SZKOLENIA VOD

TEMAT

Zamówienia publiczne dla kontrolerów

- jak sprawdzać postępowania pod kątem naruszeń i nieprawidłowości zgodnie z nową ustawą PZP

CZYM SĄ SZKOLENIA VOD?


VOD (Video On Demand - wideo na żądanie) - jest to nagrany materiał szkoleniowy, który możemy odtworzyć na komputerze lub telefonie, wielokrotnie objerzeć o dowolnej porze, zatrzymywać i uruchamiać w dowolnym momencie jak film wideo. Standardowy dostęp do Szkoleń Online VOD jest na 30 dni.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU VOD W 3 KROKACH?


KROK 1

Wybierasz szkolenie w sklepie VOD

KROK 2

Wypełniasz formularz zgłoszeniowy i w ciągu jednego dnia otrzymujesz dane do swojego szkolenia

KROK 3

Przez 30 dni korzystasz ze szkolenia bez ograniczeń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Pierwsze postępowania wg nowych przepisów? Bądź spokojny podczas kontroli! Ekspert opowie także o taryfikatorze korekt finansowych za naruszenia Pzp. Szkolenie dedykowane kontrolerom w zamówieniach publicznych. Weź udział w szkoleniu i nie obawiaj się nieprawidłowości w prowadzonych przez siebie postępowaniach!

TRENER

Łukasz Czaban

Trener zamówień publicznych od 2004 roku, na koncie: setki szkoleń, tysiące godzin wykładowych z zamówień publicznych.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 1171
Liczba opinii o trenerze: 1391


W latach 2008-2009 uczestnik obrad Komisji Gospodarki nad nowelizacją ustawy – autor poprawki. Prowadził autorskie wykłady w na Podyplomowych Studiach Zamówień Publicznych w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Studium Zamówień Publicznych.

PROGRAM

 1. Zagadnienia związane z kontrolą w nowym Prawie Zamówień Publicznych.
 1. Organy kontroli, zobligowane do stosowane przepisów Działu XI ustawy nPZP podczas kontroli udzielania zamówień publicznych;
 2. Wymagana współpraca pomiędzy organami kontroli:
 1. Obowiązek zamieszczenia informacji o przeprowadzonych kontrolach i ich wynikach w Biuletynie Informacji Publicznej;
 2. Zwracanie się z wnioskiem o udostępnienie informacji o wyniku wcześniej przeprowadzonych kontroli przez inny organ;
 3. Konieczność uwzględnienia wyników przeprowadzonej wcześniej kontroli innego organu.
 1. Konieczność dokonania analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach udzielania zamówienia;
 2. Zasady dokonywania kontroli na podstawie kwestionariusza kontrolnego zawierającego szczegółowy opis zagadnień, podlegających sprawdzeniu;
 3. Stosowanie przepisów Działu XI ustawy nPZP do postępowań realizowanych na podstawie sPZP;
 4. Rola Prezesa UZP służąca harmonizacji rezultatów pokontrolnych i rodzaje kontroli realizowane przez Prezesa.

 

 1. Naruszenia, które mają wpływ na wynik postępowania.
 1. Nieprawidłowe ustalenie wartości zamówienia:
 1. Różnica pomiędzy dopuszczalnym, a niedopuszczalnym podziałem zamówienia na części – zmiana zasady agregacji zamówień w przypadku usług i robót budowlanych;
 2. Postępowanie przy udzielaniu zamówień nieplanowanych.
 1. Termin związania ofertą i jego przedłużenie:
 1. Konieczność wyboru oferty w terminie związania ofertą – jakie czynności Zamawiający ma wykonać w sytuacji kiedy termin związania ofertą upływa, a jakie kiedy upłynął;
 2. Obowiązek wskazania terminu związania ofertą datą kalendarzową – sposób liczenia terminu, maksymalny okres, czy zmiana terminu składania i otwarcia ofert ma wpływ na termin związania ofertą?
 3. Niedopuszczalne przedłużenie terminu związania ofertą przez Wykonawcę;
 4. Termin związania ofertą, a obowiązek zabezpieczenia oferty wadium.
 1. Badanie ofert:
 1. Przedmiotowe środki dowodowe – definicja, termin złożenia, możliwość uzupełnienia;
 2. Konieczność poprawienia omyłek – czym jest niezgodność treści oferty z dokumentami zamówienia, możliwość zakwestionowania poprawienia innej omyłki przez Wykonawcę, terminy;
 3. Wyjaśnienia rażąco niskiej ceny – zmiany w zakresie obowiązku zwrócenia się o wyjaśnienia do wykonawcy i wymagań dotyczących zawartości wyjaśnień;
 4. Nowe przesłanki odrzucenia oferty;
 5. Przypadki i możliwości zwrócenia się o wyjaśnienie treści oferty Wykonawcy.
 1. Ocena podmiotowa Wykonawcy:
 1. Obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia z postępowania oraz źródła ich oceny;
 2. Zmiany przy korzystaniu z zasobu podmiotu trzeciego;
 3. Warunki w odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i obowiązek złożenia oświadczenia, z którego wynika które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy;
 4. Post kwalifikacja jako standardowy sposób weryfikacji zdolności wykonawcy do wykonania zamówienia;
 5. Weryfikacja podwykonawców;
 6. Procedura odwrócona – zmiany na tle sPZP oraz zakaz jej stosowania w postępowaniach o wartości niższej niż próg unijny.
 1. Zmiany przy opisie przedmiotu zamówienia:
 1. Obowiązek podania kryteriów równoważności w sytuacji używania w opisie przedmiotu zamówienia znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu w opisie przedmiotu zamówienia;
 2. Konieczność spełnienia dwóch warunków zamiast trzech by móc skorzystać z wyjątku dopuszczającego stosowanie znaków towarowych.
 1. Kryteria oceny ofert:
 1. W jakich przypadkach dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie kryterium najniższej ceny?
 2. Kryteria podmiotowe – czy przy usługach społecznych wciąż mogą być stosowane?

 1. Wybrane zagadnienia regulowane nPZP
 1. Elektronizacja zamówień:
  1. Na czym polega zasada pisemności?
  2. Które czynności komunikowane przez strony wymagają użycia podpisów elektronicznych?
  3. Podpis kwalifikowany, podpis zaufany, podpis osobisty – różnice, możliwość zastosowania, weryfikacja.
 2. Umowy w zamówieniach publicznych:
 1. Wprowadzenie klauzul abuzywnych (niedozwolonych);
 2. Określenie obowiązkowych postanowień umownych;
 3. Wprowadzenie nowych zasad waloryzacji wynagrodzenia w przypadku wzrostu cen materiałów w umowach zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy;
 4. Obowiązek udzielania zaliczek lub dokonywania płatności częściowych;
 5. Zmiany dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 1. Tryb podstawowy:
  1. Na czym polega każdy z trzech wariantów stosowania tego trybu?
  2. Jaką postać winny przybrać negocjacje z wykonawcami w wariancie II i III?
  3. Co wykonawca może zmienić w treści swojej oferty po negocjacjach?
 2. Wybrane czynności Zamawiającego:
 1. Analiza potrzeb i wymagań;
 2. Ogłoszenie o wynikach postępowania;
 3. Ogłoszenie o zrealizowanej umowie;
 4. Raport z realizacji zamówienia.

OPINIE

Bardzo udane szkolenie, a przede wszystkim kompetentny i merytoryczny Wykładowca. Możliwość czatowania i wymiany uwag w trakcie szkolenia. Super !! Pomysł szkoleń on-line bardzo dobry, prawie jak na żywo.

Leszek Garwacki - Powiat Poznański - Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu

Bardzo ciekawie prowadzone, ze zrozumieniem. Osoba prowadząca potrafi doskonale przekazać swoją nieprawdopodobną wiedze na temat zamówień publicznych.

Małgorzata Rudyk - Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego

CENA ZAWIERA

 • Aplikację mobilną z aktualną ustawą Pzp na system Android i iOS

 • 100% wiedzy bez wychodzenia z domu

 • Dostęp do EduStrefy

 • Możliwość obejrzenia szkolenia wielokrotnie

 • Certyfikat w wersji on-line

 • Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp:

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Trener
Cena
Łukasz Czaban
995.00 ZŁ NETTO + 23% VAT

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz agnieszka.adamczyk@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058905