SZKOLENIA VOD

TEMAT

Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce.

Warsztat z podpisów elektronicznych. ONLINE

CZYM SĄ SZKOLENIA VOD?


VOD (Video On Demand - wideo na żądanie) - jest to nagrany materiał szkoleniowy, który możemy odtworzyć na komputerze lub telefonie, wielokrotnie objerzeć o dowolnej porze, zatrzymywać i uruchamiać w dowolnym momencie jak film wideo. Standardowy dostęp do Szkoleń Online VOD jest na 30 dni.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU VOD W 3 KROKACH?


KROK 1

Wybierasz szkolenie w sklepie VOD

KROK 2

Wypełniasz formularz zgłoszeniowy i w ciągu jednego dnia otrzymujesz dane do swojego szkolenia

KROK 3

Przez 30 dni korzystasz ze szkolenia bez ograniczeń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Unikalny warsztat z elektronizacji po największych zmianach oraz z podpisu elektronicznego z ekspertem z wieloletnim doświadczeniem! W programie szkolenia tajniki wiedzy dotyczące: obowiązku użycia środków komunikacji elektronicznej bez względu na wartość zamówienia, wymagań wobec narzędzi wykorzystywanych do komunikacji elektronicznej, rozwiązań zapewniające elektronizację zamówień publicznych dostępne na rynku i wielu innych ważnych aspektów dotyczących elektronizacji zamówień publicznych!

TRENER

Wioleta Bajda

Radca Prawny, Były naczelnik w Departamencie Prawnym UZP, gdzie nadzorowała wydawanie opinii prawnych UZP, przygotowywanie pozwów o unieważnienie umów i decyzji w przedmiocie kar pieniężnych, a także reprezentowała Prezesa UZP na licznych konferencjach i szkoleniach.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 53
Liczba opinii o trenerze: 54

Wykładowca akademicki na Podyplomowych Studiach Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Warszawskim, na Podyplomowych Studiach Zamówień Publicznych na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu, Akademii Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej i in. Szkoleniowiec z zakresu zamówień publicznych z doświadczeniem obejmującym ponad kilkaset wystąpień.

PROGRAM

 1. Wprowadzenie
 • dyrektywy unijne w sprawie zamówień publicznych, a elektronizacja
 • obszary elektronizacji, a ramy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • etapy elektronizacji
 • nowe rozporządzenia wykonawcze do ustawy Pzp związane z elektronizacją - omówienie
 • nowe definicje ustawowe – omówienie podstawowych definicji w NOWEJ ustawie Pzp (pisemność, dokumenty zamówienia, SWZ, OPiW, podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty i oświadczenia, itp.) – czyli siatka pojęciowa konieczna dla zrozumienia obowiązków w zakresie elektronizacji
 1. Komunikacja zamawiającego z wykonawcami
 • obowiązek użycia środków komunikacji elektronicznej bez względu na wartość zamówienia;
 • komunikacja ustna;
 • elektronicznie, czyli jak?
 • Forma elektroniczna, a postać elektroniczna - czym się różni, znaczenie prawne;
 • środki komunikacji elektronicznej służące do:

- przekazywania ofert, wniosków, oświadczenia wstępnego

- komunikacji między stronami w pozostałym zakresie

 • wymagania wobec narzędzi wykorzystywanych do komunikacji elektronicznej
 • możliwość odstąpienia od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej – jako wyjątek od zasady
 • możliwość wymagania przez zamawiającego użycia innych niż ogólnodostępne narzędzi, urządzeń lub formatów plików;
 • obowiązki zamawiającego w zakresie informowania o środkach komunikacji elektronicznej wykorzystywanych do komunikowania się

- ogłoszenie o zamówieniu (DZ.U. UE, BZP)

- specyfikacja warunków zamówienia, opis potrzeb i wymagań.

 • Forma oferty/wniosku i oświadczenia wstępnego - od ogółu do szczegółu
 • wymogi w zakresie środków komunikacji elektronicznej służących do przekazywania ofert, wniosków (zachowanie integralności, autentyczności, nienaruszalności danych i ich poufności w ramach wymiany i przechowywania informacji);
 • wszystko o formatach danych (które formaty są dopuszczalne w świetle przepisów?),
 • wszystko o kompresji danych w kontekście zamówień publicznych
 • formaty podpisów – jakie są prawidłowe? Jak formułować wymagania SWZ/OPiW w tym zakresie?
 1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie
 • dokument elektroniczny - nowa definicja
 • cyfrowe odwzorowanie
 • czym są dokumenty wystawione przez tzw. upoważnione podmioty?
 • Dokumenty wystawione przez inne niż upoważnione podmioty, czyli przez kogo?
 • Praktyczna tabela z omówieniem wszystkich rodzajów dokumentów i oświadczeń składanych w postepowaniu i sposobów ich składania i poświadczania;
 • jak kwalifikować pełnomocnictwo na gruncie Nowej ustawy Pzp i czy można je uzupełniać?
 • czym są ogólnie dostępne formaty danych
 • oświadczenia i dokumenty bez wymogu określonego formatu danych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
 • sposób i tryb przekazywania w postępowaniu dokumentów zawierających informacje prawnie chronione
 • sposób przekazywania podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów, w tym dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które zostały sporządzone w języku obcym;
 • e-odpisy z rejestrów (e-ZUS, e-KRK, e-KRS, e-CEDiG, itp.), inne – jakie dokumenty w postępowaniu wykonawca może pozyskać w postaci elektronicznej? Omówienie i wskazanie zasad badania i oceny takich dokumentów;
 • Rozporządzenie w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, a kwestie związane z elektronizacją

 1. Podpisy elektroniczne
 • kwalifikowany podpis elektroniczny – typy (wewnętrzny, zewnętrzny, otoczony), znaczniki czasu algorytm skrótu SHA, pieczęć elektroniczna

- składanie podpisów elektronicznych,

- walidacja podpisów krajowych, zagranicznych; proces walidacji zgodny z wymaganiami prawa; jakie oprogramowanie wybrać do walidacji? Narzędzia do walidacji - różnice, podobieństwa, plusy, minusy, ryzyka;

- warsztat z weryfikacji plików podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym (prowadząca weryfikuje zdalnie podpisy kwalifikowane w formacie pades, xades przy pomocy różnych oprogramowani do weryfikacji i omawia wyniki, okazuje w czasie rzeczywistym raporty z weryfikacji;

 • podpis zaufany/profil zaufany

- składanie podpisów zaufanych

- walidacja podpisu zaufanego – jak radzić sobie z problemami z odczytaniem plików podpisanych podpisem zaufanym; jak je odczytać, jak sprawdzić podpis zaufany; raporty z weryfikacji- część warsztatowa

 • podpis osobisty

- jak złożyć podpis osobisty

- jak sprawdzić podpis osobisty, jakich narzędzi do weryfikacji użyć;

 • pliki z różnymi podpisami elektronicznymi – jak weryfikować?
 • znak graficzny podpisu a skuteczność podpisu elektronicznego;
 1. Wadium w postępowaniu – istota, forma wadium według NOWEJ Pzp – co to znaczy oryginał w postaci elektronicznej, zasady zwrotu wadium wniesionego w formie niepieniężnej;
 2. Termin związania ofertą/przedłużenie terminu związania ofertą;
 3. Zasada jawności po nowemu
 • Otwarcie ofert:

- brak obecności wykonawców podczas otwarcia ofert;

- odstąpienie od obowiązku publikowania na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacji o terminie wykonania zamówienia, okresie gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach;

- zasady postępowania w przypadku awarii system teleinformatycznego.

 • Dokumentowanie postępowania
 • Przekazywanie protokołu postępowania na wniosek;
 • udostępnienie załączników do protokołu (w tym ofert) – termin udostępnienia, miejsce i zakres;
 • ograniczenie jawności w tym ochrona danych osobowych w zamówieniach publicznych;
 • archiwizacja dokumentacji
 1. Umowa – forma podpisania – czy można podpisać umowę elektronicznie?
 2. Platforma E-zamówienia i platformy e-usług
 • Platforma E- zamówienia (o projekcie, etapy, stan prac, omówienie zasad działania, co z miniPortalem?);
 • Scenariusze działań w zakresie elektronizacji
 • Komercyjne platformy zakupowe
 • Rozwiązania zapewniające elektronizację zamówień publicznych dostępne na rynku
 • Ryzyka prawne związane z usługami chmurowymi
 • Na co zwrócić uwagę przy zakupie platformy zakupowej?
 1. Pytania i odpowiedzi

OPINIE

Udział w szkoleniu „Pełna elektronizacja zamówień publicznych od 01.01.2021 - jak zamawiać w 100% online” okazał się czasem bardzo dobrze wykorzystanym. Forma szkolenia on-line w obecnym czasie była bezpieczna , a jednocześnie w pełni satysfakcjonująca pod względem merytorycznym. Prowadząca Pani Wioleta Bajda okazała się trenerem bardzo rzeczowym i konkretnym, przytaczając różne przykłady i udzielając odpowiedzi na zadawane pytania. Mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że jako mało doświadczony w zakresie elektronizacji zamówień, po odbytym szkoleniu z optymizmem patrzę na czekające mnie postępowania. Istotnym po szkoleniu jest również dostęp do EduStrefy, która umożliwia dalsze zgłębianie tematu i wymianę doświadczeń. Polecam tą formę szkolenia, Organizatora i oczywiście Prowadzącą.

Paweł Powałka - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach

Ekspert posiada szeroką wiedzę w zakresie przedmiotowym szkolenia, odpowiada na problematyczne pytania, prowadzi partnerską rozmowę, wprowadza miłą atmosferę, potrafi zainteresować rozmową.

Anna Zaborska - Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

CENA ZAWIERA

 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą

 • Aplikację mobilną z aktualną ustawą Pzp na system Android i iOS

 • 100% wiedzy bez wychodzenia z domu

 • Dostęp do EduStrefy

 • Możliwość obejrzenia szkolenia wielokrotnie

 • Certyfikat w wersji on-line

 • Spotkania z ekspertami po godzinach

 • Nagrania z webinarów ApexNet

 • Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp:

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających
*Grafika poglądowa

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Trener
Cena
Wioleta Bajda
999.00 ZŁ NETTO + 23% VAT

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz anita.marszalek@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058907