SZKOLENIA VOD

TEMAT

Zamówienia publiczne powyżej progów unijnych

wg NOWEJ USTAWY z uwzględnieniem najnowszych rozporządzeń wykonawczych i ogłoszeń w TED ONLINE

CZYM SĄ SZKOLENIA VOD?


VOD (Video On Demand - wideo na żądanie) - jest to nagrany materiał szkoleniowy, który możemy odtworzyć na komputerze lub telefonie, wielokrotnie objerzeć o dowolnej porze, zatrzymywać i uruchamiać w dowolnym momencie jak film wideo. Standardowy dostęp do Szkoleń Online VOD jest na 30 dni.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU VOD W 3 KROKACH?


KROK 1

Wybierasz szkolenie w sklepie VOD

KROK 2

Wypełniasz formularz zgłoszeniowy i w ciągu jednego dnia otrzymujesz dane do swojego szkolenia

KROK 3

Przez 30 dni korzystasz ze szkolenia bez ograniczeń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Zapraszamy na wyjątkowe szkolenie, w której będą poruszone zamówienia publiczne powyżej progów unijnych, pod kątem nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. Nasz ekspert na szkoleniu będzie omawiał tematykę TED, czyli specjalnego serwisu poświęconego europejskim zamówieniom publicznym. Na szkoleniu zostaną poruszone takie tematy jak: specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) – elementy obligatoryjne, elementy fakultatywne, udostępnianie SWZ, wyjaśnienia treści SWZ, zmiany treści SWZ

TRENER

Wioleta Bajda

Radca Prawny, Były naczelnik w Departamencie Prawnym UZP, gdzie nadzorowała wydawanie opinii prawnych UZP, przygotowywanie pozwów o unieważnienie umów i decyzji w przedmiocie kar pieniężnych, a także reprezentowała Prezesa UZP na licznych konferencjach i szkoleniach.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 53
Liczba opinii o trenerze: 54

Wykładowca akademicki na Podyplomowych Studiach Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Warszawskim, na Podyplomowych Studiach Zamówień Publicznych na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu, Akademii Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej i in. Szkoleniowiec z zakresu zamówień publicznych z doświadczeniem obejmującym ponad kilkaset wystąpień.

PROGRAM

 1. O nowej ustawie Pzp (NPZP)
 1. Nowa systematyka i siatka pojęciowa;
 2. Zakres zastosowania nowej NPZP – wysokość progów unijnych, zasady ustalania wysokości progów unijnych, wyłączenia zastosowania NPZP;
 3. Zasady udzielania zamówień powyżej progów unijnych, zakres stosowania przepisów kodeksu cywilnego;
 4. Polityka zakupowa państwa oraz plany postępowań o udzielenie zamówienia publicznego – omówienie nowego rozporządzenia wykonawczego w sprawie planu postępowań;
 1. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej progów unijnych:
 1. Wszystko o szacowaniu wartości zamówienia według NPZP; jak ustalić, czy wartość zamówienia przekracza progi unijne, sposoby ustalania szacunkowej wartości zamówienia na roboty budowlane, dostawy i usługi, zamówienia częściowe, prawo opcji, aktualizacja oszacowania, obowiązek łącznego szacowania podobnych dostaw; zamówienia planowane i nieplanowane i zasady ich szacowania;
 2. Zamówienia mieszane – ustalenie właściwej procedury udzielania zamówienia,
 3. Czym jest konflikt interesów i ? – nowa definicja, osoby zobowiązane do złożenia oświadczeń, moment złożenia oświadczeń i zasady podlegania wykluczeniu,
 4. Analiza potrzeb zamawiającego – kto i kiedy ją sporządza, w jakim celu, co powinna zawierać?
 5. Wstępne konsultacje rynkowe w NPZP,
 6. Oferty częściowe i wariantowe,
 7. Pojęcie warunków zamówienia – czym się różni od warunków udziału w postępowaniu i dlaczego rozróżnienie tych pojęć na gruncie NPZP jest istotne;
 8. Aspekty społeczne, gospodarcze, środowiskowe, w ramach warunków zamówienia;
 9. Określenie obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przykłady zapisów dokumentów zamówienia;
 10. Wadium na nowych zasadach – wymagania, dopuszczalne formy, nowe zasady zwrotu, zatrzymanie wadium, wadium w przypadku konsorcjum;
 11. Opis przedmiotu zamówienia w NPZP– zasady opisywania przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, dostawy i usługi, równoważność, zamówienia udzielane w częściach;
 12. Przedmiotowe środki dowodowe, etykiety, moment złożenia dokumentów;
 13. Prawo opcji;
 14. Ogłoszenia w NPZP – rodzaje, miejsca publikacji, co według NPZP powinno znaleźć się w ogłoszeniu? Omówienie zasad wypełnienia ogłoszeń w Dz.U.UE.; nowe obostrzenia w zakresie zmian ogłoszenia o zamówieniu, kolejność upublicznienia, terminy;
 15. Komunikacja zamawiającego z wykonawcami – omówienie zasad komunikacji powyżej progów unijnych, w tym kwestii związanych z formą oferty i innych oświadczeń i dokumentów i dorobku orzeczniczego dotyczącego elektronizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego; Platforma E-Zamówienia;
 16. Kwalifikacja podmiotowa wykonawców:
 • Zmiany w zakresie obligatoryjnych przesłanek wykluczenia,
 • Zmiany w odniesieniu do fakultatywnych podstaw wykluczenia,
 • Nowa instytucja – odstąpienie od wykluczenia wykonawcy; kiedy wykluczenie jest oczywiście nieproporcjonalne?
 • Instytucja samooczyszczenia – co się zmienia?
 • Okresy wykluczenia – dlaczego wprowadzają przełomowe zmiany?
 • Jak zmiana definicji „wykonawcy” wpływa na podstawy wykluczenia z postępowania?
 • Warunki udziału w postępowaniu wedle NPZP, w tym nowe warunki udziału w postępowaniu;
 • Udostępnienie zasobów podmiotu trzeciego - nowości,
 • Ubieganie się o udzielenie zamówienia przez konsorcjum – kompleksowe omówienie nowych zasad odnoszących się 
 • do udziału konsorcjum w procedurze zamówieniowej (m.in. spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez konsorcjum, wymagany zakres udziału poszczególnych członków konsorcjum w realizacji zamówienia, nowe oświadczenia, odpowiedzialność);
 • Podmiotowe środki dowodowe

 1. Kryteria oceny ofert na nowych zasadach.
 1. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia powyżej progów unijnych
  1. Przetarg nieograniczony:
 • przebieg postępowania krok po kroku,
 • specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) – elementy obligatoryjne, elementy fakultatywne, udostępnianie SWZ, wyjaśnienia treści SWZ, zmiany treści SWZ,
 • minimalne terminy składnia ofert,
 • zmiany w zakresie procedury odwróconej.
  1. Pozostałe tryby udzielania zamówień powyżej progów unijnych – przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne, negocjacje bez ogłoszenia, zamówienie z wolnej ręki, w tym:
 • przesłanki umożliwiające przeprowadzenie postępowania danym trybem,
 • przebieg postępowania w każdym z trybów,
 • dokumenty zamówienia, w szczególności specyfikacja warunków zamówienia, opis potrzeb i wymagań, obligatoryjne elementy tych dokumentów,
 • zasady oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, ofert wstępnych, ofert,
  1. Składanie ofert, termin związania ofertą - przełomowa zmiana podejścia i nowe zasady postępowania zamawiających;
  2. Otwarcie ofert na nowych zasadach bez udziału wykonawców – zasady, awaria systemu;
  3. Informacja o złożonych ofertach i wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – nowy obowiązek (kto, w jakim terminie powinien przekazywać informację);
  4. Ocena ofert według nowych zasad:
 • nowa kolejność czynności zamawiającego,
 • tajemnica przedsiębiorstwa,
 • wezwania i uzupełnienia/wyjaśnienia,
 • poprawianie omyłek,
 • badanie rażąco niskiej ceny lub kosztu – wezwania, ciężar dowodu,
  1. Nowy katalog przesłanek odrzucenia oferty – omówienie komparatystyczne,
  2. Wybór oferty najkorzystniejszej i obowiązki informacyjne zamawiającego po wyborze oferty
  3. Zakończenie postępowania – warianty zakończenia postępowania:
 • unieważnienie postępowania – obligatoryjne przesłanki unieważnienia, fakultatywne przesłanki unieważnienia,
 • termin zawarcia umowy.
  1. Dokumentowanie przebiegu postępowania:
 • protokół postępowania – treść, przechowywanie, udostępnianie,
 • informacje przekazywane Prezesowi UZP – termin, zakres informacji.
  1. Środki ochrony prawnej według NPZP
  2. Umowa o udzielenie zamówienia – omówienie zmian w zakresie umów, w tym m.in.:
 • obowiązku współdziałania zamawiającego i wykonawcy;
 • katalogu klauzul abuzywnych;
 • obligatoryjnych elementów umowy;
  1. Raport z realizacji umowy
 • Kiedy zamawiający jest zobowiązany sporządzić raport z realizacji umowy?
 • Wymagana zawartość raportu z realizacji umowy

 

Na zakończenie każdego dnia – dyskusja i pytania uczestników szkolenia.
 

OPINIE

Bardzo dobre szkolenie. Wykładowca z wysoką kompetencją, odpowiada na pytania i aktywizuję grupę.

Katarzyna Knap - Dam - ZUS

Opinia pozytywna - Duża wiedza i profesjonalizm w prowadzeniu szkolenia i przekazaniu doświadczeń oraz specyfiki.

Małgorzata Kossakowska - 4 Reginalna Baza Logistyczna - Wrocław

CENA ZAWIERA

 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą

 • Aplikację mobilną z aktualną ustawą Pzp na system Android i iOS

 • 100% wiedzy bez wychodzenia z domu

 • Dostęp do EduStrefy

 • Możliwość obejrzenia szkolenia wielokrotnie

 • Certyfikat w wersji on-line

 • Spotkania z ekspertami po godzinach

 • Nagrania z webinarów ApexNet

 • Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp:

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Trener
Cena
Wioleta Bajda
999.00 ZŁ NETTO + 23% VAT

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz anita.marszalek@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058907