SZKOLENIA VOD

TEMAT

Nowa ustawa i elektronizacja w zamówieniach publicznych.

Jak przygotować się do największych zmian w historii Pzp uwzględniając ustawę COVID-19

CZYM SĄ SZKOLENIA VOD?


VOD (Video On Demand - wideo na żądanie) - jest to nagrany materiał szkoleniowy, który możemy odtworzyć na komputerze lub telefonie, wielokrotnie objerzeć o dowolnej porze, zatrzymywać i uruchamiać w dowolnym momencie jak film wideo. Standardowy dostęp do Szkoleń Online VOD jest na 30 dni.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU VOD W 3 KROKACH?


KROK 1

Wybierasz szkolenie w sklepie VOD

KROK 2

Wypełniasz formularz zgłoszeniowy i w ciągu jednego dnia otrzymujesz dane do swojego szkolenia

KROK 3

Przez 30 dni korzystasz ze szkolenia bez ograniczeń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Podczas szkolenia ekspert opowie o elektronizacji zamówień publicznych, nowej ustawie Pzp, w tym o nowym trybie podstawowym oraz przedstawi wpływ pandemii koronawirusa na zamówienia publiczne. Szkolenie dedykowane dla zamawiających i wykonawców, którzy chcą przygotować się do największych zmian w historii Pzp – pełnej elektronizacji oraz nowej ustawy Prawo zamówień publicznych oraz chcą poznać sposoby na funkcjonowanie w zp w okresie pandemii.

TRENER

Łukasz Czaban

Trener zamówień publicznych od 2004 roku, na koncie: setki szkoleń, tysiące godzin wykładowych z zamówień publicznych.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 993
Liczba opinii o trenerze: 1351


W latach 2008-2009 uczestnik obrad Komisji Gospodarki nad nowelizacją ustawy – autor poprawki. Prowadził autorskie wykłady w na Podyplomowych Studiach Zamówień Publicznych w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Studium Zamówień Publicznych.

PROGRAM

 1. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W DOBIE PANDEMII KORONAWIRUSA  
  1. Komunikacja elektroniczna z wykonawcami, w tym składanie ofert, oświadczeń i dokumentów oraz wyjaśnień;
  2. Publiczne i jawne otwarcie ofert – jak przeprowadzić?
  3. Realizacja zawartej umowy:

Obowiązek informowania się przez strony umowy o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy;

Możliwość zmiany umowy po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy;

Rezygnacja z karania za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w przypadku nieustalenia/niedochodzenia kar i odszkodowań zaistniałych wskutek przeszkód wywołanych COVID-19.

 1. Wyłączenia stosowania ustawy w przypadku zamówień, których przedmiotem są towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID-19, jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się̨ choroby lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego.
 1. ZMIANY W REGULAMINIE UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  1. Odpowiedzialność za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania;
  2. Komisja przetargowa, jej nowe obowiązki i odpowiedzialność
 • organizacja, skład, tryb pracy;
 • minimalny zakres obowiązków.
  1. Rezygnacja z powoływania zespołu do nadzoru;
  2. Następca oświadczenia z art. 17 dotychczasowej ustawy, czyli badanie konfliktu interesu w stosunku do osób po stronie zamawiającej:
 • co to jest konflikt interesów?
 • kto podlega wykluczeniu w sytuacji konfliktu interesów?
 • moment złożenia oświadczenia o istnieniu albo braku istnienia konfliktu interesów – jakie oświadczenie ma złożyć osoba przygotowująca poszczególne elementy specyfikacji (np. Projektant przygotowujący dokumentację projektową wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót); 
 • oświadczenie o niekaralności składane przez osoby, które przygotowują i przeprowadzają postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego (czy członkowie komisji przetargowej muszą składać dwa oświadczenia w postępowaniu?).
  1. Wskazanie osób przygotowujących i aktualizujących plan postępowań o udzielenie zamówienia;
  2. Regulacje związane z obowiązkiem przygotowania analizy potrzeb i wymagań:
 • wymagany zakres analizy potrzeb;
 • forma analizy potrzeb;
 • zasada efektywności ekonomicznej.
  1. Zamówienia wyłączone ze stosowania ustawy o wartości pomiędzy 50.000, a 130.000 złotych:
 • ogłoszenie o zamówieniu bagatelnym jako zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu;
 • odstępstwo od jego publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych;
 • co oznacza sformułowanie „jednorazowy zakup”.
 1. ELEKTRONIZACJA W POSTĘPOWANIACH O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
  1. Komunikacja zamawiającego z wykonawcami:
 • obowiązek użycia środków komunikacji elektronicznej bez względu na wartość zamówienia;
 • dopuszczalny zakres komunikacji ustnej;
 • „pisemność” wymagana przy wybranych czynnościach dokonywanych przez wykonawcę – zgoda na przedłużenie terminu związania ofertą czy wybór oferty po terminie związania ofertą;
 • podpisywanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i konkursie oraz oświadczenia wstępnego – kiedy należy użyć kwalifikowanego podpisu elektronicznego, a kiedy podpisu zaufanego lub osobistego;
  1. Wizja lokalna i związane z nią obowiązki w przypadku zalecenia bądź wymagania jej w specyfikacji;
  2. Wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
  3. Środki komunikacji elektronicznej służące do:
 • przekazywania ofert, wniosków, oświadczenia wstępnego;
 • komunikacji między stronami w pozostałym zakresie.

 1. NOWOŚCI W OGŁOSZENIACH, SPOSOBIE ICH PUBLIKACJI I OBOWIĄZKACH INFORMACYJNYCH ZAMAWIAJĄCEGO
  1. Ogłoszenie o wyniku postępowania oraz ogłoszenie o wykonaniu umowy – miejsce ich publikacji, cel, zawartość;
  2. Rezygnacja z publikacji ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej i miejscu publicznie dostępnym – zmiana momentu wszczęcia postępowania;
  3. Kolejność publikacji ogłoszeń o zamówieniu;
  4. Raport z realizacji umowy - kiedy należy sporządzić raport, wymagana zawartość, termin sporządzenia;
  5. Nowy obowiązek przesłania Prezesowi UZP informacji o złożonych ofertach w każdym postępowaniu.
 1. ZMIANY W ŚRODKACH DOWODOWYCH WYMAGANYCH W PROCEDURZE ZAMÓWIENIOWEJ
  1. Przedmiotowe środki dowodowe:
 • definicja;
 • moment ich złożenia;
 • zasady zastosowania wezwania do ich ponownego złożenia lub uzupełnienia – brak możliwości poprawienia złożonego oświadczenia lub dokumentu;
  1. Podmiotowe środki dowodowe:
 • definicja;
 • wezwanie do ich złożenia – termin, aktualność, odstępstwa;
 • zmiany w procedurze ponownego wezwania.
 1. EWOLUCJA Z ZAKRESIE NAJWAŻNIEJSZYCH DOKUMENTÓW W POSTĘPOWANIU – CZYM JEST SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ?
 1. Kiedy należy sporządzić SWZ, a kiedy OPiW?
 2. Wymagana zawartość SWZ i OPiW;
 3. Nowe zasady udostępniania, wyjaśniania oraz wprowadzania zmian do SWZ i OPiW;
 4. Zmiany w katalogu obligatoryjnych i fakultatywnych podstaw wykluczenia;
 5. Nowa procedura składania oświadczenia o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
 1. ZASADA JAWNOŚCI PO NOWEMU
 1. Otwarcie ofert:
 • brak obecności wykonawców podczas otwarcia ofert;
 • odstąpienie od obowiązku publikowania na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacji o terminie wykonania zamówienia, okresie gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach;
 • zasady postępowania w przypadku awarii system teleinformatycznego.
 1. Przekazywanie protokołu postępowania na wniosek;
 2. Obowiązek automatycznego udostępnienia załączników do protokołu (w tym ofert) bez konieczności złożenia wniosku – termin udostępnienia, miejsce i zakres;
 3. Ograniczenie jawności w tym ochrona danych osobowych w zamówieniach publicznych.
 1. NOWY TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA - TRYB PODSTAWOWY
  1. Przebieg procedury we wszystkich trzech wariantach:
 • bez negocjacji;
 • z możliwością negocjacji:
 • z obowiązkiem negocjacji.
  1. Możliwości negocjacji oferty w celu jej ulepszenia – korzyści i zagrożenia z tej procedury;
 1. ZMIANY PRZY USTALANIU WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
 1. Agregowanie zamówień na dostawy – jak należy rozumieć pojęcie „podobnych dostaw”;
 2. Obowiązek łącznego szacowania wartości tożsamych usług i robót budowlanych;
 3. Ustalenie wartości zamówień obejmujących opcje lub wznowienia;
 4. Moment ustalenia wartości zamówienia w przypadku udzielania zamówienia w częściach.
 1. WSPÓLNE UBIEGANIE SIĘ O ZAMÓWIENIE I KORZYSTANIE Z ZASOBÓW PODMIOTÓW TRZECICH – PO ZMIANACH
  1. Ocena potencjału konsorcjum - kiedy wykonawcy składający ofertę wspólną nie spełnią warunków udziału w postępowaniu?
  2. Obowiązek załączenia do wniosku bądź oferty oświadczenia zawierającego podział zadań przez konsorcjantów;
  3. Szersze możliwości korzystania z zasobu podmiotu trzeciego;
  4. Nowe obowiązki w zakresie zawartości zobowiązania podmiotu udostępniającego zasób;
  5. Zakaz powoływania się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków lub ofert wykonawca nie polegał w danym zakresie na zasobie podmiotu trzeciego.
 1. POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW – NOWE NARZĘDZIE STOSOWANE PO ZAWARCIU UMOWY
  1. Mediacja lub inne polubowne rozwiązanie sporu w sprawie majątkowej;
  2. Ograniczenia w zawarciu ugody wynikające z
 • przepisu art. 54a ustawy o finansach publicznych;
 • działu VII rozdziału 3 nowego PZP.
  1. Przypadki skierowania przez Sąd stron do mediacji lub innego polubownego rozwiązania sporu.

OPINIE

Szkolenie jak zawsze na najwyższym poziomie. Projektowane zmiany w przepisach omówione w przystępny sposób z trafnym odniesieniem do obecnie obowiązujących. Szkolenie online przebiegło sprawnie, nie wydaje mi się, aby ta forma w jakiś istotny sposób wpływała na samą jakość szkolenia, choć oczywiście kontakt osobisty ma wiele pozytywnych stron. Gdyby takie szkolenie dwudniowe odbywało się w moim miejscu zamieszkania lub pracy, to wolałbym szkolenie w formie tradycyjnej, natomiast gdybym miał uczestniczyć w nim w Warszawie (nocleg, dojazd), to szkolenie online bardziej by mi odpowiadało.

Marcin Skręty

Uczestniczyłam w szkoleniu z zakresu zamówień publicznych, szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny, prowadzący szkolenie w sposób zrozumiały wytłumaczył najważniejsze kwestie, odpowiadając na pytania wyczerpująco. Polecam firmę ApexNet.

Marek Skomorowski - Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

CENA ZAWIERA

 • Aplikację mobilną z aktualną ustawą Pzp na system Android i iOS

 • 100% wiedzy bez wychodzenia z domu

 • Dostęp do EduStrefy

 • Możliwość obejrzenia szkolenia wielokrotnie

 • Certyfikat w wersji on-line

 • Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp:

  • Wzór SWZ
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Trener Bon
Cena
Łukasz Czaban
0 zł
995.00 ZŁ NETTO + 23% VAT

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz agata.gregula@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058904