SZKOLENIA VOD

Specjalista ds Zamówień Publicznych w 2023 roku - praktyczny kurs z ćwiczeniami i case study na podstawie orzecznictwa i wyników kontroli

TEMAT

Specjalista ds. Zamówień Publicznych w 2023 roku

- praktyczny kurs z ćwiczeniami i case study na podstawie orzecznictwa i wyników kontroli.

CZYM SĄ SZKOLENIA VOD?


VOD (Video On Demand - wideo na żądanie) - jest to nagrany materiał szkoleniowy, który możemy odtworzyć na komputerze lub telefonie, wielokrotnie objerzeć o dowolnej porze, zatrzymywać i uruchamiać w dowolnym momencie jak film wideo. Standardowy dostęp do Szkoleń Online VOD jest na 30 dni.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU VOD W 3 KROKACH?


KROK 1

Wybierasz szkolenie w sklepie VOD

KROK 2

Wypełniasz formularz zgłoszeniowy i w ciągu jednego dnia otrzymujesz dane do swojego szkolenia

KROK 3

Przez 30 dni korzystasz ze szkolenia bez ograniczeń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Uwaga - wszystkie osoby, którą planują podnieść swoje kompetencje i chcą wdrażać praktyczną i najnowszą  wiedzę z zamówień publicznych, zapraszam na jedyny w swoim rodzaju kurs na specjalistę ds. zamówień publicznych. To na tym szkoleniu otrzymasz niezwykle wartościową i ekspercką wiedzę! Wiedzę, którą przekażą nasi najlepsi trenerzy!

Podczas szkolenia zostaną omówione najciekawsze case study z aktualnego orzecznictwa KIO i Sądu Okręgowego w Warszawie, a także postępowań kontrolnych.

Nasi eksperci już nie mogą się was doczekać!

TRENER

Łukasz Czaban

Trener zamówień publicznych od 2004 roku, na koncie: tysiące szkoleń i godzin wykładowych z zamówień publicznych.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 1385
Liczba opinii o trenerze: 1795

Uczestnik prac sejmowej Komisji Gospodarki nad nowelizacją ustawy PZP. Reprezentant stron przed Krajową Izbą Odwoławczą, autor wielu opinii dotyczących stosowania przepisów ustawy PZP oraz stanowisk w postępowaniach kontrolnych.

PROGRAM

 • Przedmiotowe środki dowodowe – czy dokument składany w okolicznościach art. 107 ust 2 (na wezwanie zamawiającego) może być wystawiony po terminie składania ofert i czy można złożyć / prosić o złożenie dokumentu w postaci linku do strony internetowej?
 • Wezwanie do ponownego złożenia, uzupełnienia lub poprawienia podmiotowego środka dowodowego – czy zamawiający może wyznaczać Wykonawcy dowolny termin na zrealizowanie wezwania, różne terminy wyznaczane różnym Wykonawcom i dopuszczalność zmiany pierwotnie wyznaczonego terminu na wniosek Wykonawcy?; Jak prawidłowo wzywać? Konsekwencje przekazania wezwania z błędami w nazwie wykonawcy; Jak postąpić gdy, nie można przesłać wymaganych dokumentów, gdyż następuje odrzucanie wiadomości ze względu na zbyt dużą pojemność pliku, lub wskazany środek komunikacji nie istnieje?; co to jest zasada „jednokrotnego wezwania”?
 • Wyjaśnianie treści oferty – kiedy wezwanie do tej czynności jest uprawnieniem, a kiedy obowiązkiem i jakie są najczęściej popełniane błędy zamawiających związane z otrzymaną odpowiedzią?
 • Oferta dodatkowa w trybie podstawowym z możliwymi negocjacjami – czy oferta jest mniej korzystna niż podstawowa, jeżeli zmienione elementy pozwalają uzyskać lepszy bilans punktów we wszystkich kryteriach pomimo pogorszenia propozycji w jednym z nich oraz czy poprawiając ofertę w kryterium cena wykonawca może zarówno podnieść jak i obniżyć ceny niektórych pozycji z kosztorysu o ile łączna cena za całe zamówienie będzie korzystniejsza?
 • Stawka podatku VAT w ofercie – czy Zamawiający może żądać podania przez wykonawcę wyłącznie kwoty brutto, w jakim przypadku ciąży na nim obowiązek weryfikacji zastosowanej przez wykonawcę stawki podatku, kiedy mamy do czynienia z błędem w obliczeniu ceny?
 • Wyjaśnienia rażąco niskiej ceny – czy tylko cena całkowita oferty może podlegać badaniu czy również jej istotne części składowe, ile razy wzywać wykonawcę do wyjaśnień, jakie elementy należy uwzględnić w wezwaniu?
 • Ogłoszenie o wynikach podstępowania – jakie konsekwencje powoduje fakt opublikowania go po upływie 30 dni?
 • Udostępnianie zasobów przez podmiot trzeci – czy wykonawca może skorzystać z doświadczenia podmiotu trzeciego jeżeli zamawiający zastrzegł obowiązek osobistego wykonania kluczowych zadań dotyczących zamówienia na roboty budowlane i czy weryfikując podmiot trzeci pod kątem braku podstaw do wykluczenia należy żądać oświadczenia dotyczące grupy kapitałowej?

 • Czynność unieważnienia postępowania – czy należy informować o wszczęciu kolejnego postępowania wykonawcę który złożył wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, a nie złożył oferty i czy konieczne jest odczekanie 5/10 dni z wszczęciem powtórzonej procedury?
 • Polisa OC jako podmiotowy środek dowodowy potwierdzający warunek określony na podstawie art. 112 ust 2 pkt 3 PZP – dokument elektroniczny nieopatrzony podpisem wystawcy, sporządzony po terminie składania ofert - czy można to zaakceptować?
 • Konsorcjum: Lider spełnia warunek udziału dotyczący doświadczenia, partner oświadcza, że wykona zamówienie - czy to jest możliwe?; dlaczego w postępowaniach na niektóre dostawy należy egzekwować oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp?  - co musisz wiedzieć o oświadczeniu z art. 117 ust. 4 Pzp?
 • Dlaczego zamawiający musi umieć uzasadnić wagi kryteriów oceny ofert? Jak ustalać wagi kryteriów? Co to jest metoda macierzy porównania parami i dlatego jest pomocna w ustalaniu wag kryteriów niewymiernych? Dlaczego nie warto przyjmować kryteriów oceny ofert na siłę - mit o zakazie stosowania najniżej ceny jako jedynego kryterium oceny ofert?
 • Podział zamówienia na części podczas kontroli - trzeba, czy nie trzeba dzielić?; jak napisać uzasadnienie niedokonania podziału zamówienia na części? Czy sumować wartość zamówienia nieplanowanego z zamówieniem udzielanym z częściach, z których każda część stanowi przedmiot odrębnego postępowania oszacowanego wcześniej?
 • Jak prawidłowo interpretować warunek dysponowania osobami lub potencjałem technicznym i dlaczego nie zawsze oznacza on konieczności posiadania sprzętu, czy władania osobami na dzień składania ofert? Leasing, najem - kiedy stanowi dysponowanie pośrednie, a kiedy bezpośrednie? Zobowiązanie do współpracy osób - czy dołączać do oferty, czy też nie?
 • Córka składa ofertę zamiast matki skazanej za przestępstwo określone w art. 108 ust. 1 pkt 1 Pzp - co robić?
 • Jak należy liczyć termin na wniesienie środków ochrony prawnej wobec odtajnienia przez Zamawiającego określonych dokumentów?
 • Czy w sytuacji, gdy wykonawca został wykluczony z postępowania z powodu wprowadzenia zamawiającego w błąd, może ubiegać się o następne zamówienia i składać oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu?
 • Na co zwrócić uwagę składając wniosek do KIO o uchylenie zakazu zawarcia umowy?

 

OPINIE

W szkoleniach firmy ApexNet biorę udział od ok. 20 lat, zawsze gwarantują wysoki poziom merytoryczny, kulturę osobistą wykładowcy. Gdyby było inaczej nie korzystałbym z waszej oferty szkoleniowej

Opinia anonimowa

Szkolenie zostało zrealizowane rzetelnie i na wysokim poziomie merytorycznym. Zajęcia prowadzone były przejrzyście, a wszystkie wątpliwości wyjaśniane na bieżąco. Wysoka wiedza i przygotowanie wykładowcy

Paulina Zych - - Zespół Opieki Zdrowotnej

CENA ZAWIERA

 • EduBox, paczka materiałów wysłana pocztą

 • Aplikację mobilną z ustawą Pzp na Android i iOS

 • Roczny dostęp do Edustrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Spotkania z ekspertami po godzinach

 • Nagrania z webinarów ApexNet

 • Materiały z ustawą Pzp w formie książki

 • 30 dni dostępu do nagrania szkolenia

 • Paczkę wzorów dokumentów:

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Aneks do SWZ wg trybu podstawowego
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb i wymagań
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających
  • i więcej!

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Trener
Cena
Łukasz Czaban
1099.00 ZŁ NETTO + 23% VAT
Zgłoś na to szkolenie minimum 3 osoby, a każda z nich zupełnie bezpłatnie otrzyma 60-dniowy dostęp do kursu MASTER PZP!
Sprawdź, czym jest ten kurs klikając TUTAJ

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz szkolenia@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058900