SZKOLENIA VOD

TEMAT

Pełna elektronizacja zamówień publicznych od 01.01.2021

- jak zamawiać w 100% online. ONLINE

CZYM SĄ SZKOLENIA VOD?


VOD (Video On Demand - wideo na żądanie) - jest to nagrany materiał szkoleniowy, który możemy odtworzyć na komputerze lub telefonie, wielokrotnie objerzeć o dowolnej porze, zatrzymywać i uruchamiać w dowolnym momencie jak film wideo. Standardowy dostęp do Szkoleń Online VOD jest na 30 dni.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU VOD W 3 KROKACH?


KROK 1

Wybierasz szkolenie w sklepie VOD

KROK 2

Wypełniasz formularz zgłoszeniowy i w ciągu jednego dnia otrzymujesz dane do swojego szkolenia

KROK 3

Przez 30 dni korzystasz ze szkolenia bez ograniczeń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Zapraszamy na szkolenie, którego celem będzie przekazanie praktycznej wiedzy z zamówień publicznych przed 1 stycznia 2021 r. kiedy zaczyna obowiązywać pełna komunikacja elektroniczna między wykonawcami a zamawiającymi. Szczególnym punktem programu, który ekspert przedstawi będzie omówienie formy oferty/wniosku i oświadczenia wstępnego - od ogółu do szczegółu.

TRENER

Wioleta Bajda

Radca Prawny, Były naczelnik w Departamencie Prawnym UZP, gdzie nadzorowała wydawanie opinii prawnych UZP, przygotowywanie pozwów o unieważnienie umów i decyzji w przedmiocie kar pieniężnych, a także reprezentowała Prezesa UZP na licznych konferencjach i szkoleniach.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 49
Liczba opinii o trenerze: 54

Wykładowca akademicki na Podyplomowych Studiach Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Warszawskim, na Podyplomowych Studiach Zamówień Publicznych na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu, Akademii Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej i in. Szkoleniowiec z zakresu zamówień publicznych z doświadczeniem obejmującym ponad kilkaset wystąpień.

PROGRAM

Elektronizacja postępowania według NOWEJ ustawy PZP

 1. NOWA ustawa PZP – uwagi ogólne
 2. Informacje wprowadzające 
 • dyrektywy unijne w sprawie zamówień publicznych jako punkt wyjścia
 • obszary elektronizacji, a ramy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • etapy elektronizacji
 • elektronizacja według starej Pzp versus elektronizacja według NOWEJ ustawy Pzp (postępowania unijne i krajowe)
 • nowe definicje ustawowe – omówienie podstawowych definicji w NOWEJ ustawie Pzp (pisemność, dokumenty zamówienia, SWZ, OPiW, podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, pisemność, itp.) – siatka pojęciowa konieczna dla zrozumienia obowiązków w zakresie elektronizacji
 1. Komunikacja zamawiającego z wykonawcami
 • obowiązek użycia środków komunikacji elektronicznej bez względu na wartość zamówienia;
 • komunikacja ustna;
 •  „pisemność” wymagana przy wybranych czynnościach dokonywanych przez wykonawcę – zgoda na przedłużenie terminu związania ofertą czy wybór oferty po terminie związania ofertą;
 • elektronicznie, czyli jak?
 • środki komunikacji elektronicznej w postępowaniach unijnych i krajowych służące do:

- przekazywania ofert, wniosków, oświadczenia wstępnego

- komunikacji między stronami w pozostałym zakresie

 • wymagania wobec narzędzi wykorzystywanych do komunikacji elektronicznej
 • możliwość odstąpienia od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej – jako wyjątek od zasady (z uwzględnieniem planowanej nowelizacji NOWEJ ustawy Pzp)
 • możliwość wymagania przez zamawiającego użycia innych niż ogólnodostępne narzędzi, urządzeń lub formatów plików;
 • obowiązki zamawiającego w zakresie informowania o środkach komunikacji elektronicznej wykorzystywanych do komunikowania się

- ogłoszenie o zamówieniu (DZ.U. UE, BZP)

- specyfikacja warunków zamówienia, opis potrzeb i wymagań.

 1. Forma oferty/wniosku i oświadczenia wstępnego - od ogółu do szczegółu
 • czym jest dokument elektroniczny? rozporządzenie eIDAS, ustawy krajowe
 • forma elektroniczna (KC)
 • kwalifikowany podpis elektroniczny – typy (wewnętrzny, zewnętrzny, otoczony)
 • składanie podpisów elektronicznych, walidacja podpisów krajowych, zagranicznych;
 • obowiązek prawidłowej i zgodnej z przepisami prawa walidacji podpisu elektronicznego;
 • praktyczne omówienie sposobów weryfikacji podpisu elektronicznego;
 • znacznik czasu w podpisie: czy jest wymagany, na czym polega znakowanie czasem;
 • błędy w podpisie i dalsze procedowanie Zamawiającego;
 • algorytm skrótu SHA secure hash algorithm z uwzględnieniem stanowiska MC i UZP
 • podpis elektroniczny a pieczęć elektroniczna
 • podpis zaufany/profil zaufany
 • podpis osobisty
 • wymogi w zakresie środków komunikacji elektronicznej służących do przekazywania ofert, wniosków (zachowanie integralności, autentyczności, nienaruszalności danych i ich poufności w ramach wymiany i przechowywania informacji);
 • forma pełnomocnictw (kwalifikacja pełnomocnictwa w świetle projektu nowego rozporządzenia w sprawie dokumentów)

 1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie – projekt
 • zakres delegacji
 • dokument elektroniczny - nowa definicja
 • sposób sporządzania wniosków ofert, oświadczeń wstępnych, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych, oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
 • czym są ogólnie dostępne formaty danych
 • oświadczenia i dokumenty bez wymogu określonego formatu danych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
 • możliwość sporządzania ofert, wniosków i wstępnych oświadczeń w postaci innej niż elektroniczna
 • sposób i tryb przekazywania wniosków, ofert, oświadczeń wstępnych, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych, oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów
 • sposób i tryb przekazywania w postępowaniu dokumentów zawierających informacje prawnie chronione
 • sposób przekazywania podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów, w tym dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które zostały sporządzone w języku obcym;
 • sposób przekazywania podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 NOWEJ ustawy Pzp, dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, jeżeli zostały one wystawione przez upoważnione podmioty
 • e-odpisy z rejestrów (e-ZUS, e-KRK, KRS, CEDiG, itp.)
 • sposób przekazywania:
 • podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych, dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 NOWEJ ustawy Pzp, które nie zostały wystawione przez upoważnione podmioty,
 • zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby oraz
 • pełnomocnictwa do złożenia oferty, wniosku, oświadczenia wstępnego
 • przekazywanie w postępowaniu lub konkursie dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji
 • sposób przekazywania w postępowaniu lub konkursie prowadzonym częściowo lub w całości w „tradycyjny” sposób
 • wymagania techniczne dla dokumentów elektronicznych przekazywanych w postępowaniu lub konkursie
 • treści załącznika IV do dyrektywy 2014/24/UE, załącznika V do dyrektywy   2014/25/UE, a także załącznika VIII do dyrektywy 2009/81/WE
 • planowane wejście w życie rozporządzenia
 1. Projekt rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, a kwestie związane z elektronizacją
 2. Wadium w postępowaniu – istota, forma wadium według NOWEJ Pzp
 3. Platforma e-zamówienia i platformy e-usług
 • Platforma E- zamówienia (o projekcie, etapy, stan prac, omówienie zasad działania);
 • Scenariusze działań w zakresie elektronizacji
 • Komercyjne platformy zakupowe
 • Rozwiązania zapewniające elektronizację zamówień publicznych są dostępne na rynku
 • Ryzyka prawne związane z usługami chmurowymi
 • Na co zwrócić uwagę przy zakupie platformy zakupowej
 1. Zagadnienie odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie platformy zakupowej – orzecznictwo
 2. BIM
 3. Katalogi elektroniczne
 4. Zasada jawności po nowemu
 • Otwarcie ofert:

- brak obecności wykonawców podczas otwarcia ofert;

- odstąpienie od obowiązku publikowania na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacji o terminie wykonania zamówienia, okresie gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach;

- zasady postępowania w przypadku awarii system teleinformatycznego.

 • Przekazywanie protokołu postępowania na wniosek;
 • udostępnienie załączników do protokołu (w tym ofert) bez konieczności złożenia wniosku – termin udostępnienia, miejsce i zakres;
 • ograniczenie jawności w tym ochrona danych osobowych w zamówieniach publicznych.
 1. Dokumentowanie postępowania
 2. Archiwizacja dokumentacji

OPINIE

Szkolenie pokazało praktyczne elementy elektronizacji zamówień publicznych. Kursant przechodzi całą ścieżkę związaną z zakładaniem konta, składaniem ofert, otwarciem ofert w mini portalu UZP.

Wojciech Stanisławski - Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży

Bardzo ciekawie prowadzone szkolenie. Trenerka, Wioletta Bajda bardzo dobrze przygotowana. Odpowiadała na wszystkie zadawane pytania. Z zaangażowaniem poprowadziła szkolenie. Bardzo mła oraz komunikatywna osoba nastawiona na wyjaśnienie wszystkich przedstawionych problemów przez uczestników.

Joanna Gołębiewska - Zakład Usług Komunalnych Sp z o o Czersku

CENA ZAWIERA

 • Aplikację mobilną z aktualną ustawą Pzp na system Android i iOS

 • 100% wiedzy bez wychodzenia z domu

 • Dostęp do EduStrefy

 • Możliwość obejrzenia szkolenia wielokrotnie

 • Certyfikat w wersji on-line

 • Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp:

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Trener
Cena
Wioleta Bajda
995.00 ZŁ NETTO + 23% VAT

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz anita.marszalek@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058907