SZKOLENIA VOD

TEMAT

Nowości dla zamawiających w 2022 r.

- rozporządzenie o sprawozdaniu rocznym, polityka zakupowa, plany zamówień, analizy i raporty

CZYM SĄ SZKOLENIA VOD?


VOD (Video On Demand - wideo na żądanie) - jest to nagrany materiał szkoleniowy, który możemy odtworzyć na komputerze lub telefonie, wielokrotnie objerzeć o dowolnej porze, zatrzymywać i uruchamiać w dowolnym momencie jak film wideo. Standardowy dostęp do Szkoleń Online VOD jest na 30 dni.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU VOD W 3 KROKACH?


KROK 1

Wybierasz szkolenie w sklepie VOD

KROK 2

Wypełniasz formularz zgłoszeniowy i w ciągu jednego dnia otrzymujesz dane do swojego szkolenia

KROK 3

Przez 30 dni korzystasz ze szkolenia bez ograniczeń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

NOWOŚĆ dla Zamawiających w 2022 roku! Przyjdź na dedykowany kurs, który obejmuje nowe obowiązki zamawiającego, czyli: sprawozdanie roczne z udzielonych zamówień za 2021 – NOWE ROZPORZĄDZENIE, plany zamówień, analizy, raporty, polityka zakupowa. Na szkoleniu również dowiesz się: Jak przygotować plan postępowań po nowemu? Kto ma obowiązek przygotowania planu postępowań? Gdzie zamieszcza się plan? Jakie informacje należy ująć w planie? Zamówienia krajowe/unijne.

TRENER

Wioleta Bajda

Radca Prawny, Były naczelnik w Departamencie Prawnym UZP, gdzie nadzorowała wydawanie opinii prawnych UZP, przygotowywanie pozwów o unieważnienie umów i decyzji w przedmiocie kar pieniężnych, a także reprezentowała Prezesa UZP na licznych konferencjach i szkoleniach.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 53
Liczba opinii o trenerze: 54

Wykładowca akademicki na Podyplomowych Studiach Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Warszawskim, na Podyplomowych Studiach Zamówień Publicznych na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu, Akademii Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej i in. Szkoleniowiec z zakresu zamówień publicznych z doświadczeniem obejmującym ponad kilkaset wystąpień.

PROGRAM

 1. Jak przygotować sprawozdanie roczne z zamówień udzielonych w 2021 r. – omówienie nowego Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru, sposobu przekazywania oraz sposobu i trybu jego korygowania

- nowe rozporządzenie w sprawie sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach - wprowadzenie

- kto ma obowiązek sporządzania i przekazywania Prezesowi UZP rocznego sprawozdania?

- nowy zakres informacji przekazywanych w rocznym sprawozdaniu

- szczegółowe omówienie każdej z tabel do sprawozdania, znaczenia pojęć w niej ujętych i sposobu uzupełnienia, tj.

 • tabela II Zamówienia klasyczne o wartości mniejszej niż progi unijne, o których mowa w dziale III ustawy, z wyłączeniem zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi
 • tabela III Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, z wyłączeniem zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi
 • tabela IV Postępowania o udzielenie zamówienia, do których stosuje się przepisy ustawy, w których wystąpił konflikt interesów, o którym mowa w art. 56 ust. 2 ustawy, w tym skutkujący wykluczeniem wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 6 ustawy, lub w których wykonawcy zawarli porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy
 • tabela V Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi, o których mowa w art. 359 i art. 392 ust. 1 ustawy
 • tabela VI Zamówienia, do których stosuje się przepisy ustawy, uwzględniające aspekty społeczne
 • tabela VII Zamówienia, do których stosuje się przepisy ustawy, uwzględniające aspekty środowiskowe lub innowacyjne
 • tabela VIII Zamówienia udzielone z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy
 • tabela IX Zamówienia klasyczne o wartości mniejszej niż 130 000 złotych oraz zamówienia sektorowe i zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa o wartości mniejszej niż progi unijne

- zagadnienia problemowe:

 • forma wartość umowy w sprawie zamówienia, a obowiązek sprawozdawczy
 • wybór oferty w 2019, podpisanie umowy w 2021?
 • Jak wypełnić sprawozdania w przypadku ofert częściowych?
 • zamówienia, do których nie stosuje się ustawy Pzp
 • aspekty społeczne, środowiskowe i innowacyjne w zamówieniach – kiedy i jak je zaraportować?
 • zamówienia udzielone z wyłączeniem procedur określonych przepisami ustawy Pzp
 • przekazywanie sprawozdań przez zamawiających w szczególnych przypadkach przewidzianych ustawą
 • forma przekazywania sprawozdania rocznego

- pytania i odpowiedzi w zakresie wypełnienia sprawozdania

- nowe obowiązki w zakresie korygowania sprawozdania o udzielonych zamówieniach

 1. Jak przygotować plan postępowań?
 • Kto ma obowiązek przygotowania planu postępowań?
 • Gdzie zamieszcza się plan?
 • Jakie informacje należy ująć w planie? Zamówienia krajowe/unijne
 • Problemy z zamówieniami podzielonymi na części, jak ujmować je w planie?
 • Problemy praktyczne związane z przepisami dotyczącymi planów
 1. Kiedy należy, a kiedy można zaktualizować plan postępowań? Jak to zrobić?
 • Obowiązek aktualizacji – jakich informacji dotyczy – nowe wytyczne UZP
 • Postępowania nieprzewidziane, a aktualizacja planu
 1. Analiza potrzeb i wymagań
 • Kto i kiedy ma obowiązek jej sporządzenia?
 • Jakie informacje musi, a jakie może zawierać? Szczegółowe omówienie
 • Cel, forma, sankcje za nieprzeprowadzenie?
 • Czy analiza potrzeb i wymagań stanowi załącznik do protokołu?
 • Czy analiza potrzeb i wymagań podlega udostępnieniu w trybie ustawy o informacji publicznej?
 1. Informacja o ofertach i wnioskach przesyłana do Prezesa UZP
 • Kto i kiedy ma obowiązek jej przygotowania?
 • Jakie informacje powinny być zawarte w informacji
 • Jak prawidłowo przekazać Informację?
 1. Ogłoszenie o wykonaniu umowy
 • Na kim ciąży obowiązek przygotowania ogłoszenia o wykonaniu umowy?
 • Jakie informacje powinny znaleźć się w ogłoszeniu o wykonaniu umowy? Szczegółowe omówienie
 • Problemy praktyczne w zakresie terminu zamieszczenia ogłoszenia o wykonaniu umowy
 • Szczegółowe omówienie informacji, które powinny znaleźć się w ogłoszeniu; co z karami umownymi?
 • Jaki inny cel spełniać może ogłoszenie o wykonaniu umowy i czemu należy zwracać szczególną uwagę na jego prawidłowe wypełnienie?
 1. Raport z wykonania umowy
 • W jakich sytuacjach trzeba, a w jakich można przygotować raport z realizacji umowy?
 • Szczegółowe omówienie przypadków, w których przygotowanie raportu z realizacji umowy jest konieczne
 • Termin przygotowania raportu, jak go obliczyć;
 • Czy raport stanowi załącznik do postępowania o udzielenie zamówienia?
 • Czy raport z realizacji umowy stanowi informację publiczną?
 1. Centralny Rejestr umów (od lipca 2022 r.).
 • Podmiotowy zakres obowiązku prowadzenia rejestru umów
 • Jakie informacje należy wpisać w rejestrze umów
 • Aktualizacja informacji – terminy
 • Sankcje za naruszenia obowiązków w zakresie prowadzenia rejestru umów.
 1. Polityka zakupowa państwa przyjęta uchwałą Rady Ministrów na lata 2022 - 2025
 • Zakres podmioty, istota, cel, forma wprowadzenia Polityki zakupowej Państwa
 • Priorytety ujęte w polityce zakupowej Państwa wraz z omówieniem
 • Co polityka oznacza dla zamawiających? nowe obowiązki?
 • Nowe plany legislacyjne – certyfikacja wykonawców
 1. Sprawozdanie dotyczące elektromobilności
 2. Podsumowanie, sesja pytań i odpowiedzi

OPINIE

Udział w szkoleniu, okazał się czasem bardzo dobrze wykorzystanym. Forma szkolenia on-line w obecnym czasie była bezpieczna , a jednocześnie w pełni satysfakcjonująca pod względem merytorycznym. Prowadząca Pani Wioleta Bajda okazała się trenerem bardzo rzeczowym i konkretnym, przytaczając różne przykłady i udzielając odpowiedzi na zadawane pytania. Mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że jako mało doświadczony w zakresie elektronizacji zamówień, po odbytym szkoleniu z optymizmem patrzę na czekające mnie postępowania. Istotnym po szkoleniu jest również dostęp do EduStrefy, która umożliwia dalsze zgłębianie tematu i wymianę doświadczeń. Polecam tą formę szkolenia, Organizatora i oczywiście Prowadzącą.

Paweł Powałka - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach

Bardzo ciekawie prowadzone szkolenie. Trenerka, Wioletta Bajda bardzo dobrze przygotowana. Odpowiadała na wszystkie zadawane pytania. Z zaangażowaniem poprowadziła szkolenie. Bardzo mła oraz komunikatywna osoba nastawiona na wyjaśnienie wszystkich przedstawionych problemów przez uczestników.

Joanna Gołębiewska - Zakład Usług Komunalnych Sp z o o Czersku

CENA ZAWIERA

 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą

 • Aplikację mobilną z aktualną ustawą Pzp na system Android i iOS

 • 100% wiedzy bez wychodzenia z domu

 • Dostęp do EduStrefy

 • Możliwość obejrzenia szkolenia wielokrotnie

 • Certyfikat w wersji on-line

 • Spotkania z ekspertami po godzinach

 • Nagrania z webinarów ApexNet

 • Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp:

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Trener
Cena
Wioleta Bajda
999.00 ZŁ NETTO + 23% VAT

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz anita.marszalek@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058907