyć ofertę w innej formie niż elektronicznej (innej niż w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym)?
 7. Jak wygląda sesja otwarcia ofert?
 8. Co zrobić, gdy z powodu awarii systemu teleinformatycznego nie jest możliwe otwarcie ofert?
 9.  Czy Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert?
 10.  Czy udostępnienie ofert następuje dopiero po złożeniu wniosku w tej sprawie?
 11. W jaki sposób udostępnić oferty wraz z załącznikami?
 12. Jak przechowywać oferty i inne załączniki do protokołu?
 13. Czy można przechowywać protokół postępowania oraz załączniki do protokołu w systemie teleinformatycznym firmy zewnętrznej?
 14. Jak udostępniać i przechowywać próbki?
 15. Czy można samodzielnie zwrócić próbki, bez wniosku Wykonawcy?
 16. Dlaczego Wykonawca nie składa przedmiotowych środków dowodowych dopiero na wezwanie kierowane do Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona
 17. Dlaczego nie zawsze wolno uzupełniać przedmiotowych środków dowodowych?
 18. Czy można wykluczyć Wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu?
 19. Co zrobić, gdy Wykonawca przygotuje ofertę elektroniczną o treści zgodnej z warunkami zamówienia, ale błędnie pod względem wymagań technicznych i organizacyjnych sporządzenia lub przekazania pliku zawierającego ofertę?
 20. Co zrobić gdy oferta elektroniczna wpłynie po terminie?
 21. Czy można wybrać ofertę pomimo, że minął termin związania ofertą?
 22. Czy Wykonawca może samodzielnie przedłużyć termin związania ofertą?
 23. Czy konieczne jest opublikowanie ogłoszenia o unieważnieniu postępowania, czy tylko ogłoszenia o udzieleniu zamówienia?
 24. Dlaczego nie wolno żądać od Wykonawców złożenia oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert?
 25. Co zrobić, gdy wybrany Wykonawca uchyli się od zawarcia umowy, a Zamawiający nie wybierze oferty kolejnego Wykonawcy?
 26. Co zrobić  sytuacji, gdy w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki nie uda się wynegocjować akceptowalnych warunków zamówienia?
 27. Jak udzielać zamówień na usługi społeczne, w sytuacji, gdy nie występuje w nowej ustawie Pzp odpowiednik art. 138o?

Co musisz wiedzieć o umowach o zamówienie publiczne?

 1. Jakich postanowień nie wolno wprowadzać do umów o zamówienie publiczne?
 2. Jakie postanowienia muszą być wprowadzone do każdej umowy w sprawie zamówień publicznych?
 3. Jakie postanowienia muszą być wprowadzone do umów w sprawie zamówień publicznych zawieranych na okres ponad 12 miesięcy?
 4. Kto powinien najpierw pomóc stronom umowy o zamówienie publiczne rozstrzygnąć spór, zanim strony udadzą się do sądu?

JAKA BĘDZIE NOWA PLATFORMA E-ZAMÓWIENIA?

 1. Kiedy i z kim została zawarta umowa na budowę Platformy e-Zamówienia?
 2. Jaki jest harmonogram prac związanych z budową platformy e-Zamówienia (czy powstanie przed 1.01.2021 r.)?
 3. Jakie będą funkcjonalności Platformy e-Zamówienia?
 4. Co to jest Moduł Tożsamości (MT)?
 5. Co to jest Moduł Ogłoszeń (MO)?
 6. Co to jest Moduł Postępowań (MP)?
 7. Co to jest Moduł Ofert/Wniosków (MOW)?
 8. Co to jest Moduł Monitorowania i Analiz (MMiA)?
 9. W jaki sposób będzie składana oferta za pomocą Platformy e-zamówienia?
 10. Co to jest ustrukturyzowany pdf?
 11. Jakie obowiązki wynikające z ustawy Pzp mają być automatycznie wykonywane przy pomocy Platformy e-Zamówienia?


 

OPINIE

Muszę przyznać, że po raz pierwszy byłem słuchaczem Pana Grzegorz Czabana i jestem pozytywnie zaskoczony jego szeroką wiedzą, doświadczeniem i ciekawym sposobem prezentacji. Temat był tak szeroko omówiony prawnie z przykładami praktycznymi, że nie było potrzeby zadawania pytań. W obecnej sytuacji szkolenie on-line jest jedyną, możliwą szansą na zdobywania wiedzy i podnoszenie kwalifikacji. Szkolenie uważam za bardzo udane.

Sławomir Bernacki - Gmina Tomaszów Mazowiecki

Szkolenie prowadzone przez Pana Grzegorza Czabana, jest zawsze na wysokim poziomie. Trener chętnie i wyczerpująco odpowiada na pytania. Polecam !!! Pani Krystyna jest zawsze uśmiechnięta, miła i pomocna w każdej sytuacji !!!

Izabela Ignaczak - Politechnika Warszawska

CENA ZAWIERA

 • Aplikację mobilną z aktualną ustawą Pzp na system Android i iOS

 • 100% wiedzy bez wychodzenia z domu

 • Dostęp do EduStrefy

 • Możliwość obejrzenia szkolenia wielokrotnie

 • Certyfikat w wersji on-line

 • Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp:

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Trener
Cena
Grzegorz Czaban
1295.00 ZŁ NETTO + 23% VAT

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz agata.gregula@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058904