SZKOLENIA VOD

TEMAT

Wykluczenie wykonawcy, odrzucenie oferty- 13 zasad jak tego uniknąć.

Warsztat dla wykonawców na podstawie najnowszych orzecznictw KIO ONLINE

CZYM SĄ SZKOLENIA VOD?


VOD (Video On Demand - wideo na żądanie) - jest to nagrany materiał szkoleniowy, który możemy odtworzyć na komputerze lub telefonie, wielokrotnie objerzeć o dowolnej porze, zatrzymywać i uruchamiać w dowolnym momencie jak film wideo. Standardowy dostęp do Szkoleń Online VOD jest na 30 dni.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU VOD W 3 KROKACH?


KROK 1

Wybierasz szkolenie w sklepie VOD

KROK 2

Wypełniasz formularz zgłoszeniowy i w ciągu jednego dnia otrzymujesz dane do swojego szkolenia

KROK 3

Przez 30 dni korzystasz ze szkolenia bez ograniczeń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Skuteczne i praktyczne szkolenie dla wykonawców? To właśnie nasze szkolenie, które wraz z naszym ekspertem przygotowaliśmy abyś mógł zdobyć pewną i praktyczną wiedzę z zamówień publicznych w świetle aktualnego orzecznictwa i opinii UZP. Na szkoleniu trener poruszy takie tematy jak: Warunki udziału w postępowaniu po wejściu w życie nowej ustawy Pzp. Zasady sporządzania i przekazywania dokumentów elektronicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Prawidłowe wypełnianie formularza JEDZ - omówienie istotnych zmian wynikających z nowej Pzp! Serdecznie Zapraszamy!

TRENER

Grzegorz Czaban

Ekspert Prawa zamówień publicznych, trener biznesu. Wykładowca na SGH. Od 1995 r. wykłada zamówienia publiczne.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 1749
Liczba opinii o trenerze: 1722

Ekspert podczas prac Komisji Nadzwyczajnej ds deregulacji (NDR) rozpatrującej projekt nowej ustawy - Prawo zamówień Publicznych (2019 r.). W latach 1996-2001 stały współpracownik tygodnika Rynek Zamówień Publicznych, potem miesięcznika Inwestycje Komunalne; znawca amerykańskiego systemu zamówień publicznych.

PROGRAM

 1. Podmiot udostępniający zasoby oraz podwykonawca w orzecznictwie
 1. Kto to jest podmiot udostępniający zasoby?
 2. Kto to jest podwykonawca?
 3. Czy Zamawiający musi żądać wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy?
 4. Czy podwykonawcą jest producent sprzętu oferowanego przez Wykonawcę świadczący usługi serwisowe?
 5. Zasady oceny podmiotowej podwykonawców.
 6. Zasady oceny podmiotowej podmiotów udostępniających zasoby.
 7. Czy podmiotem udostępniającym zasoby jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą niebędąca pracownikiem Wykonawcy, która spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące wykształcenia, kwalifikacji lub doświadczenia osób, a którą Wykonawca zamierza skierować do realizacji zamówienia?
 8. Czy Wykonawca będący osobą fizyczną musi zatrudnić do wykonywania zastrzeżonych przez Zamawiającego czynności osoby na podstawie stosunku pracy, gdy sam ma wolę wykonywania tych czynności?
 9. Najczęściej popełniane błędy dotyczące treści zobowiązania podmiotów udostępniających zasoby
 10. Czy podmiot udostępniający zasoby składa oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi Wykonawcami składającymi oferty w postępowaniu?
 11. Zamiana podmiotu udostępniającego zasoby w przypadku, gdy nie spełnia on warunków udziału w postępowaniu bądź podlega wykluczeniu.
 12. Na czym polega w praktyce obowiązek realizowania robót budowlanych i usług przez podmiot udostępniający zasoby w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz doświadczenia?
 1. Zasady sporządzania i przekazywania dokumentów elektronicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
 1. Wymagana forma oferty, wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp
 2. W jaki sposób należy zastrzegać informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa?
 3. Kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany i podpis osobisty - kiedy i jak je używamy?
 4. W jakim formacie należy przygotowywać dokumenty elektroniczne składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego?
 5. W jakiej formie należy przekazywać podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, zobowiązania podmiotów udostępniających zasoby, pełnomocnictwa?
 6. Czy można używać formatu .rar? - omówienie orzecznictwa KIO
 7. Kto i w jaki sposób może poświadczać zgodność cyfrowych odwzorowań składanych dokumentów elektronicznych z dokumentami sporządzonymi w postaci papierowej?
 8. Co to są „inne dokumenty i oświadczenia”?
 1. Zasady składania, uzupełniania i poprawiania dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - w świetle orzecznictwa i opinii UZP:
 1. Oczywiste omyłki rachunkowe i pisarskie - definicja, przykłady, zasady poprawiania.
 2. Kiedy mamy do czynienia z tzw. inną omyłką niepowodująca istotnych zmian w treści oferty?
 3. Czy można uzupełniać dokumenty potwierdzające równoważność oferowanych produktów, usług lub robót budowlanych?
 4. Kiedy należy złożyć przedmiotowe środki dowodowe?
 5. Kiedy należy złożyć podmiotowe środki dowodowe?
 6. Czy można wezwać Wykonawcę do poprawienia złożonych przedmiotowych środków dowodowych, które zawierają błędy?
 7. Jakie błędy popełniane podczas składania podmiotowych środków dowodowych mogą być naprawione?
 8. Jakie są konsekwencje złożenia podmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą?
 9. W jakich przypadkach Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych?
 10. Czy można uzupełnić pełnomocnictwo wystawione po upływie terminu składania ofert?
 11. Kiedy można wyjaśnić treść przedmiotowych i podmiotowych środków dowodowych?
 1. Warunki udziału w postępowaniu po wejściu w życie nowej ustawy Pzp
 1. Zasady oceny spełniania warunku udziału dotyczącego uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów w odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:
  - rola oświadczenia, o którym mowa  wart. 117 ust. 4  Pzp
  - czy wymagane koncesje, zezwolenia, licencje musi posiadać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie?
 2. Zmiany dotyczące warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
  - czy Zamawiający może wymagać od Wykonawców minimalnego poziomu obrotów rocznych?
  - ważne zmiany dotyczące podmiotowych środków dowodowych służących ocenia spełniania warunków ekonomicznych lub finansowych.
 3. Zmiany dotyczące warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej:
  - rola oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust.4  Pzp podczas dokonywania oceny spełniania warunków udziału dotyczących doświadczenia, kwalifikacji zawodowych oraz doświadczenia przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
  - zmiany dotyczące zasad wykazywania doświadczenia nabytego podczas realizacji dostaw, usług lub robót budowlanych w ramach konsorcjum przez Wykonawcę, który samodzielnie ubiega się o udzielenie zamówienia
  - czy Wykonawca może wykorzystać ogłoszenie o wykonaniu umowy jako substytut referencji?
  - kiedy próbka jest przedmiotowym, a kiedy podmiotowym środkiem dowodowym?
 1. Podstawy wykluczenia z postępowania- istotne zmiany:
 1. Jakie zmiany zostały dokonane w zakresie podstaw wykluczenia dotyczących karalności Wykonawcy?
 2. Jakie zmiany zostały dokonane w zakresie podstaw wykluczenia dotyczących płatności podatków, opłat i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne?
 3. Nowa podstawa wykluczenia, o której mowa w art. 108 ust. 2 Pzp:
  - kogo dotyczy?
  - w jakich postępowaniach ma zastosowanie?
  - jakim podmiotowym środkiem dowodowym potwierdza się brak podstaw wykluczenia w zakresie tej nowej podstawy?
 4. Nowe zasady składania oświadczeń o braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców udostępniających zasoby
 5. Nowe zasady potwierdzania braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej:
  - kto i kiedy składa oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej?
  - czy można złożyć takie oświadczenie wraz z ofertą?
 6. Kluczowe zmiany dotyczące podmiotowych środków dowodowych służących ocenie braku podstaw wykluczenia:
  - nowe terminy aktualności podmiotowych środków dowodowych
  - istotne zmiany dotyczące dokumentowania braku podstaw wykluczenia przez Wykonawców mających miejsce zamieszkania lub siedzibę poza granicami Polski
  - nowe oświadczenie o aktualności informacji, o których mowa w art. 125 ust.1 Pzp (jak je składać w procedurze odwróconej?)
  - nowe podmiotowe środki dowodowe wymagane w trybie zamówienia z wolnej ręki.

 1. JEDZ - krok po kroku:
 1. Kto składa JEDZ?
 2. Prawidłowe wypełnianie formularza JEDZ - omówienie istotnych zmian wynikających z nowej Pzp!!!
 3. Składanie oświadczenia JEDZ w procedurze odwróconej
 1. Zmiany SWZ, wyjaśnienia SWZ, wizja lokalna:
 1. Wymagana kolejność czynności przy wprowadzaniu zmian SWZ prowadzących do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu
 2. Nowe terminy dotyczące składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ
 3. Kiedy oferta podlega odrzuceniu, gdy zostanie złożona bez odbycia wizji lokalnej?
 1. Wadium po zmianach
 1. Zmiany dotyczące wysokości wadium
 2. Zmiany dotyczące dopuszczalnych form wadium
 3. Jak wnieść wadium w formie gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej po zmianach?
 4. Kiedy i jakim terminie Zamawiający ma obowiązek zwrócić wadium?
 5. Kiedy Wykonawca może sam wystąpić o zwrot wadium?
 6. Konsekwencje złożenia wniosku o zwrot wadium
 7. W jaki sposób Zamawiający musi zwrócić wadium wniesione w formie niepieniężnej (gwarancje, poręczenia)?
 1. Termin związania ofertą oraz wybór oferty po upływie tego terminu
 1. Zmiany dotyczące długości terminu związania ofertą
 2. W jaki sposób i gdzie Zamawiający musi podać termin związania ofertą?
 3. Czy Wykonawca może samodzielnie przedłużyć termin związania ofertą?
 4. Zmiany dotyczące procedury wyrażania zgody na przedłużenie terminu związania ofertą
 5. Czy wniesienie odwołania zawiesza bieg terminu związania ofertą?
 6. Nowa procedura postępowania w sytuacji gdy minie termin związania ofertą, a oferta nie została jeszcze wybrana
 7. Konsekwencje niewyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz na wybór oferty po upływie tego terminu
 8. Jak należy rozumieć pojęcie „pisemna zgoda”?
 1. Badanie ofert - jak przygotować ofertę, aby nie została odrzucona?
 1. Nowe podstawy odrzucenia oferty - szczegółowe omówienie:
  - oferta złożona o terminie
  - oferta złożona przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu, niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, który nie złożył wymaganego oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, wymaganych podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów i oświadczeń
   - kiedy oferta jest niezgodna z warunkami zamówienia?
  - oferta sporządzona lub przekazana niezgodnie z wymaganiami organizacyjnymi lub technicznymi sporządzania lub przekazania oferty
  - oferta Wykonawcy, który nie wyraził zgody na wybór oferty po terminie związania ofertą
  - oferta Wykonawcy, który złożył wniosek o zwrot wadium
  - oferta Wykonawcy, który nie odbył wizji lokalnej lub nie sprawdził dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego.
 2. Rażąco niska cena - istotne zmiany:
  - kiedy Zamawiający musi badać rażąco niską cenę?
  - jak wyjaśniać rażąco niską cenę?
 3. ile razy można wezwać wykonawce do złożenia wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny?
  - kiedy oferta zostanie odrzucona jako zawierająca rażąco niską cenę? 
 1. Zmiany w zakresie podstaw unieważnienia postępowania
 2.  Korzystne dla Wykonawców zmiany dotyczące umów w sprawie zamówienia publicznego
 1. Na czym polega zasada współdziałania Zamawiającego z Wykonawcą w celu realizacji umowy?
 2. Jakich zapisów nie wolno wprowadzać do projektowych postanowień umowy?
 3. Jakie postanowienia muszą się zawsze znaleźć w każdej umowie w sprawie zamówienia publicznego?
 4. Wprowadzenie nowych zasad waloryzacji wynagrodzenia w przypadku wzrostu cen materiałów i kosztów w umowach zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy
 5. Obowiązek udzielania zaliczek lub dokonywania płatności częściowych
 6. Zmniejszenie wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy
 1.  Zmiany dotyczące środków ochrony prawnej
 1. Co zrobić, gdy po wniesieniu odwołania Zamawiający unieważni dokonane czynności albo je powtórzy zgodnie z żądaniem Odwołującego przed rozprawą przed KIO?
 2. Nowy podział kosztów postępowania odwoławczego pomiędzy Odwołującego, Przystępującego a Zamawiającego.
 3. Na jakie czynności i zaniechania przysługuje odwołanie w postępowaniach o zamówienie o wartości poniżej progów unijnych?
 4. Kto może być pełnomocnikiem w postępowaniu odwoławczym?
 5. Ułatwienia dotyczące skarg na orzeczenia KIO
 6. Utworzenie sądu zamówień publicznych
 7. Pozasądowe rozwiązywanie sporów wynikających z realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego (mediacja, koncyliacja)
 1.  Podstawy wykluczenia wykonawców rosyjskich i innych podmiotów wspierających agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę:
  Wykluczenie wykonawców na podstawie ustawy sankcyjnej
  Czarna lista wykonawców
  Sposób oceny występowania podstaw wykluczenia
  Kary za ubieganie się o zamówienie publiczne przewidziane dla wykonawców podlegających wykluczeniu
  Stosowanie przepisów sankcyjnych w zamówieniach niepodlegających przepisom pzp (w tym bagatelnych)
  Ogólnounijny zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach wynikający z rozporządzenia rady (ue) 833/2014
  Od kiedy obowiązuje?
  Jak stosować?

OPINIE

Jak zawsze pełen profesjonalizm. Szkolenie bardzo ciekawe, merytoryczne. Polecam.

Anna Szelest - Zimmer Biomet Polska Sp. z o. o.

Brawa dla prowadzącego. Ogromna wiedza i profesjonalizm w przekazywaniu wiedzy.

Aleksandra Spała - Wawrzaszek ISS Sp. z o. o. Sp. k.

CENA ZAWIERA

 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą

 • Aplikację mobilną z aktualną ustawą Pzp na system Android i iOS

 • 100% wiedzy bez wychodzenia z domu

 • Dostęp do EduStrefy

 • Możliwość obejrzenia szkolenia wielokrotnie

 • Certyfikat w wersji on-line

 • Spotkania z ekspertami po godzinach

 • Nagrania z webinarów ApexNet

 • Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp:

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających
*Grafika poglądowa

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Trener
Cena
Grzegorz Czaban
999.00 ZŁ NETTO + 23% VAT

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz dorota.kowalska@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058908