SZKOLENIA VOD

Udzielanie zamówień na usługi projektowe, nadzór inwestorski i roboty budowlane -kompleksowy kurs z uwzględnieniem przepisów Pzp, prawa budowlanego i waloryzacji kontraktów

TEMAT

Udzielanie zamówień na usługi projektowe, nadzór inwestorski i roboty budowlane

-kompleksowy kurs z uwzględnieniem przepisów Pzp, prawa budowlanego i waloryzacji kontraktów.

CZYM SĄ SZKOLENIA VOD?


VOD (Video On Demand - wideo na żądanie) - jest to nagrany materiał szkoleniowy, który możemy odtworzyć na komputerze lub telefonie, wielokrotnie objerzeć o dowolnej porze, zatrzymywać i uruchamiać w dowolnym momencie jak film wideo. Standardowy dostęp do Szkoleń Online VOD jest na 30 dni.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU VOD W 3 KROKACH?


KROK 1

Wybierasz szkolenie w sklepie VOD

KROK 2

Wypełniasz formularz zgłoszeniowy i w ciągu jednego dnia otrzymujesz dane do swojego szkolenia

KROK 3

Przez 30 dni korzystasz ze szkolenia bez ograniczeń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Jak zgodnie z prawem udzielać zamówień na usługi i roboty budowlane?

Jakie przepisy i rozporządzenia wykonawcze obowiązują zamawiających i wykonawców?

Jak przygotować analizę potrzeb i wymagań i warunki udziału w postępowaniu?

Co musisz wiedzieć o waloryzacji konraktów, również tych, w których nie było klauzul waloryzacyjnych lub okazały się niewystarczające? Ekspert omówi to zagadnienie na podstawie opinii UZP oraz rekomendacji Prokuratorii Generalnej.

TRENER

Ewa Wiktorowska

Wieloletni praktyk i dydaktyk z dziedziny prawa zamówień publicznych. Były trener zamówień publicznych z listy Prezesa UZP.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 540
Liczba opinii o trenerze: 120

Wieloletni pracownik administracji samorządowej i rządowej. Specjalista w zakresie organizacji procesu budowlanego, członek Mazowieckiej Izby Budownictwa. Były Arbiter z listy Prezesa UZP. Członek, założyciel, obecnie Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Przedstawiciel Krajowej Izby Gospodarczej na posiedzeniach komisji sejmowej ds. zmian ustawy Prawo zamówień publicznych.

PROGRAM

 1. Podstawowe informacje nt. prowadzenia procesu budowlanego, uczestnicy tego procesu,
 2. Zamawiający jako inwestor
 3. Wymagania pzp w opisie przedmiotu zamówienia na usługi i roboty budowlane
 • Zamówienie na prace projektowe;
 • Zamówienie na wykonanie robót budowlanych,
 • Zamówienie na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych
 1. Rozporządzenie wykonawcze w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
 • Dokumentacja projektowa oraz STWIORB,
 • Program funkcjonalno- użytkowy.
 1. Rozwiązania równoważne, sposób badania
 2. Przedmiotowe środki dowodowe
 3. Szacowanie  wartości zamówienia w zamówieniu na usługi i roboty budowlane
 • Kosztorys inwestorski;
 • Planowane koszty prac projektowych i planowane koszty robót budowlanych.
 1. Rozporządzenie wykonawcze w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym
 2. Zasady agregowania zamówień na prace projektowe, roboty budowlane, nadzór inwestorski.
 3. Zasady podziału zamówień
 4. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania finansowanego z Polskiego Ładu, w tym zaliczki, warunki płatności, szczególne warunki umowy.

 1. Analiza potrzeb i wymagań na roboty budowlane i prace projektowe
 2. Przetarg nieograniczony
 3. Tryb podstawowy
 4. Podstawy wykluczenia obligatoryjne i fakultatywne
 5. Warunki udziału w postępowaniu na prace projektowe i roboty, określanie minimalnych zdolności
 6. Przekazywanie zdolności zawodowej lub technicznej w zamówieniach na nadzór, prace projektowe i roboty budowlane- etap przetargu, etap realizacji umowy
 7. Podmiotowe środki dowodowe
 8. Czy zawsze są niezbędne pozacenowe kryteria oceny ofert w zamówieniu na nadzór inwestorski, prace projektowe i roboty budowlane
 9. Badanie rażąco niskiej ceny, treść wezwania, analiza treści odpowiedzi wykonawcy
 10. Zmiany umowy w oparciu o art. 455 Pzp
 11. Zmiany umowy w oparciu o art. 439 Pzp indeksacja wynagrodzenia
 12. Zmiany umowy w oparciu o art. 436 pkt 4 Pzp.
 13. Zmiany wynagrodzenia ryczałtowego i kosztorysowego
 14. Odstąpienie od umowy w sprawie zamówienia publicznego
 15. Waloryzacja kontraktów, w których nie było klauzul waloryzacyjnych lub okazały się niewystarczające, opinia Prezesa UZP, rekomendacje Prokuratorii Generalnej RP
 16. Mediacja lub koncyliacja – czy korzystać i jak korzystać
 17. Ocena korzystności art. 54a ustawy o finansach publicznych
 18. Nowy zakres rozliczenia inwestycji z nowego Ładu
 19. Pytania i odpowiedzi

CENA ZAWIERA

 • EduBox, paczka materiałów wysłana pocztą

 • Aplikację mobilną z ustawą Pzp na Android i iOS

 • Roczny dostęp do Edustrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Spotkania z ekspertami po godzinach

 • Nagrania z webinarów ApexNet

 • Materiały z ustawą Pzp w formie książki

 • 30 dni dostępu do nagrania szkolenia

 • Paczkę wzorów dokumentów:

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Aneks do SWZ wg trybu podstawowego
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb i wymagań
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających
  • i więcej!

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Trener
Cena
Ewa Wiktorowska
1099.00 ZŁ NETTO + 23% VAT
Zgłoś na to szkolenie minimum 3 osoby, a każda z nich zupełnie bezpłatnie otrzyma 60-dniowy dostęp do kursu MASTER PZP!
Sprawdź, czym jest ten kurs klikając TUTAJ

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz szkolenia@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058900