SZKOLENIA VOD

TEMAT

Zamówienia publiczne w branży samorządowej

- kompleksowy kurs dla praktyków z uwzględnieniem nowych obowiązków i specyfiki postępowań

CZYM SĄ SZKOLENIA VOD?


VOD (Video On Demand - wideo na żądanie) - jest to nagrany materiał szkoleniowy, który możemy odtworzyć na komputerze lub telefonie, wielokrotnie objerzeć o dowolnej porze, zatrzymywać i uruchamiać w dowolnym momencie jak film wideo. Standardowy dostęp do Szkoleń Online VOD jest na 30 dni.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU VOD W 3 KROKACH?


KROK 1

Wybierasz szkolenie w sklepie VOD

KROK 2

Wypełniasz formularz zgłoszeniowy i w ciągu jednego dnia otrzymujesz dane do swojego szkolenia

KROK 3

Przez 30 dni korzystasz ze szkolenia bez ograniczeń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

NOWOŚĆ! Kompleksowy kurs - Zamówienia Publiczne w samorządzie!

Zapraszamy na 2 częściowe szkolenie, którego celem jest omówienie specyfiki i wyjątkowości postępowań w jednostkach samorządowych. Szkolenie będzie przeprowadzone przez 2 wyjątkowych ekspertów: Łukasza i Jerzego Czabana!

Trenerzy przygotowali tak program, abyś w pierwszej części kursu, zdobył wiedzę o:

 • Nowym obowiązku związany z zamieszczaniem informacji o zawartych umowach w rejestrze umów
 • Najważniejszych elementach związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia
 • Zamówieniach publicznych w Polskim Ładzie, a także po uwzględnieniu Polityki Zakupowej.

Z kolei w drugiej części szkolenia dowiesz się o:

 • Zasadach postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych
 • Przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia na odbiór odpadów
 • Opracowaniu SWZ/OPIW
 • Przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia na odbiór odpadów
 • Umowach, klauzulach na odbiór odpadów.

KURS SKŁADA SIĘ Z 2 SZKOLEŃ:

Dla uzyskania kompleksowej wiedzy i jak największej korzyści, proponujemy zrealizować wszystkie 2 części naszego szkolenia. Daną część szkolenia będzie można również zrealizować oddzielnie, jeśli dany termin nie będzie Państwu odpowiadał.

1 CZĘŚĆ, Łukasz Czaban, Zamówienia publiczne dla samorządów, z uwzględnieniem rejestru umów, polityki zakupowej państwa oraz Polskiego Ładu
2  CZĘŚĆ, Jerzy Czaban, Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na odbiór odpadów komunalnych

PROGRAM

 1. NOWY OBOWIĄZEK ZWIĄZANY Z ZAMIESZCZANIEM INFORMACJI O ZAWARTYCH UMOWACH W REJESTRZE UMÓW
 1. Co to jest rejestr umów i gdzie należy go zamieścić?
 2. Data wejścia w życie przepisów – czy umowy zawarte przed 1 stycznia 2022 roku podlegają publikacji w rejestrze?
 3. Forma zawarcia umowa nakładająca obowiązek zamieszczenia informacji w rejestrze – czy umowy ustne zamieszczamy w rejestrze i czy faktura to umowa?
 4. Jakich umów dotyczy rejestr – wyłącznie dotyczących udzielonych zamówień (wydatkowych) czy też służących pozyskaniu środków?
 5. Zakres informacji zawarty w rejestrze umów;
 6. Wyjątki przewidziane prawem;
 7. Próg 500 zł to kwota netto, czy brutto i czy można zawrzeć kilka małych umów by uniknąć obowiązku zamieszczania ich w rejestrze?
 8. Osoby wpisujące dane do rejestru umów: czy powinien to być pracownik Wydziału Finansowego, Merytorycznego czy też Zamówień Publicznych?
 9. Sankcje związane z niezamieszczeniem informacji w rejestrze umów albo podaniem w nim danych nieprawdziwych?
 1. ELEMENTY ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM I PRZEPROWADZENIEM POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

     Planowanie postępowania:

 1. Plan postępowań o udzielenie zamówienia;
 2. Plan zamówień publicznych;

     Analiza potrzeb i wymagań:

 1. Wskazówki wprowadzone w ramach polityki zakupowej państwa;
 2. Zawartość;
 3. Cel sporządzenia, osoby odpowiedzialne i forma;
 4. Udostępnienie;
 5. Odstępstwo od obowiązku jej sporządzenia.

     Zasady ustalenia wartości zamówienia 

 1. Obowiązek łącznego szacowania wartości podobnych dostaw:
 2. Obowiązek łącznego szacowania wartości tożsamych usług;
 3. Obowiązek łącznego szacowania wartości zamówienia na roboty budowlane obejmujące obiekt budowlany;
 4. Szacowanie zamówień obejmujących opcje lub wznowienia;
 5. Moment ustalenia wartości zamówienia w przypadku udzielania zamówienia w częściach; 
 6. ustalenie wartości zamówienia nieplanowanego, wieloletniego, udzielanego w ramach projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych – UE czy Polskiego Ładu;
 7. Czy realizacja postępowania bez dopuszczenia składania ofert częściowych lub udzielenia zamówienia w częściach, które stanowią odrębne postępowania wymaga podania uzasadnienia?

      Specyfikacja Warunków Zamówienia czy Opis Potrzeb i Wymagań:

 1. Różnice w zakresie zawartości dokumentów;
 2. Udostępnienie SWZ i OPiW na stronie internetowej prowadzonego postępowania – czym jest strona internetowa prowadzonego postępowania i na czym polega obowiązek zapewnienia dostępności cyfrowej;
 3. Wyjaśnienia SWZ – kiedy są konieczne, jak liczyć terminy obowiązujące przy tej czynności, dlaczego wniosek wykonawcy o dokonanie zmiany SWZ czy też wyjaśnienie motywów wymagań zamawiającego może pozostać bez rozpatrzenia;
 4. Zmiany SWZ – dlaczego w postępowaniach powyższej progów unijnych nie zawsze można dokonać zmiany przed terminem składania ofert.

      Przedmiotowe środki dowodowe:

 1. Składane wraz z ofertą;
 2. Wymagania dotyczące ich sporządzenia – kto musi je podpisać, dopuszczalność składania ich w postaci cyfrowego odwzorowania;
 3. Przypadki i warunki ich uzupełnienia na wezwanie zamawiającego – różnice pomiędzy wezwaniem na podstawie art. 107 ust 2, a art. 128 ust. 1;

 

      Weryfikacja podmiotowa wykonawcy:

 1. Nowa, obligatoryjna przesłanka wykluczenia z postępowania – co zrobić w przypadku postępowań wszczętych i niezakończonych przed 1 stycznia 2022 roku?
 2. Podmiotowe środki dowodowe: rodzaje, moment składania, zasady złożenia, uzupełniania i poprawianie;
 3. Oświadczenie wstępne – kto musi złożyć, kto może podpisać?
 4. Warunki korzystania z podmiotowych środków dowodowych uzyskanych za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych;
 5. Podmiotowe środki dowodowe będące w dyspozycji zamawiającego;
 6. Wymagania co do sposobu sporządzania, podpisania i przedstawienia podmiotowych środków dowodowych.
 7. Które podmiotowe środki dowodowe muszą być złożone z ofertą, a które należy żądać przed udzieleniem zamówienia?
 8. Wymagania przy ofercie wspólnej i korzystaniu z zasobu podmiotu trzeciego. 

     Procedura odwrócona:

 1. zasady postępowania według jej reguł;
 2. przypadki zwalniające ze złożenia wraz z ofertą oświadczenia na formularzu JEDZ;
 3. czy zamawiający żądając złożenia oświadczenia JEDZ wyłącznie od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona musi żądać złożenia również oświadczenia potwierdzającego aktualność zawartych w nim informacji?
 1. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, A POLSKI ŁAD
  1. Termin wszczęcia postępowania:
   1. przekazanie BGK potwierdzenia ogłoszenia postępowania zakupowego w wymaganym terminie;
   2. przypadek unieważnienia postępowania i przekroczenie terminu w promesy przy wszczęciu kolejnego.
  2. Zasada jeden wniosek o dofinansowanie – jedno postępowanie zakupowe;
  3. obowiązek ustanowienia nadzoru inwestorskiego dla inwestycji;
  4. Obowiązek przewidzenia polubownego rozwiązania sporów:
 1. Mediacja;
 2. Inne polubowne rozwiązanie sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.
  1. Reguły wypłaty wynagrodzenia wykonawcy w przypadku umowy realizowanej w okresie:
   1. nie dłuższym niż 12 miesięcy;
   2. dłuższym niż 12 miesięcy.

 

DZIEŃ 3 - JERZY CZABAN

 1. ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.
 1. Zasada równego traktowania
 2. Zasada uczciwej konkurencji
 3. Zasada przejrzystości
 4. Zasada efektywności
 5. Zasada bezstronności
 1. PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ODBIÓR ODPADÓW
 1. Opis przedmiotu zamówienia
 2. Ustalenie wartości zamówienia
 3. Wybór trybu postępowania o udzielenie zamówienia
 4. Opracowanie SWZ /  OPIW
 5. Zaproszenia do udziału w postępowaniu
 6. Określenie wymagań podmiotowych wykonawcom:
 1. Warunki podmiotowe udziału w postępowaniu
 2. Wymagania dotyczące sprawozdawczości
 1. PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ODBIÓR ODPADÓW
 1. Składanie ofert
 2. Otwarcie ofert
 3. Badanie i ocena ofert:
 1. Poprawienie oczywistych omyłek rachunkowych
 2. Poprawianie oczywistych omyłek pisarskich
 3. Poprawianie innych omyłek
 4. Ocena ofert w oparciu o kryteria opisane w SWZ
 5. Wezwanie do złożenia, uzupełnienia lub wyjaśnienia dokumentów podmiotowych
 1. Wybór najkorzystniejszej oferty
 1. UMOWA  W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA ODBIÓR ODPADÓW
 1. Klauzule waloryzacyjne postanowień umownych
 2. Kary umowne
 3. Aneksowanie umów w związku z brakiem stabilności cen
 4. Dopuszczalność podwykonawstwa w wykonaniu umowy na odbiór odpadów.


 

 

 

OPINIE

Szkolenie pozwoliło Mi uzyskać informacje na temat zagadnień z dziedziny ZP. Jest to dla mnie bardzo przydatne, ponieważ zaczynam swoją przygodę w tej tematyce. Jestem pod wrażeniem dużej wiedzy prowadzącego i fajnego podejścia do słuchaczy.

Karolina Burkowska - Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku

Szkolenia prowadzone przez Pana Łukasza Czabana są zawsze bardzo merytoryczne, konkretne oraz zawierają bieżące informacje. Warto podkreślić, że wszystkie Państwa szkolenia oraz dodatki z nimi związane są godne polecenia. Dla mnie osobiście szkolenia online są bardzo wygodne i chętnie będę z nich korzystać. Dziękuję i pozdrawiam serdecznie.

Monika Rydel - Urząd Gminy Czarnia

CENA ZAWIERA

 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą

 • Aplikację mobilną z aktualną ustawą Pzp na system Android i iOS

 • 100% wiedzy bez wychodzenia z domu

 • Dostęp do EduStrefy

 • Możliwość obejrzenia szkolenia wielokrotnie

 • Certyfikat w wersji on-line

 • Spotkania z ekspertami po godzinach

 • Nagrania z webinarów ApexNet

 • Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp:

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających
*Grafika poglądowa

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Trener
Cena
Jerzy Czaban, Łukasz Czaban
1499.00 ZŁ NETTO + 23% VAT

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz anita.marszalek@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058907