SZKOLENIA VOD

TEMAT

Tryb podstawowy

- krok po kroku przez pełną procedurę udzielania zamówień na podstawie nowego PZP

CZYM SĄ SZKOLENIA VOD?


VOD (Video On Demand - wideo na żądanie) - jest to nagrany materiał szkoleniowy, który możemy odtworzyć na komputerze lub telefonie, wielokrotnie objerzeć o dowolnej porze, zatrzymywać i uruchamiać w dowolnym momencie jak film wideo. Standardowy dostęp do Szkoleń Online VOD jest na 30 dni.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU VOD W 3 KROKACH?


KROK 1

Wybierasz szkolenie w sklepie VOD

KROK 2

Wypełniasz formularz zgłoszeniowy i w ciągu jednego dnia otrzymujesz dane do swojego szkolenia

KROK 3

Przez 30 dni korzystasz ze szkolenia bez ograniczeń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Tryb podstawowy to całkowicie nowy tryb udzielania zamówień w nowej ustawie Pzp, który zastąpił niektóre dotychczasowe tryby! To największa zmiana w nowej ustawie Pzp! Jak go używać? Jakie są jego rodzaje i który wybrać? Jak przejść bezstresowo pełną procedurę udzielania zamówień? Tego i wiele więcej dowiesz się na szkoleniu.

TRENER

Łukasz Czaban

Trener zamówień publicznych od 2004 roku, na koncie: setki szkoleń, tysiące godzin wykładowych z zamówień publicznych.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 1233
Liczba opinii o trenerze: 1572


W latach 2008-2009 uczestnik obrad Komisji Gospodarki nad nowelizacją ustawy – autor poprawki. Prowadził autorskie wykłady w na Podyplomowych Studiach Zamówień Publicznych w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Studium Zamówień Publicznych.

PROGRAM

 1. Przygotowanie postępowania
 1. Rejestracja na platformie e-zamówienia
 1. Czy można przeprowadzić postępowanie bez rejestracji na Platformie?
 2. Funkcje platformy.
 1. Zamieszczenie zamówienia w planie postępowań o udzielenie zamówienia – kto musi sporządzić plan i czy można wszcząć postępowanie na zamówienie nieuwzględnione w planie?
 2. Ustalenie wartości zamówienia
 1. Co to są podobne dostawy?
 2. Zasady agregowania zamówienia na usługi i roboty budowlane;
 3. Zamówienia planowane i nieplanowane – różnice przy ustalaniu ich wartości;
 4. Prawo opcji, zamówienie podlegające wznowieniu, powtórzenie podobnych usług lub robót budowlanych i dodatkowe dostawy – różnice, warunki i zastosowanie w praktyce.
 1. Wybór wariantu trybu podstawowego i przebieg procedury:
 1. Zamówienie bez negocjacji;
 2. Zamówienie z możliwymi negocjacjami;
 3. Zamówienie z obligatoryjnymi negocjacjami.
 1. Sporządzenie dokumentów zamówienia:
 1. Specyfikacja Warunków Zamówienia, jej zawartość i sposób podania m.in.:
  • terminu wykonania zamówienia;
  • terminu związania ofertą;
  • informacji o możliwości / obowiązku przeprowadzenia wizji lokalnej;
  • uzasadnienia braku podziału zamówienia na części;
  • oczekiwań co do informowania Zamawiającego o części zamówienia planowanej do powierzenia podwykonawcy oraz nazw proponowanych podwykonawców.
 2. Opis Potrzeb i Wymagań:
 • zawartość dokumentu;
 • przypadki kiedy należy sporządzić OPiW.
 1. Przeprowadzenie postępowania
 1. Wszczęcie postępowania;
 2. Otwarcie ofert:
 1. Zamieszczenie wymaganych informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania:
 • kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 • zestawienie otwartych ofert wraz z informacją o cenie lub koszcie.
 1. Informowanie Prezesa UZP;
 1. Badanie ofert:
 1. Weryfikacja przedmiotowych środków dowodowych – etap ich złożenia, stosowanie wezwania do ich ponownego złożenia lub uzupełnienia
 2. Przesłanki odrzucenia oferty;
 3. Wyjaśnienia rażąco niskiej ceny;
 4. Poprawienie omyłek – jak poprawić omyłkę w elektronicznej ofercie, zakres korekty, informowanie wykonawców o tej czynności.
 1. Ocena ofert;
 2. Weryfikacja podmiotowa wykonawcy:
 1. Żądanie podmiotowych środków dowodowych;
 2. Przypadki niezłożenia, złożenia niekompletnego lub zawierającego błąd podmiotowego środka dowodowego przez wykonawcę;
 3. Warunki korzystania z podmiotowych środków dowodowych uzyskanych za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych;
 4. Podmiotowe środki dowodowe – sposób ich sporządzania, obowiązek ich podpisania, wyjątki.

 1. Udzielenie zamówienia i realizacja umowy
 1. Obowiązki informacyjne Zamawiającego dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej i czynności odrzucenia ofert;
 2. Termin zawarcia umowy – czy okres stand still obowiązuje w przypadku kiedy złożono kilka ofert ale wszyscy wykonawcy za wyjątkiem wybranego złożyli wniosek o zwrot wadium na podstawie art. 98 ust. 2 pkt 3 nPZP?
 3. Ogłoszenie o wynikach postępowania;
 4. Dopuszczalność zmiany umowy – przypadki umożliwiające zawarcie aneksu do umowy i ogłoszenie o zmianie umowy;
 5. Ogłoszenie o wykonaniu umowy – kto zamieszcza ogłoszenie, w jakim terminie, cel dokonywania tej czynności.

 

 1. Dokumentowanie postępowania
 1. Protokół postępowania i załączniki do protokołu – zawartość i forma ich sporządzenia;
 2. Zasady udostępniania protokołu postępowania oraz załączników do protokołu – czy Zamawiający musi udostępniać oferty na stronie internetowej?
 3. Czy osoby przygotowujące postępowanie o udzielenie zamówienia muszą składać oświadczenia o niekaralności?
 4. Kto i jak musi podpisać protokół postępowania?
 5. Sposób przechowywania dokumentacji postępowania.
 

OPINIE

Szkolenie bardzo treściwe i interesujące. Udział w szkoleniu pozwolił na rozwianie obaw związanych z wejściem życie nowej Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Polecam uczestnictwo w szkoleniach prowadzonych przez Pana Łukasza Czaban ze względu na unikalne kompetencje oraz umiejętność propagacji wiedzy z zakresu pzp

Błażej Recław - JST

Szkolenie zasługuje na, mocną ocenę celującą. Prowadzący o ogromnej wiedzy, bardzo dobrze przygotowany merytoryczne. Szkolenie przeprowadzone bardzo rzetelnie, spójnie i ze zrozumieniem. Prowadzący na bieżąco odpowiadał na pytania. Brak problemów technicznych. Szkolenie równie dobre jak stacjonarne, a nawet lepsze ponieważ w moim przypadku, nie musiałam na te dni opuszczać rodziny.

Anna Szlachetka - ZUS

CENA ZAWIERA

 • Aplikację mobilną z aktualną ustawą Pzp na system Android i iOS

 • 100% wiedzy bez wychodzenia z domu

 • Dostęp do EduStrefy

 • Możliwość obejrzenia szkolenia wielokrotnie

 • Certyfikat w wersji on-line

 • Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp:

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Trener
Cena
Łukasz Czaban
995.00 ZŁ NETTO + 23% VAT

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz anita.marszalek@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058907