SZKOLENIA VOD

TEMAT

NOWA USTAWA PZP DLA WYKONAWCÓW MEDYCZNYCH

- Kompleksowe omówienie zmian w Prawie zamówień publicznych

CZYM SĄ SZKOLENIA VOD?


VOD (Video On Demand - wideo na żądanie) - jest to nagrany materiał szkoleniowy, który możemy odtworzyć na komputerze lub telefonie, wielokrotnie objerzeć o dowolnej porze, zatrzymywać i uruchamiać w dowolnym momencie jak film wideo. Standardowy dostęp do Szkoleń Online VOD jest na 30 dni.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU VOD W 3 KROKACH?


KROK 1

Wybierasz szkolenie w sklepie VOD

KROK 2

Wypełniasz formularz zgłoszeniowy i w ciągu jednego dnia otrzymujesz dane do swojego szkolenia

KROK 3

Przez 30 dni korzystasz ze szkolenia bez ograniczeń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Zapraszamy na szkolenie dedykowane dla wykonawców medycznych. Ekspert przygotował program, tak aby wskazać najwieksze zmiany w branży medycznej. Cel szkolenia: przybliżenie wykonawcom medycznych najważniejszych praktycznych zmian w po wejściu w życie nowej ustawy Pzp.

TRENER

Łukasz Czaban

Trener zamówień publicznych od 2004 roku, na koncie: setki szkoleń, tysiące godzin wykładowych z zamówień publicznych.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 1171
Liczba opinii o trenerze: 1395


W latach 2008-2009 uczestnik obrad Komisji Gospodarki nad nowelizacją ustawy – autor poprawki. Prowadził autorskie wykłady w na Podyplomowych Studiach Zamówień Publicznych w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Studium Zamówień Publicznych.

PROGRAM

 1. PRZYDATNE DLA WYKONAWCÓW MEDYCZNYCH ELEMENTY ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA PODSTAWIE NOWEJ USTAWY PZP
  1. Nowe rodzaje ogłoszeń i obowiązki informacyjne:
 1. ogłoszenie o wyniku postępowania; 
 2. ogłoszenie o wykonaniu umowy – źródło informacji zastępujące dokument potwierdzający należyte wykonanie zamówienia, jak się nim posłużyć przy postępowaniach realizowanych w placówkach służby zdrowia? 
 3. raport z zrealizowanej umowy – czy jest dostępny wykonawcom i czy pozwala uzyskać informacje o szczegółach realizacji umowy przez konkurentów z postępowania (np. o rzeczywistej ilości przeprowadzonych przeglądów aparatury medycznej, zastosowanych materiałach eksploatacyjnych, czy zakresie dostarczonego asortymentu).
  1. Zawartość Specyfikacji Warunków Zamówienia, w tym:
 1. Przesłanki wykluczenia z postępowania:
 • Zmiany w zakresie obligatoryjnych podstaw wykluczenia;
 • Poszerzenie katalogu fakultatywnych podstaw wykluczenia;
 • Nowa procedura składania oświadczenia o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
 1. Nowe warunki udziału w postępowaniu:
 • Warunek dotyczący zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; 
 • Zmiany przy opisywaniu sytuacji finansowej i ekonomicznej;
 • Nowe wymagania przy ofercie wspólnej i korzystaniu z zasobu podmiotu trzeciego.
 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 • Użycie znaków towarowych bez dopuszczalności złożenia oferty równoważnej;
 • Obowiązek określenia w SWZ kryteriów równoważności.
 1. Ewolucja przepisów ograniczających stosowanie ceny jako jedynego kryterium oceny ofert – czy przy zakupie lekarstw lub aparatury medycznej zamawiający może stosować wyłącznie kryterium najniższej ceny?
 2. Termin związania ofertą:
 • Możliwości wyznaczania dłuższych terminów;
 • Zakaz określania terminu związana ofertą w dniach;
 • Brak możliwości przedłużania terminu związania ofertą samodzielnie przez wykonawcę;
 • Wybór oferty po upływie terminie związania ofertą – zasady regulujące takie zdarzenie, rozwiązanie mające przeciwdziałać przypadkom świadomego przedłużenia procedury poza termin związania ofertą aby zaniechać wyboru oferty wykonawcy, który zaoferował najlepsze warunki.
 1. Wadium:
 • Nowe formy wniesienia wadium;
 • Maksymalna wysokość zależna od procedury;
 • Czy wadium złożone w formie dokumentu wadialnego winno być podpisane podpisem elektronicznym?
 • Doprecyzowanie sposobu zwrotu wadium złożonego w formie dokumentu wadialnego;
 • Inne przypadki zwrotu wadium.
 1. Zmiany przy podawaniu terminu wykonania zamówienia – czy zamawiający będzie mógł wskazać termin dostarczenia i zamontowania aparatury w szpitalu datą kalendarzową?

 

 1. KOMUNIKACJA W POSTĘPOWANIU
  1. Zmiany w interpretacji zasady pisemności;
  2. Środek komunikacji elektronicznej:
 • zaawansowany ŚKE służący w szczególności do przekazywania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i ofert;
 • prosty ŚKE.
  1. Podpisy elektroniczne i ich zastosowanie:
 • kwalifikowany podpis elektroniczny;
 • podpis zaufany;
 • Podpis osobisty.
  1. Formaty zapisów danych w których konieczne jest tworzenie dokumentów elektronicznych.
 1. PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA PODSTAWIE NOWEJ USTAWY PZP
  1. Środki dowodowe:
 • Przedmiotowe środki dowodowe składane wyłącznie wraz z ofertą – m.in. karty katalogowe oferowanej aparatury, zaświadczenia o wpisie do Rejestru wyrobów medycznych czy też deklaracje zgodności wyrobu medycznego i certyfikatu wydanego przez jednostkę notyfikowaną – kto musi przedmiotowe dokumenty podpisać, dopuszczalność składania ich w postaci cyfrowego odwzorowania oraz możliwość ich uzupełnienia w ograniczonym zakresie i pod dodatkowymi warunkami;
 • Podmiotowe środki dowodowe: rodzaje, moment składania, zasady złożenia, uzupełniania i poprawianie.
  1. Badanie ofert:
 • nowe podstawy odrzucenia oferty (m.in. dotyczące niespełnienia warunków udziału w postępowaniu, sporządzenia lub przesłania oferty w sposób niezgodny z wymaganiami technicznymi lub organizacyjnymi określonymi przez zamawiającego, niezgodności z warunkami zamówienia);
 • zmiany w procedurze wyjaśnień rażąco niskiej ceny;
 • poprawienie omyłek w ofercie wykonawcy – dopuszczalny zakres korekty i zmiana reguł dotyczących odpowiedzi zwrotnej udzielanej przez wykonawców.

 1. Procedura odwrócona – zasady postępowania według jej reguł oraz przypadki zwalniające ze złożenia wraz z ofertą oświadczenia na formularzu JEDZ.
 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne:
 • Brak możliwości stosowania trybów przetargu nieograniczonego i ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, zapytania o cenę i licytacji elektronicznej;
 • Tryb podstawowy w tym:
  • Warianty i przebieg postępowania w każdym z trzech wariantów (bez negocjacji, z możliwymi negocjacjami i obligatoryjnymi negocjacjami);
  • Zakres dopuszczalnych negocjacji – co można zmienić w swojej ofercie (czy dopuszczalne jest zastąpienie oferowanego urządzenia medycznego lub produktu leczniczego innym?)
  • Postać negocjacji;
  • Weryfikacja rażąco niskiej ceny – czy następuje na etapie przed czy po negocjacjach?
  • Unieważnienie postępowania.
  • Zmiany w zakresie procedury wyjaśnień treści SWZ – kiedy i do kiedy zamawiający musi udzielić odpowiedzi na zadane pytanie, czy złożonym wnioskiem mogę domagać się zmiany parametrów opisanej PZ aparatury i czy odpowiedź „zgodnie z SWZ” jest w ogóle wyjaśnieniem Specyfikacji?
  • Wizja lokalna
 • Informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej, jeżeli zamawiający przewiduje możliwość albo wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu tych dokumentów.
 • Czy obowiązek przeprowadzenia wizji lokalnej może zastąpić poszczególne elementy opisu przedmiotu zamówienia i zmusić wykonawcę do oferowania aparatury od wyłącznie dotychczasowych producentów?
 • Jakie są konsekwencje nieodbycia wizji lokalnej w przypadku, gdy była ona wymagana?
  1. Procedura otwarcia ofert:
 • Rezygnacja z jawnego otwarcia ofert;
 • Możliwość otwarcia ofert również następnego dnia po ich złożeniu;
 • Moment udostępnienia informacji o budżecie zamawiającego oraz zakres informacji dotyczących otwarcia ofert bez udziału wykonawców zamieszczanych na stronie internetowej – czy zamawiający zobligowany jest podać informacje jakie produkty lecznicze czy wyroby medyczne oferuje mój konkurent?
 • Od kiedy dostępne są dokumenty zamówienia i na jakich zasadach.

 

 1. ZMIANY W UMOWACH O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
  1. Zrównoważenie stron w umowach w sprawie zamówienia publicznego:
 • wprowadzenie klauzul abuzywnych;
 • określenie obowiązkowych postanowień umownych, w tym zasady określania terminu wykonania zamówienia bez podawania konkretnej daty;
 • wprowadzenie nowych zasad waloryzacji wynagrodzenia w przypadku wzrostu cen materiałów;
 • wymagane postanowienia umowy w przypadku korzystania z prawa opcji;
 • Wprowadzenie obowiązku stosowania zaliczek lub częściowych płatności w umowach zawartych na okres dłuższy niż 12 miesięcy.
 1. Zmiany przy zabezpieczeniu należytego wykonania umowy:
 • termin wniesienia zabezpieczenia;
 • wysokość,
 • dopuszczalne formy;
 • przypadki nakazujące jego zwrot;
 • czy zwiększenie wynagrodzenia wykonawcy aneksem do umowy (np. poprzez zwiększenie ilości zamawianych szczepionek) uzasadnia domaganie się uzupełnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego?

 

 1. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY
 1. Na które czynności i zaniechania Zamawiającego przysługuje Wykonawcy odwołanie w postępowaniach o wartości poniżej progów unijnych, po wejściu w życie przepisów nowej ustawy Pzp?
 2. Jakie zmiany czekają wykonawców w postępowaniach odwoławczych – m.in. przypadki poniesienia kosztów wpisu od odwołania pomimo uzyskania korzystnego orzeczenia z KIO.
 3. Gdzie i w jakim terminie należy wnosić skargi na orzeczenia KIO? Omówienie istotnych zmian.
 4. Pozasądowe rozwiązywanie sporów wynikających z realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego (mediacja, koncyliacja).

 

 


 

OPINIE

Szkolenie bardzo wartościowe, spełniło moje oczekiwania. Podobała mi się forma szkolenia - dyskusja i przykłady praktyczne

Marzena Koryś - Euroimmun Polska Sp. z o.o.

Szkolenie prowadzone przez Pana Łukasza Czabana, to prawdziwy roller coaster wiedzy. Pan Ł. Czaban - konkretny, rzeczowy z przyjemnością się go słucha. Świetnie się go słucha. Pełen profesjonalizm.

Magdalena Spólnik - Krajowe Cetrum ds. AIDS

CENA ZAWIERA

 • Aplikację mobilną z aktualną ustawą Pzp na system Android i iOS

 • 100% wiedzy bez wychodzenia z domu

 • Dostęp do EduStrefy

 • Możliwość obejrzenia szkolenia wielokrotnie

 • Certyfikat w wersji on-line

 • Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp:

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Trener
Cena
Łukasz Czaban
995.00 ZŁ NETTO + 23% VAT

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz kinga.checinska@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058906