SZKOLENIA VOD

TEMAT

Tryb podstawowy w nowym Pzp

- kompleksowo o udzielaniu zamówień publicznych o wartości mniejszej niż progi UE

CZYM SĄ SZKOLENIA VOD?


VOD (Video On Demand - wideo na żądanie) - jest to nagrany materiał szkoleniowy, który możemy odtworzyć na komputerze lub telefonie, wielokrotnie objerzeć o dowolnej porze, zatrzymywać i uruchamiać w dowolnym momencie jak film wideo. Standardowy dostęp do Szkoleń Online VOD jest na 30 dni.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU VOD W 3 KROKACH?


KROK 1

Wybierasz szkolenie w sklepie VOD

KROK 2

Wypełniasz formularz zgłoszeniowy i w ciągu jednego dnia otrzymujesz dane do swojego szkolenia

KROK 3

Przez 30 dni korzystasz ze szkolenia bez ograniczeń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Tryb podstawowy to całkowicie nowy tryb udzielania zamówień w nowej ustawie Pzp, który zastąpił niektóre dotychczasowe tryby! To największa zmiana w nowej ustawie Pzp! Jak go używać? Jakie są jego rodzaje i który wybrać? Tego i wiele więcej dowiesz się na szkoleniu.

TRENER

Grzegorz Czaban

Ekspert Prawa zamówień publicznych, trener biznesu. Od 1995 r. wykłada zamówienia publiczne.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 1702
Liczba opinii o trenerze: 1648

Ekspert podczas prac Komisji Nadzwyczajnej ds deregulacji (NDR) rozpatrującej projekt nowej ustawy - Prawo zamówień Publicznych (2019 r.). W latach 1996-2001 stały współpracownik tygodnika Rynek Zamówień Publicznych, potem miesięcznika Inwestycje Komunalne; znawca amerykańskiego systemu zamówień publicznych.

PROGRAM

PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ PROGI UE NA PODSTAWIE NOWEGO PZP

1. Zamówienia bagatelne:

 • Rezygnacja z zamieszczania ogłoszeń o zamówieniach bagatelnych w odniesieniu do zamówień klasycznych, których wartość dotycząca jednorazowego zakupu wynosi 50 000 zł-130 000 zł.
 • Planowany nowy obowiązek publikacji ogłoszeń o udzieleniu zamówienia o wartości przekraczającej 10 000 zł.:
 • Kto będzie musiał zamieszczać ogłoszenia o udzieleniu zamówienia?
 • Gdzie należy opublikować ogłoszenie o udzieleniu zamówienia?
 • Wymagana zawartość ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
 • Przewidywane sankcje za niezamieszczenie tego ogłoszenia.

2. Na czym polega procedura krajowa?

 • Których przepisów Pzp nie stosuje się do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne?
 • Czy w procedurze krajowej można stosować tzw. procedurę odwróconą?
 • Szczególne regulacje mające zastosowanie tylko w odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż progi UE.

3. Plan postępowań o udzielenie zamówienia

 • Co to jest plan postępowań?
 • Kto sporządza plan postępowań?
 • Kiedy i gdzie należy zamieścić plan postępowań?
 • Wymagane elementy planu postępowań o udzielenie zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne wynikające z załącznika do nowego rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii;
 • Czy w planie postępowań należy umieszczać informacje dotyczące zamówień bagatelnych?
 • Jak poprawnie aktualizować plan postępowań?

4. Szacowanie wartości zamówień udzielanych w częściach

•Doprecyzowanie zasad łącznego szacowania wartości zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane udzielanych w częściach;

•Co to są podobne dostawy?

•Moment ustalenia wartości zamówienia w przypadku udzielania zamówienia w częściach.

5. Konflikt interesów i niekaralność w stosunku do osób po stronie zamawiającego

•Co to jest konflikt interesów?

•Kto podlega wykluczeniu w sytuacji konfliktu interesów?

•Moment złożenia oświadczenia o istnieniu albo braku istnienia konfliktu interesów

•Oświadczenie o niekaralności (kiedy osoby przygotowujące postępowanie muszą złożyć oświadczenie o niekaralności?)

6. Opis przedmiotu zamówienia

•Zmiany dotyczące opisywania przedmiotu zamówienia za pomocą znaków towarowych i innych dyskryminujących określeń

7. Dokumenty zamówienia

•Definicja dokumentów zamówienia

•Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) oraz Opis Potrzeb i Wymagań (OPiW): zawartość; w jakich trybach, który dokument?

•Nowe zasady udzielania wyjaśnień dotyczących SWZ i OPiW

•Zmiany SWZ prowadzące do unieważnienia postępowania na podstawie art. 256 Pzp (przykłady)

8. Przedmiotowe i podmiotowe środki dowodowe

•Co to są przedmiotowe środki dowodowe?

 • Kiedy należy składać przedmiotowe środki dowodowe?
 • Zasady uzupełniania przedmiotowych środków dowodowych

•Co to są podmiotowe środki dowodowe?

 • Zasady uzupełniania podmiotowych środków dowodowych
 • W jakiej formie winny być złożone przedmiotowe i podmiotowe środki dowodowe?
 • Nowe rodzaje podmiotowych środków dowodowych wynikające z rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii

•Trzy alternatywne sposobu dokonywania oceny braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu

9. Podstawy wykluczenia z postępowania

•Zmiany w zakresie obligatoryjnych podstaw wykluczenia

•Poszerzenie katalogu fakultatywnych podstaw wykluczenia

•Nowa procedura składania oświadczenia o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

10. Zmiany dotyczące warunków udziału w postępowaniu

•Jak należy w praktyce stosować warunek dotyczący zdolności do występowania w obrocie gospodarczym?

•Zmiany dotyczące sposobu wykazywania spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

•Zasady udostępniania zasobów przez podmioty trzecie pod rządami nowej ustawy Pzp

11. Zmiany w zakresie kryteriów oceny ofert

•Ułatwienia dotyczące stosowania ceny jako jedynego kryterium oceny ofert

•Ustalanie wag dotyczących kryteriów oceny po wejściu w życie nowej ustawy Pzp

12. Wybór właściwego wariantu trybu podstawowego

•Kiedy wybrać tryb podstawowy:

- bez negocjacji,

- z możliwością negocjacji, a kiedy z negocjacjami?

PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ PROGI UE NA PODSTAWIE NOWEGO PZP

1.Ogłoszenia i informacje w postępowaniu o udzielenie zamówienia

•Rejestracja na Platformie e-Zamówienia:

- Kto i w jaki sposób musi zarejestrować się na Platformie?

- Kto to jest supervisor?

•Zmiany w zakresie publikacji ogłoszeń o zamówieniach podlegających Pzp;

•Obowiązek przesłania Prezesowi UZP informacji o złożonych ofertach i wnioskach o dopuszczenie w każdym postępowaniu;

 • Ogłoszenie o wyniku postępowania;
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia;
 • Ogłoszenie o wykonaniu zamówienia;

- Kto musi zamieszczać ogłoszenie o wykonaniu umowy?

- Gdzie należy opublikować ogłoszenie o wykonaniu umowy?

 • Co musi zawierać ogłoszenie o wykonaniu umowy?
 • Czy Wykonawca może wykorzystać ogłoszenie o wykonaniu umowy jako substytut referencji?

• Wybór oferty i informowanie o wynikach postępowania

2. Składanie i otwarcie ofert pod rządami nowej ustawy Pzp

•Nowa procedura otwarcia ofert bez udziału wykonawców

•Zasady postępowania w sytuacji awarii systemu teleinformatycznego uniemożliwiającej otwarcie ofert

•W jakiej formie należy złożyć ofertę?

•Nowe podstawy odrzucenia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

•Nowe podstawy odrzucenia oferty (m.in. dotyczące niespełnienia warunków udziału, sporządzenia lub przesłania oferty w sposób niezgodny z wymaganiami technicznymi lub organizacyjnymi określonymi przez zamawiającego, złożenia oferty bez przeprowadzenia wizji lokalnej)

3. Zmiany dotyczące terminu związania ofertą

•Jak zmienia się długość terminu związania ofertą?

•W jaki sposób należy określać termin związania ofertą w dokumentach zamówienia?

•Jak przedłużyć termin związania ofertą?

•Czy można wybrać ofertę po upływie terminu związania ofertą?

4. Przebieg postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne

•Brak możliwości stosowania trybów przetargu nieograniczonego i ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, zapytania o cenę i licytacji elektronicznej

•Tryb podstawowy:

 • Szczegółowe omówienie przebiegu postępowania w każdym z wariantów trybu podstawowego

•Zmiany dotyczące trybu negocjacji bez ogłoszenia oraz zamówienia z wolnej ręki w postępowaniu o zamówienie o wartości mniejszej niż progi unijne.

5. Rewolucja dotycząca udzielania zamówień na usługi społeczne

•Definicja usług społecznych

•Wymagania dotyczące udzielania zamówień na usługi społeczne o wartości od 130 000 zł do 750 000 euro.

6. Zakończenie postępowania

•Nowe podstawy unieważnienia postępowania

•Obowiązek informowania wykonawców o wszczęciu kolejnego postępowania

•Zastępczy wybór wykonawcy

•Zasady zawierania umów w sprawie zamówienia publicznego

DOKUMENTOWANIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1.Co nowego zawiera protokół postępowania w trybie podstawowym?

2.Nowe zasady przechowywania protokołu praz załączników do protokołu

3.Udostępnianie protokołu oraz załączników do protokołu (czy oferty podlegają udostępnieniu z urzędu, czy na wniosek?)

4.Zmiany w zakresie przechowywania i zwrotu próbek złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia

ZMIANY w umowach o zamówienie publiczne

• Zrównoważenie stron w umowach w sprawie zamówienia publicznego:

- Wprowadzenie klauzul abuzywnych;

- Określenie obowiązkowych postanowień umownych, w tym zasady określania terminu wykonania zamówienia bez podawania konkretnej daty;

- Wprowadzenie nowych zasad waloryzacji wynagrodzenia w przypadku wzrostu cen materiałów i kosztów.

• Raport z realizacji zamówienia:

- Kiedy zamawiający jest zobowiązany sporządzić raport z realizacji zamówienia?

- Wymagana zawartość raportu z realizacji zamówienia

- Czy raport z realizacji umowy stanowi załącznik do protokołu postępowania?

- Którzy pracownicy urzędu winni sporządzić raport z realizacji zamówienia?

OPINIE

Po szkoleniu z Panem Grzegorzem Czabanem znalazłam odpowiedzi na wiele nurtujących pytań. Dzięki szkoleniu zdobyłam nową wiedzę, jak również usystematyzowałam tę dotychczas zdobytą. Materiały udostępnione po szkoleniu są bardzo pomocne i obszerne.

Elżbieta Choczyńska - UM Tarnów

Szkolenie było bardzo dobre. Już na wersję stacjonarną zdecydowałam się główne ze względu na Prowadzącego. Wersja on-line tego szkolenia nie okazała się gorsza. Brak problemów technicznych – dobry dźwięk i wizja, punktualność Prowadzącego, spójne i przejrzyste prowadzenie szkolenia, możliwość zadawania pytań poprzez czat. Szkolenie on-line okazało się równie dobre jak stacjonarne.

Ewa Adamczyk - Zakład Ubezpieczeń Społecznych

CENA ZAWIERA

 • Aplikację mobilną z aktualną ustawą Pzp na system Android i iOS

 • 100% wiedzy bez wychodzenia z domu

 • Dostęp do EduStrefy

 • Możliwość obejrzenia szkolenia wielokrotnie

 • Certyfikat w wersji on-line

 • Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp:

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Trener
Cena
Grzegorz Czaban
995.00 ZŁ NETTO + 23% VAT

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz anita.marszalek@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058907