SZKOLENIA VOD

TEMAT

Wykonawcy, a Pzp 2022

- jak skutecznie ubiegać się o zamówienia i realizować umowy bez narażania się na postępowania w KIO

CZYM SĄ SZKOLENIA VOD?


VOD (Video On Demand - wideo na żądanie) - jest to nagrany materiał szkoleniowy, który możemy odtworzyć na komputerze lub telefonie, wielokrotnie objerzeć o dowolnej porze, zatrzymywać i uruchamiać w dowolnym momencie jak film wideo. Standardowy dostęp do Szkoleń Online VOD jest na 30 dni.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU VOD W 3 KROKACH?


KROK 1

Wybierasz szkolenie w sklepie VOD

KROK 2

Wypełniasz formularz zgłoszeniowy i w ciągu jednego dnia otrzymujesz dane do swojego szkolenia

KROK 3

Przez 30 dni korzystasz ze szkolenia bez ograniczeń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Praktyczny kurs dla Wykonawców! Zapraszamy na szkolenie podczas którego zyskasz wiedzę, o tym jak skutecznie ubiegać się o zamówienia publiczne w 2022 roku! Co ważne...dowiesz się również: - jak prawidłowo zrealizować umowy bez narażania się na postępowania w KIO, - jakie wymagania są stawiane przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia i jak wygląda późniejsze ich egzekwowanie, - jaki możliwości mają wykonawcy przed złożeniem oferty, - i wiele więcej!

TRENER

Iwona Holka

Prawnik, trener i doradca w zakresie zamówień publicznych. Były członek KIO.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 518
Liczba opinii o trenerze: 923

Od 17 lat z sukcesem wspiera klientów w procesach ubiegania się o zamówienia publiczne, a także przy realizacji zamówień. Ma za sobą dziesiątki rozpraw przed Krajową Izbą Odwoławczą i tysiące przeszkolonych uczestników.

Prowadzi również obsługę podmiotów zamawiających, co przekłada się na doświadczenie po obu stronach procedury przetargowej.

 

PROGRAM

 1. Informacje dotyczące zamówień publicznych i dlaczego warto o tym wiedzieć: plany postępowań, analiza potrzeb i wymagań, ogłoszenia o wykonaniu umowy, jawność umów i związane z tym konsekwencje, raporty z realizacji, protokoły odbioru, informacje ze wstępnych konsultacji rynkowych, rejestry umów.
 1. Wymagania stawiane przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia i późniejsze ich egzekwowanie, weryfikowanie:
 • Opz;
 • Warunki udziału w postępowaniu i przesłanki wykluczenia;
 • Kryteria oceny ofert;
 • Wymagania formalne i prawidłowo przygotowane dokumenty ofertowe;
 • Procedura elektronicznego składania ofert;
 • Zastrzeganie tajemnicy przedsiębiorstwa;
 • Wadium;
 1. Możliwości wykonawcy przed złożeniem oferty:
 • Wnioski o wyjaśnienie zapisów SWZ;
 • Wizja lokalna;
 • Zebrania wykonawców;
 • Odwołania na zapisy SWZ: wymogi formalne odwołania, terminy, opłaty, reprezentacja, sposób formułowania zarzutów i żądań, jak może zareagować zamawiający na wniesione odwołanie, kim jest przystępujący, co oznacza uwzględnienie odwołania, rozprawa przed Krajową Izbą Odwoławczą: praktyczne wskazówki;
 1. Negocjacje w zamówieniach publicznych: tryby negocjacyjne a negocjacje w wariancie podstawowym: zakres negocjacji i ich wpływ na złożone oferty, sposoby i możliwości ulepszenia oferty, czy można zamawiającego „zmusić” do negocjacji?
 1. Po złożeniu ofert: prawa i obowiązki wykonawcy
 • Udostępnianie ofert i innych dokumentów;
 • Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków i brak podstaw wykluczenia;
 • Poprawianie omyłek i możliwość ich zanegowania przez wykonawcę;
 • Wyjaśnianie ofert;
 • Uzupełnianie dokumentów;
 • Wyjaśnienia rażąco niskiej ceny i dowody na ich poparcie;
 • Termin związania ofertą;
 • Odrzucenie oferty i możliwość kwestionowania decyzji zamawiającego;
 • Odwołanie od zaniechań, czynności zamawiającego: wymogi formalne odwołania, terminy, opłaty, reprezentacja, sposób formułowania zarzutów i żądań, jak może zareagować zamawiający na wniesione odwołanie, kim jest przystępujący, co oznacza uwzględnienie odwołania, rozprawa przed Krajową Izbą Odwoławczą: praktyczne wskazówki;

 1. Realizacja umowy:
 • Uwaga na zabezpieczenie należytego wykonania umowy;
 • Formalności jakie muszą zostać spełnione po wyborze oferty, a przed zawarciem umowy:

- żądanie dokumentów dotyczących osób;

- polisa wykonawcy;

- formalności dotyczące konsorcjum: zakres możliwej weryfikacji umowy konsorcjum przez zamawiającego

- kiedy zamawiający może uznać, że wykonawca uchyla się od zawarcia umowy i wynikające z tego konsekwencje;

 • Terminy realizacji umów i sposób ich liczenia;
 • Warunki zamówienia z dokumentów zamówienia, oferta wykonawcy a umowa;
 • Hierarchia dokumentów/czynników kształtujących zobowiązanie: co jest ważniejsze? Umowa, przepisy prawa, normy techniczne?
 • Obowiązki zamawiającego;
 • Obowiązki wykonawcy;
 • Zakazane postanowienia umów;
 • Obowiązkowe postanowienia umów;
 • Weryfikacja zatrudnienia na umowę o pracę;
 • Nominalizm i waloryzacja/indeksacja;
 • Zasady i sposoby rozliczania opcji: uwaga na opcje;
 • Podwykonawstwo i związane z nim obowiązki

-Możliwość realizacji zamówienia przez podwykonawcę;

-Podwykonawca w dostawach, usługach, robotach budowlanych;

-Odpowiedzialność solidarna zamawiającego względem podwykonawcy;

-Obowiązkowe zapisy umów z podwykonawcą i ich egzekwowanie przez zamawiającego;

-Ryzyko nienależnego wykonania umowy przez podwykonawcę;

 • Odbiory

-Rodzaje protokołów odbioru;

-Odbiory bezusterkowe: uwarunkowania prawne i wątpliwości;

-Możliwość „cofnięcia” odbioru”;

-Odbiór jednostronny;

-Termin odbioru;

-Konsekwencje niedokonania odbioru;

 • Zasady ustalania i egzekwowania kar umownych;

-Przesłanki odpowiedzialności wykonawcy;

-Nieterminowe wykonanie zamówienia: zwłoka a opóźnienie;

-Nienależyte wykonanie zamówienia: inne okoliczności niż nieterminowość;

-Obniżenie kary umownej;

-Odpowiedzialność odszkodowawcza na zasadach ogólnych;

 • Rękojmia i gwarancja: zakres odpowiedzialności i egzekwowanie;
 • Odstąpienie, wypowiedzenie, rozwiązanie umowy i wynikające z tego konsekwencje. Unieważnienie umowy: przypadki;

OPINIE

Bardzo ciekawy sposób prowadzenia zajęć. Na zajęciach jest dużo tematów dotyczących rzeczywistych postępowań, wyroków KIO, co daje praktyczną wiedzę

Paweł Tomaszewski - LOTOS PALIWA Sp. z o.o.

Wykładowca to profesjonalista, maximum wiedzy i doświadczenia. Trzyma wątki, idzie zgodnie z programem. Dużo praktycznych przykładów. Świetny przekaz, możliwość zadania pytań w trakcie. Bardzo przydatne szkolenie. Polecam!

Agnieszka Fudala - CARDINAL HEALTH POLAND SP Z O O

CENA ZAWIERA

 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą

 • Aplikację mobilną z aktualną ustawą Pzp na system Android i iOS

 • 100% wiedzy bez wychodzenia z domu

 • Dostęp do EduStrefy

 • Możliwość obejrzenia szkolenia wielokrotnie

 • Certyfikat w wersji on-line

 • Spotkania z ekspertami po godzinach

 • Nagrania z webinarów ApexNet

 • Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp:

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających
*Grafika poglądowa

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Trener
Cena
Iwona Holka
999.00 ZŁ NETTO + 23% VAT

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz kinga.checinska@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058906