SZKOLENIA VOD

TEMAT

10 kluczowych obszarów zmian

dla wykonawców w nowej ustawie Pzp ONLINE

CZYM SĄ SZKOLENIA VOD?


VOD (Video On Demand - wideo na żądanie) - jest to nagrany materiał szkoleniowy, który możemy odtworzyć na komputerze lub telefonie, wielokrotnie objerzeć o dowolnej porze, zatrzymywać i uruchamiać w dowolnym momencie jak film wideo. Standardowy dostęp do Szkoleń Online VOD jest na 30 dni.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU VOD W 3 KROKACH?


KROK 1

Wybierasz szkolenie w sklepie VOD

KROK 2

Wypełniasz formularz zgłoszeniowy i w ciągu jednego dnia otrzymujesz dane do swojego szkolenia

KROK 3

Przez 30 dni korzystasz ze szkolenia bez ograniczeń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Na specjalnie dedykowanym szkoleniu dla Wykonawców, trener omówi 10 najbardziej kluczowych zmian, które przyniosła nowa ustawa Pzp. Czy wiesz, że zmiany dotyczą również otwarcia ofert? M. in. w programie trener poruszy temat: ,,Nowe otwarcie ofert BEZ udziału Wykonawców''. Dowiedz się jakie informacje musi udostępnić Zamawiający Wykonawcy z otwarcia ofert, w jaki sposób udostępnia się informacje z sesji otwarcia ofert oraz poznaj zasady postępowania podczas otwarcia ofert w przypadku awarii systemu informatycznego.

TRENER

Jerzy Czaban

Jeden z pierwszych wykładowców zamówień publicznych wpisanych na listę trenerów, prowadzoną do 1997 r. przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 971
Liczba opinii o trenerze: 727

Prezydent Białegostoku w latach 1989-1990.

Były arbiter zamówień publicznych wpisany na listę przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Współautor programów szkoleniowych I i II stopnia, zakupionych w 1995 r. przez UZP i wprowadzonych jako obowiązkowe przy prowadzeniu szkoleń autoryzowanych przez UZP.

PROGRAM

 1. Skąd czerpać wiedzę o sprawach dotyczących zamówień publicznych po wejściu w życie nowej ustawy Pzp?
 1. Zmiany dotyczące ogłoszeń o zamówieniu - gdzie publikuje się te ogłoszenia?
 2. Ogłoszenie o wyniku postępowania - gdzie jest publikowane, co zawiera?
 3. Ogłoszenie o wykonaniu umowy:
 • Kto musi zamieszczać ogłoszenie o wykonaniu umowy?
 • Gdzie należy opublikować ogłoszenie o wykonaniu umowy?
 • Co musi zawierać ogłoszenie o wykonaniu umowy?
 • Czy Wykonawca może wykorzystać ogłoszenie o wykonaniu umowy jako substytut referencji?
 1. Nowe zasady zadawania pytań do treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) oraz opisu potrzeb i wymagań (OPiW)
 2. Obowiązek udostępniania ofert wraz załącznikami - kiedy i w jaki sposób należy udostępniać oferty?
 1. Nowe otwarcie ofert BEZ udziału Wykonawców
 1. Jakie informacje musi udostępnić Zamawiający Wykonawcy z otwarcia ofert?
 2. W jaki sposób udostępnia się informacje z sesji otwarcia ofert
 3. Zasady postępowania podczas otwarcia ofert w przypadku awarii systemu informatycznego
 1. Kwalifikacja podmiotowa Wykonawców po wejściu w życie nowej ustawy Pzp
 1. Istotne zmiany dotyczące podstaw wykluczenia Wykonawców:
 • Zmniejszenie liczby podstaw obligatoryjnych
 • Zmiany dotyczące sposobu wykazywania braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innym uczestnikiem postępowania
 • Nowe podstawy wykluczenia
 1. Zmiany warunków udziału w postępowaniu
 2. Doprecyzowanie zasad wykazywania spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcja)
 3. Zmiany dotyczące polegania na zdolnościach podmiotów trzecich
 4. Co to są podmiotowe środki dowodowe?
 5. Zasady składania, uzupełniania i poprawiania podmiotowych środków dowodowych
 6. Uproszczenia dotyczące formy podmiotowych środków dowodowych w postępowaniach o mniejszej wartości
 7. Czy można uzupełnić pełnomocnictwo po wejściu w życie nowej ustawy Pzp?
 1. Kwalifikacja podmiotowa Wykonawców na podstawie kryteriów selekcji
 1. Co to są kryteria selekcji?
 2. Zmiany zasad ograniczania liczby Wykonawców
 3. Podstawy odrzucenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
 1. Wadium po zmianach
 1. Zmiany dotyczące wysokości wadium
 2. Zmiany dotyczące dopuszczalnych form wadium
 3. Jak wnieść wadium w formie gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej po zmianach?
 4. Kiedy i jakim terminie Zamawiający ma obowiązek zwrócić wadium?
 5. Kiedy Wykonawca może sam wystąpić o zwrot wadium?
 6. Konsekwencje złożenia wniosku o zwrot wadium
 7. W jaki sposób Zamawiający musi zwrócić wadium wniesione w formie niepieniężnej (gwarancje, poręczenia)?

 

6.    Jak poprawnie przygotować ofertę po zmianach?

a)     Zmiany dotyczące wymaganej formy oferty w postępowaniach o zamówienie o wartości niższej od progów UE
b)     Co to jest podpis zaufany i jak go użyć?
c)      Co to jest podpis osobisty i jak go użyć?
d)     Zmiany dotyczące poprawiania omyłek w ofertach
e)     Wymagania techniczne i organizacyjne przygotowania i składania ofert
f)      Nowe podstawy odrzucenia ofert
g)     Co to są przedmiotowe środki dowodowe?
h)     Zasady składania i uzupełniania przedmiotowych środków dowodowych.

7.       Termin związania ofertą oraz wybór oferty po upływie tego terminu

a)     Zmiany dotyczące długości terminu związania ofertą
b)     W jaki sposób i gdzie Zamawiający musi podać termin związania ofertą?
c)      Czy Wykonawca może samodzielnie przedłużyć termin związania ofertą?
d)     Zmiany dotyczące procedury wyrażania zgody na przedłużenie terminu związania ofertą
e)     Nowa procedura postępowania w sytuacji gdy minie termin związania ofertą, a oferta nie została jeszcze wybrana
f)      Konsekwencje niewyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz na wybór oferty po upływie tego terminu
g)     Jak należy rozumieć pojęcie „pisemna zgoda”?

8.    Tryby udzielania zamówień klasycznych o wartości mniejszej niż progi UE

a)     Brak możliwości stosowania trybów przetargu nieograniczonego i ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, zapytania o cenę i licytacji elektronicznej

b)     Tryb podstawowy - warianty, omówienie przebiegu postępowania w każdym z wariantów
c)      Czy można po otwarciu ofert udostępnić innym Wykonawcom zaoferowane ceny i przeprowadzić negocjacje w celu ich obniżenia?
d)     Czy można przeprowadzić procedurę odwróconą w trybie podstawowym?

9.    Zmiany w zakresie podstaw unieważnienia postępowania

10.  Korzystne dla Wykonawców zmiany dotyczące umów w sprawie zamówienia publicznego

a)     Wprowadzenie klauzul abuzywnych (niedozwolonych)
b)     Określenie obowiązkowych postanowień umownych, w tym zasady określania terminu wykonania zamówienia bez podawania konkretnej daty
c)      Wprowadzenie nowych zasad waloryzacji wynagrodzenia w przypadku wzrostu cen materiałów w umowach zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy
d)     Obowiązek udzielania zaliczek lub dokonywania płatności częściowych
e)     Zmniejszenie wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy

11.  Zmiany dotyczące środków ochrony prawnej

a)     Na jakie czynności i zaniechania przysługuje odwołanie w postępowaniach o zamówienie o wartości poniżej progów unijnych?
b)     Kto może być pełnomocnikiem w postępowaniu odwoławczym?
c)      Ułatwienia dotyczące skarg na orzeczenia KIO
d)     Utworzenie sądu zamówień publicznych
e)      Pozasądowe rozwiązywanie sporów wynikających z realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego (mediacja, koncyliacja)

12. NOWE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE PROTOKOŁÓW POSTĘPOWANIA ORAZ DOKUMENTACJI POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZMÓWIENIA PUBLICZNEGO

a) Nowa definicja protokołu postępowania.

b) Definicja załączników do protokołu.

c) Zasady udostępniania protokołu postępowania oraz załączników do protokołu (czy Zamawiający musi udostępniać oferty w internecie?)

d) Wymagana zawartość protokołu postępowania.

e) Czy osoby przygotowujące postępowanie o udzielenie zamówienia muszą składać oświadczenia o niekaralności?

f) Kto i jak musi podpisać protokół postępowania?

g) Wymagania dotyczące dokumentowania czynności i zdarzeń związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

h) Sposób przechowywania dokumentacji postępowania.

i) Co musi zawierać protokół postępowania w trybie podstawowym?


 

OPINIE

Szkolenie jak zwykle bez zarzutów. Profesjonalnie, wyczerpująco. Prowadzący sympatyczny, szkolenie prowadzone ciekawie, wysoka wiedza merytoryczna.

Małgorzata Daniło - SPZOZ w Bielsku Podlaskim

Szkolenie zorganizowane na najwyższym poziomie, zaczynając od organizacji, po wykładowcę oraz dostęp do dodatkowych materiałów szkoleniowych.

Paweł Dworzecki - Dowództwo 1 Brygady Logistycznej

CENA ZAWIERA

 • Aplikację mobilną z aktualną ustawą Pzp na system Android i iOS

 • 100% wiedzy bez wychodzenia z domu

 • Dostęp do EduStrefy

 • Możliwość obejrzenia szkolenia wielokrotnie

 • Certyfikat w wersji on-line

 • Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp:

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Trener
Cena
Jerzy Czaban
995.00 ZŁ NETTO + 23% VAT

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz dorota.kowalska@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058908