SZKOLENIA VOD

TEMAT

Nowa ustawa Pzp okiem Czabanów

- kurs praktycznego stosowania najnowszych przepisów

CZYM SĄ SZKOLENIA VOD?


VOD (Video On Demand - wideo na żądanie) - jest to nagrany materiał szkoleniowy, który możemy odtworzyć na komputerze lub telefonie, wielokrotnie objerzeć o dowolnej porze, zatrzymywać i uruchamiać w dowolnym momencie jak film wideo. Standardowy dostęp do Szkoleń Online VOD jest na 30 dni.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU VOD W 3 KROKACH?


KROK 1

Wybierasz szkolenie w sklepie VOD

KROK 2

Wypełniasz formularz zgłoszeniowy i w ciągu jednego dnia otrzymujesz dane do swojego szkolenia

KROK 3

Przez 30 dni korzystasz ze szkolenia bez ograniczeń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Kurs ma na celu omówienie bieżącej problematyki związanej ze zmianami, które weszły w życie po 1 stycznia 2021r. Co zyskujesz? Zapisujesz się na 1 szkolenie, a otrzymujesz wiedzę od najlepszych ekspertów ds. zamówień publicznych Każdy uczestnik szkolenia zdobędzie unikalny certyfikat ukończenia praktycznego kursu o nowym Pzp.

PROGRAM

Dzień 1. Sporządzanie SWZ - warsztaty (Grzegorz Czaban)

 1. DOKUMENTY ZAMÓWIENIA
 1. Co to są dokumenty zamówienia?
 2. W jakich trybach wymagany jest SWZ, a w jakich OPiW?
 3. Wymagana forma dokumentów zamówienia. Czy osoby sporządzające SWZ i OPiW muszą posiadać podpis elektroniczny?
 4. W jaki sposób należy zapewnić dostęp do dokumentów zamówienia?
 5. Istotne zmiany dotyczące udzielania wyjaśnień dotyczących dokumentów zamówienia.
 1. JAK PRAWIDŁOWO SPORZĄDZIĆ SPECYFIKACJĘ WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)?
 1. Co się zmieniło w przepisach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia?
 2. Jak prawidłowo sporządzić informację o przedmiotowych środkach dowodowych?

•Co to są przedmiotowe środki dowodowe?

•Moment złożenia przedmiotowych środków dowodowych

• Zmiany dotyczące uzupełniania przedmiotowych środków dowodowych?

 1. Jak należy podawać termin wykonania zamówienia w SWZ po wejściu w życie nowej ustawy Pzp? Omówienie niedopuszczalnych sposobów podawania terminu wykonania zamówienia.
 2. Rewolucja w zakresie podstaw wykluczenia.

• Zmniejszenie liczby obligatoryjnych podstaw wykluczenia

• Zmiana sposobu weryfikacji okoliczności złożenia odrębnych ofert przez Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej

• Istotne zmiany dotyczące fakultatywnych podstaw wykluczenia z postępowania

 1. Konstruowanie warunków udziału w postępowaniu po wejściu w życie nowej ustawy Pzp

•Nowe warunki udziału w postępowaniu.

•Co to jest zdolność do występowania w obrocie prawnym? Czy można wymagać aby o udzielenie zamówienia ubiegali się wyłącznie Wykonawcy wpisani do KRS?

• Zapisy, które warto zamieścić w SWZ w związku ze zmianami dotyczącymi polegania przez Wykonawcę na zdolnościach innych podmiotów oraz wspólnego ubiegania się o zamówienie przez dwóch lub więcej Wykonawców.

•Co konsorcjum lub Wykonawca polegający na zasobach innych podmiotów musi złożyć wraz z ofertą po wejściu w życie nowej ustawy Pzp?

 1. Podmiotowe środki dowodowe

• Definicja „podmiotowych środków dowodowych”

• Jak prawidłowo sporządzić w SWZ wykaz podmiotowych środków dowodowych

• Zmiany dotyczące formy podmiotowych środków dowodowych

• Jak składać, uzupełniać, poprawiać podmiotowe środki dowodowe?

•Czy jest możliwe uzupełnienie pełnomocnictw po wejściu w życie nowej ustawy Pzp?

 1. ZAPISY SWZ ZWIĄZANE Z ELEKTRONIZACJĄ
 1. Jak sporządzić wymagania techniczne i organizacyjne sporządzenia, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej?
 2. Wymagana forma oferty.
 3. Jak składać i weryfikować podpis zaufany?
 4. Jak składać i weryfikować podpis osobisty?
 5. Zapisy SWZ dotyczące sesji otwarcia ofert BEZ udziału Wykonawców
 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM PO WEJŚCIU W ŻYCIE NOWEJ USTAWY PZP
 1. Zmiany dotyczące form, w jakich wadium może być wnoszone.
 2. Zmiany dotyczące maksymalnej wysokości wadium.
 3. Nowe zasady zwrotu wadium.
 4. Jak zwracać wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczenia?
 1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
 1. W jaki sposób należy podać termin związania ofertą po wejściu w życie nowej ustawy Pzp?
 2. Zmiany dotyczące długości terminów związania ofertą.
 3. Zmiany dotyczące przedłużania terminu związania ofertą.
 4. Czy należy zmienić termin związania ofertą w sytuacji przedłużania terminu składania ofert?
 5. Nowa procedura postępowania w sytuacji, gdy oferta nie zostanie wybrana przed upływem terminu związania ofertą.
 6. Co to jest „pisemna zgoda”?
 1. ZMIANY DOTYCZĄCE KRYTERIÓW OCENY OFERT
 1. Liberalizacja podejścia do kryterium najniższej ceny, jako jedynego kryterium oceny ofert.
 2. Czy należy podawać wagę kryterium najniższej ceny, jeżeli cena jest jedynym kryterium oceny ofert?

  

Dzień 2. Tryby udzielania zamówień (Jerzy Czaban)

 1. Wybór trybu jako element przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia.
 2. Tryby udzielania zamówień:
 1. podprogowe
 2. nadprogowe
 1. Uprawnienia i obowiązki wykonawcy oraz zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 2. Okoliczności uprawniające do wyboru trybu postępowania o udzielenie zamówienia.
 3. Procedura postępowania w trybie:
 1. Trybu podstawowego z możliwością negocjacji oraz z negocjacjami.
 2. Przetargu nieograniczonego
 3. Przetargu ograniczonego
 4. Negocjacji z ogłoszeniem
 5. Dialogu konkurencyjnego
 6. Partnerstwa innowacyjnego
 7. Negocjacji bez ogłoszenia
 8. Zamówienia z wolnej ręki
 1. Czynności zamawiającego wykonywane podczas przeprowadzenia postępowania z zastosowaniem środków komunikacji elektronicznej.

 

Dzień 3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz podstaw wykluczenia oraz badanie i ocena ofert w praktyce - omówienie casusów, orzecznictwa, najczęściej popełniane błędy (Łukasz Czaban)

 

 1. Wymagania podmiotowe i ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia
 1. Przesłanki wykluczenia z postępowania:
 • obligatoryjne podstawy wykluczenia;
 • fakultatywne podstawy wykluczenia;
 1. Warunki udziału w postępowaniu:
 • zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; 
 • uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; 
 • sytuacja ekonomiczna lub finansowa; 
 • zdolność techniczna lub zawodowa;
 • wymagania przy ofercie wspólnej i korzystaniu z zasobu podmiotu trzeciego.
 1. Weryfikacja wstępna na etapie składania ofert bądź wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
 • składanie oświadczenia z art. 125 ustawy PZP – forma, zakres, podmioty zobligowane do wykonania tej czynności;
 • trzy przypadki dopuszczające odstąpienie od żądania oświadczenia wstępnego;
 1. Podmiotowe środki dowodowe:
 • wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie rodzajów podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy;
 • moment składania;
 • zasady złożenia, uzupełniania i poprawianie.
 1. Badanie i ocena ofert:
 1. Nowe przesłanki skutkujące odrzuceniem oferty:
 • niespełnienie warunków udziału w postępowaniu,
 • sporządzenie lub przesłanie oferty w sposób niezgodny z wymaganiami technicznymi lub organizacyjnymi określonymi przez zamawiającego,
 • niezgodności z warunkami zamówienia;
 • brak pisemnej zgody na wybór oferty po upływie terminu związania ofertą; 
 • złożenie oferty bez odbycia wizji lokalnej lub bez sprawdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego,
 1. wyjaśnienia rażąco niskiej ceny:
 • czym jest rażąco niska cena;
 • kiedy należy wystosować wezwanie;
 • treść wezwania;
 • forma i zakres odpowiedzi.
 1. poprawienie omyłek w ofercie wykonawcy:
 • oczywiste omyłki pisarskie; 
 • oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
 • inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty;
 • zmiana reguł dotyczących odpowiedzi zwrotnej udzielanej przez wykonawców.
 1. Wyjaśnienie treści oferty przez wykonawcę;
 2. Przypadki i warunki złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych.

CENA ZAWIERA

 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą

 • Aplikację mobilną z aktualną ustawą Pzp na system Android i iOS

 • 100% wiedzy bez wychodzenia z domu

 • Dostęp do EduStrefy

 • Możliwość obejrzenia szkolenia wielokrotnie

 • Certyfikat w wersji on-line

 • Spotkania z ekspertami po godzinach

 • Nagrania z webinarów ApexNet

 • Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp:

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających
*Grafika poglądowa

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Trener
Cena
Łukasz Czaban, Grzegorz Czaban, Jerzy Czaban
1999.00 ZŁ NETTO + 23% VAT

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz anita.marszalek@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058907