SZKOLENIA VOD

TEMAT

100 najważniejszych kwestii dotyczących nowej ustawy Pzp

przez pryzmat nowych rozporządzeń wykonawczych ONLINE

CZYM SĄ SZKOLENIA VOD?


VOD (Video On Demand - wideo na żądanie) - jest to nagrany materiał szkoleniowy, który możemy odtworzyć na komputerze lub telefonie, wielokrotnie objerzeć o dowolnej porze, zatrzymywać i uruchamiać w dowolnym momencie jak film wideo. Standardowy dostęp do Szkoleń Online VOD jest na 30 dni.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU VOD W 3 KROKACH?


KROK 1

Wybierasz szkolenie w sklepie VOD

KROK 2

Wypełniasz formularz zgłoszeniowy i w ciągu jednego dnia otrzymujesz dane do swojego szkolenia

KROK 3

Przez 30 dni korzystasz ze szkolenia bez ograniczeń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Zapraszamy na szkolenie dzięki, któremu w 100 krokach zdobędziesz wiedzę o najważniejszych kwestiach dotyczącej nowej ustawy Prawo zamówień publicznych! Na szkoleniu trener poruszy bardzo istotną kwestię ROZPORZĄDZEŃ dotyczących różnych podmiotów. Szkolenie dedykowane jest dla osób, które chcą w praktyczny i profesjonalny sposób nauczyć się nowych praw i zasad w związku z wejściem w życie nowego Pzp.

TRENER

Grzegorz Czaban

Ekspert Prawa zamówień publicznych, trener biznesu. Od 1995 r. wykłada zamówienia publiczne.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 1636
Liczba opinii o trenerze: 1528

Ekspert podczas prac Komisji Nadzwyczajnej ds deregulacji (NDR) rozpatrującej projekt nowej ustawy - Prawo zamówień Publicznych (2019 r.). W latach 1996-2001 stały współpracownik tygodnika Rynek Zamówień Publicznych, potem miesięcznika Inwestycje Komunalne; znawca amerykańskiego systemu zamówień publicznych.

PROGRAM

 1. NOWE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE RODZAJÓW PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH ORAZ INYCH DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ
 1. Co to są podmiotowe środki dowodowe?
 2. Co to są inne dokumenty i oświadczenia?
 3. Nowe środki dowodowe służące potwierdzeniu braku podstaw wykluczenia.
 4. Kto i kiedy winien złożyć oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej?
 5. Nowe zasady obliczania daty wystawienia podmiotowych środków dowodowych.
 6. Czemu służy informacja z Centralnego Rejestru Beneficjantów Rzeczywistych?
 7. Nowy warunek dotyczący zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
 • Co to jest „zdolność do występowania w obrocie gospodarczym”
 • Do kogo skierowany jest ten warunek?
 • Jakich środków dowodowych może żądać Zamawiający w celu potwierdzenia spełniania tego warunku?
 1.  Nowe środki dowodowe służące ocenie spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej:
 • W jakich sytuacjach próbka oraz zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym są podmiotowymi środkami dowodowymi?
 • Kiedy próbka jest przedmiotowym środkiem dowodowym?
 1. Czy pełnomocnictwo jest podmiotowym środkiem dowodowym i może być uzupełniane?
 2. Nowe zasady wykazywania spełniania warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz doświadczenia w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
 3.  Jakich robót budowlanych, dostaw lub usług może dotyczyć wykaz składany przez Wykonawcę, który powołuje się na doświadczenie nabyte wspólnie z innymi Wykonawcami?
 4.  Alternatywna metoda oceny braku podstaw wykluczenia w postępowaniu o zamówienie o wartości mniejszej niż progi unijne.
 5. Alternatywna metoda oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.
 1. NOWE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE SPOSOBU SPORZĄDZANIA I PRZEKAZYWANIA INFORMACJI ORAZ WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DLA DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH ORAZ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI
 2. ELEKTRONICZNEJ W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 1. Definicja dokumentu elektronicznego.
 2. Wymagania dotyczące dokumentów elektronicznych składanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
 3. W jakim formacie można składać oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, przedmiotowe środki dowodowe, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa oraz zobowiązania podmiotów udostępniających zasoby?
 4. Wymagania dotyczące narzędzi i urządzeń komunikacji elektronicznej wykorzystywanych przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 5. Szczególne wymagania dotyczące środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu lub konkursie, przy użyciu których odbywa się odbiór dokumentów elektronicznych zawierających oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wnioski, o których mowa w art. 371 ust. 3 ustawy Pzp, oraz prace konkursowe.
 6. W jakiej formie należy składać ofertę, wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp?
 7. Co to jest forma elektroniczna?
 8. Jak składać i weryfikować podpis zaufany i osobisty?
 9. Co to jest pisemna zgoda na przedłużenie terminu związania ofertą oraz na wybór oferty, której termin związania minął?
 10. Sposób składania dokumentów elektronicznych zawierających tajemnice przedsiębiorstwa.
 11. Zasady składania dokumentów sporządzanych w języku obcym.
 12. Zasady przekazywania dokumentów wystawionych przez upoważnione podmioty jako dokumenty w postaci papierowej.
 13. Kto potwierdza zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej?
 14. Jaki rodzaj podpisu można użyć do celów podpisywania dokumentów elektronicznych?
 15. Czy pełnomocnik może sam sobie poświadczyć pełnomocnictwo?
 16. Czy można zaakceptować uzupełniane pełnomocnictwo wystawione po upływie terminu składania ofert?
 17. Kto może potwierdzić zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby?
 18. Zasady przekazywania dokumentów, które nie zostały wystawione przez upoważnione podmioty.
 19. Jak składać dokumenty w sytuacji odstąpienia przez Zamawiającego od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej?
 1. NOWE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 1. Co to jest plan postępowań?
 2. Kto sporządza plan postępowań?
 3. Kiedy i gdzie należy zamieścić plan postępowań?
 4. Wymagane elementy planu postępowań wynikające z załącznika do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii:
 • Co zawiera plan postępowań dotyczący zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne?
 • Co zawiera plan postępowań dotyczący zamówień o wartości równej lub przekraczającej progi unijne?
 • Co to jest orientacyjna wartość zamówienia (czy można podać tą wartość jako „powyżej” albo „poniżej progów UE”)?
 • Jak przedstawić w planie postępowań przewidywany termin wszczęcia postępowania?
 • Co to są „informacje dodatkowe"?
 1. Jak poprawnie aktualizować plan postępowań?
 2. Czy w każdym przypadku, gdy informacja zamieszczona w planie postępowań nie będzie odpowiadać rzeczywistości, należy zaktualizować plan postępowań?

 1. NOWE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE OGŁOSZEŃ ZAMIESZCZANYCH W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 1. Nowe informacje zamieszczane w ogłoszeniu o zamówieniu:
 • informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, w tym informacje dotyczące wymogu użycia podpisu elektronicznego;
 • informacje wymagane na podstawie art. 13 ust. 1 i 3 RODO;
 •  Wymagane elementy ogłoszenia o zamówieniu w przypadku korzystania z prawa opcji oraz wznowień;
 • Wymagane informacje dotyczące uwzględnienia w opisie przedmiotu zamówienia wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, wymagań dotyczących wydajności i funkcjonalności oraz żądania określonej etykiety;
 • Wskazanie, czy zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych po złożeniu oferty;
 • Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wraz z opisem tych wymagań;
 • Wymagane informacje dotyczące projektowanych postanowień umowy;
 • Czy należy podawać wagę kryterium ceny, jeżeli najkorzystniejszą ofertę określa się wyłącznie na podstawie ceny?
 • Dodatkowe elementy ogłoszenia o zamówieniu w przypadku trybu podstawowego.
 1. Ogłoszenie o wyniku postępowania:
 • Korelacja z planem postępowań o udzielenie zamówienia;
 • Kiedy postępowanie o udzielenie zamówienia się kończy?
 • W jakim terminie należy zamieścić ogłoszenie o wyniku postępowania?
 • Wymagane informacje dotyczące ofert zawierających rażąco niską cenę;
 • Wymagane informacje dotyczące uwzględnienia w kryteriach aspektów społecznych, środowiskowych, innowacyjnych, etykiety oraz rachunku kosztów cyklu życia;
 • Wymagane informacje dotyczące zwartej umowy w sprawie zamówienia.
 1. Ogłoszenie o zmianie umowy:
 • W jakich przypadkach wymagane jest zamieszczenie tego ogłoszenia?
 • Co zawiera ogłoszenie o zmianie umowy?
 1. Ogłoszenie o wykonaniu umowy:
 • Kto zamieszcza ogłoszenie o wykonaniu umowy?
 • Czy obowiązek zamieszczania ogłoszeń o wykonaniu umowy dotyczy Zamawiających sektorowych?
 • W jakim terminie należy zamieścić ogłoszenie o wykonaniu umowy?
 • Kiedy możemy mówić o wykonaniu umowy?
 • Co zawiera ogłoszenie o wykonaniu umowy?
 • Czy niezamieszczenie tego ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych?

 

 1. NOWE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE INFORMACJI O ZŁOŻONYCH WNIOSKACH O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU LUB OFERTACH PRZEKAZYWANEJ PREZESOWI UZP
 1. Kto musi przekazywać Prezesowi UZP informacje o złożonych wnioskach lub ofertach?
 2. Zakres informacji przekazywanych Prezesowi UZP.
 3. Czy należy przekazywać informację o złożonych ofertach w zamówieniach o wartości poniżej 130 000 zł.?
 4. W jaki sposób należy przekazać Prezesowi UZP informację o złożonych wnioskach i ofertach?
 5. Co to jest aktywny formularz do wprowadzania danych ustrukturyzowanych?
 6. W jakim terminie należy przekazywać Prezesowi UZP tą informację?
 7. Czy w trybie podstawowym z możliwością negocjacji należy dwa razy przekazywać informację - najpierw o złożonych ofertach, a później o złożonych ofertach dodatkowych?
 1. NOWE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE PROTOKOŁÓW POSTĘPOWANIA ORAZ DOKUMENTACJI POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 1. Nowa definicja protokołu postępowania.
 2. Definicja załączników do protokołu.
 3. Zasady udostępniania protokołu postępowania oraz załączników do protokołu (czy Zamawiający musi udostępniać oferty w internecie?)
 4. Wymagana zawartość protokołu postępowania.
 5. Czy osoby przygotowujące postępowanie o udzielenie zamówienia muszą składać oświadczenia o niekaralności?
 6. Kto i jak musi podpisać protokół postępowania?
 7. Wymagania dotyczące dokumentowania czynności i zdarzeń związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
 8. Sposób przechowywania dokumentacji postępowania.
 9. Co musi zawierać protokół postępowania w trybie podstawowym?

OPINIE

Szkolenie było bardzo dobre. Już na wersję stacjonarną zdecydowałam się główne ze względu na Prowadzącego. Wersja on-line tego szkolenia nie okazała się gorsza. Brak problemów technicznych – dobry dźwięk i wizja, punktualność Prowadzącego, spójne i przejrzyste prowadzenie szkolenia, możliwość zadawania pytań poprzez czat. Szkolenie on-line okazało się równie dobre jak stacjonarne.

Ewa Adamczyk - Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Brawa dla prowadzącego. Ogromna wiedza i profesjonalizm w przekazywaniu wiedzy.

Aleksandra Spała - Wawrzaszek ISS Sp. z o. o. Sp. k.

CENA ZAWIERA

 • Aplikację mobilną z aktualną ustawą Pzp na system Android i iOS

 • 100% wiedzy bez wychodzenia z domu

 • Dostęp do EduStrefy

 • Możliwość obejrzenia szkolenia wielokrotnie

 • Certyfikat w wersji on-line

 • Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp:

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Trener
Cena
Grzegorz Czaban
995.00 ZŁ NETTO + 23% VAT

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz anita.marszalek@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058907