SZKOLENIA VOD

TEMAT

Zamówienia publiczne w dziedzinie OiB w 2022

- szacowanie wartości, tryby, umowy

CZYM SĄ SZKOLENIA VOD?


VOD (Video On Demand - wideo na żądanie) - jest to nagrany materiał szkoleniowy, który możemy odtworzyć na komputerze lub telefonie, wielokrotnie objerzeć o dowolnej porze, zatrzymywać i uruchamiać w dowolnym momencie jak film wideo. Standardowy dostęp do Szkoleń Online VOD jest na 30 dni.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU VOD W 3 KROKACH?


KROK 1

Wybierasz szkolenie w sklepie VOD

KROK 2

Wypełniasz formularz zgłoszeniowy i w ciągu jednego dnia otrzymujesz dane do swojego szkolenia

KROK 3

Przez 30 dni korzystasz ze szkolenia bez ograniczeń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W DZIEDZINACH OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA 2022 roku - 10-godzinny kurs z ekspertem !!! Przyjdź na szkolenie z praktykiem i zdobądź konkretną wiedzę, którą będziesz mógł wdrożyć w codzienną pracę. Na szkoleniu trener powie min. o: Szacowaniu wartości zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa (oib), Kwalifikacji podmiotowej wykonawców, Przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia w dziedzinach oib, Zasadach dokonywania zmian umów w sprawie zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.

TRENER

Grzegorz Czaban

Ekspert Prawa zamówień publicznych, trener biznesu. Wykładowca na SGH. Od 1995 r. wykłada zamówienia publiczne.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 1749
Liczba opinii o trenerze: 1739

Ekspert podczas prac Komisji Nadzwyczajnej ds deregulacji (NDR) rozpatrującej projekt nowej ustawy - Prawo zamówień Publicznych (2019 r.). W latach 1996-2001 stały współpracownik tygodnika Rynek Zamówień Publicznych, potem miesięcznika Inwestycje Komunalne; znawca amerykańskiego systemu zamówień publicznych.

PROGRAM

 1. SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIEŃ W DZIEDZINACH OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA (OiB)

•Obowiązek łącznego szacowania wartości podobnych dostaw

•Obowiązek łącznego szacowania wartości tożsamych usług

•Szacowanie wartości zamówień na roboty budowlane z uwzględnieniem definicji obiektu budowlanego

•Szacowanie wartości zamówień planowanych i nieplanowanych

•Szacowanie zamówień obejmujących opcje lub wznowienia

•Moment ustalenia wartości zamówienia w przypadku udzielania zamówienia w częściach 

 1. KWALIFIKACJA PODMIOTOWA WYKONAWCÓW 
 1. Istotne zmiany dotyczące podstaw wykluczenia Wykonawców:
 • Co to są podmiotowe środki dowodowe?
 • Zmniejszenie liczby podstaw obligatoryjnych
 • Zmiany dotyczące sposobu wykazywania braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innym uczestnikiem postępowania
 • Nowe podstawy wykluczenia
 • Zmiany dotyczące warunków udziału w postępowaniu
 • Doprecyzowanie zasad wykazywania spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcja)
 • Zmiany dotyczące polegania na zdolnościach podmiotów trzecich
 • Zasady składania, uzupełniania i poprawiania podmiotowych środków dowodowych
 • Jak poprawnie uzupełnić pełnomocnictwo?
 • Kwalifikacja podmiotowa Wykonawców na podstawie kryteriów selekcji
 1. Co to są kryteria selekcji?
 2. Zmiany zasad ograniczania liczby Wykonawców
 3. Podstawy odrzucenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

 1. PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W DZIEDZINACH OiB
 • Wszczęcie postępowania  o zamówienie w dziedzinach OiB
 • Terminy w postępowaniu o zamówienie w dziedzinach OiB
 • Tryby udzielania zamówień w dziedzinach OiB
 • przetarg ograniczony
 • negocjacje z ogłoszeniem
 • dialog konkurencyjny
 • negocjacje bez ogłoszenia
 • zamówienie z wolnej ręki
 • Nowe otwarcie ofert bez udziału Wykonawców
 • Badanie i ocena ofert
 • Wadium po zmianach
 1. Zmiany dotyczące wysokości wadium
 2. Zmiany dotyczące dopuszczalnych form wadium
 3. Kiedy i jakim terminie Zamawiający ma obowiązek zwrócić wadium?
 4. Kiedy Wykonawca może sam wystąpić o zwrot wadium?
 5. Konsekwencje złożenia wniosku o zwrot wadium
 • Zmiany dotyczące terminu związania ofertą
 1. W jaki sposób i gdzie Zamawiający musi określić termin związania ofertą?
 2. Czy Wykonawca może samodzielnie przedłużyć termin związania ofertą?
 3. Zmiany dotyczące procedury wyrażania zgody na przedłużenie terminu związania ofertą
 4. Nowa procedura postępowania w sytuacji gdy minie termin związania ofertą, a oferta nie została jeszcze wybrana
 5. Konsekwencje niewyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz na wybór oferty po upływie tego terminu
 6. Jak należy rozumieć pojęcie „pisemna zgoda”?

4. ZASADY DOKONYWANIA ZMIAN UMÓW W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ W DZIEDZINACH OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

 • Co to są zmiany istotne?
 • Zmiany w ramach klauzul przeglądowych opisanych w dokumentach zamówienia
 • Dodatkowe dostawy, usługi i roboty budowlane
 • Zmiany na skutek okoliczności niemożliwych do przewidzenia
 • Zmiany niskowartościowe

OPINIE

Prowadzący posiada ogromną wiedzę, bardzo przydatne szkolenie.

Michał Wesołowski - Seris Konsalnet

Szkolenie dobrze prowadzone, prowadzący bardzo dobrze przekazuje informacje. Duże doświadczenie prowadzącego z zakresu szkolenia.

Maciej Gawęda - Time Security Sp. z o. o.

CENA ZAWIERA

 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą

 • Aplikację mobilną z aktualną ustawą Pzp na system Android i iOS

 • 100% wiedzy bez wychodzenia z domu

 • Dostęp do EduStrefy

 • Możliwość obejrzenia szkolenia wielokrotnie

 • Certyfikat w wersji on-line

 • Spotkania z ekspertami po godzinach

 • Nagrania z webinarów ApexNet

 • Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp:

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających
*Grafika poglądowa

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Trener
Cena
Grzegorz Czaban
999.00 ZŁ NETTO + 23% VAT

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz agnieszka.adamczyk@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058905