SZKOLENIA VOD

TEMAT

Zamówienia publiczne dla kontrolerów

- jak weryfikować poprawność prowadzonych postępowań krok po kroku

CZYM SĄ SZKOLENIA VOD?


VOD (Video On Demand - wideo na żądanie) - jest to nagrany materiał szkoleniowy, który możemy odtworzyć na komputerze lub telefonie, wielokrotnie objerzeć o dowolnej porze, zatrzymywać i uruchamiać w dowolnym momencie jak film wideo. Standardowy dostęp do Szkoleń Online VOD jest na 30 dni.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU VOD W 3 KROKACH?


KROK 1

Wybierasz szkolenie w sklepie VOD

KROK 2

Wypełniasz formularz zgłoszeniowy i w ciągu jednego dnia otrzymujesz dane do swojego szkolenia

KROK 3

Przez 30 dni korzystasz ze szkolenia bez ograniczeń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

UWAGA! SZKOLENIE DEDYKOWANE KONTROLEROM! Program szkolenia został stworzony pod kątem weryfikowania poprawności prowadzonych postępowań krok po kroku. Szkolenie ma charakter warsztatowy! Podczas szkolenia ekspert omówi szczegółowo zasady wyjaśnień SWZ oraz wybrane zagadnienia, które realizowane niezgodnie z ustawą mają wpływ na wynik postępowania.

TRENER

Łukasz Czaban

Trener zamówień publicznych od 2004 roku, na koncie: tysiące szkoleń i godzin wykładowych z zamówień publicznych.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 1250
Liczba opinii o trenerze: 1622

Uczestnik prac sejmowej Komisji Gospodarki nad nowelizacją ustawy PZP. Reprezentant stron przed Krajową Izbą Odwoławczą, autor wielu opinii dotyczących stosowania przepisów ustawy PZP oraz stanowisk w postępowaniach kontrolnych.

PROGRAM

 1. Kontrola udzielania zamówień w ustawie Prawo Zamówień Publicznych.
 1. Organy kontroli, zobligowane do stosowane przepisów Działu XI ustawy PZP podczas kontroli udzielania zamówień publicznych;
 2. Wymagana współpraca pomiędzy organami kontroli:
 1. Obowiązek zamieszczenia informacji o przeprowadzonych kontrolach i ich wynikach w Biuletynie Informacji Publicznej;
 2. Zwracanie się z wnioskiem o udostępnienie informacji o wyniku wcześniej przeprowadzonych kontroli przez inny organ;
 3. Konieczność uwzględnienia wyników przeprowadzonej wcześniej kontroli innego organu.
 1. Konieczność dokonania analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach udzielania zamówienia;
 2. Zasady dokonywania kontroli na podstawie kwestionariusza kontrolnego zawierającego szczegółowy opis zagadnień, podlegających sprawdzeniu;
 3. Rola Prezesa UZP służąca harmonizacji rezultatów pokontrolnych i rodzaje kontroli realizowane przez Prezesa.
 1. Weryfikacja przeprowadzonego postępowania krok po kroku.
 1. Kompletność dokumentacji przeprowadzonego postępowania:
 1. Protokół postępowania – czym jest, jego forma i zawartość;
 2. Załączniki do protokołu – czym są oraz które z dokumentów tworzonych przez zamawiającego nie stanowią załączników do protokołu;
 3. Realizacja zasady jawności w praktyce – czy zamawiający prawidłowo ją realizował;
 1. Nieprawidłowe ustalenie wartości zamówienia:
 1. Różnica pomiędzy dopuszczalnym, a niedopuszczalnym podziałem zamówienia na części – zmiana zasady agregacji zamówień w przypadku usług i robót budowlanych;
 2. Postępowanie przy udzielaniu zamówień nieplanowanych;
 3. Sposoby ustalenia wartości zamówienia.
 1. Specyfikacja Warunków Zamówienia:
 1. Kiedy zamawiający zobligowany jest przygotować Specyfikację, a kiedy Opis Potrzeb i Wymagań?
 2. Zasady wyjaśnień SWZ – terminy ustawowe, sposób ich liczenia, obowiązek przedłużenia terminu składania ofert, odpowiedź wyłącznie na wybrane pytania „po terminie”, czym jest wniosek o wyjaśnienie i czy wnioski o zmianę SWZ lub wyjaśnienie intencji zamawiającego wymagają reakcji?
 3. Zasady zmiany SWZ – zmiany dezaktualizujące ogłoszenie, kolejność działań i czy zawsze jest możliwość zmiany SWZ przed terminem składania ofert?
 4. Miejsce udostępnienia i  okres – czym jest strona internetowa prowadzonego postępowania i co zrobić z SWZ w przypadku unieważnienia postępowania.
 1. Termin związania ofertą i jego przedłużenie:
 1. Konieczność wyboru oferty w terminie związania ofertą – jakie czynności Zamawiający ma wykonać w sytuacji kiedy termin związania ofertą upływa, a jakie kiedy upłynął;
 2. Obowiązek wskazania terminu związania ofertą datą kalendarzową – sposób liczenia terminu, maksymalny okres, czy zmiana terminu składania i otwarcia ofert ma wpływ na termin związania ofertą?
 3. Niedopuszczalne przedłużenie terminu związania ofertą przez Wykonawcę;
 4. Termin związania ofertą, a obowiązek zabezpieczenia oferty wadium.

 1. Badanie ofert:
 1. Przedmiotowe środki dowodowe – definicja, termin złożenia, możliwość uzupełnienia;
 2. Konieczność poprawienia omyłek – czym jest niezgodność treści oferty z dokumentami zamówienia, możliwość zakwestionowania poprawienia innej omyłki przez Wykonawcę, terminy;
 3. Wyjaśnienia rażąco niskiej ceny – zmiany w zakresie obowiązku zwrócenia się o wyjaśnienia do wykonawcy i wymagań dotyczących zawartości wyjaśnień, dlaczego cena oferty niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej wszystkich złożonych ofert nie zawsze wymaga zwrócenia się o wyjaśnienia;
 4. Nowe przesłanki odrzucenia oferty;
 1. Ocena podmiotowa Wykonawcy:
 1. Obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia z postępowania oraz źródła ich oceny – zmiana w art. 108 ust. 1 bez przepisów przejściowych, a zachowanie zamawiającego;
 2. Zmiany przy korzystaniu z zasobu podmiotu trzeciego;
 3. Warunki w odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i obowiązek złożenia oświadczenia, z którego wynika które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy;
 4. Post kwalifikacja jako standardowy sposób weryfikacji zdolności wykonawcy do wykonania zamówienia – wariant minimalny, pośredni i unijny;
 5. Weryfikacja podwykonawców;
 6. Procedura odwrócona – czym jest i jak powinna być stosowana.
 1. Zmiany przy opisie przedmiotu zamówienia:
 1. Kiedy opis przedmiotu zamówienia z użyciem znaków towarowych nie utrudnia uczciwej konkurencji.
 2. Obowiązek podania kryteriów równoważności w sytuacji używania w opisie przedmiotu zamówienia znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu w opisie przedmiotu zamówienia;
 1. Kryteria oceny ofert:
 1. W jakich przypadkach dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie kryterium najniższej ceny?
 2. Kryteria podmiotowe – czy przy usługach społecznych wciąż mogą być stosowane?
 1. Wybrane zagadnienia, które realizowane niezgodnie z ustawą mają wpływ na wynik postępowania.
 1. Umowy w zamówieniach publicznych:
 1. Wprowadzenie klauzul abuzywnych (niedozwolonych);
 2. Określenie obowiązkowych postanowień umownych;
 3. Wprowadzenie nowych zasad waloryzacji wynagrodzenia w przypadku wzrostu cen materiałów w umowach zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy;
 4. Obowiązek udzielania zaliczek lub dokonywania płatności częściowych;
 5. Zmiany dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 1. Tryb podstawowy:
  1. Na czym polega każdy z trzech wariantów stosowania tego trybu?
  2. Jaką postać winny przybrać negocjacje z wykonawcami w wariancie II i III?
  3. Co wykonawca może zmienić w treści swojej oferty po negocjacjach?
  4. Czy zamawiający może zrezygnować z zapowiedzianych negocjacji w wariancie II pomimo informacji od wykonawców o gotowości ulepszenia złożonej wcześniej oferty?

OPINIE

Szkolenie bardzo merytoryczne, jeśli chodzi o nową ustawę Pzp, raczej dla osób zaawansowanych w zamówieniach. Prowadzący dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem oraz starał się odpowiadać na pytania. W większości uzyskaliśmy odpowiedzi, choć potrzeba jeszcze czasu by rozwiązać wszystkie wątpliwości kontrolujących. Pod względem organizacyjnym super, żadnych zakłóceń. Dobry materiał szkoleniowy (prezentacja).

Agata Świderska - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Biorąc pod uwagę trudny czas, w jakim funkcjonujemy, szkolenie zorganizowane sprawnie i na wysokim poziomie, prowadzący z dużą wiedzą teoretyczną i praktyczną. Duży plus za możliwość odsłuchania materiału ze szkolenia po jego zakończeniu. POLECAM.

Kamila Choptiany - Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej

CENA ZAWIERA

 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą

 • Aplikację mobilną z aktualną ustawą Pzp na system Android i iOS

 • 100% wiedzy bez wychodzenia z domu

 • Dostęp do EduStrefy

 • Możliwość obejrzenia szkolenia wielokrotnie

 • Certyfikat w wersji on-line

 • Spotkania z ekspertami po godzinach

 • Nagrania z webinarów ApexNet

 • Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp:

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających
*Grafika poglądowa

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Trener
Cena
Łukasz Czaban
999.00 ZŁ NETTO + 23% VAT

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz agnieszka.adamczyk@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058905