SZKOLENIA VOD

TEMAT

Praktyczne aspekty oceny ofert składanych w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego ONLINE

na podstawie aktualnych wymagań prawa i polityki zakupowej państwa ONLINE

CZYM SĄ SZKOLENIA VOD?


VOD (Video On Demand - wideo na żądanie) - jest to nagrany materiał szkoleniowy, który możemy odtworzyć na komputerze lub telefonie, wielokrotnie objerzeć o dowolnej porze, zatrzymywać i uruchamiać w dowolnym momencie jak film wideo. Standardowy dostęp do Szkoleń Online VOD jest na 30 dni.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU VOD W 3 KROKACH?


KROK 1

Wybierasz szkolenie w sklepie VOD

KROK 2

Wypełniasz formularz zgłoszeniowy i w ciągu jednego dnia otrzymujesz dane do swojego szkolenia

KROK 3

Przez 30 dni korzystasz ze szkolenia bez ograniczeń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy powinni być w stanie zrozumieć lub przeprowadzić następujące działania na pożądanym poziomie biegłości:zrozumienie kluczowych ról i obowiązków w procesie oceny ofert;przygotowanie właściwej dokumentacji na potrzeby procesu oceny ofert; uczestnictwo w komisji przetargowej; przygotować wymagane prawem zawiadomienia związane z oceną ofert kierowane do Wykonawców; weryfikacja braku konfliktu interesów wśród członków komisji przetargowej oraz innych osób zaangażowanych w ocenę ofert; publikacja ogłoszenia o wyniku postępowania; określanie i powoływanie komisji przetargowej z odpowiednim poziomem wiedzy i doświadczenia; zapewnienie, aby ocena ofert była przeprowadzane w sposób uczciwy, przejrzysty i sprawny; rozwiązanie złożonych przypadków konfliktu interesów podczas oceny ofert.

TRENER

Grzegorz Czaban

Ekspert Prawa zamówień publicznych, trener biznesu. Wykładowca na SGH. Od 1995 r. wykłada zamówienia publiczne.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 1749
Liczba opinii o trenerze: 1697

Ekspert podczas prac Komisji Nadzwyczajnej ds deregulacji (NDR) rozpatrującej projekt nowej ustawy - Prawo zamówień Publicznych (2019 r.). W latach 1996-2001 stały współpracownik tygodnika Rynek Zamówień Publicznych, potem miesięcznika Inwestycje Komunalne; znawca amerykańskiego systemu zamówień publicznych.

PROGRAM

I. OSOBY ZAANGAŻOWANE W PROCES OCENY OFERT

 • Pracownicy Zamawiającego oddelegowani do oceny ofert
 • Członkowie komisji przetargowej
 • Biegły
 • Kierownik zamawiającego

II. ROLA I OBOWIĄZKI KOMISJI PRZETARGOWEJ

 • Co to jest komisja przetargowa?
 • Kto powinien być powołany do komisji przetargowej?
 • Kiedy należy powołać komisję przetargową?
 • Charakter komisji: stały, czy doraźny?
 • Jak prawidłowo określić organizację, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej?
 • Zasady sprawności działania, indywidualizacji odpowiedzialności oraz przejrzystości prac - na czym polegają?
 • Błędy popełniane podczas tworzenia regulaminów pracy komisji przetargowej

III. KTO NIE MOŻE OCENIAĆ OFERT?

1. Praktyczne aspekty konfliktu interesów

 • Co to jest konflikt interesów?
 • Kto składa oświadczenie w sprawie konfliktu interesów?
 • Kiedy należy złożyć oświadczenie w sprawie konfliktu interesów?
 • Wymagana forma oświadczenia w sprawie konfliktu interesów
 • Procedura postępowania w sytuacji wystąpienia konfliktu interesów - kto  i w jaki sposób wyłącza osobę z dokonywania czynności w postępowaniu?
 • Szczególne przypadki, w których konfliktu interesów nie można wyeliminować w inny sposób niż poprzez wykluczenie Wykonawcy z postępowania
 • Dokumentowanie czynności dotyczących konfliktu interesów w protokole postępowania
 • Konsekwencje złożenia nieprawdziwego oświadczenia.

2. Niekaralność osób zaangażowanych w proces oceny ofert

 • Delikty, których wystąpienie uniemożliwia uczestniczenie w procesie oceny ofert
 • Kto składa oświadczenie dotyczące karalności?
 • Kiedy należy złożyć oświadczenie dotyczące karalności?
 • Wymagana forma oświadczenia w sprawie karalności
 • Konsekwencje złożenia nieprawdziwego oświadczenia.

IV. OTWARCIE OFERT

 • Czy otwarcie ofert powinno być komisyjne?
 • Jak reagować w sytuacji awarii systemu teleinformatycznego uniemożliwiającego otwarcie ofert?
 • Prawidłowe dokumentowanie czynności otwarcia ofert
 • Jakie informacje związane z otwarciem ofert należy udostępniać, kiedy i gdzie?

V. CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OCENĄ OFERT

1. Czym jest oferta?

 • Definicja oferty z kodeksu cywilnego
 • Co mówi na temat oferty aktualne orzecznictwo?
 • Jak rozróżnić treść oferty od załaczników do oferty?

2. Obowiązek przestrzegania zasad udzielania zamówień podczas oceny ofert

 • Równe traktowanie
 • Uczciwa konkurencja
 • Odpowiednie przetwarzanie danych osobowych
 • Pisemność
 • Prowadzenie postępowania w języku polskim

3. Wyjaśnianie treści ofert w świetle aktualnego orzecznictwa

 • Czy można wyjaśniać treść ofert po wyborze oferty?
 • Granica pomiędzy wyjaśnianiem, a niedopuszczanymi negocjacjami prowadzącymi do zmiany treści ofert

4. Naprawianie błędów popełnianych podczas składania dokumentów

 • Błędy popełniane podczas składania podmiotowych środków dowodowych
 • Błędy popełniane podczas składania przedmiotowych środków dowodowych?
 • Jaka jest różnica pomiędzy złożeniem środków dowodowych niekompletnych, a zawierających błędy?
 • Jak poprawnie skonstruować wezwanie do złożenia, uzupełnienia i poprawienia środków dowodowych?
 • Czy jest możliwe samouzupełnienie podmiotowych środków dowodowych przez Wykonawców (case study w nawiązaniu do aktualnego orzecznictwa)?
 • Uzupełnianie, poprawianie i składanie pełnomocnictw - w jaki sposób winno to nastąpić, aby oferta nie została odrzucona (czy można dosłać elektroniczne pełnomocnictwo wystawione po pływie terminu składania ofert)?

5. Poprawianie omyłek w treści oferty

 • Kiedy mamy do czynienia z oczywistą omyłką pisarską?
 • Kiedy mamy do czynienia z oczywistą omyłką rachunkową?
 • Co to jest „inna omyłka polegająca na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia i w jakich sytuacjach taką omyłkę należy poprawić?
 • Jak prawidłowo informować Wykonawców o dokonanych poprawkach omyłek?
 • Brak zgody na dokonaną korektę - przypadki, konsekwencje

6. Lista kontrolna (checklista) podczas oceny podmiotowej Wykonawców (analiza przypadków z aktualnego orzecznictwa)

 • Ocena braku podstaw wykluczenia - prawidłowa analiza składanych oświadczeń oraz podmiotowych środków dowodowych od strony formalnej i merytorycznej
 • Prawidłowa procedura postępowania w sytuacji złożenia podmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą
 • Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu
 • Prawidłowy sposób dokumentowania oceny podmiotowej Wykonawców

7. Lista kontrolna (checklista) podczas oceny ofert (analiza przypadków z aktualnego orzecznictwa)

 • Oferta niezgodna z przepisami ustawy Pzp
 • Oferta nieważna na podstawie odrębnych przepisów
 • Oferta o treści niezgodnej z warunkami zamówienia
 • Oferta sporządzona lub przekazana w sposób niezgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez Zamawiającego
 • Oferta złożona w warunkach nieuczciwej konkurencji
 • Oferta zawierająca rażąco niską cenę - jak prawidłowo przeprowadzić procedurę wyjaśnienia w zakresie wykluczenia ceny lub kosztu? 
 • Oferta zawierająca błędy w obliczeniu ceny - co zrobić z ofertami zawierającymi cenę uwzględniającą obniżoną stawkę VAT w związku z Tarczą antyinflacyjną?
 • Brak pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą - pułapki związane z upływem terminu związania ofertą,
 • Brak pisemnej zgody na wybór oferty po upływie terminu związania ofertą - prawidłowa procedura postępowania w sytuacji dokonywania wyboru oferty po upływie terminu związania ofertą, kiedy w takim przypadku żądać podmiotowych środków dowodowych?
 • Ocena prawidłowości wniesienia wadium - wadium w pieniądzu, wadium w gwarancjach lub poręczeniach, prawidłowa forma i treść; zasady wnoszenia wadium przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; czy gwarancja wadialna musi być ważna dłużej niż termin związania ofertą; co to znaczy, że Wykonawca wniósł wadium w sposób nieprawidłowy?
 • Na czym polega procedura odwrócona (czy można w jednym wezwaniu poprosić o złożenie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp oraz podmiotowych środków dowodowych)?

V. WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 • Co to jest oferta najkorzystniejsza?
 • Stosowanie kryteriów oceny i ich wag w praktyce?
 • W jaki sposób dokumentować czynność oceny ofert?
 • Zasady przeprowadzania dogrywek w sytuacji uzyskania więcej niż jednej najkorzystniejszej oferty
 • Zawiadomienie o wyborze oferty - co zawiera, kiedy i komu się je przekazuje?
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania - co zawiera, jak i gdzie się zamieszcza?
 • Wybór zastępczy w przypadku, gdy wybrany Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy - czym różni się odmowa od uchylania się od zawarcia umowy?
 • Kiedy i jak należy zwracać wadium?
 • Zasady postępowania w sytuacji zauważenia - po wyborze oferty - błędów popełnionych podczas oceny ofert

VI. KIEDY NALEŻY UNIEWAŻNIĆ POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA - analiza aktualnego orzecznictwa 

 • Unieważnienie postępowania ze względu na brak środków finansowych (czy należy zawsze dokonywać wyboru najkorzystniejszej oferty przed podjęciem decyzji w sprawie unieważnienia)?
 • Co to jest istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym?
 • Kiedy postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego?
 • Okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione, skutkujące koniecznością unieważnienia postępowania na podstawie art. 256 Pzp (przykłady)
 • Unieważnienie postępowania w sytuacji nie przyznania środków publicznych na realizację zamówienia.
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - co zawiera, kiedy i komu się je przekazuje?

OPINIE

Szkolenia organizowane przez firmą ApexNet od lat są gwarancją dobrej jakości i merytorycznej treści. Prowadzący szkolenia są zawsze merytorycznie przygotowani i w przystępny sposób przekazują swoją wiedzę

Piotr Radecki - DOM POMOCY SPOŁECZNEJ GOŁUSZYCE

Szkolenie wartościowe, merytoryczne, efektywne. Przeprowadzone spójnie, umożliwiające bezpośredni kontakt z trenerem, możliwość zadawania pytań na bieżąco i niezwłoczne udzielanie odpowiedzi przez trenera

Katarzyna Suchocka - Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim

CENA ZAWIERA

 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą

 • Aplikację mobilną z aktualną ustawą Pzp na system Android i iOS

 • 100% wiedzy bez wychodzenia z domu

 • Dostęp do EduStrefy

 • Możliwość obejrzenia szkolenia wielokrotnie

 • Certyfikat w wersji on-line

 • Spotkania z ekspertami po godzinach

 • Nagrania z webinarów ApexNet

 • Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp:

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających
*Grafika poglądowa

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Trener
Cena
Grzegorz Czaban
999.00 ZŁ NETTO + 23% VAT

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz anita.marszalek@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058907