SZKOLENIA VOD

TEMAT

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DLA KONTROLERÓW

ze szczególnym uwzględnieniem zamówień współfinansowanych ze środków europejskich

CZYM SĄ SZKOLENIA VOD?


VOD (Video On Demand - wideo na żądanie) - jest to nagrany materiał szkoleniowy, który możemy odtworzyć na komputerze lub telefonie, wielokrotnie objerzeć o dowolnej porze, zatrzymywać i uruchamiać w dowolnym momencie jak film wideo. Standardowy dostęp do Szkoleń Online VOD jest na 30 dni.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU VOD W 3 KROKACH?


KROK 1

Wybierasz szkolenie w sklepie VOD

KROK 2

Wypełniasz formularz zgłoszeniowy i w ciągu jednego dnia otrzymujesz dane do swojego szkolenia

KROK 3

Przez 30 dni korzystasz ze szkolenia bez ograniczeń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Podczas szkolenia ekspert opowie m.in. o naruszeniach w realizacji zamówień publicznych, które mogą mieć realny wpływ na wynik postępowania. Ekspert opowie także o taryfikatorze korekt finansowych za naruszenia Pzp. Szkolenie dedykowane kontrolerom w zamówieniach publicznych.

TRENER

Łukasz Czaban

Trener zamówień publicznych od 2004 roku, na koncie: setki szkoleń, tysiące godzin wykładowych z zamówień publicznych.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 993
Liczba opinii o trenerze: 1351


W latach 2008-2009 uczestnik obrad Komisji Gospodarki nad nowelizacją ustawy – autor poprawki. Prowadził autorskie wykłady w na Podyplomowych Studiach Zamówień Publicznych w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Studium Zamówień Publicznych.

PROGRAM

PROGRAM:

 

 1. Naruszenia mogące mieć lub mające wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia:
 1. Niezgodny z prawem podział zamówienia na części:
 • Różnica pomiędzy dopuszczalnym, a niedopuszczalnym podziałem zamówienia na części – zasady agregacji zamówień według dyrektywy 2014/24/UE;
 • Postępowanie przy udzielaniu zamówień nieplanowanych.
 1. Wybór oferty wykonawcy, który podlegał wykluczeniu z postępowania:  
 • Obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia z postępowania.
 1. Wybór oferty wykonawcy, która podlegała odrzuceniu:
 • Rażąco niska cena;
 • Złożenie dokumentu wadialnego w formie pisemnej w postępowaniach powyżej progów unijnych;
 • Termin związania ofertą i jego wydłużanie;
 • Błędy w kosztorysie;
 • Problemy związane z elektroniczną ofertą.
 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 • Znak towarowy, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces w opisie przedmiotu zamówienia;
 • Ustalanie punktu równowagi pomiędzy oczekiwaniami zamawiającego, a zapewnieniem uczciwej konkurencji.
 1. Warunki udziału w postępowaniu określone w sposób naruszający zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców:
 • Limity dotyczące warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności ekonomicznej;
 • Warunki proporcjonalne do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiające ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia;
 • Warunki w odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
 1. Kryteria oceny ofert:
 • W jakich przypadkach dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie kryterium najniższej ceny?
 • Kryteria wymierne i niewymierne – dopuszczalne granice w kryteriach niemierzalnych w stanowisku KIO;
 • Kryteria pozacenowe naruszające uczciwą konkurencję.

 1. Wykazywanie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
 • Wykazywanie spełniania warunków w odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w sytuacji polegania na zasobach podmiotów trzecich – m.in. zakaz wykazywania doświadczenia całego konsorcjum jeśli wykonywało się jedynie część zamówienia.
 • Post kwalifikacja jako standardowy sposób weryfikacji zdolności wykonawcy do wykonania zamówienia.
 • Weryfikacja podmiotów udostępniających swój potencjał oraz podwykonawców.
 • Żądanie dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia, a nie dzień składania ofert/wniosków.
 • Obowiązki i możliwości wynikające z rozporządzenia ministra rozwoju w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, raz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.
 • Zakaz żądania dokumentów, którymi zamawiający dysponuje lub które może pobrać z ogólnie dostępnych i bezpłatnych baz danych.
 • Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej składane po otwarciu ofert - w świetle kontroli Prezesa UZP.
 1. Umowy w zamówieniach publicznych:
 • Uregulowanie warunków wprowadzania zmian do treści zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego – 6 przypadków umożliwiających aneksowanie umowy;
 • Odstąpienie od umowy;
 • Korzystanie z prawa opcji;
 • Forma umówionego wynagrodzenia – czy wynagrodzenie ryczałtowe rzeczywiście nie może być waloryzowane.

 

 1. Naruszenia, które nie wpływały na wynik postępowania:
 1. Zaniechanie wezwania wykonawcy do złożenia, uzupełnienia lub wyjaśnienia dokumentów i oświadczeń;
 2. Bezpodstawne ograniczanie możliwości korzystania z podwykonawstwa;
 3. Brak podania powodów niedopuszczenia składania ofert częściowych.

 

 1. Taryfikator korekt finansowych za naruszenie prawa zamówień publicznych.
 1. Obszary prawa zamówień publicznych kontrolowane przez Komisję Europejską;
 2. Metody ustalania wysokości korekt finansowych:
  • metoda dyferencyjna;
  • metoda wskaźnikowa.

 

OPINIE

Bardzo udane szkolenie, a przede wszystkim kompetentny i merytoryczny Wykładowca. Możliwość czatowania i wymiany uwag w trakcie szkolenia. Super !! Pomysł szkoleń on-line bardzo dobry, prawie jak na żywo.

Leszek Garwacki - Powiat Poznański - Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu

Bardzo ciekawie prowadzone, ze zrozumieniem. Osoba prowadząca potrafi doskonale przekazać swoją nieprawdopodobną wiedze na temat zamówień publicznych.

Małgorzata Rudyk - Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego

CENA ZAWIERA

 • Aplikację mobilną z aktualną ustawą Pzp na system Android i iOS

 • 100% wiedzy bez wychodzenia z domu

 • Dostęp do EduStrefy

 • Możliwość obejrzenia szkolenia wielokrotnie

 • Certyfikat w wersji on-line

 • Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp:

  • Wzór SWZ
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Trener Bon
Cena
Łukasz Czaban
0 zł
995.00 ZŁ NETTO + 23% VAT

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz agata.gregula@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058904