SZKOLENIA VOD

TEMAT

Wykonawcy, a Pzp 2022

- jak skutecznie ubiegać się o zamówienia i realizować umowy bez narażania się na postępowania w KIO

CZYM SĄ SZKOLENIA VOD?


VOD (Video On Demand - wideo na żądanie) - jest to nagrany materiał szkoleniowy, który możemy odtworzyć na komputerze lub telefonie, wielokrotnie objerzeć o dowolnej porze, zatrzymywać i uruchamiać w dowolnym momencie jak film wideo. Standardowy dostęp do Szkoleń Online VOD jest na 30 dni.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU VOD W 3 KROKACH?


KROK 1

Wybierasz szkolenie w sklepie VOD

KROK 2

Wypełniasz formularz zgłoszeniowy i w ciągu jednego dnia otrzymujesz dane do swojego szkolenia

KROK 3

Przez 30 dni korzystasz ze szkolenia bez ograniczeń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Praktyczny kurs dla Wykonawców! Zapraszamy na szkolenie podczas którego zyskasz wiedzę, o tym jak skutecznie ubiegać się o zamówienia publiczne w 2022 roku! Co ważne...dowiesz się również: - jak prawidłowo zrealizować umowy bez narażania się na postępowania w KIO, - jakie wymagania są stawiane przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia i jak wygląda późniejsze ich egzekwowanie, - jaki możliwości mają wykonawcy przed złożeniem oferty, - i wiele więcej!

TRENER

Iwona Holka

Prawnik, trener i doradca w zakresie zamówień publicznych. Były członek KIO.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 518
Liczba opinii o trenerze: 923

Od 17 lat z sukcesem wspiera klientów w procesach ubiegania się o zamówienia publiczne, a także przy realizacji zamówień. Ma za sobą dziesiątki rozpraw przed Krajową Izbą Odwoławczą i tysiące przeszkolonych uczestników.

Prowadzi również obsługę podmiotów zamawiających, co przekłada się na doświadczenie po obu stronach procedury przetargowej.

 

PROGRAM

  1. Informacje dotyczące zamówień publicznych i dlaczego warto o tym wiedzieć: plany postępowań, analiza potrzeb i wymagań, ogłoszenia o wykonaniu umowy, jawność umów i związane z tym konsekwencje, raporty z realizacji, protokoły odbioru, informacje ze wstępnych konsultacji rynkowych, rejestry umów.
  1. Wymagania stawiane przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia i późniejsze ich egzekwowanie, weryfikowanie:
  • Opz;
  • Warunki udziału w postępowaniu i przesłanki wykluczenia;
  • Kryteria oceny ofert;
  • Wymagania formalne i prawidłowo przygotowane dokumenty ofertowe;
  • Procedura elektronicznego składania ofert;
  • Zastrzeganie tajemnicy przedsiębiorstwa;
  • Wadium;
  1. Możliwości wykonawcy przed złożeniem oferty:
  • Wnioski o wyjaśnienie zapisów SWZ;
  • Wizja lokalna;
  • Zebrania wykonawców;
  • Odwołania na zapisy SWZ: wymogi formalne odwołania, terminy, opłaty, reprezentacja, sposób formułowania zarzutów i żądań, jak może zareagować zamawiający na wniesione odwołanie, kim jest przystępujący, co oznacza uwzględnienie odwołania, rozprawa przed Krajową Izbą Odwoławczą: praktyczne wskazówki;
  1. Negocjacje w zamówieniach publicznych: tryby negocjacyjne a negocjacje w wariancie podstawowym: zakres negocjacji i ich wpływ na złożone oferty, sposoby i możliwości ulepszenia oferty, czy można zamawiającego „zmusić” do negocjacji?
  1. Po złożeniu ofert: prawa i obowiązki wykonawcy
  • Udostępnianie ofert i innych dokumentów;
  • Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków i brak podstaw wykluczenia;
  • Poprawianie omyłek i możliwość ich zanegowania przez wykonawcę;
  • Wyjaśnianie ofert;
  • Uzupełnianie dokumentów;
  • Wyjaśnienia rażąco niskiej ceny i dowody na ich poparcie;
  • Termin związania ofertą;
  • Odrzucenie oferty i możliwość kwestionowania decyzji zamawiającego;
  • Odwołanie od zaniechań, czynności zamawiającego: wymogi formalne odwołania, terminy, opłaty, reprezentacja, sposób formułowania zarzutów i żądań, jak może zareagować zamawiający na wniesione odwołanie, kim jest przystępujący, co oznacza uwzględnienie odwołania, rozprawa przed Krajową Izbą Odwoławczą: praktyczne wskazówki;

  1. Realizacja umowy:
  • Uwaga na zabezpieczenie należytego wykonania umowy;
  • Formalności jakie muszą zostać spełnione po wyborze oferty, a przed zawarciem umowy:

- żądanie dokumentów dotyczących osób;

- polisa wykonawcy;

- formalności dotyczące konsorcjum: zakres możliwej weryfikacji umowy konsorcjum przez zamawiającego

- kiedy zamawiający może uznać, że wykonawca uchyla się od zawarcia umowy i wynikające z tego konsekwencje;

  • Terminy realizacji umów i sposób ich liczenia;
  • Warunki zamówienia z dokumentów zamówienia, oferta wykonawcy a umowa;
  • Hierarchia dokumentów/czynników kształtujących zobowiązanie: co jest ważniejsze? Umowa, przepisy prawa, normy techniczne?
  • Obowiązki zamawiającego;
  • Obowiązki wykonawcy;
  • Zakazane postanowienia umów;
  • Obowiązkowe postanowienia umów;
  • Weryfikacja zatrudnienia na umowę o pracę;
  • Nominalizm i waloryzacja/indeksacja;
  • Zasady i sposoby rozliczania opcji: uwaga na opcje;
  • Podwykonawstwo i związane z nim obowiązki

-Możliwość realizacji zamówienia przez podwykonawcę;

-Podwykonawca w dostawach, usługach, robotach budowlanych;

-Odpowiedzialność solidarna zamawiającego względem podwykonawcy;

-Obowiązkowe zapisy umów z podwykonawcą i ich egzekwowanie przez zamawiającego;

-Ryzyko nienależnego wykonania umowy przez podwykonawcę;

  • Odbiory

-Rodzaje protokołów odbioru;

-Odbiory bezusterkowe: uwarunkowania prawne i wątpliwości;

-Możliwość „cofnięcia” odbioru”;

-Odbiór jednostronny;

-Termin odbioru;

-Konsekwencje niedokonania odbioru;

  • Zasady ustalania i egzekwowania kar umownych;

-Przesłanki odpowiedzialności wykonawcy;

-Nieterminowe wykonanie zamówienia: zwłoka a opóźnienie;

-Nienależyte wykonanie zamówienia: inne okoliczności niż nieterminowość;

-Obniżenie kary umownej;

-Odpowiedzialność odszkodowawcza na zasadach ogólnych;

  • Rękojmia i gwarancja: zakres odpowiedzialności i egzekwowanie;
  • Odstąpienie, wypowiedzenie, rozwiązanie umowy i wynikające z tego konsekwencje. Unieważnienie umowy: przypadki;

OPINIE

Bardzo ciekawy sposób prowadzenia zajęć. Na zajęciach jest dużo tematów dotyczących rzeczywistych postępowań, wyroków KIO, co daje praktyczną wiedzę

Paweł Tomaszewski - LOTOS PALIWA Sp. z o.o.

Wykładowca to profesjonalista, maximum wiedzy i doświadczenia. Trzyma wątki, idzie zgodnie z programem. Dużo praktycznych przykładów. Świetny przekaz, możliwość zadania pytań w trakcie. Bardzo przydatne szkolenie. Polecam!

Agnieszka Fudala - CARDINAL HEALTH POLAND SP Z O O

CENA ZAWIERA

  • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą

  • Aplikację mobilną z aktualną ustawą Pzp na system Android i iOS

  • 100% wiedzy bez wychodzenia z domu

  • Dostęp do EduStrefy

  • Możliwość obejrzenia szkolenia wielokrotnie

  • Certyfikat w wersji on-line

  • Spotkania z ekspertami po godzinach

  • Nagrania z webinarów ApexNet

  • Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp:

    • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
    • Kwalifikowanie wykonawców
    • Analiza potrzeb
    • Regulamin do 130 000 zł
    • Postępowanie wg trybu podstawowego
    • Przykładowe klauzule do umów
    • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających
*Grafika poglądowa

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Trener
Cena
Iwona Holka
999.00 ZŁ NETTO + 23% VAT

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz kinga.checinska@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058906