SZKOLENIA VOD

TEMAT

Błędy i nieprawidłowości przy stosowaniu nowego Pzp

na podstawie orzecznictwa KIO, opinii UZP i interpretacji. ONLINE

CZYM SĄ SZKOLENIA VOD?


VOD (Video On Demand - wideo na żądanie) - jest to nagrany materiał szkoleniowy, który możemy odtworzyć na komputerze lub telefonie, wielokrotnie objerzeć o dowolnej porze, zatrzymywać i uruchamiać w dowolnym momencie jak film wideo. Standardowy dostęp do Szkoleń Online VOD jest na 30 dni.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU VOD W 3 KROKACH?


KROK 1

Wybierasz szkolenie w sklepie VOD

KROK 2

Wypełniasz formularz zgłoszeniowy i w ciągu jednego dnia otrzymujesz dane do swojego szkolenia

KROK 3

Przez 30 dni korzystasz ze szkolenia bez ograniczeń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Zapraszamy na wyjątkowe szkolenie! 10 godzin praktycznej wiedzy od eksperta ds. zamówień publicznych! Na szkoleniu poznasz jakie są najczęstsze błędy i nieprawidłowości przy stosowaniu nowego Prawa zamówień publicznych, dzięki czemu nauczysz się bezbłędnie korzystać z nowego Pzp. W trakcie szkolenia omówione zostaną ważne kwestie dotyczące: elektronizacji zamówień publicznych czy zasady jawności i dokumentowania postępowania

TRENER

Grzegorz Czaban

Ekspert Prawa zamówień publicznych, trener biznesu. Wykładowca na SGH. Od 1995 r. wykłada zamówienia publiczne.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 1749
Liczba opinii o trenerze: 1697

Ekspert podczas prac Komisji Nadzwyczajnej ds deregulacji (NDR) rozpatrującej projekt nowej ustawy - Prawo zamówień Publicznych (2019 r.). W latach 1996-2001 stały współpracownik tygodnika Rynek Zamówień Publicznych, potem miesięcznika Inwestycje Komunalne; znawca amerykańskiego systemu zamówień publicznych.

PROGRAM

 1. Elektronizacja zamówień
 1. Definicja dokumentu elektronicznego;
 2. W jakim formacie można składać oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, przedmiotowe środki dowodowe, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa oraz zobowiązania podmiotów udostępniających zasoby?
 3. Czy oferta sporządzona w postaci papierowej, a następnie zeskanowana i opatrzona podpisem elektronicznym osoby uprawnionej podlega odrzuceniu?
 4. Które z dokumentów, oświadczeń, bądź informacji przekazywanych przez Zamawiającego i Wykonawców wymaga opatrzenia podpisem?
 5. Zasada pisemności w nPZP - co to jest pisemna zgoda na przedłużenie terminu związania ofertą oraz na wybór oferty, której termin związania minął?
 1. Zasada jawności i dokumentowanie postępowania
 1. Sporządzenie protokołu postępowania – kto musi go podpisać, jakim podpisem (własnoręcznym, elektronicznym kwalifikowanym, zaufanym bądź osobistym) jego forma, zawartość i termin wypełnienia;
 2. Udostępnianie protokołu oraz załączników do protokołu – czy oferty podlegają udostępnieniu z urzędu i czy raport z realizacji umowy oraz analiza potrzeb i wymagań stanowią załączniki do protokołu?
 3. Sytuacje zobowiązujące Zamawiającego do udostępniania kosztorysu inwestorskiego na wniosek wykonawcy przed terminem składania ofert;
 4. Oświadczenia o konflikcie interesów i niekaralności – kto jest zobowiązany je złożyć (czy osoba przygotowująca opis przedmiotu zamówienia jest osobą mogącą wpłynąć na wynik tego postępowania) i w jakim terminie;
 5. Ograniczenia jawności – kiedy i jakiś informacji nie wolno udostępniać oraz czy dane osobowe zawarte w ofercie lub podmiotowych środkach dowodowych podlegają animizacji?
 6. Zmiany w zakresie przechowywania i zwrotu próbek złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 1. Weryfikacja podmiotowa Wykonawców
 1. Składanie oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu, spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji – kto składa przedmiotowe oświadczenie, jaki zakres jego wskazać w postępowaniach poniżej progów unijnych, trzy wyjątki dopuszczające rezygnację z żądania jego złożenia;
 2. Wezwanie do złożenia podmiotowych środków dowodowych – czy zawsze konieczne? minimalny i maksymalny zakres żądania, przypadki złożenia stosownych środków samodzielnie przez Wykonawców, jak rozumieć zapis „wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych środków”;
 3. Czy realizacja zamówienia z udziałem osoby zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia świadczy o korzystaniu z zasobu podmiotu trzeciego?
 4. Ponowne wezwanie do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia oświadczenia z art. 125, podmiotowych środków dowodowych oraz innych oświadczeń lub dokumentów składanych w postępowaniu – ile razy należy wezwać, czy pełnomocnictwo, oświadczenie z art. 117 ust 4, bądź zobowiązanie podmiotu trzeciego mogą być uzupełniane?
 5. Procedura odwrócona – czym jest, kiedy może być stosowana, jakie ma korzyści, a jakie wady, czy decydując się na żądanie oświadczenia JEDZ wyłącznie od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona można to zrobić jednocześnie z wezwaniem do złożenia podmiotowych środków dowodowych i czy konieczne jest wówczas żądanie oświadczenia o aktualności informacji zawartych w JEDZ?
 6. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – kiedy jest składane, czy zamawiający musi go wymagać, jak postąpić w przypadku złożenia wyłącznie jednej oferty? 
 7. Samooczyszczenie i przypadki kiedy wykluczenie wykonawcy byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne.
 8. „Pułapki” zawarte w Rozporządzeniu w sprawie rodzajów podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów i oświadczeń – kiedy KRS i CEiDG sporządzona ma być w dowolnym terminie, a kiedy nie wcześniej niż przez 3 lub 6 miesięcy przed jej złożeniem?
 9. O czym informować wykonawców w przypadku wystąpienia przesłanki wykluczenia z postępowania lub niespełnienia warunku udziału w postępowania.

 1. Badanie oferty
 1. Weryfikacja przedmiotowych środków dowodowych – etap ich złożenia, stosowanie wezwania do ich ponownego złożenia lub uzupełnienia;
 2. Przesłanki odrzucenia oferty i informowanie o tej czynności wykonawców;
 3. Rażąco niska cena – przypadki i zawartość wezwania do wyjaśnień, możliwość zwracania się do Wykonawcy kilkukrotnie, zawartość wyjaśnień;
 4. Poprawienie omyłek – jak poprawić omyłkę w elektronicznej ofercie, zakres korekty, informowanie wykonawców o tej czynności, poprzedzanie czynności korekty omyłki wyjaśnieniami z Wykonawcą, rodzaje omyłek;
 5. Próbki – kiedy próbki są przedmiotowymi środkami dowodowymi, a kiedy podmiotowymi i wynikające z tego podziału obowiązki?
 6. Wyjaśnianie treści oferty – podstawa prawna i zakres dokonywania tej czynności.
 1. Prawa i obowiązki Zamawiającego w postępowaniu kontrolnym
 1. Rodzaje kontroli w zamówieniach publicznych;
 2. Zasada współpracy i uwzględniania wyników kontroli przeprowadzonych przez organy kontroli;
 3. Obowiązek dokonywania kontroli na podstawie kwestionariusza przekazanego zamawiającemu;
 4. Podstawy negatywnego wyniku kontroli.

OPINIE

Szkolenie bardzo treściwe i interesujące. Udział w szkoleniu pozwolił na rozwianie obaw związanych z wejściem życie nowej Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Polecam uczestnictwo w szkoleniach prowadzonych przez Pana Łukasza Czaban ze względu na unikalne kompetencje oraz umiejętność propagacji wiedzy z zakresu pzp

Błażej Recław - JST

Biorąc pod uwagę trudny czas, w jakim funkcjonujemy, szkolenie zorganizowane sprawnie i na wysokim poziomie, prowadzący z dużą wiedzą teoretyczną i praktyczną. Duży plus za możliwość odsłuchania materiału ze szkolenia po jego zakończeniu. POLECAM.

Kamila Choptiany - Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej

CENA ZAWIERA

 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą

 • Aplikację mobilną z aktualną ustawą Pzp na system Android i iOS

 • 100% wiedzy bez wychodzenia z domu

 • Dostęp do EduStrefy

 • Możliwość obejrzenia szkolenia wielokrotnie

 • Certyfikat w wersji on-line

 • Spotkania z ekspertami po godzinach

 • Nagrania z webinarów ApexNet

 • Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp:

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających
*Grafika poglądowa

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Trener
Cena
Grzegorz Czaban
999.00 ZŁ NETTO + 23% VAT

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz anita.marszalek@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058907