SZKOLENIA VOD

TEMAT

Tryb podstawowy bez tajemnic i wątpliwości

na każdym etapie postępowania z uwzględnieniem zmian w Pzp i nowych rozporządzeń wykonawczych

CZYM SĄ SZKOLENIA VOD?


VOD (Video On Demand - wideo na żądanie) - jest to nagrany materiał szkoleniowy, który możemy odtworzyć na komputerze lub telefonie, wielokrotnie objerzeć o dowolnej porze, zatrzymywać i uruchamiać w dowolnym momencie jak film wideo. Standardowy dostęp do Szkoleń Online VOD jest na 30 dni.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU VOD W 3 KROKACH?


KROK 1

Wybierasz szkolenie w sklepie VOD

KROK 2

Wypełniasz formularz zgłoszeniowy i w ciągu jednego dnia otrzymujesz dane do swojego szkolenia

KROK 3

Przez 30 dni korzystasz ze szkolenia bez ograniczeń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

TRYB PODSTAWOWY BEZ TAJEMNIC I WĄTPLIWOŚCI! - Sprawdź jak przejść bezstresowo pełną procedurę udzielania zamówień uwzględniając nowe rozporządzenia! Jaka wiedza czeka na Ciebie jeszcze na szkoleniu? agregacja zamówień – kiedy mamy do czynienia z odrębnymi zamówieniami, a kiedy z zakazanym podziałem? weryfikacja przedmiotowych środków dowodowych – etap ich złożenia, stosowanie wezwania do ich ponownego złożenia lub uzupełnienia Obowiązki związane z elektromobilnością Nowy próg uprawniający do stosowania procedury krajowej Tego i wiele więcej dowiesz się na szkoleniu.

TRENER

Łukasz Czaban

Trener zamówień publicznych od 2004 roku, na koncie: tysiące szkoleń i godzin wykładowych z zamówień publicznych.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 1250
Liczba opinii o trenerze: 1605

Uczestnik prac sejmowej Komisji Gospodarki nad nowelizacją ustawy PZP. Reprezentant stron przed Krajową Izbą Odwoławczą, autor wielu opinii dotyczących stosowania przepisów ustawy PZP oraz stanowisk w postępowaniach kontrolnych.

PROGRAM

 1. Przygotowanie postępowania
 1. Planowanie zamówień:
  • plan postępowań o udzielenie zamówień;
  • plan zamówień publicznych.
 2. Ustalenie wartości:
 • agregacja zamówień – kiedy mamy do czynienia z odrębnymi zamówieniami, a kiedy z zakazanym podziałem?
 • przypadki zamówień nieplanowanych;
 • praktyczne zastosowanie możliwości wynikającej z art. 30 ust. 4 PZP;
 • przykładowe uzasadnienie braku podziału zamówienia na części.
 1. Sporządzenie Specyfikacji Warunków Zamówienia i Opisu potrzeb i Wymagań:
 • termin związania ofertą;
 • termin wykonania zamówienia;
 • informacja o możliwości / obowiązku przeprowadzenia wizji lokalnej;
 • podmiotowe środki dowodowe – wariant minimum, pośredni i maksymalny;
 • przedmiotowe środki dowodowe;
 • informacje o zamiarze powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy oraz podanie nazw proponowanych podwykonawców;
 • elementy wymagane w treści SWZ, a nie wskazane wprost w przepisie art. 281 ustawy.
 1. Przeprowadzenie postępowania
 1. Wszczęcie postępowania;
 2. Otwarcie ofert i zamieszczanie wymaganych informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania:
 • kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 • zestawienie otwartych ofert wraz z informacją o cenie lub koszcie.
 1. Informowanie Prezesa UZP.
 2. Badanie ofert:
 • weryfikacja przedmiotowych środków dowodowych – etap ich złożenia, stosowanie wezwania do ich ponownego złożenia lub uzupełnienia
 • przesłanki odrzucenia oferty;
 • wyjaśnienia rażąco niskiej ceny;
 • poprawienie omyłek – jak poprawić omyłkę w elektronicznej ofercie, zakres korekty, informowanie wykonawców o tej czynności.
 1. Ocena ofert;
 2. Weryfikacja podmiotowa wykonawcy:
 • Warunki korzystania z podmiotowych środków dowodowych uzyskanych za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych;
 • Podmiotowe środki dowodowe będące w dyspozycji zamawiającego;
 • Wymagania co do sposobu sporządzania, podpisania i przedstawienia podmiotowych środków dowodowych.
 1. Przebieg procedury w trybie podstawowym
 1. Wybór wariantu trybu podstawowego i przebieg procedury:
 • zamówienie bez negocjacji;
 • zamówienie z możliwymi negocjacjami;
 • zamówienie z obligatoryjnymi negocjacjami.
 1. Zalety i wady poszczególnych wariantów;
 2. Terminy ustawowe

 1. Sprawozdania zamówieniowe
 1. Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach:
 • sposób i forma przekazania;
 • zakres informacji;
 • zmiany wprowadzone nowym rozporządzeniem
 1. Nowości w zamówieniach
 1. Nowy próg uprawniający do stosowania procedury krajowej;
 2. Rejestr umów zawieranych przez jednostki sektora finansów publicznych:
 • co to jest rejestr umów?
 • od kiedy należy prowadzić rejestr umów?
 • w jakiej formie musi być zawarta umowa, aby zaistniała konieczność zamieszczenia o niej informacji w rejestrze umów?
 • jakie informacje musi zawierać rejestr umów?
 • czy w rejestrze należy zamieszczać informacje o umowach zawartych przed wejściem w życie przepisów o tym rejestrze?
 • od jakiego progu kwotowego należy prowadzić rejestr umów?
 • czy należy podawać do rejestru informacje o uzupełnieniu lub zmianach umów?
 • kto odpowiada za zamieszczanie danych w rejestrze umów?
 • w jakim terminie zamieszcza się informacje w rejestrze umów?
 • kto ma dostęp do informacji zamieszczonych w rejestrze umów?
 • jakie sankcje grożą za niezamieszczenie informacji w rejestrze umów albo podanie w nim danym nieprawdziwych?
 1.  Nowe rozporządzenia budowlane:
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454).
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru, sposobu przekazywania oraz sposobu i trybu jego korygowania (Dz. U. poz. 2463).
 1. Zmiany w przesłankach wykluczenia z postępowania.

OPINIE

Całokształt szkolenia oceniam na ocenę celującą. Ogromnym atutem jest wiedza i kompetencje trenera, który chętnie i merytorycznie odpowiada na zadane mu pytania. Miejsce i czas szkolenia również są bardzo korzystne. Korzystam ze szkoleń ApexNet już kolejny raz i kolejny raz przerosło moje oczekiwania :)

Sandra Urbaniak - Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o.

Szkolenie przeprowadzone w sposób bardzo dobry. Trener P. Łukasz Czaban dysponuje ogromną wiedzą z zakresu zamówień publicznych. Wysokie kompetencje szkolącego sprawiają, że pomimo trudnej tematyki szkolenie jest ciekawe i merytoryczne (i nie ma mowy o znudzeniu słuchaczy). Szkolenie prowadzone z moimi oczekiwaniami tj. analiza konkretnych przepisów w połączeniu z różnymi aktami prawnymi. Taki sposób prowadzenia szkolenia pozwala szerzej zrozumieć zamówienia publiczne.

Alicja Kamola - Starostwo Powiatowe w Sieradzu

CENA ZAWIERA

 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą

 • Aplikację mobilną z aktualną ustawą Pzp na system Android i iOS

 • 100% wiedzy bez wychodzenia z domu

 • Dostęp do EduStrefy

 • Możliwość obejrzenia szkolenia wielokrotnie

 • Certyfikat w wersji on-line

 • Spotkania z ekspertami po godzinach

 • Nagrania z webinarów ApexNet

 • Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp:

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających
*Grafika poglądowa

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Trener
Cena
Łukasz Czaban
999.00 ZŁ NETTO + 23% VAT

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz anita.marszalek@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058907