SZKOLENIA VOD

TEMAT

Udzielanie zamówień publicznych z uwzględnieniem specyfiki uczelni wyższych i instytutów badawczych.

Najczęściej popełniane błędy w świetle doświadczeń kontrolnych i najnowszego orzecznictwa ONLINE

CZYM SĄ SZKOLENIA VOD?


VOD (Video On Demand - wideo na żądanie) - jest to nagrany materiał szkoleniowy, który możemy odtworzyć na komputerze lub telefonie, wielokrotnie objerzeć o dowolnej porze, zatrzymywać i uruchamiać w dowolnym momencie jak film wideo. Standardowy dostęp do Szkoleń Online VOD jest na 30 dni.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU VOD W 3 KROKACH?


KROK 1

Wybierasz szkolenie w sklepie VOD

KROK 2

Wypełniasz formularz zgłoszeniowy i w ciągu jednego dnia otrzymujesz dane do swojego szkolenia

KROK 3

Przez 30 dni korzystasz ze szkolenia bez ograniczeń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Zapraszamy na wyjątkowe szkolenie specjalistyczne dedykowane uczelniom wyższym i instytutom badawczym. Trener przedstawi najczęściej popełniane błędy w świetlne doświadczeń kontrolnych i najnowszego orzecznictwa. Dzięki szkoleniu nauczysz się bezbłędnie przeprowadzać postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Co ważne...poznasz największe zmiany w zakresie zamówień z dziedziny nauki oraz główne zasady udzielania zamówień o wartości niższej od progów unijnych, których przedmiotem są dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych.

TRENER

Grzegorz Czaban

Ekspert Prawa zamówień publicznych, trener biznesu. Od 1995 r. wykłada zamówienia publiczne.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 1702
Liczba opinii o trenerze: 1670

Ekspert podczas prac Komisji Nadzwyczajnej ds deregulacji (NDR) rozpatrującej projekt nowej ustawy - Prawo zamówień Publicznych (2019 r.). W latach 1996-2001 stały współpracownik tygodnika Rynek Zamówień Publicznych, potem miesięcznika Inwestycje Komunalne; znawca amerykańskiego systemu zamówień publicznych.

PROGRAM

CO SIĘ ZMIENIA W ZAKRESIE ZAMÓWIEŃ Z DZIEDZINY NAUKI?

 • Usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, wyłączone z reżimu ustawy Pzp
 1. Pojęcie badań naukowych i prac rozwojowych
 2. Co to są zamówienia przedkomercyjne (PCP)?
 3. Co to są innowacje w świetle nowej ustawy PZP?
 4. Usługi badawcze i rozwojowe wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
 5. Kiedy zamówienie nie jest w całości opłacone przez Zamawiającego?
 6. Kiedy korzyści nie przypadają wyłącznie zamawiającemu dla potrzeb jego własnej działalności?
 7. Obowiązki Zamawiającego dotyczące sprawozdawczości zamówień na usługi w zakresie badan naukowych i prac rozwojowych
 • Zasady udzielania zamówień o wartości niższej od progów unijnych, których przedmiotem są dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych
 • Możliwość przeprowadzenia kontroli uprzedniej dokumentów zamówienia na wniosek zamawiającego, w przypadku zamówień które obejmują aspekty związane z innowacyjnością lub których przedmiotem jest produkt innowacyjny


PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - analiza porównawcza obowiązków zamawiającego wg nowej ustawy PZP

 • Nowa reguła udzielania zamówień - zasada efektywności ekonomicznej
 1. Państwo jako wymagający klient
 2. Efekty społeczne, środowiskowe i gospodarcze w praktyce (przykłady klauzul dotyczących zrównoważonych zamówień publicznych)
 • Analiza potrzeb i wymagań
 1. Wymagana zawartość
 2. Kiedy należy sporządzić APiW?
 3. Co powinna zawierać APiW przy zakupie aparatury do badań naukowych, komputerów, odczynników?
 • Zmiany dotyczące opisu przedmiotu zamówienia dokonanego za pomocą znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę
 • Opcje oraz wznowienia jako narzędzia usprawniające zamawianie dostaw, usług oraz robót budowlanych
 1. Jak skonstruować prawidłową klauzulę dotyczącą opcji w SWZ?
 • Szacowanie wartości zamówienia publicznego
 1. Co to są podobne dostawy?
 2. Modele szacowania wartości zamówień na usługi
 3. A co z pracami remontowymi, sumować ich wartość czy nie?
 4. Moment ustalenia wartości zamówienia w przypadku udzielania zamówienia w częściach
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia, jako dokument zastępujący dotychczasowy SIWZ oraz Opis Potrzeb i Wymagań (OPiW)
 1. Wymagana zawartość w postępowaniu o zamówienie o wartości mniejszej oraz równiej i przekraczającej progi UE
 2. Jak prawidłowo określić warunki udziału w postępowaniu oraz podmiotowe środki dowodowe?
 3. Jak prawidłowo określić wykaz przedmiotowych środków dowodowych?
 4. Na co zwrócić uwagę kształtując zapisy SWZ dotyczące kryteriów oceny ofert?
 • Strona internetowa prowadzonego postępowania
 1. Co to jest strona internetowa prowadzonego postępowania?
 2. Jakie informacje się na niej zamieszcza?
 3. Na czym polega dostępność cyfrowa strony internetowej prowadzonego postępowania?

PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO WG NOWEJ USTAWY PZP

 • Tryb podstawowy w postępowaniach o udzielenie zamówienia o wartości niższej niż progi unijne
 1. Wymagane zapisy SWZ w trybie podstawowym z możliwością negocjowania - przykłady
 2. Przebieg postępowania w każdym wariancie, wady i zalety.
 • Tryby udzielania zamówień o wartości równej lub przekraczającej progi unijne - omówienie zmian
 1. Wszczęcie postępowania
 2. Kolejność zamieszczania ogłoszeń oraz zmian treści SWZ
 3. Wyjaśnienia treści SWZ
 4. Zasady wyznaczania terminów
 5. Procedura odwrócona - na czym polega, przykładowe zapisy SWZ
 • Uproszczenia dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki
 • Obowiązek przesłania Prezesowi UZP informacji o złożonych ofertach i wnioskach o dopuszczenie w każdym postępowaniu
 1. W jakim terminie należy przesłać informację, jak i ile razy?
 • Nowe zasady składania, uzupełniania i poprawiania przedmiotowych, podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów i oświadczeń
 • Poprawianie omyłek w ofertach w nowej ustawie Pzp - omówienie zmian
 • Nowe podstawy odrzucenia oferty
 1. oferta spóźniona
 2. oferta złożona przez Wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu
 3. oferta sporządzona lub przekazana w sposób niezgodny z wymaganiami technicznymi lub organizacyjnymi określonymi przez zamawiającego,
 4. brak pisemnej zgody na wybór oferty po upływie terminu związania ofertą
 5. złożenie oferty bez przeprowadzenia wizji lokalnej
 • Nowa procedura badania rażąco niskiej ceny
 • Procedura postępowania w sytuacji upływu terminu związania ofertą przed wyborem oferty

ZAWARTA UMOWA I CO DALEJ?

 • Ogłoszenie o wykonaniu zamówienia
 1. Kto musi zamieszczać ogłoszenie o wykonaniu umowy?
 2. Gdzie należy opublikować ogłoszenie o wykonaniu umowy?
 3. Co musi zawierać ogłoszenie o wykonaniu umowy?
 4. Czy Wykonawca może wykorzystać ogłoszenie o wykonaniu umowy jako substytut referencji?
 5. Jaka jest przydatność ogłoszenia o wykonaniu umowy dla innych Zamawiających oraz organów kontrolnych?
 • Jak prawidłowo skonstruować klauzulę waloryzacyjną dotyczącą zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy spowodowaną zmianą ceny materiałów i kosztów związanych z realizacją zamówienia (art. 439 Pzp)
 • Raport z realizacji zamówienia:
 1. Kiedy Zamawiający jest zobowiązany sporządzić raport z realizacji zamówienia?
 2. Wymagana zawartość raportu z realizacji zamówienia
 3. Czy raport z realizacji umowy stanowi załącznik do protokołu postępowania?
 4. Kto winien sporządzić raport z realizacji zamówienia?

OPINIE

Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie w ciekawy sposób, przekazana została duża ilość informacji, które będą bardzo przydatne przy realizacji zapisów w oparciu o Pzp.

Monika Wallenburg - Główny Instytut Górnictwa

Duża ilość przykładów praktycznych, duża wiedza w tematyce zamówień publicznych i innych okołoustawowych przepisów. Odpowiednie umiejętności dotarcia do słuchaczy.

Hubert Popiel - Politechnika Wrocławska

CENA ZAWIERA

 • Aplikację mobilną z aktualną ustawą Pzp na system Android i iOS

 • 100% wiedzy bez wychodzenia z domu

 • Dostęp do EduStrefy

 • Możliwość obejrzenia szkolenia wielokrotnie

 • Certyfikat w wersji on-line

 • Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp:

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Trener
Cena
Grzegorz Czaban
995.00 ZŁ NETTO + 23% VAT

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz kinga.checinska@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058906