SZKOLENIA VOD

TEMAT

Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

- po wejściu w życie nowego Prawa zamówień publicznych

CZYM SĄ SZKOLENIA VOD?


VOD (Video On Demand - wideo na żądanie) - jest to nagrany materiał szkoleniowy, który możemy odtworzyć na komputerze lub telefonie, wielokrotnie objerzeć o dowolnej porze, zatrzymywać i uruchamiać w dowolnym momencie jak film wideo. Standardowy dostęp do Szkoleń Online VOD jest na 30 dni.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU VOD W 3 KROKACH?


KROK 1

Wybierasz szkolenie w sklepie VOD

KROK 2

Wypełniasz formularz zgłoszeniowy i w ciągu jednego dnia otrzymujesz dane do swojego szkolenia

KROK 3

Przez 30 dni korzystasz ze szkolenia bez ograniczeń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Chcesz szybko i efektywnie wdrożyć się w praktykę nowej ustawy Pzp w obszarze dziedziny OiB? Chcesz poznać nowe definicje oraz szczególne uprawnienia zamawiających udzielających zamówień w dziedzinach OiB? W takim razie to szkolenie jest idealnie dopasowane dla Ciebie! Ekspert krok po kroku omówi najbardziej newralgiczne kwestie w formie warsztatów oraz dyskusji. Po szkoleniu gwarantujemy bezbłędne przeprowadzenie postępowania o zamówienie w dziedzinach OiB.

TRENER

Grzegorz Czaban

Ekspert Prawa zamówień publicznych, trener biznesu. Od 1995 r. wykłada zamówienia publiczne.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 1636
Liczba opinii o trenerze: 1525

Ekspert podczas prac Komisji Nadzwyczajnej ds deregulacji (NDR) rozpatrującej projekt nowej ustawy - Prawo zamówień Publicznych (2019 r.). W latach 1996-2001 stały współpracownik tygodnika Rynek Zamówień Publicznych, potem miesięcznika Inwestycje Komunalne; znawca amerykańskiego systemu zamówień publicznych.

PROGRAM

1.    PODSTAWOWE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ W DZIEDZINACH OBRONNOŚCI I BE-ZPIECZEŃSTWA (OiB)

 • Nowa definicja „zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa”,
 • Zmiana progów obowiązywania przepisów ustawy Pzp w odniesieniu do zamówień w dziedzinach OiB,
 • Przepisy Pzp mające zastosowanie do zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa,

Szczególne uprawnienia zamawiających udzielających zamówień w dziedzinach OiB, w tym:
1) możliwość stosowania norm obronnych do opisu przedmiotu zamówienia,
2) zastosowanie elektronicznych środków komunikacji uzależnione od decyzji zamawiającego,
3) szczególne podstawy wykluczenia wykonawców,
4) obowiązek złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu dokumentów potwier-dzających brak podstaw do wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów se-lekcji, jeżeli mają zastosowanie,
5) możliwość stosowania rentowności, bezpieczeństwa dostaw, interoperacyjności i właściwości operacyj-nych jako kryteriów oceny ofert;
6) możliwość zawarcia umowy ramowej na okres siedmiu lat,
7) możliwość odrzucenia oferty oraz unieważnienia postępowania w przypadkach innych, niż określone w Pzp.

 • Zmiany dotyczące wyłączeń przepisów Pzp w zakresie zamówień w dziedzinach OiB.


2.    PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W DZIEDZINACH OBRON-NOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA  

 • Nowa reguła udzielania zamówień - zasada efektywności ekonomicznej
 • Konflikt interesów i niekaralność w stosunku do osób po stronie zamawiającego

a)    Co to jest konflikt interesów?
b)    Kto podlega wykluczeniu w sytuacji konfliktu interesów?
c)    Moment złożenia oświadczenia o istnieniu albo braku istnienia konfliktu interesów
d)    Oświadczenie o niekaralności (czy członkowie komisji przetargowej muszą składać dwa oświadczenia w postępowaniu?)

 • Wstępne konsultacje rynkowe
 • Zmiany dotyczące opisu przedmiotu zamówienia dokonanego za pomocą znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę
 • Doprecyzowanie zasad łącznego szacowania wartości zamówień na dostawy, usługi oraz roboty budowlane udzielanych w częściach
 • Moment ustalenia wartości zamówienia w przypadku udzielania zamówienia w częściach
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia, jako dokument zastępujący dotychczasowy SIWZ oraz Opis Potrzeb i Wymagań (OPiW)
 • Nowe terminy związania ofertą oraz inny sposób ich określania w SWZ
 • Podstawy wykluczenia z postępowania

a)    Zmiany w zakresie obligatoryjnych podstaw wykluczenia
b)    Poszerzenie katalogu fakultatywnych podstaw wykluczenia
c)    Nowa procedura składania oświadczenia o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

3.    PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W DZIEDZINACH OiB

 • Wszczęcie postępowania  o zamówienie w dziedzinach OiB
 • Terminy w postępowaniu o zamówienie w dziedzinach OiB
 • Tryby udzielania zamówień w dziedzinach OiB

a)    przetarg ograniczony
b)    negocjacje z ogłoszeniem
c)    dialog konkurencyjny
d)    negocjacje bez ogłoszenia
e)    zamówienie z wolnej ręki

 • Obowiązek przesłania Prezesowi UZP informacji o złożonych ofertach i wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
 • Nowe zasady udzielania wyjaśnień dotyczących SWZ i OPiW
 • Nowe przesłanki odrzucenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
 • Badanie i ocena ofert
 • Nowe regulacje dotyczące wadium: dopuszczalne formy wadium, nowe zasady zwrotu wadium
 • Zmiany dotyczące terminy związania ofertą
 • Procedura postępowania w sytuacji upływu terminu związania ofertą przed wyborem oferty


4.    UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 • Zrównoważenie stron w umowach w sprawie zamówienia publicznego

a)    wprowadzenie klauzul abuzywnych
b)    określenie obowiązkowych postanowień umownych, w tym zasady określania terminu wykonania zamówienia bez podawania konkretnej daty
c)    wprowadzenie nowych zasad waloryzacji wynagrodzenia w przypadku wzrostu cen materiałów

 • Obowiązek przekazywania Prezesowi UZP informacji o wykonaniu umowy.

OPINIE

Prowadzący w interesujący sposób poprowadzili szkolenie, mimo dość trudnej tematyki. Wysoko oceniam ich wiedzę i sposób jej przekazania.

Aneta Latos - Fabryka Broni „Łucznik” Radom

Bardzo profesjonalna organizacja szkolenia, dobrze dobrana tematyka, przedstawiona przez bardzo dobrze wyspecjalizowanych trenerów.

Sylwia Nowakowska - 26 WOG Zegrze

CENA ZAWIERA

 • Aplikację mobilną z aktualną ustawą Pzp na system Android i iOS

 • 100% wiedzy bez wychodzenia z domu

 • Dostęp do EduStrefy

 • Możliwość obejrzenia szkolenia wielokrotnie

 • Certyfikat w wersji on-line

 • Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp:

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Trener
Cena
Grzegorz Czaban
995.00 ZŁ NETTO + 23% VAT

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz agnieszka.adamczyk@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058905