SZKOLENIA VOD

TEMAT

Zamówienia publiczne w instytucjach kultury

- postępowanie od A do Z z uwzględnieniem specyfiki branży

CZYM SĄ SZKOLENIA VOD?


VOD (Video On Demand - wideo na żądanie) - jest to nagrany materiał szkoleniowy, który możemy odtworzyć na komputerze lub telefonie, wielokrotnie objerzeć o dowolnej porze, zatrzymywać i uruchamiać w dowolnym momencie jak film wideo. Standardowy dostęp do Szkoleń Online VOD jest na 30 dni.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU VOD W 3 KROKACH?


KROK 1

Wybierasz szkolenie w sklepie VOD

KROK 2

Wypełniasz formularz zgłoszeniowy i w ciągu jednego dnia otrzymujesz dane do swojego szkolenia

KROK 3

Przez 30 dni korzystasz ze szkolenia bez ograniczeń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Zapraszamy na szkolenie przeznaczone dla pracowników instytucji związanych z działalnością kulturową. Podczas szkolenia ekspert omówi najważniejsze bieżące problemy występujące w tej branży i pokaże sposoby ich rozwiązywania. Dodatkowo uczestnicy dowiedzą się min. o: zamówieniach wyłączonych ze stosowania ustawy, czynnościach związanych z przygotowaniem postępowania od A do Z, wyborze trybu przy udzielaniu zamówień w Instytucjach Kultury, zasadach udostępniania protokołu postępowania oraz załączników do protokołu i wiele więcęj.

TRENER

Łukasz Czaban

Trener zamówień publicznych od 2004 roku, na koncie: tysiące szkoleń i godzin wykładowych z zamówień publicznych.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 1250
Liczba opinii o trenerze: 1613

Uczestnik prac sejmowej Komisji Gospodarki nad nowelizacją ustawy PZP. Reprezentant stron przed Krajową Izbą Odwoławczą, autor wielu opinii dotyczących stosowania przepisów ustawy PZP oraz stanowisk w postępowaniach kontrolnych.

PROGRAM

 1. Zamówienia wyłączone ze stosowania ustawy
 1. Zamówienia o wartości mniejszej niż 130.000 zł:
 1. Wymagania wynikające z obowiązujących przepisów;
 2. Rejestr umów:
 • Na czy polega obowiązek ujawniania informacji w rejestrze umów?
 • Jakich umów dotyczy obowiązek?
 • Forma i wartość umowy warunkująca obowiązek rejestracji;
 • Wyjątki;
 • Odpowiedzialność karna związana z rejestrem.
 1. Dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem materiałów bibliotecznych przez biblioteki lub muzealiów, a także z zakresu działalności archiwalnej związanej z gromadzeniem materiałów archiwalnych, jeżeli zamówienia te nie służą wyposażaniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności.
 1. Jak należy rozumieć pojęcie „działalność kulturalna” i „działalność archiwalna”?
 2. Kiedy zamówienia nie służą wyposażaniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności?
 3. Dodatkowe wymagania narzucone ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej:
 • Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu; 
 • Zasady obowiązujące przy udzielaniu tego rodzaju zamówień;
 • Zastrzeżenie udostępniania informacji związanych z zamówieniem; 
 • Informacja o udzieleniu zamówienia.
 1. Czynności związane z przygotowaniem postępowania.
 1. Zamieszczenie zamówienia w planie postępowań o udzielenie zamówienia – kto musi sporządzić plan i czy można wszcząć postępowanie na zamówienie nieuwzględnione w planie?
 2. Ustalenie wartości zamówienia
 1. Co to są podobne dostawy?
 2. Zasady agregowania zamówienia na usługi i roboty budowlane;
 3. Zamówienia planowane i nieplanowane – różnice przy ustalaniu ich wartości;
 4. Prawo opcji, zamówienie podlegające wznowieniu, powtórzenie podobnych usług lub robót budowlanych i dodatkowe dostawy – różnice, warunki i zastosowanie w praktyce.
 1. Sporządzenie dokumentów zamówienia:
 1. Specyfikacja Warunków Zamówienia, jej zawartość i sposób podania m.in.:
  • terminu wykonania zamówienia;
  • terminu związania ofertą;
  • uzasadnienia braku podziału zamówienia na części;
 2. Opis Potrzeb i Wymagań:
 • zawartość dokumentu;
 • przypadki kiedy należy sporządzić OPiW.
 1. Wyjaśnienia i zmiany SWZ i OPiW – wymagania, terminy, zagrożenia.

 1. Strona internetowa prowadzonego postępowania:
  1. Czym jest?
  2. Dokumenty i informacje zamieszczane na niej;
  3. Dostępność cyfrowa – na czym polega i jak ją zapewnić.
 1. Wybór trybu przy udzielaniu zamówień w Instytucjach Kultury
 1. Tryb podstawowy w postępowaniach o udzielenie zamówienia o wartości niższej niż progi unijne:
 1. Przebieg postępowania w każdym wariancie, wady i zalety;
 2. Zamówienie bez negocjacji;
 3. Zamówienie z możliwymi negocjacjami;
 4. Zamówienie z obligatoryjnymi negocjacjami.
 1. Przetarg nieograniczony:
 1. Terminy ustawowe;
 2. Procedura odwrócona;
 3. „pułapki” procedury, które mogą wyjść podczas kontroli.
 1. Zamówienie z wolnej ręki:
 1. Omówienie wybranych przesłanek stosowania wolnej ręki mogących mieć zastosowanie w instytucjach kultury;
 2. Przebieg postępowania krok po kroku;
 3. Wymagane dokumenty i sposób ich przekazania.
 1. Udzielenie zamówienia i realizacja umowy
 1. Obowiązki informacyjne Zamawiającego dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej i czynności odrzucenia ofert;
 2. Termin zawarcia umowy;
 3. Ogłoszenie o wynikach postępowania;
 4. Dopuszczalność zmiany umowy – przypadki umożliwiające zawarcie aneksu do umowy i ogłoszenie o zmianie umowy;
 5. Ogłoszenie o wykonaniu umowy – kto zamieszcza ogłoszenie, w jakim terminie, cel dokonywania tej czynności.
 1. Dokumentowanie postępowania
 1. Protokół postępowania i załączniki do protokołu – zawartość i forma ich sporządzenia;
 2. Zasady udostępniania protokołu postępowania oraz załączników do protokołu – czy Zamawiający musi udostępniać oferty na stronie internetowej?
 3. Oświadczenia o konflikcie interesu i niekaralności - czy osoby przygotowujące postępowanie o udzielenie zamówienia muszą składać oświadczenia o niekaralności?
 4. Kto i jak musi podpisać protokół postępowania?
 5. Sposób przechowywania dokumentacji postępowania.


 

OPINIE

Dużo przydatnych informacji z dziedziny kultury, pomocne materiały i dostęp do systemu elektronicznego z materiałami po szkoleniu.

Beata Dornowska - Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków

Merytoryczne i ciekawe szkolenie. Pan Łukasz ma wspaniały kontakt z uczestnikami szkoleniami.Temat szkolenia ciężki, a przekazany w ,,lekki'' i ,,przyjazny'' sposób. Na pewno nie moje ostatnie szkolenie z Panem Łukaszem i z ApexNet.

Małgorzata Pawska - OMC Envag Sp.z.o.o

CENA ZAWIERA

 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą

 • Aplikację mobilną z aktualną ustawą Pzp na system Android i iOS

 • 100% wiedzy bez wychodzenia z domu

 • Dostęp do EduStrefy

 • Możliwość obejrzenia szkolenia wielokrotnie

 • Certyfikat w wersji on-line

 • Spotkania z ekspertami po godzinach

 • Nagrania z webinarów ApexNet

 • Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp:

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających
*Grafika poglądowa

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Trener
Cena
Łukasz Czaban
999.00 ZŁ NETTO + 23% VAT

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz anita.marszalek@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058907