SZKOLENIA VOD

TEMAT

Zamówienia publiczne dla branży medycznej

z uwzględnieniem rejestru umów, polityki zakupowej państwa oraz Polskiego Ładu

CZYM SĄ SZKOLENIA VOD?


VOD (Video On Demand - wideo na żądanie) - jest to nagrany materiał szkoleniowy, który możemy odtworzyć na komputerze lub telefonie, wielokrotnie objerzeć o dowolnej porze, zatrzymywać i uruchamiać w dowolnym momencie jak film wideo. Standardowy dostęp do Szkoleń Online VOD jest na 30 dni.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU VOD W 3 KROKACH?


KROK 1

Wybierasz szkolenie w sklepie VOD

KROK 2

Wypełniasz formularz zgłoszeniowy i w ciągu jednego dnia otrzymujesz dane do swojego szkolenia

KROK 3

Przez 30 dni korzystasz ze szkolenia bez ograniczeń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

12 godzinny kurs dedykowany dla branży medycznej! Jak efektywnie prowadzić zamówienia w placówkach medycznych z uwzględnieniem rejestru umów, polityki zakupowej państwa oraz Polskiego Ładu? Zapisz się na szkolenie a dowiesz się jakich błędów nie popełniać, co się zmieniło oraz jak profesjonalnie przejść przez nowe przepisy. Trener poruszy temat jakie najważniejsze elementy są związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia w placówkach służby zdrowia oraz jak wyglądają zamówienia publiczne po wejściu w życie Nowego Ładu.

TRENER

Łukasz Czaban

Trener zamówień publicznych od 2004 roku, na koncie: tysiące szkoleń i godzin wykładowych z zamówień publicznych.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 1250
Liczba opinii o trenerze: 1605

Uczestnik prac sejmowej Komisji Gospodarki nad nowelizacją ustawy PZP. Reprezentant stron przed Krajową Izbą Odwoławczą, autor wielu opinii dotyczących stosowania przepisów ustawy PZP oraz stanowisk w postępowaniach kontrolnych.

PROGRAM

 1. REJESTR UMÓW ZAWIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
 1. Co to jest rejestr umów i gdzie należy go zamieścić?
 2. Data wejścia w życie przepisów – czy umowy zawarte przed 1 stycznia 2022 roku podlegają publikacji w rejestrze?
 3. Forma zawarcia umowa nakładająca obowiązek zamieszczenia informacji w rejestrze – czy umowy ustne zamieszczamy w rejestrze?
 4. Zakres informacji zawarty w rejestrze umów;
 5. Wyjątki przewidziane prawem;
 6. Próg 500 zł to kwota netto, czy brutto i czy można zawrzeć kilka małych umów by uniknąć obowiązku zamieszczania ich w rejestrze?
 7. Osoby wpisujące dane do rejestru umów: czy powinien to być pracownik Wydziału Finansowego, Merytorycznego czy też Zamówień Publicznych?
 8. Sankcje związane z niezamieszczeniem informacji w rejestrze umów albo podaniem w nim danych nieprawdziwych?

 

 1. "ROZPORZĄDZENIE UE W SPRAWIE WYROBÓW MEDYCZNYCH 2017/745 - NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY”.

 

 1. ELEMENTY ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM I PRZEPROWADZENIEM POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W PLACÓWKACH SŁUŻBY ZDROWIA
  1. Planowanie postępowania:
 1. Plan postępowań o udzielenie zamówienia;
 2. Plan zamówień publicznych;
  1. Analiza potrzeb i wymagań:
 1. Wskazówki wprowadzone w ramach polityki zakupowej państwa;
 2. Zawartość;
 3. Cel sporządzenia, osoby odpowiedzialne i forma;
 4. Udostępnienie;
 5. Odstępstwo od obowiązku jej sporządzenia.
  1. Zasady ustalenia wartości zamówienia 
 1. Obowiązek łącznego szacowania wartości podobnych dostaw – czy zmiany dotyczące ustalania wartości zamówienia mają wpływ na postępowania dotyczące dostawy leków?;
 2. Obowiązek łącznego szacowania wartości tożsamych usług – czy wszystkie przeglądy techniczne aparatury medycznej należy traktować jako jedno zamówienie;
 3. Szacowanie zamówień obejmujących opcje lub wznowienia;
 4. Moment ustalenia wartości zamówienia w przypadku udzielania zamówienia w częściach; 
 5. ustalenie wartości zamówienia nieplanowanego, wieloletniego, udzielanego w ramach projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych – UE czy Polskiego Ładu;
 6. Czy realizacja postępowania bez dopuszczenia składania ofert częściowych lub udzielenia zamówienia w częściach, które stanowią odrębne postępowania wymaga podania uzasadnienia?

3.  Opis przedmiotu zamówienia na dostawy:

a.      Zmiany w zakresie dopuszczalności użycia znaków towarowych, patentów i pochodzenia;

b.      Oferta równoważna;

c.       Przypadki mogące utrudnić uczciwą konkurencję.

4.       Przedmiotowe środki dowodowe:

a.       Składane wraz z ofertą – m.in. karty katalogowe oferowanej aparatury, zaświadczenia o wpisie do Rejestru wyrobów medycznych czy też deklaracje zgodności wyrobu medycznego i certyfikatu wydanego przez jednostkę notyfikowaną;

b.       Wymagania dotyczące ich sporządzenia – kto musi je podpisać, dopuszczalność składania ich w postaci cyfrowego odwzorowania;

c.        Przypadki i warunki ich uzupełnienia na wezwanie zamawiającego – różnice pomiędzy wezwaniem na podstawie art. 107 ust 2, a art. 128 ust. 1;

5.       Weryfikacja podmiotowa wykonawcy:

a.       Nowa, obligatoryjna przesłanka wykluczenia z postępowania – co zrobić w przypadku postępowań wszczętych i niezakończonych przed 1 stycznia 2022 roku?

b.       Podmiotowe środki dowodowe: rodzaje, moment składania, zasady złożenia, uzupełniania i poprawianie;

c.        Oświadczenie wstępne – kto musi złożyć, kto może podpisać?

d.       Warunki korzystania z podmiotowych środków dowodowych uzyskanych za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych;

e.       Podmiotowe środki dowodowe będące w dyspozycji zamawiającego;

f.         Wymagania co do sposobu sporządzania, podpisania i przedstawienia podmiotowych środków dowodowych.

g.       Które podmiotowe środki dowodowe muszą być złożone z ofertą, a które należy żądać przed udzieleniem zamówienia?

h.       Wymagania przy ofercie wspólnej i korzystaniu z zasobu podmiotu trzeciego. 

6.       Procedura odwrócona:

a.       zasady postępowania według jej reguł;

b.       przypadki zwalniające ze złożenia wraz z ofertą oświadczenia na formularzu JEDZ;

c.        czy zamawiający żądając złożenia oświadczenia JEDZ wyłącznie od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona musi żądać złożenia również oświadczenia potwierdzającego aktualność zawartych w nim informacji?

IV.          ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, A POLSKI ŁAD

     1.          Termin wszczęcia postępowania:

a.     przekazanie BGK potwierdzenia ogłoszenia postępowania zakupowego w wymaganym terminie;

b.     przypadek unieważnienia postępowania i przekroczenie terminu w promesy przy wszczęciu kolejnego.

     2.          Zasada jeden wniosek o dofinansowanie – jedno postępowanie zakupowe;

     3.          obowiązek ustanowienia nadzoru inwestorskiego dla inwestycji;

     4.          Obowiązek przewidzenia polubownego rozwiązania sporów:

a.      Mediacja;

b.      Inne polubowne rozwiązanie sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

     5.     Reguły wypłaty wynagrodzenia wykonawcy w przypadku umowy realizowanej w okresie:

a.     nie dłuższym niż 12 miesięcy;

b.     dłuższym niż 12 miesięcy.

OPINIE

Prowadzący szkolenie w sposób rzetelny i bardzo przystępny omówił zagadnienia prezentując je na wielu przykładach

Małgorzata Bauer-Dołęgowska - Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.

Szkolenie prowadzone w bardzo ciekawy sposób, interesujące przykłady i problematyka. Świetnie wyjaśnione artykuły ustawy przy stosowaniu w praktyce. Polecam serdecznie.

Agnieszka Tymura - Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o. o.

CENA ZAWIERA

 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą

 • Aplikację mobilną z aktualną ustawą Pzp na system Android i iOS

 • 100% wiedzy bez wychodzenia z domu

 • Dostęp do EduStrefy

 • Możliwość obejrzenia szkolenia wielokrotnie

 • Certyfikat w wersji on-line

 • Spotkania z ekspertami po godzinach

 • Nagrania z webinarów ApexNet

 • Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp:

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających
*Grafika poglądowa

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Trener
Cena
Łukasz Czaban
999.00 ZŁ NETTO + 23% VAT

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz katarzyna.kurek@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058900