SZKOLENIA VOD

TEMAT

Jak prawidłowo przygotować i przeprowadzić postępowanie w najbardziej popularnych trybach udzielania „małych” i „dużych” zamówień z uwzględnianiem rejestru umów

- case studies i ćwiczenia w oparciu o najnowsze orzecznictwa ONLINE

CZYM SĄ SZKOLENIA VOD?


VOD (Video On Demand - wideo na żądanie) - jest to nagrany materiał szkoleniowy, który możemy odtworzyć na komputerze lub telefonie, wielokrotnie objerzeć o dowolnej porze, zatrzymywać i uruchamiać w dowolnym momencie jak film wideo. Standardowy dostęp do Szkoleń Online VOD jest na 30 dni.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU VOD W 3 KROKACH?


KROK 1

Wybierasz szkolenie w sklepie VOD

KROK 2

Wypełniasz formularz zgłoszeniowy i w ciągu jednego dnia otrzymujesz dane do swojego szkolenia

KROK 3

Przez 30 dni korzystasz ze szkolenia bez ograniczeń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Podczas szkolenia dowiesz się: Co to jest rejestr umów, o którym mowa w ustawie z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, od kiedy i jak go prowadzić, jakie informacje w nim zamieszczać, jakie sankcje grożą w sytuacji nieprowadzenia takiego rejestru? Jak prawidłowo przygotować i przeprowadzić postępowanie w najbardziej popularnych trybach udzielania „małych” i „dużych” zamówień, Które czynności lub zaniechania dotyczące przebiegu postępowania stanowią naruszenie dyscypliny finansów publicznych, a które są tylko uchybieniem formalnym?

TRENER

Łukasz Czaban

Trener zamówień publicznych od 2004 roku, na koncie: tysiące szkoleń i godzin wykładowych z zamówień publicznych.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 1250
Liczba opinii o trenerze: 1613

Uczestnik prac sejmowej Komisji Gospodarki nad nowelizacją ustawy PZP. Reprezentant stron przed Krajową Izbą Odwoławczą, autor wielu opinii dotyczących stosowania przepisów ustawy PZP oraz stanowisk w postępowaniach kontrolnych.

PROGRAM

 1. REJESTR UMÓW ZAWIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
 • Co to jest rejestr umów?
 • Od kiedy należy prowadzić rejestr umów?
 • W jakiej formie musi być zawarta umowa, aby zaistniała konieczność zamieszczenia o niej informacji w rejestrze umów?
 • Jakie informacje musi zawierać rejestr umów?
 • Czy w rejestrze należy zamieszczać informacje o umowach zawartych przed wejściem w życie przepisów o tym rejestrze?
 • Od jakiego progu kwotowego należy prowadzić rejestr umów?
 • O jakich umowach informacji nie zamieszcza się w rejestrze?
 • Czy należy podawać do rejestru informacje o uzupełnieniu lub zmianach umów?
 • Kto odpowiada za zamieszczanie danych w rejestrze umów?
 • W jakim terminie zamieszcza się informacje w rejestrze umów?
 • Kto ma dostęp do informacji zamieszczonych w rejestrze umów?
 • Jakie sankcje grożą za niezamieszczenie informacji w rejestrze umów albo podanie w nim danym nieprawdziwych?
 1. PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 • Planowanie zamówień i cykl zakupowy,
 • Analiza potrzeb i wymagań - wymagana zawartość, błędy popełniane podczas jej sporządzania, przykłady zapisów,
 • Co zawiera SWZ w trybie przetargu nieograniczonego, a co w trybie podstawowym?
 • Konstruowanie warunków udziału w postępowaniu po zmianach - warsztaty,
 • Jak skonstruować rozdział o podmiotowych środkach dowodowych? - w tym rola oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp,
 • Jak skonstruować rozdział o przedmiotowych środkach dowodowych? W jaki sposób ustala się, czy środek dowodowy jest „przedmiotowy”, czy „podmiotowy”; zasady uzupełniania przedmiotowych środków dowodowych,
 • Jak prawidłowo opisać kryteria oceny ofert?
 • Wadium oraz zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w tym konieczność uzasadniania ustalenia kwoty zabezpieczenia pow. 5% wartości zamówienia; czy jest możliwość podwyższenia kwoty zabezpieczenia po zmianach umowy w sprawie zamówienia?

 1. PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 • Wszczęcie postępowania w przetargu nieograniczonym i trybie podstawowym,
 • Obowiązek zawiadomienia Wykonawców o wszczęciu kolejnego postępowania w tej samej sprawie,
 • Dopuszczalne zmiany ogłoszenia o zamówieniu oraz SWZ, w tym kolejność zamieszczania/przekazywania ogłoszeń/zmian SWZ,
 • Udzielanie wyjaśnień dotyczących SWZ w przetargu nieograniczonym oraz w trybie podstawowym,
 • Składanie i otwarcie ofert - błędy, problemy, rozwiązania,
 • Zawiadamianie Prezesa UZP o złożonych ofertach,
 • Poprawianie omyłek - rodzaje, zasady postępowania w przypadku ich stwierdzenia, najnowsze orzecznictwo,
 • Badanie i ocena ofert, w tym symulacja przeprowadzenia dochodzenia w sprawie rażąco niskiej ceny - jak prawidłowo wezwać do wyjaśnień i o co pytać? Ile razy można powtarzać wezwanie do złożenia wyjaśnień?
 • Czy brak informacji o części zamówienia, jaką Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom, a także brak informacji o powstaniu obowiązku podatkowego Zamawiającego skutkują odrzuceniem oferty?
 • Druga szansa - dopuszczalne działania naprawcze dotyczące podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych w świetle najnowszego orzecznictwa,
 • Procedura postępowania w sytuacji upływu terminu związania ofertą przed wyborem oferty oraz uchylenia się wybranego wykonawcy od zawarcia umowy lub wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 • Procedura odwrócona - podstawowa i rozszerzona,
 • Zawiadomienie o wyborze oferty lub unieważnieniu postępowania - co zawiera, kiedy i jak przekazywać?
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu oraz ogłoszenie o wyniku postępowania - czy w postępowaniu prowadzonym z dopuszczeniem składania ofert częściowych przekazuje/zamieszcza się kilka, czy jedno ogłoszenie?
 1. OGŁOSZENIE O WYKONANIU UMOWY
 • Co zawiera ogłoszenie o wykonaniu umowy?
 • Od jakiego zdarzenia należy policzyć termin na jego zamieszczenie?
 • Konsekwencje braku opublikowania tego ogłoszenia?
 1. OBOWIĄZEK ZWIĄZANY Z ELEKTROMOBILNOŚCIĄ

OPINIE

Szkolenie na najwyższym poziomie merytorycznym i organizacyjnym. Ekspert o bardzo wysokich kompetencjach, w lekki i przyjazny sposób przekazujący swoją wiedzę w tematach obejmujących szkolenie, odpowiadający na pytania uczestników w sposób dokładny w pełni wyczerpujący temat. Materiały szkoleniowe kompletne, przydatne. Wiedz zdobyta na szkoleniu bardzo przydatna, polepszająca i pomagająca łatwiej wykonywać obowiązki zawodowe związane z UZP. Gorąco polecam.

PIOTR STARZEC - Zarząd Nieruchomości Tarnogórskich Sp. z o.o.

Szkolenie doskonałe. Świetny prowadzący. Bardzo wnikliwa analiza Pzp poparta przykładami. Korzystam ze szkoleń od kilku lat, szczególnie w przypadku, gdy prowadzi P. Grzegorz Czaban. Polecam.

Kinga Macierzyńska - Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Szczecinie

CENA ZAWIERA

 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą

 • Aplikację mobilną z aktualną ustawą Pzp na system Android i iOS

 • 100% wiedzy bez wychodzenia z domu

 • Dostęp do EduStrefy

 • Możliwość obejrzenia szkolenia wielokrotnie

 • Certyfikat w wersji on-line

 • Spotkania z ekspertami po godzinach

 • Nagrania z webinarów ApexNet

 • Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp:

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających
*Grafika poglądowa

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Trener
Cena
Łukasz Czaban
999.00 ZŁ NETTO + 23% VAT

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz anita.marszalek@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058907