SZKOLENIA VOD

TEMAT

Certyfikowany kurs z zamówień publicznych dla pracowników komórek merytorycznych

- część trzecia - zawieranie, realizacja i nadzór nad umowami

CZYM SĄ SZKOLENIA VOD?


VOD (Video On Demand - wideo na żądanie) - jest to nagrany materiał szkoleniowy, który możemy odtworzyć na komputerze lub telefonie, wielokrotnie objerzeć o dowolnej porze, zatrzymywać i uruchamiać w dowolnym momencie jak film wideo. Standardowy dostęp do Szkoleń Online VOD jest na 30 dni.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU VOD W 3 KROKACH?


KROK 1

Wybierasz szkolenie w sklepie VOD

KROK 2

Wypełniasz formularz zgłoszeniowy i w ciągu jednego dnia otrzymujesz dane do swojego szkolenia

KROK 3

Przez 30 dni korzystasz ze szkolenia bez ograniczeń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Certyfikowany kurs z zamówień publicznych dla pracowników komórek merytorycznych! Razem z naszym ekspertem stworzyliśmy kurs, który ma na celu pokazać wszystko to co osoby merytoryczne muszą wiedzieć o zamówieniach publicznych oraz zawieraniu, realizacji i nadzorze nad umowami. Zapisz się na trzecią część dedykowanego kursu, który pomoże uzyskać wiedzę o tym jak: wygląda weryfikacja zabezpieczenia należytego wykonania umowy: na co należy zwrócić uwagę, jakie zapisy są niedopuszczalne, przypadki żądania zabezpieczenia w wyższej wysokości, zabezpieczenie a zmiany umowy i opcje; zawarcie umowy a data obowiązywania umowy; wynagrodzenie wynikające z umowy oraz wiele innych ważnych kwestii dotyczących umów.

TRENER

Iwona Holka

Prawnik, trener i doradca w zakresie zamówień publicznych. Były członek KIO.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 518
Liczba opinii o trenerze: 923

Od 17 lat z sukcesem wspiera klientów w procesach ubiegania się o zamówienia publiczne, a także przy realizacji zamówień. Ma za sobą dziesiątki rozpraw przed Krajową Izbą Odwoławczą i tysiące przeszkolonych uczestników.

Prowadzi również obsługę podmiotów zamawiających, co przekłada się na doświadczenie po obu stronach procedury przetargowej.

 

PROGRAM

CZĘŚĆ 3. ZAWIERANIE, REALIZACJA i NADZÓR UMÓW PRZEZ OSOBY MERYTORYCZNE

 1. Obowiązki zamawiającego poprzedzające zawarcie umowy
 1. Weryfikacja zabezpieczenia należytego wykonania umowy: na co należy zwrócić uwagę, jakie zapisy są niedopuszczalne, przypadki żądania zabezpieczenia w wyższej wysokości, zabezpieczenie a zmiany umowy i opcje;
 2. Formalności jakie muszą zostać spełnione po wyborze oferty, a przed zawarciem umowy:
 • żądanie dokumentów dotyczących osób;
 • polisa wykonawcy: omówienie „podchwytliwych” zapisów;
 • formalności dotyczące konsorcjum: zakres możliwej weryfikacji umowy konsorcjum;
 1. Uchylanie się od zawarcia umowy i wynikające z tego konsekwencje dla wykonawcy i zamawiającego;
 1. Zawieranie umów
 1. Reprezentacja stron umowy

- reprezentacja wykonawcy w zależności od jego formy prawnej;

 1. Czym jest kontrasygnata Skarbnika i jaki wywołuje skutek prawny;
 2. Forma pisemna/elektroniczna/hybrydowa zawieranej umowy;
 3. Termin zawarcia umowy – kiedy można uznać umowę za zawartą;
 1. Terminy
 1. Terminy w umowach zgodnie z PZP;
 2. Liczenie terminów zgodnie z kodeksem cywilnym;
 3. Zawarcie umowy a data obowiązywania umowy;
 1. Wymogi prawne związane z realizacją umów
 1. Egzekwowanie zasady realnego wykonania zamówienia, zwłaszcza powinności dochodzenia roszczeń;
 2. Warunki zamówienia z dokumentów zamówienia, oferta wykonawcy a umowa;
 3. Hierarchia dokumentów/czynników kształtujących zobowiązanie: co jest ważniejsze? Umowa, przepisy prawa, normy techniczne?
 4. Obowiązki zamawiającego;
 5. Obowiązki wykonawcy;
 6. Zakazane postanowienia umów;
 7. Obowiązkowe postanowienia umów;
 8. Weryfikacja zatrudnienia na umowę o pracę;
 9. Jawność umów;
 1. Wynagrodzenie wynikające z umowy
 1. Rozliczanie umowy, obowiązki wykonawcy, zakres jego odpowiedzialności i związane z nimi wynagrodzenie;
 2. Formy wynagrodzenia;
 3. Zaliczkowanie
 4. Płatności częściowe;
 5. Zasady i sposoby rozliczania opcji;
 6. Nominalizm i waloryzacja/indeksacja;
 1. Podwykonawstwo i związane z nim obowiązki Zamawiającego;
 1. Możliwość realizacji zamówienia przez podwykonawcę;
 2. Podwykonawca w dostawach, usługach, robotach budowlanych;
 3. Odpowiedzialność solidarna Zamawiającego względem podwykonawcy;
 4. Obowiązkowe zapisy umów z podwykonawcą i ich egzekwowanie;
 5. Ryzyko nienależnego wykonania umowy przez podwykonawcę;

 1. Odbiory
 1. Rodzaje protokołów odbioru;
 2. Odbiory bezusterkowe: uwarunkowania prawne i wątpliwości;
 3. Możliwość „cofnięcia” odbioru”;
 4. Odbiór jednostronny;
 5. Termin odbioru i związane z nim obowiązki zamawiającego;
 6. Konsekwencje niedokonania odbioru;
 1. Zasady ustalania i egzekwowania kar umownych;
 1. Przesłanki odpowiedzialności wykonawcy;
 2. Nieterminowe wykonanie zamówienia: zwłoka a opóźnienie;
 3. Nienależyte wykonanie zamówienia: inne okoliczności niż nieterminowość;
 4. Poziomy kar umownych;
 5. Obniżenie kary umownej;
 6. Odpowiedzialność odszkodowawcza na zasadach ogólnych;
 1. Rękojmia i gwarancja: zakres odpowiedzialności i egzekwowanie;
 1. Zasady wprowadzania zmian treści zawartej umowy:
 1. Zmiany nieistotne;
 2. Realizacja dodatkowych dostaw, usług, robót;
 3. Wyjątkowa zmiana wykonawcy;
 4. Zmiana umowy wymuszona okolicznościami nieprzewidywalnymi;
 5. Zmiana „niskowartościowa”;
 6. Konsekwencje dokonania zmian umów w sprzeczności z obowiązującymi przepisami;
 1. Odstąpienie, wypowiedzenie, rozwiązanie umowy i wynikające z tego konsekwencje. Unieważnienie umowy: przypadki;
 1. Nowe obowiązki związane z rozliczeniem umowy:
 1. Ogłoszenie o wykonaniu umowy i termin w jakim musi zostać sporządzone;
 2. Raport z realizacji umowy;

OPINIE

Pani Iwona Holka - świetny trener. Ogromna wiedza z zamówień poparta przykładami. Dobre podejście do osób szkolonych - Pani trener konkretnie odpowiada na pytania. Bardzo komunikatywna.

Magdalena Piechota - Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych

Bardzo fajne, wyczerpujące informacje. Bez zastrzeżeń. Szkolenie wartościowe - zdobyta wiedza pomoże mi poukładać wszystko w głowie. Pani Iwona ma nieoceniony dar przekazywania swojej wiedzy. Fachowość i jednocześnie prostota przekazu jest wielka.

Aldona Rusiniak - Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

CENA ZAWIERA

 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą

 • Aplikację mobilną z aktualną ustawą Pzp na system Android i iOS

 • 100% wiedzy bez wychodzenia z domu

 • Dostęp do EduStrefy

 • Możliwość obejrzenia szkolenia wielokrotnie

 • Certyfikat w wersji on-line

 • Spotkania z ekspertami po godzinach

 • Nagrania z webinarów ApexNet

 • Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp:

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających
*Grafika poglądowa

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Trener
Cena
Iwona Holka
999.00 ZŁ NETTO + 23% VAT

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz anita.marszalek@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058907