SZKOLENIA VOD

Prawo zamówień publicznych dla zamawiających medycznych - aktualne przepisy uwzględniające specyfikę branży na przykładach, ćwiczeniach i case study

TEMAT

Prawo zamówień publicznych dla zamawiających medycznych -

aktualne przepisy uwzględniające specyfikę branży na przykładach, ćwiczeniach i case study.

CZYM SĄ SZKOLENIA VOD?


VOD (Video On Demand - wideo na żądanie) - jest to nagrany materiał szkoleniowy, który możemy odtworzyć na komputerze lub telefonie, wielokrotnie objerzeć o dowolnej porze, zatrzymywać i uruchamiać w dowolnym momencie jak film wideo. Standardowy dostęp do Szkoleń Online VOD jest na 30 dni.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU VOD W 3 KROKACH?


KROK 1

Wybierasz szkolenie w sklepie VOD

KROK 2

Wypełniasz formularz zgłoszeniowy i w ciągu jednego dnia otrzymujesz dane do swojego szkolenia

KROK 3

Przez 30 dni korzystasz ze szkolenia bez ograniczeń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Jesteś zamawiającym pracującym w branży medycznej? Świetnie się składa! Mamy szkolenie dedykowane Twoim potrzebom! Podczas szkolenia omówimy postępowanie od A do z, a każdy etap z uwzględnieniem Twoich potrzeb. Zaczniemy od ustalania wartości zamówienia, omówimy OPZ, przedmiotowe środki dowodowe, a następnie płynnie przejdziemy do tematu badania ofert. Ta tematyka sprawia najwięcej problemów większości zamawiającym. Na koniec zostawimy sobie omówienie umów, bo jest to bardzo ważny temat, przy którym powstaje wiele problemow i pytań.

 

TRENER

Łukasz Czaban

Trener zamówień publicznych od 2004 roku, na koncie: tysiące szkoleń i godzin wykładowych z zamówień publicznych.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 1385
Liczba opinii o trenerze: 1795

Uczestnik prac sejmowej Komisji Gospodarki nad nowelizacją ustawy PZP. Reprezentant stron przed Krajową Izbą Odwoławczą, autor wielu opinii dotyczących stosowania przepisów ustawy PZP oraz stanowisk w postępowaniach kontrolnych.

PROGRAM

1) Ustalenie wartości zamówienia.

 1. Sposoby ustalenia wartości zamówienia na leki i sprzęt medyczny;
 2. Zasady agregacji zamówień – kiedy mamy do czynienia z zamówieniem, a kiedy zamówieniami;
 3. Różnica pomiędzy dopuszczalnym, a niedopuszczalnym podziałem zamówienia na części;
 4. Zasady postępowania przy udzielaniu zamówień nieplanowanych;
 5. Części zamówienia o wartości poniżej 80 000 EUR dostawy/usługi lub 1 mln EUR robót budowlanych, stanowiące jednocześnie mniej niż 20% wartości całego zamówienia – stosowanie art. 30 ust 4 w praktyce;
 6. Uzasadnienie braku podziału zamówienia na pakiety.

2) Opis Przedmiotu Zamówienia:

 1. Co oznacza „uczciwa konkurencja” i kiedy opis przedmiotu jej nie spełnia?
 2. Użycie znaków towarowych, patentów i pochodzenia konkretnego produktu – czy można użyć nazwy własnej przy opisie przedmiotu zamówienia na leki?
 3. Równoważność przy opisie przedmiotu zamówienia.
 • Czy opisując kryteria równoważności zamawiający musi być w stanie wskazać chociażby jednego wykonawcę, oprócz producenta urządzeń z rozwiązania podstawowego, który spełniłby wskazane w SWZ kryteria równoważności?
 • Udowodnienie równoważności przez wykonawcę:
 • Dlaczego musi nastąpić na etapie składania ofert?
 • Czy może nastąpić poprzez wskazanie linku do strony internetowej zawierającej dane oferowanego produktu?

 • Czy konieczne jest wskazanie w dokumentach zamówienia równoważnych przedmiotowych środków dowodowych, którymi może posłużyć się wykonawca?

 1. Ustawa o wyrobach medycznych, a opis przedmiotu zamówienia w zamówieniach publicznych.

3) Przedmiotowe środki dowodowe:

 1. Czy karta katalogowa lub zaświadczenie o wpisie do Rejestru wyrobów medycznych składana w okolicznościach art. 107 ust 2 (na wezwanie zamawiającego) może być wystawiona po terminie składania ofert?
 2. Wezwanie do ponownego złożenia lub uzupełnienia podmiotowego środka dowodowego – czy zamawiający może wyznaczać Wykonawcy dowolny termin na zrealizowanie wezwania, różne terminy wyznaczane różnym Wykonawcom i dopuszczalność zmiany pierwotnie wyznaczonego terminu na wniosek Wykonawcy?
 3. Przedmiotowy środek dowodowy żądany od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona lub przed zawarciem umowy;
 4. Różnice pomiędzy podmiotowymi, a przedmiotowymi środkami dowodowymi.

4) Badanie ofert

 1. Kiedy upływa wyznaczony termin na złożenie dokumentów wyznaczony do godziny 12:00 – czy dokument dostarczony o godzinie 12:00 i 48 sekund jest złożony w terminie?
 2. Wyjaśnianie rażąco niskiej ceny:
 • Co to jest rażąco niska cena?
 • Czy oferta z ceną niższą o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej wszystkich złożonych ofert zawsze wymaga wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień?
 • Czym są istotne części składowe i dlaczego nie tylko cena całkowita oferty podlega badaniu pod kątem rażąco niskiej ceny?
 • Kiedy wyjaśnienia należy uznać za zbyt ogólne?
 • Ile razy wzywać wykonawcę do wyjaśnień, jakie elementy należy uwzględnić w wezwaniu?

 

 1. Obowiązek odrzucenia oferty, złożonej w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 • Czym jest czyn nieuczciwej konkurencji?
 • Jak traktować manipulacje cenowe dokonywane przez wykonawcę polegające na celowym przerzucaniu część kosztów np. z prawa opcji, do podstawowego zakresu zamówienia?
 • Składanie ofert „na słupa”.
 1. Poprawianie omyłek.
 • Inna omyłka – kiedy istotnie nie zmienia treści oferty?
 • Kiedy mamy do czynienia z omyłką, a kiedy błędem w obliczeniu ceny skutkującym odrzuceniem oferty?
 • Czym jest oczywistość omyłki?
 • Jak rozumieć zapis „z uwzględnieniem konsekwencji dokonywanych poprawek”?

5) Wybrane elementy związane z umowami o zamówienie publiczne.

 1. Obligatoryjne klauzule waloryzacyjne:
 • Różnica pomiędzy waloryzacją wynikającą z przepisu art. 436 i art. 439.
 • Czy Zamawiający może zrezygnować z zapisów dotyczących waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy w przypadku umowy zawartej na okres dłuższy niż 6 miesięcy, gdzie cena świadczenia jest zmienna (np. dostawa energii elektrycznej czy gazu)? 
 • Czy określenie terminu pierwszej waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy po upływie 6 miesięcy od zawarcia umowy lub jej zakończeniu jest dopuszczalne?
 • Z jaką częstotliwością należy przeprowadzać waloryzację?
 • Jak ustalić poziom zmiany cen uprawniający strony do żądania zmiany wynagrodzenia?
 • Metody zmiany waloryzacji:
 • Uproszczona;
 • Szczegółowa;
 • Koszykowa;
 • Klauzule i wskaźniki waloryzacyjne;
 1. Fakultatywne klauzule waloryzacyjne:
 • Jak konstruować klauzule umożliwiające zmianę umowy?
 • Czy można przewidzieć zmianę wynagrodzenia wykonawcy w przypadku umowy zawartej na okres krótszy niż 6 miesięcy?
 1. Zmiany umowy w sprawie zamówienia w tym nowe wymagania i możliwości wynikające z ustawy z dnia 7 października 2022 r.  o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.
 • Jako postępować, gdy rosną ceny i skacze inflacja – czy zamawiający może zaakceptować podwyższenie wynagrodzenia wykonawcy w zawartej umowie ze względu na aktualny poziom inflacji?
 • Zmiany na skutek okoliczności niemożliwych do przewidzenia - kiedy zmiana jest konieczna, czy można w ramach aneksu zmienić tylko wynagrodzenie?
 • Zmiany niskowartościowe;
 • Relacja pomiędzy art. 48 ustawy z dnia 7 października 2022 r., a art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP – czy powołanie się na art. 48 wymaga publikacji w BZP lub przekazania UPUE ogłoszenia o zmianie ogłoszenia?
 1. Kontrowersje przy zapisach w umowach o zamówienie publiczne:
 • Klauzula umożliwiająca dowolne rozwiązywanie umowy przez jej strony;
 • Czy zmiana elementu będącego przedmiotem oceny w kryteriach oceny ofert jest dopuszczalna?
 • Kiedy zmiana umowy jest nieistotna?

OPINIE

Prowadzący szkolenie posiada ogromną wiedzę na temat ustawy Pzp, wszystkie wątpliwości wyjaśnione były na bieżąco. Bardzo dobrze oceniam wiedzę jak i przygotowanie prowadzącego. Szkolenie zrealizowane zostało rzetelnie i na wysokim poziomie merytorycznym. Organizator szkolenia zadbał o każdy szczegół, aby każdy uczestnik szkolenia czuł się komfortowo.

Małgorzata Kuczyńska - SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. DRA ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO

Tematyka szkolenia bardzo interesująca pod każdym względem, tematyka ważna a wiedza przekazana w praktyczny sposób. Prowadzący bardzo merytoryczny, przygotowany w sposób profesjonalny. Umiejętności komunikowania się z uczestnikami, organizacja szkolenia - perfekcyjna. Polecam :)

Agnieszka Sułkowska - ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BOLESŁAWCU

CENA ZAWIERA

 • EduBox, paczka materiałów wysłana pocztą

 • Aplikację mobilną z ustawą Pzp na Android i iOS

 • Roczny dostęp do Edustrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Spotkania z ekspertami po godzinach

 • Nagrania z webinarów ApexNet

 • Materiały z ustawą Pzp w formie książki

 • 30 dni dostępu do nagrania szkolenia

 • Paczkę wzorów dokumentów:

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Aneks do SWZ wg trybu podstawowego
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb i wymagań
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających
  • i więcej!

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Trener
Cena
Łukasz Czaban
1099.00 ZŁ NETTO + 23% VAT
Zgłoś na to szkolenie minimum 3 osoby, a każda z nich zupełnie bezpłatnie otrzyma 60-dniowy dostęp do kursu MASTER PZP!
Sprawdź, czym jest ten kurs klikając TUTAJ

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz katarzyna.kurek@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058901