SZKOLENIA VOD

TEMAT

Prawnicy vs. nowa ustawa Pzp

- kompleksowy kurs doskonalący praktyczne stosowanie przepisów.ONLINE

CZYM SĄ SZKOLENIA VOD?


VOD (Video On Demand - wideo na żądanie) - jest to nagrany materiał szkoleniowy, który możemy odtworzyć na komputerze lub telefonie, wielokrotnie objerzeć o dowolnej porze, zatrzymywać i uruchamiać w dowolnym momencie jak film wideo. Standardowy dostęp do Szkoleń Online VOD jest na 30 dni.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU VOD W 3 KROKACH?


KROK 1

Wybierasz szkolenie w sklepie VOD

KROK 2

Wypełniasz formularz zgłoszeniowy i w ciągu jednego dnia otrzymujesz dane do swojego szkolenia

KROK 3

Przez 30 dni korzystasz ze szkolenia bez ograniczeń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Na uczestników czeka potężny zastrzyk praktycznej wiedzy o nowej ustawie Pzp pod okiem 3 wybitnych Prawników. Na kursie dowiesz się min. o: najważniejszych aspektach proceduralnych dotyczących prowadzenia postępowań wg Pzp 2021, elektronizacji postępowań w praktyce, umowach w zamówieniach publicznych i środki ochrony prawnych w nowym Pzp.

PROGRAM

Dzień 1. Trener Iwona Holka

Temat: Aspekty proceduralne dotyczące prowadzenia postępowań wg Pzp2021.

 1. Analiza przesłanek wykluczenia obligatoryjnych i fakultatywnych w PZP2021

- podstawy prawne

- orzecznictwo TSUE i KIO

- podmiotowe środki dowodowe i zasady ich składania i uzupełniania;

 1. Przesłanki odrzucenia oferty: omówienie
 1. Termin związania ofertą wg nowych regulacji i zasady wyboru oferty po terminie TZO;
 1. Terminy w PZP2021
 1. Procedura odwrócona w nowych regulacjach;
 1. Schemat postępowania powyżej progów unijnych;
 1. Schemat postępowania w tryb podstawowy: szczegółowe omówienie wariantu z fakultatywnymi negocjacjami.

 

Dzień 2. Trener Wioleta Bajda

Temat: Elektronizacja postępowań w praktyce

 1. Wprowadzenie
 • dyrektywy unijne w sprawie zamówień publicznych, a elektronizacja
 • obszary elektronizacji, a ramy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • etapy elektronizacji
 • nowe rozporządzenia wykonawcze do ustawy Pzp związane z elektronizacją – omówienie
 • Platforma E-zamówienia – dlaczego każdy zamawiający musi posiadać konto na platformie? Funkcjonalności obecne i przyszłe;
 1. Komunikacja zamawiającego z wykonawcami
 • Forma elektroniczna, a postać elektroniczna - czym się różni, znaczenie prawne, przykłady;
 • środki komunikacji elektronicznej służące do:

- przekazywania ofert, wniosków, oświadczenia wstępnego

- komunikacji między stronami w pozostałym zakresie

 • Forma oferty/wniosku/wstępnego oświadczenia – problemy praktyczne
 • wymagania wobec narzędzi wykorzystywanych do komunikacji elektronicznej
 • możliwość odstąpienia od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej – jako wyjątek od zasady
 • możliwość wymagania przez zamawiającego użycia innych niż ogólnodostępne narzędzi, urządzeń lub formatów plików
 • obowiązki zamawiającego w zakresie informowania o środkach komunikacji elektronicznej wykorzystywanych do komunikowania się

- ogłoszenie o zamówieniu (DZ.U. UE, BZP)

- specyfikacja warunków zamówienia, opis potrzeb i wymagań

 • wszystko o formatach danych (które formaty są dopuszczalne w świetle przepisów?), orzecznictwo KIO
 • wszystko o kompresji danych w kontekście zamówień publicznych, nowe orzecznictwo KIO
 • formaty podpisów – jakie są prawidłowe? Jak formułować wymagania SWZ/OPiW w tym zakresie?
 • Wadium w formie niepieniężnej – co to znaczy oryginał w postaci elektronicznej?
 1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie
 • Dokument elektroniczny - nowa definicja
 • Cyfrowe odwzorowanie – kto poświadcza, jak się składa, czego dotyczy?
 • Czym są dokumenty wystawione przez tzw. upoważnione podmioty?
 • Dokumenty wystawione przez inne niż upoważnione podmioty, czyli przez kogo?
 • Praktyczne omówienie form wszystkich dokumentów i oświadczeń składanych w postępowaniu – z pomocną tabelą;
 • Oświadczenia i dokumenty bez wymogu określonego formatu danych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
 • Sposób i tryb przekazywania w postępowaniu dokumentów zawierających informacje prawnie chronione
 • Sposób przekazywania podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów, w tym dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które zostały sporządzone w języku obcym;
 • E-odpisy z rejestrów (e-ZUS, e-KRK, e-KRS, e-CEDiG, itp.), inne dokumenty elektroniczne – jakie dokumenty w postępowaniu wykonawca może pozyskać w postaci elektronicznej? Omówienie i wskazanie zasad badania i oceny takich dokumentów;
 • Rozporządzenie w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, a kwestie związane z elektronizacją.
 1. Podpisy elektroniczne
 • kwalifikowany podpis elektroniczny – typy (wewnętrzny, zewnętrzny, otoczony), znaczniki czasu algorytm skrótu SHA, pieczęć elektroniczna

- składanie podpisów elektronicznych,

- walidacja podpisów krajowych, zagranicznych; proces walidacji zgodny z wymaganiami prawa; jakie oprogramowanie wybrać do walidacji? Narzędzia do walidacji - różnice, podobieństwa, plusy, minusy, ryzyka;

 • podpis zaufany/profil zaufany

- składanie podpisów zaufanych

- walidacja podpisu zaufanego – jak radzić sobie z problemami z odczytaniem plików podpisanych podpisem zaufanym; jak je odczytać, jak sprawdzić podpis zaufany; raporty z weryfikacji

 • podpis osobisty

- jak złożyć podpis osobisty

- jak sprawdzić podpis osobisty, jakich narzędzi do weryfikacji użyć;

 • pliki z różnymi podpisami elektronicznymi – jak weryfikować?
 • znak graficzny podpisu a skuteczność podpisu elektronicznego;
 1. Dokumentowanie postępowania i nowe zasady udostępniania protokołu i załączników
 2. Panel pytań i odpowiedzi


 

 

Dzień 3. Trener Damian Michalak

Temat: Umowy w zamówieniach publicznych i środki ochrony prawnej

Trener: r.pr. Damian Michalak

 1. Umowy w zamówieniach publicznych
 1. Zmiana koncepcji relacji zamawiający-wykonawca.
 2. Klauzule abuzywne, czyli jakich postanowień nie wolno zamieszczać w umowach.
 3. Przykłady niedozwolonych i kontrowersyjnych zapisów umownych.
 4. Kary umowne w ujęciu praktycznym: cel, przesłanki nałożenia, wymagalność, kumulacja.
 5. Limit kar umownych – na jakim poziomie go kształtować i jak poprawnie zapisać.
 6. Metody waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy z uwzględnieniem zmian cen i kosztów.
 7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – nowe przepisy, wyjątki od reguły, szerszy zakres zabezpieczenia.
 8. Przykłady wadliwych zapisów w gwarancjach bankowych i ubezpieczeniowych.
 9. Rozwiązanie umowy o zamówienie publiczne i odstąpienie od niej. Przepisy KC i Pzp, skutki, różnice.
 10. Zmiany umów o zamówienie publiczne – omówienie wszystkich podstaw aneksowania kontraktów publicznych z uwzględnieniem przykładów i kontrowersji.
 11. Przykłady dobrych i złych praktyk w zapisach umów
 1. Środki ochrony prawnej i rozwiązywanie sporów
 1. Podstawy odwoławcze.
 2. Możliwość zaskarżania treści umów.
 3. Pełnomocnictwa przed KIO.
 4. Konstrukcja zarzutów i możliwe rozstrzygnięcia KIO.
 5. Sąd zamówień publicznych.
 6. Pozasądowe rozwiązywanie sporów – nowe dyrektywy postępowania.
 7. Ugoda pomiędzy wykonawcą a zamawiającym – ograniczenia.
 8. Ugoda a przesłanki zmiany umowy.

CENA ZAWIERA

 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą

 • Aplikację mobilną z aktualną ustawą Pzp na system Android i iOS

 • 100% wiedzy bez wychodzenia z domu

 • Dostęp do EduStrefy

 • Możliwość obejrzenia szkolenia wielokrotnie

 • Certyfikat w wersji on-line

 • Spotkania z ekspertami po godzinach

 • Nagrania z webinarów ApexNet

 • Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp:

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających
*Grafika poglądowa

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Trener
Cena
Iwona Holka, Damian Michalak, Wioleta Bajda
1499.00 ZŁ NETTO + 23% VAT

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz anita.marszalek@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058907