SZKOLENIA VOD

TEMAT

Zamówienia sektorowe

w nowej ustawie Pzp ONLINE

CZYM SĄ SZKOLENIA VOD?


VOD (Video On Demand - wideo na żądanie) - jest to nagrany materiał szkoleniowy, który możemy odtworzyć na komputerze lub telefonie, wielokrotnie objerzeć o dowolnej porze, zatrzymywać i uruchamiać w dowolnym momencie jak film wideo. Standardowy dostęp do Szkoleń Online VOD jest na 30 dni.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU VOD W 3 KROKACH?


KROK 1

Wybierasz szkolenie w sklepie VOD

KROK 2

Wypełniasz formularz zgłoszeniowy i w ciągu jednego dnia otrzymujesz dane do swojego szkolenia

KROK 3

Przez 30 dni korzystasz ze szkolenia bez ograniczeń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Zapraszamy na szkolenie, którego celem będzie wyposażenie uczestnika szkolenia w instrumentarium przydatne do profesjonalnego przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego pod kątem nowej ustawy. Trener zaprezentuje najważniejsze zmiany podejścia do zamówień sektorowych - zamówienie sektorowe zamiast zamawiających sektorowych.

TRENER

Łukasz Czaban

Trener zamówień publicznych od 2004 roku, na koncie: setki szkoleń, tysiące godzin wykładowych z zamówień publicznych.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 1171
Liczba opinii o trenerze: 1394


W latach 2008-2009 uczestnik obrad Komisji Gospodarki nad nowelizacją ustawy – autor poprawki. Prowadził autorskie wykłady w na Podyplomowych Studiach Zamówień Publicznych w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Studium Zamówień Publicznych.

PROGRAM

UJĘCIE ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH W NOWYM PZP

 1. Zmiana podejścia do zamówień sektorowych- zamówienie sektorowe zamiast zamawiających sektorowych.
 2. Rodzaje zamówień sektorowych.
 3. Wyłączenia ze stosowania ustawy.

PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA PODSTAWIE NOWEJ USTAWY PZP

 1. Nowe rodzaje ogłoszeń i obowiązki informacyjne:
 1. ogłoszenie o wyniku postępowania; 
 2. ogłoszenie o wykonaniu umowy; 
 3. informowania Prezesa UZP o złożonych ofertach;
 4. raport z zrealizowanej umowy.
 1. Doprecyzowanie zasad szacowania wartości zamówienia: 
 1. Obowiązek łącznego szacowania wartości podobnych dostaw;
 2. Obowiązek łącznego szacowania wartości tożsamych usług;
 3. Szacowanie wartości zamówień na roboty budowlane z uwzględnieniem definicji obiektu budowlanego;
 4. Szacowanie wartości zamówień planowanych i nieplanowanych;
 5. Szacowanie zamówień obejmujących opcje lub wznowienia;
 6. Moment ustalenia wartości zamówienia w przypadku udzielania zamówienia w częściach.
  1. Zawartość Specyfikacji Warunków Zamówienia, w tym:
 1. Zmiany dotyczące opisywania przedmiotu zamówienia za pomocą znaków towarowych i innych dyskryminujących określeń;
 2. Przesłanki wykluczenia z postępowania:
 • Zmiany w zakresie obligatoryjnych podstaw wykluczenia;
 • Poszerzenie katalogu fakultatywnych podstaw wykluczenia;
 • Nowa procedura składania oświadczenia o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
 1. Nowe warunki udziału w postępowaniu:
 • Warunek dotyczący zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; 
 • Zmiany przy opisywaniu sytuacji finansowej i ekonomicznej;
 • Nowe wymagania przy ofercie wspólnej i korzystaniu z zasobu podmiotu trzeciego.
 1. Termin związania ofertą:
 • Możliwości wyznaczania dłuższych terminów;
 • Zakaz określania terminu związana ofertą w dniach;
 • Przypadki zwrócenia się o jego przedłużenie;
 • Co robić jak termin związania ofertą upływa lub upłynął?
 1. Wadium:
 • Nowe formy wniesienia wadium;
 • Maksymalna wysokość zależna od procedury;
 • Doprecyzowanie sposobu zwrotu wadium złożonego w formie dokumentu wadialnego;
 • Inne przypadki zwrotu wadium.

Zmiany przy podawaniu terminu wykonania zamówienia.

KOMUNIKACJA W POSTĘPOWANIU

 1. Zmiany w interpretacji zasady pisemności;
 2. Środek komunikacji elektronicznej:
 • zaawansowany ŚKE służący w szczególności do przekazywania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i ofert;
 • prosty ŚKE.
 • kwalifikowany podpis elektroniczny – zakres stosowania.

PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA PODSTAWIE NOWEJ USTAWY PZP

 1. Środki dowodowe:
 • Przedmiotowe środki dowodowe: rodzaje, moment składania, zasady złożenia i uzupełniania;
 • Podmiotowe środki dowodowe: rodzaje, moment składania, zasady złożenia, uzupełniania i poprawianie.
  1. Badanie ofert:
 • nowe podstawy odrzucenia oferty (m.in. dotyczące niespełnienia warunków udziału, sporządzenia lub przesłania oferty w sposób niezgodny z wymaganiami technicznymi lub organizacyjnymi określonymi przez zamawiającego, złożenia oferty bez przeprowadzenia wizji lokalnej);
 • zmiany w procedurze wyjaśnień rażąco niskiej ceny;
  1. Procedura odwrócona.
  2. Unieważnienie postępowania.

ZMIANY W UMOWACH O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

 1. Zrównoważenie stron w umowach w sprawie zamówienia publicznego:
 • wprowadzenie klauzul abuzywnych;
 • określenie obowiązkowych postanowień umownych, w tym zasady określania terminu wykonania zamówienia bez podawania konkretnej daty;
 • wprowadzenie nowych zasad waloryzacji wynagrodzenia w przypadku wzrostu cen materiałów;
 • wymagane postanowienia umowy w przypadku korzystania z prawa opcji;
 • Wprowadzenie obowiązku stosowania zaliczek lub częściowych płatności w umowach zawartych na okres dłuższy niż 12 miesięcy.
 1. Zmiany przy zabezpieczeniu należytego wykonania umowy:
 • termin wniesienia zabezpieczenia;
 • wysokość,
 • dopuszczalne formy;
 • przypadki nakazujące jego zwrot.

OPINIE

Kolejne ciekawe, merytoryczne szkolenie. Zawsze korzystam ze szkoleń ApexNet i jeszcze się nie zawiodłem. I z tym razem wiele się nauczyłem, to były bardzo produktywne 2 dni.

Daniel Kurzeja - Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Bełchatowie

Bardzo profesjonalne i przystępnie przedstawienie tematu. Wszystkie zagadnienia były bardzo ciekawe i pozwoliły usystematyzować moje spostrzeżenia. Szkolenie przeprowadzone w miłej, życzliwej i profesjonalnej formie.

Halina Marzec - PWiK „NYSA” Sp. z o.o.

CENA ZAWIERA

 • Aplikację mobilną z aktualną ustawą Pzp na system Android i iOS

 • 100% wiedzy bez wychodzenia z domu

 • Dostęp do EduStrefy

 • Możliwość obejrzenia szkolenia wielokrotnie

 • Certyfikat w wersji on-line

 • Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp:

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Trener
Cena
Łukasz Czaban
995.00 ZŁ NETTO + 23% VAT

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz agnieszka.adamczyk@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058905