SZKOLENIA VOD

TEMAT

Uczelnie wyższe i instytuty badawcze, a Prawo zamówień publicznych

- kompleksowe przeprowadzenie postępowania z uwzględnieniem specyfiki branży

CZYM SĄ SZKOLENIA VOD?


VOD (Video On Demand - wideo na żądanie) - jest to nagrany materiał szkoleniowy, który możemy odtworzyć na komputerze lub telefonie, wielokrotnie objerzeć o dowolnej porze, zatrzymywać i uruchamiać w dowolnym momencie jak film wideo. Standardowy dostęp do Szkoleń Online VOD jest na 30 dni.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU VOD W 3 KROKACH?


KROK 1

Wybierasz szkolenie w sklepie VOD

KROK 2

Wypełniasz formularz zgłoszeniowy i w ciągu jednego dnia otrzymujesz dane do swojego szkolenia

KROK 3

Przez 30 dni korzystasz ze szkolenia bez ograniczeń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

SZKOLENIE DLA UCZELNI WYŻSZYCH I INSTYTUTÓW BADAWCZYCH - 2 DNIOWY PRAKTYCZNY KURS Z EKSPERTEM DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Dzięki szkoleniu nauczysz się bezbłędnie przeprowadzać postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Ekspert przedstawi nowe zmiany jakie obejmują tryby udzielania zamówień o wartości równej lub przekraczającej progi unijne. Poznasz największe zmiany w zakresie zamówień z dziedziny nauki oraz główne zasady udzielania zamówień o wartości niższej od progów unijnych, których przedmiotem są dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych. Dowiesz się, jakie są nowe zasady składania, uzupełniania i poprawiania przedmiotowych, podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów i oświadczeń

TRENER

Grzegorz Czaban

Ekspert Prawa zamówień publicznych, trener biznesu. Wykładowca na SGH. Od 1995 r. wykłada zamówienia publiczne.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 1749
Liczba opinii o trenerze: 1697

Ekspert podczas prac Komisji Nadzwyczajnej ds deregulacji (NDR) rozpatrującej projekt nowej ustawy - Prawo zamówień Publicznych (2019 r.). W latach 1996-2001 stały współpracownik tygodnika Rynek Zamówień Publicznych, potem miesięcznika Inwestycje Komunalne; znawca amerykańskiego systemu zamówień publicznych.

PROGRAM

ZAMÓWIENIA Z DZIEDZINY NAUKI?

 • Usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, wyłączone z reżimu ustawy Pzp
 1. Pojęcie badań naukowych i prac rozwojowych
 2. Co to są zamówienia przedkomercyjne (PCP)?
 3. Co to są innowacje w świetle nowej ustawy PZP?
 4. Usługi badawcze i rozwojowe wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
 5. Kiedy zamówienie nie jest w całości opłacone przez Zamawiającego?
 6. Kiedy korzyści nie przypadają wyłącznie zamawiającemu dla potrzeb jego własnej działalności?
 • Zasady udzielania zamówień o wartości niższej od progów unijnych, których przedmiotem są dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych
 • Możliwość przeprowadzenia kontroli uprzedniej dokumentów zamówienia na wniosek zamawiającego, w przypadku zamówień które obejmują aspekty związane z innowacyjnością lub których przedmiotem jest produkt innowacyjny


PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - analiza porównawcza obowiązków zamawiającego wg aktualnej i nowej ustawy PZP

 • Nowa reguła udzielania zamówień - zasada efektywności ekonomicznej
 1. Państwo jako wymagający klient
 2. Efekty społeczne, środowiskowe i gospodarcze w praktyce (przykłady klauzul dotyczących zrównoważonych zamówień publicznych)
 • Analiza potrzeb i wymagań
 1. Wymagana zawartość
 2. Kiedy należy sporządzić APiW?
 3. Co powinna zawierać APiW przy zakupie aparatury do badań naukowych, komputerów, odczynników?
 • Opcje oraz wznowienia jako narzędzia usprawniające zamawianie dostaw, usług oraz robót budowlanych
 1. Jak skonstruować prawidłową klauzulę dotyczącą opcji w SWZ?
 • Szacowanie wartości zamówienia publicznego
 1. Co to są podobne dostawy?
 2. Modele szacowania wartości zamówień na usługi
 3. A co z pracami remontowymi, sumować ich wartość czy nie?
 4. Szacowanie wartości zamówień w ramach projektów naukowych - razem, czy osobno?
 5. Moment ustalenia wartości zamówienia w przypadku udzielania zamówienia w częściach

PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO WG NOWEJ USTAWY PZP

 • Tryb podstawowy w postępowaniach o udzielenie zamówienia o wartości niższej niż progi unijne
 1. Wymagane zapisy SWZ w trybie podstawowym z możliwością negocjowania - przykłady
 2. Przebieg postępowania w każdym wariancie, wady i zalety.

 • Tryby udzielania zamówień o wartości równej lub przekraczającej progi unijne - omówienie zmian
 1. Wszczęcie postępowania
 2. Kolejność zamieszczania ogłoszeń oraz zmian treści SWZ
 3. Wyjaśnienia treści SWZ
 4. Zasady wyznaczania terminów
 5. Procedura odwrócona - na czym polega, przykładowe zapisy SWZ
 • Uproszczenia dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki
 • Obowiązek przesłania Prezesowi UZP informacji o złożonych ofertach i wnioskach o dopuszczenie w każdym postępowaniu
 1. W jakim terminie należy przesłać informację, jak i ile razy?
 • Nowe zasady składania, uzupełniania i poprawiania przedmiotowych, podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów i oświadczeń
 • Poprawianie omyłek w ofertach w nowej ustawie Pzp - omówienie zmian
 • Nowe podstawy odrzucenia oferty
 1. oferta spóźniona
 2. oferta złożona przez Wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu
 3. oferta sporządzona lub przekazana w sposób niezgodny z wymaganiami technicznymi lub organizacyjnymi określonymi przez zamawiającego,
 4. brak pisemnej zgody na wybór oferty po upływie terminu związania ofertą
 5. złożenie oferty bez przeprowadzenia wizji lokalnej
 • Nowa procedura badania rażąco niskiej ceny
 • Procedura postępowania w sytuacji upływu terminu związania ofertą przed wyborem oferty

ZAWARTA UMOWA I CO DALEJ?

 • Ogłoszenie o wykonaniu zamówienia
 1. Kto musi zamieszczać ogłoszenie o wykonaniu umowy?
 2. Gdzie należy opublikować ogłoszenie o wykonaniu umowy?
 3. Co musi zawierać ogłoszenie o wykonaniu umowy?
 4. Czy Wykonawca może wykorzystać ogłoszenie o wykonaniu umowy jako substytut referencji?
 5. Jaka jest przydatność ogłoszenia o wykonaniu umowy dla innych Zamawiających oraz organów kontrolnych?
 • Jak prawidłowo skonstruować klauzulę waloryzacyjną dotyczącą zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy spowodowaną zmianą ceny materiałów i kosztów związanych z realizacją zamówienia (art. 439 Pzp)
 • Raport z realizacji zamówienia:
 1. Kiedy Zamawiający jest zobowiązany sporządzić raport z realizacji zamówienia?
 2. Wymagana zawartość raportu z realizacji zamówienia
 3. Czy raport z realizacji umowy stanowi załącznik do protokołu postępowania?

Kto winien sporządzić raport z realizacji zamówienia?

OPINIE

Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie w ciekawy sposób, przekazana została duża ilość informacji, które będą bardzo przydatne przy realizacji zapisów w oparciu o Pzp.

Monika Wallenburg - Główny Instytut Górnictwa

Duża ilość przykładów praktycznych, duża wiedza w tematyce zamówień publicznych i innych okołoustawowych przepisów. Odpowiednie umiejętności dotarcia do słuchaczy.

Hubert Popiel - Politechnika Wrocławska

CENA ZAWIERA

 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą

 • Aplikację mobilną z aktualną ustawą Pzp na system Android i iOS

 • 100% wiedzy bez wychodzenia z domu

 • Dostęp do EduStrefy

 • Możliwość obejrzenia szkolenia wielokrotnie

 • Certyfikat w wersji on-line

 • Spotkania z ekspertami po godzinach

 • Nagrania z webinarów ApexNet

 • Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp:

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających
*Grafika poglądowa

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Trener
Cena
Grzegorz Czaban
999.00 ZŁ NETTO + 23% VAT

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz kinga.checinska@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058906