SZKOLENIA VOD

TEMAT

Stosowanie nowego Prawa zamówień publicznych

przy zamówieniach finansowanych ze środków unijnych ONLINE

CZYM SĄ SZKOLENIA VOD?


VOD (Video On Demand - wideo na żądanie) - jest to nagrany materiał szkoleniowy, który możemy odtworzyć na komputerze lub telefonie, wielokrotnie objerzeć o dowolnej porze, zatrzymywać i uruchamiać w dowolnym momencie jak film wideo. Standardowy dostęp do Szkoleń Online VOD jest na 30 dni.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU VOD W 3 KROKACH?


KROK 1

Wybierasz szkolenie w sklepie VOD

KROK 2

Wypełniasz formularz zgłoszeniowy i w ciągu jednego dnia otrzymujesz dane do swojego szkolenia

KROK 3

Przez 30 dni korzystasz ze szkolenia bez ograniczeń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Zapraszamy na 10 godzinny praktyczny kurs o nowej ustawie Pzp dotyczących zamówień finansowanych ze środków unijnych. Ekspert szczegółowo omówi taryfikator korekt finansowych za naruszenie Pzp oraz naruszenia, które mają wpływ na wynik postępowania oraz dowiesz się, które naruszenia, mają wpływ na wynik postępowania – czyli obszary „szczególnej troski” w zamówieniach.

TRENER

Łukasz Czaban

Trener zamówień publicznych od 2004 roku, na koncie: tysiące szkoleń i godzin wykładowych z zamówień publicznych.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 1250
Liczba opinii o trenerze: 1597

Uczestnik prac sejmowej Komisji Gospodarki nad nowelizacją ustawy PZP. Reprezentant stron przed Krajową Izbą Odwoławczą, autor wielu opinii dotyczących stosowania przepisów ustawy PZP oraz stanowisk w postępowaniach kontrolnych.

PROGRAM

 1. Taryfikator korekt finansowych za naruszenie prawa zamówień publicznych.
 1. Czym jest „nieprawidłowość” – które z naruszeń przepisów prawa może stać się podstawą do nałożenia korekty finansowej?
 2. Metody ustalania wysokości korekt finansowych:
  1. metoda dyferencyjna
  2. metoda wskaźnikowa
 1. Naruszenia, które mają wpływ na wynik postępowania – czyli obszary „szczególnej troski” w zamówieniach.
 1. Nieprawidłowe ustalenie wartości zamówienia:
 1. Różnica pomiędzy dopuszczalnym, a niedopuszczalnym podziałem zamówienia na części – zmiana zasady agregacji zamówień w przypadku usług i robót budowlanych;
 2. Postępowanie przy udzielaniu zamówień nieplanowanych.
 1. Termin związania ofertą i jego przedłużenie:
 1. Konieczność wyboru oferty w terminie związania ofertą – jakie czynności Zamawiający ma wykonać w sytuacji kiedy termin związania ofertą upływa, a jakie kiedy upłynął;
 2. Obowiązek wskazania terminu związania ofertą datą kalendarzową – sposób liczenia terminu, maksymalny okres, czy zmiana terminu składania i otwarcia ofert ma wpływ na termin związania ofertą?
 3. Niedopuszczalne przedłużenie terminu związania ofertą przez Wykonawcę;
 4. Termin związania ofertą, a obowiązek zabezpieczenia oferty wadium.
 1. Badanie ofert:
 1. Przedmiotowe środki dowodowe – definicja, termin złożenia, możliwość uzupełnienia;
 2. Konieczność poprawienia omyłek – czym jest niezgodność treści oferty z dokumentami zamówienia, możliwość zakwestionowania poprawienia innej omyłki przez Wykonawcę, terminy;
 3. Wyjaśnienia rażąco niskiej ceny – zmiany w zakresie obowiązku zwrócenia się o wyjaśnienia do wykonawcy i wymagań dotyczących zawartości wyjaśnień;
 4. Nowe przesłanki odrzucenia oferty;
 5. Przypadki i możliwości zwrócenia się o wyjaśnienie treści oferty Wykonawcy.

 1. Ocena podmiotowa Wykonawcy:
 1. Obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia z postępowania oraz źródła ich oceny;
 2. Zmiany przy korzystaniu z zasobu podmiotu trzeciego;
 3. Warunki w odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i obowiązek złożenia oświadczenia, z którego wynika które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy;
 4. Post kwalifikacja jako standardowy sposób weryfikacji zdolności wykonawcy do wykonania zamówienia;
 5. Weryfikacja podwykonawców;
 6. Procedura odwrócona – zmiany na tle sPZP oraz zakaz jej stosowania w postępowaniach o wartości niższej niż próg unijny.
 1. Zmiany przy opisie przedmiotu zamówienia:
 1. Obowiązek podania kryteriów równoważności w sytuacji używania w opisie przedmiotu zamówienia znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu w opisie przedmiotu zamówienia;
 2. Konieczność spełnienia dwóch warunków zamiast trzech by móc skorzystać z wyjątku dopuszczającego stosowanie znaków towarowych.
 1. Kryteria oceny ofert:
 1. W jakich przypadkach dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie kryterium najniższej ceny?
 2. Kryteria podmiotowe – czy przy usługach społecznych wciąż mogą być stosowane?
 1. Wybrane zagadnienia w najnowszym orzecznictwie KIO
 1. Autouzupełnianie dokumentów przez wykonawcę;
 2. Minimalna wartość lub wielkość świadczenia stron w umowie;
 3. Możliwość uzupełniania dowodów potwierdzających tajemnicę przedsiębiorstwa;
 4. Wadium w formie pieniężnej wniesione poprzez wpłatę, a nie bezgotówkowo;
 5. Poprawianie omyłek;


 

 

OPINIE

Szkolenie pod względem merytorycznym oraz organizacyjnym bardzo dobre. Wiedza prowadzącego ogromna. Przekazanie informacji odbyło się w sposób rzeczowy i przystępny dla odbiorcy.

Justyna Skrzypkowska - Urząd Miejski

Biorąc pod uwagę trudny czas, w jakim funkcjonujemy, szkolenie zorganizowane sprawnie i na wysokim poziomie, prowadzący z dużą wiedzą teoretyczną i praktyczną. Duży plus za możliwość odsłuchania materiału ze szkolenia po jego zakończeniu. POLECAM.

Kamila Choptiany - Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej

CENA ZAWIERA

 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą

 • Aplikację mobilną z aktualną ustawą Pzp na system Android i iOS

 • 100% wiedzy bez wychodzenia z domu

 • Dostęp do EduStrefy

 • Możliwość obejrzenia szkolenia wielokrotnie

 • Certyfikat w wersji on-line

 • Spotkania z ekspertami po godzinach

 • Nagrania z webinarów ApexNet

 • Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp:

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Trener
Cena
Łukasz Czaban
999.00 ZŁ NETTO + 23% VAT

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz anita.marszalek@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058907