SZKOLENIA VOD

TEMAT

Certyfikowany kurs z zamówień publicznych

dla pracowników komórek merytorycznych

CZYM SĄ SZKOLENIA VOD?


VOD (Video On Demand - wideo na żądanie) - jest to nagrany materiał szkoleniowy, który możemy odtworzyć na komputerze lub telefonie, wielokrotnie objerzeć o dowolnej porze, zatrzymywać i uruchamiać w dowolnym momencie jak film wideo. Standardowy dostęp do Szkoleń Online VOD jest na 30 dni.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU VOD W 3 KROKACH?


KROK 1

Wybierasz szkolenie w sklepie VOD

KROK 2

Wypełniasz formularz zgłoszeniowy i w ciągu jednego dnia otrzymujesz dane do swojego szkolenia

KROK 3

Przez 30 dni korzystasz ze szkolenia bez ograniczeń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Wyjątkowy kurs dla pracowników merytorycznych w zamówieniach publicznych. Zapraszamy na 3 częściowe szkolenie, którego zadaniem jest przejście przez etapy realizacji zamówienia publicznego pod kątem osób merytorycznych. Od poprawnego przygotowania postępowania zależy jego skuteczne przeprowadzenie, to dlatego rola pracowników merytorycznych w procesie udzielania ZP jest tak ważna! Przejdź razem z naszym ekspertem wszystkie najtrudniejsze kroki i zdobądź unikalne doświadczenie, które z pewnością ułatwi Ci pracę! Kurs składa się z 3 części: 1 CZĘŚĆ - procedura przetargowa, 2 CZĘŚĆ - tryby udzielania zamówień, 3 CZĘŚĆ - zawieranie, realizacja i nadzór nad umowami

TRENER

Iwona Holka

Prawnik, trener i doradca w zakresie zamówień publicznych. Były członek KIO.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 518
Liczba opinii o trenerze: 923

Od 17 lat z sukcesem wspiera klientów w procesach ubiegania się o zamówienia publiczne, a także przy realizacji zamówień. Ma za sobą dziesiątki rozpraw przed Krajową Izbą Odwoławczą i tysiące przeszkolonych uczestników.

Prowadzi również obsługę podmiotów zamawiających, co przekłada się na doświadczenie po obu stronach procedury przetargowej.

 

PROGRAM

PROGRAM CZĘŚĆ 1:

CZĘŚĆ 1. Wszystko co osoby merytoryczne muszą wiedzieć o zamówieniach publicznych, procedurze przetargowej

I.            Planowanie

 • w jaki sposób powinny być udzialne zamówienia na to, co potrzebujemy kupić;
 • ustalenie wartości zamówienia: dlaczego nie możemy przyjąć tego co mamy w budżecie i to potraktować jako wartość szacunkową, czym jest „należyta staranność” w przypadku szacowania;
 • udzielanie zamówień w mniejszych częściach, zamówienia, które pojawiają się nieplanowane wcześniej: jak ich udzielać;
 • jak konkretnie opracować analizę potrzeb, w taki sposób, żeby była odpowiednia do udzielanego zamówienia. Omówienie listy pytań, która udzieleniu odpowiedzi „wygeneruje” analizę potrzeb;
 • czym wytłumaczyć uniemożliwienie składania ofert częściowych, kiedy zakaz ogranicza konkurencję, a kiedy jest uzasadniony;
 • analiza potrzeb, zasada efektywności: jak nowe wymagania przełożyć na udzielane zamówienia;

II.            Polityka zakupowa państwa, a przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia: na jakie aspekty należy zwrócić szczególną uwagę.

III.          Przygotowanie

 • w jaki sposób wykonawcy mogą nam podpowiadać w przygotowaniu postępowań. Dopuszczalne formy i sposoby kontaktu na linii Zamawiający – wykonawca;
 • opis przedmiotu zamówienia: co jest ważniejsze: żeby zamawiający opisał czy wykonawca się domyślił? Co, jeżeli zamawiający nie opisał i wykonawca się nie domyślił? Odpowiedź w wyroku KIO J (nie tylko w jednym);
 • o znakach towarowych powiedziano już (chyba) wszystko, podsumowanie informacji i „lub równoważne” w przykładach i orzecznictwie, uchwałach, wynikach kontroli;
 • czy i kiedy warunki udziału w postępowaniu nie tylko ograniczają konkurencję, ale też szkodzą samemu zamawiającemu: czego i jak wymagać od wykonawców;
 • „równoważność” w warunkach – czy to to samo co w opz?
 • przegląd dokumentów, które musi znać osoba merytoryczna a które są wymagane od wykonawców – zasady składania, uzupełniania, poprawiania;
 • o warunkach negatywnych i ich konsekwencjach: przykłady zastosowanie w postępowaniach;
 • co zrobić, gdy nie możemy określić konkretnie zakresu zamówienia: czy elastyczność w realizacji umów przetargowych w ogóle funkcjonuje? Jeżeli tak to jak to zrobić?
 • za co warto zapłacić więcej, jak to opisać, sprawdzić i uzasadnić: kryteria oceny ofert, poziomy, weryfikowalność, ocena;
 •  

IV.        Zaangażowanie osób merytorycznych w procedurze

 • pytania, wątpliwości i wyjaśnienia SWZ. Kiedy odpowiedź musi być precyzyjna, a kiedy „zgodnie z SWZ” się wybroni. Jak odpowiedzi wpływają na opz i realizację
 • zamówienia, na co bezwzględnie należy uważać formułując wyjaśnienia;
 • omyłki i ich poprawianie na konkretnych przykładach popartych orzecznictwem;
 • musimy czy możemy wzywać do wyjaśnień oferty? Czy brak wyjaśnień oznacza bezwzględne odrzucenie oferty?
 • co wykonawca musi zrobić, żeby jego informacje zamawiający potraktował jako
 • skutecznie objęte tajemnicą przedsiębiorstwa;
 • które elementy oferty podlegają badaniu przez osoby merytoryczne i jak badanie ofert przeprowadzać;
 • rażąco niska cena w praktyce i orzecznictwie;
 • negocjacje jako tryb i negocjacje jako wariant udzielenia zamówienia: co, kiedy i jak można negocjować z wykonawcą;

V.           Odpowiedzialność

 • odpowiedzialność z ustawy Pzp;
 • odpowiedzialność z tytułu dyscypliny finansów publicznych;
 • nieprawidłowości, naruszenia i korekty w zamówieniach finansowanych ze środków unijnych
 • inne organy kontroli i związana z tym odpowiedzialność;

PROGRAM CZĘŚĆ 2:

 1. MOŻLIWOŚCI UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ W INNYCH TRYBACH NIŻ PODSTAWOWE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI
 1. Informacje wstępne, niezależne od zastosowanego trybu:
 1. Prawidłowe ustalenie szacunkowej wartości zamówienia (stanowiska kontroli i orzecznictwo)
 2. Równoważność w zamówieniach IT – przykłady, najnowsze orzecznictwo;
 3. Równoważność w warunkach udziału w postępowaniu – czy również należy przestrzegać, możliwość żądania konkretnych certyfikatów od osób;
 4. Omówienie podziału trybów na otwarte/zamknięte, konkurencyjne/niekonkurencyjne;
 5. Omówienie dokumentów zamówienia;
 1. Postępowania powyżej progu UE:
 1. Omówienie specyfiki przetargu ograniczonego – kiedy warto ten tryb zastosować, jakie korzyści może przynieść selekcja wykonawców, jakie kryteria selekcji są dopuszczalne w świetle przepisów PZP.
 1. Negocjacje z ogłoszeniem:
 • przesłanki do zastosowania;
 • jakie informacje musi obowiązkowo zawierać opis potrzeb i wymagań zamawiającego;
 • jakie informacje podlegają negocjacjom;
 • procedura udzielenia i czas niezbędny na przeprowadzenie całego postępowania;
 • możliwość udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych;
 • oferty ostateczne: zakres, badanie;
 • poufność informacji;
 1. Dialog konkurencyjny:
 • przesłanki do zastosowania;
 • jakie informacje musi obowiązkowo zawierać opis potrzeb i wymagań zamawiającego;
 • obowiązkowe kryteria jakościowe w dialogu;
 • uzgodnienia w trakcie dialogu: co może podlegać dialogowi;
 • etapy dialogu;
 • procedura udzielenia i czas niezbędny na przeprowadzenie całego postępowania;
 • oferty: zakres, badanie, granice możliwości żądania uszczegółowienia, ulepszenia ofert;
 • poufność informacji;
 1. Partnerstwo innowacyjne:
 • specyfika partnerstwa i przesłanki do zastosowania;
 • procedura udzielenia zamówienia w trybie partnerstwa;
 • etapy negocjacji;
 • sporządzenie opisu potrzeb i wymagań zamawiającego i zasady jego uszczegółowienia po negocjacjach;
 • procedura udzielenia i czas niezbędny na przeprowadzenie całego postępowania;
 • poufność informacji;
 • umowa ustanawiająca partnerstwo: minimalny zakres, podział realizacji umowy partnerstwa na etapy;
 • umowa ustanawiająca partnerstwo z wieloma partnerami

 1. Negocjacje bez ogłoszenia:
 • przesłanki do zastosowania;
 • procedura udzielenia zamówienia;
 • zaproszenie do negocjacji wybranych wykonawców;
 • prowadzenie negocjacji;
 • procedura udzielenia i czas niezbędny na przeprowadzenie całego postępowania;
 • poufność informacji;
 1. Zamówienie z wolnej ręki:
 • przesłanki do zastosowania;
 • procedura: omówienie;
 • ryzyka i obszary kontroli zamówień z wolnej ręki;
 1. Postępowania o wartości mniejszej niż progi unijne:
 1. tryb podstawowy wariant 2 – omówienie, schemat postępowania, zakres i możliwości negocjacji oferty celem ulepszenia;
 2. partnerstwo innowacyjne: różnice względem postępowania prowadzonego w procedurze powyżej progów UE;
 3. negocjacje bez ogłoszenia: różnice względem postępowania prowadzonego w procedurze powyżej progów UE;
 4. zamówienie z wolnej ręki poniżej progów: różnice względem postępowania prowadzonego w procedurze powyżej progów UE;
 1. Szczególne instrumenty udzielania zamówień i możliwość ich zastosowania w zamówieniach IT:
 1. umowy ramowe;
 2. dynamiczny system zakupów;

SZKOLENIE ZOSTANIE OPARTE NA PRZYKŁADACH SKUTECZNIE PRZEPROWADZONYCH POSTĘPOWAŃ I TZW. DOBRYCH PRAKTYKACH.

PROGRAM CZĘŚĆ 3:

 1. ZAWIERANIE, REALIZACJA i NADZÓR UMÓW PRZEZ OSOBY MERYTORYCZNE
 1. Obowiązki zamawiającego poprzedzające zawarcie umowy
 1. Weryfikacja zabezpieczenia należytego wykonania umowy: na co należy zwrócić uwagę, jakie zapisy są niedopuszczalne, przypadki żądania zabezpieczenia w wyższej wysokości, zabezpieczenie a zmiany umowy i opcje;
 2. Formalności jakie muszą zostać spełnione po wyborze oferty, a przed zawarciem umowy:
 • żądanie dokumentów dotyczących osób;
 • polisa wykonawcy: omówienie „podchwytliwych” zapisów;
 • formalności dotyczące konsorcjum: zakres możliwej weryfikacji umowy konsorcjum;
 1. Uchylanie się od zawarcia umowy i wynikające z tego konsekwencje dla wykonawcy i zamawiającego;
 1. Zawieranie umów
 1. Reprezentacja stron umowy

- reprezentacja wykonawcy w zależności od jego formy prawnej;

 1. Czym jest kontrasygnata Skarbnika i jaki wywołuje skutek prawny;
 2. Forma pisemna/elektroniczna/hybrydowa zawieranej umowy;
 3. Termin zawarcia umowy – kiedy można uznać umowę za zawartą;
 1. Terminy
 1. Terminy w umowach zgodnie z PZP;
 2. Liczenie terminów zgodnie z kodeksem cywilnym;
 3. Zawarcie umowy a data obowiązywania umowy;
 1. Wymogi prawne związane z realizacją umów
 1. Egzekwowanie zasady realnego wykonania zamówienia, zwłaszcza powinności dochodzenia roszczeń;
 2. Warunki zamówienia z dokumentów zamówienia, oferta wykonawcy a umowa;
 3. Hierarchia dokumentów/czynników kształtujących zobowiązanie: co jest ważniejsze? Umowa, przepisy prawa, normy techniczne?
 4. Obowiązki zamawiającego;
 5. Obowiązki wykonawcy;
 6. Zakazane postanowienia umów;
 7. Obowiązkowe postanowienia umów;
 8. Weryfikacja zatrudnienia na umowę o pracę;
 9. Jawność umów;
 1. Wynagrodzenie wynikające z umowy
 1. Rozliczanie umowy, obowiązki wykonawcy, zakres jego odpowiedzialności i związane z nimi wynagrodzenie;
 2. Formy wynagrodzenia;
 3. Zaliczkowanie
 4. Płatności częściowe;
 5. Zasady i sposoby rozliczania opcji;
 6. Nominalizm i waloryzacja/indeksacja;
 1. Podwykonawstwo i związane z nim obowiązki Zamawiającego;
 1. Możliwość realizacji zamówienia przez podwykonawcę;
 2. Podwykonawca w dostawach, usługach, robotach budowlanych;
 3. Odpowiedzialność solidarna Zamawiającego względem podwykonawcy;
 4. Obowiązkowe zapisy umów z podwykonawcą i ich egzekwowanie;
 5. Ryzyko nienależnego wykonania umowy przez podwykonawcę;
 1. Odbiory
 1. Rodzaje protokołów odbioru;
 2. Odbiory bezusterkowe: uwarunkowania prawne i wątpliwości;
 3. Możliwość „cofnięcia” odbioru”;
 4. Odbiór jednostronny;
 5. Termin odbioru i związane z nim obowiązki zamawiającego;
 6. Konsekwencje niedokonania odbioru;
 1. Zasady ustalania i egzekwowania kar umownych;
 1. Przesłanki odpowiedzialności wykonawcy;
 2. Nieterminowe wykonanie zamówienia: zwłoka a opóźnienie;
 3. Nienależyte wykonanie zamówienia: inne okoliczności niż nieterminowość;
 4. Poziomy kar umownych;
 5. Obniżenie kary umownej;
 6. Odpowiedzialność odszkodowawcza na zasadach ogólnych;
 1. Rękojmia i gwarancja: zakres odpowiedzialności i egzekwowanie;
 1. Zasady wprowadzania zmian treści zawartej umowy:
 1. Zmiany nieistotne;
 2. Realizacja dodatkowych dostaw, usług, robót;
 3. Wyjątkowa zmiana wykonawcy;
 4. Zmiana umowy wymuszona okolicznościami nieprzewidywalnymi;
 5. Zmiana „niskowartościowa”;
 6. Konsekwencje dokonania zmian umów w sprzeczności z obowiązującymi przepisami;
 1. Odstąpienie, wypowiedzenie, rozwiązanie umowy i wynikające z tego konsekwencje. Unieważnienie umowy: przypadki;
 1. Nowe obowiązki związane z rozliczeniem umowy:
 1. Ogłoszenie o wykonaniu umowy i termin w jakim musi zostać sporządzone;
 2. Raport z realizacji umowy;

 


 

OPINIE

Pani Iwona Holka - świetny trener. Ogromna wiedza z zamówień poparta przykładami. Dobre podejście do osób szkolonych - Pani trener konkretnie odpowiada na pytania. Bardzo komunikatywna.

Magdalena Piechota - Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych

Bardzo fajne, wyczerpujące informacje. Bez zastrzeżeń. Szkolenie wartościowe - zdobyta wiedza pomoże mi poukładać wszystko w głowie. Pani Iwona ma nieoceniony dar przekazywania swojej wiedzy. Fachowość i jednocześnie prostota przekazu jest wielka.

Aldona Rusiniak - Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

CENA ZAWIERA

 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą

 • Aplikację mobilną z aktualną ustawą Pzp na system Android i iOS

 • 100% wiedzy bez wychodzenia z domu

 • Możliwość obejrzenia szkolenia wielokrotnie

 • Certyfikat w wersji on-line

 • Spotkania z ekspertami po godzinach

 • Nagrania z webinarów ApexNet

 • Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp:

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających
*Grafika poglądowa

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Trener
Cena
Iwona Holka
2997.00 ZŁ NETTO + 23% VAT

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz anita.marszalek@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058907