Porady Ekspertów


Eksperci odpowiedzieli już na 2122 Waszych pytań.

W otwartej wersji EduStrefy masz dostęp do 247 odpowiedzi Ekspertów.
Chcesz przeczytać pozostałe porady Ekspertów? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy


Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
Treść pytania:
W 2021r. odbylismy konsultacje rynkowe, niestety postepowania związanego z konsultacjami nie udało się wszcząć w 2021r. Planowany termin to styczeń 2022. Czy postępowanie przed wszczeciem którego zostały przeprowadzone konsultacje rynkowe w 2021r (to postępowanie zostało ujęte w planie postępowań zamówień publicznych na 2021r.) powinno zostać ujete na nowo w 2022r.
Odpowiedź:
Konsultacje rynkowe nie są elementem postępowania i może być dokonane w celu uzyskania wiedzy niezbędnej do przygotowania postępowania (art. 84 ust. 1). Jeśli postępowanie jest wszczynane w 2022 r. to również powinno być ujęte w planie postępowań na rok 2022.
Jerzy Czaban
Zmieniony art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy Pzp
Treść pytania:
Czy wejście w życie zmienionego art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy Pzp wpływa na wydane zaświadczenia KRK dla wykonawców? Czy w nowych ogłaszanych postępowaniach po 01.01.2022 r. wykonawca może opierać się na zaświadczeniach KRK wydanych w 2021 r. czy powinny być to zaświadczenia wydane w 2022 r. w związku ze zmianą powyższego art. Pzp? Jak powinno być prawidłowo.
Odpowiedź:
KRK składane w nowych postępowaniach powinny uwzględniać zmiany wprowadzone w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit c (należy określić wymagania w SWZ i ogłoszeniu o zamówieniu lub zaproszeniu).
Jerzy Czaban
Oferta podpisana profilem zaufanym, zamiast kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Treść pytania:
postep. powyżej. Oferta podpisana profilem zaufanym, zamiast kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Do odrzucenia. Czy na podstawie 226 ust 1 pkt 3 – jest niezgodna z przepisami ustawy i na pods. art. 226 ust. 1 pkt 4 – jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
Odpowiedź:
Oferta o wartości przekraczającej progi unijne powinna być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Błędu nie można poprawić
Jerzy Czaban
wadium
Treść pytania:
Zamawiający unieważnił postępowanie, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 255 ust. 6., po czym zwrócił wadium w ciągu 7 dni od dnia unieważnienia. Dziesiątego dnia, od dnia unieważnienia, jeden z wykonawców wniósł odwołanie. Czy w przypadku gdy KIO podważy czynność unieważnienia postępowania i nakaże wybór oferty wykonawcy, którego wadium już zwrócono, Zamawiający może kontynuować postępowanie bez zabezpieczenia wadialnego lub wezwać do ponownego złożenia wadium? Czy ew. jest to wada, która skutkuje koniecznością unieważnienia postępowania?
Odpowiedź:
Można kontynuować postępowanie
Jerzy Czaban
Błąd w ofercie
Treść pytania:
Wyk. złożył Ofertę: Na Formularzu oferty do Pakietu 1 a Formularz techniczny z opisem sprzętu na Pakiet 2. Załączył karty katalogowe do Pakietu 2. Czy da się uratować ofertę.
Odpowiedź:
Można powyższe potraktować jako oczywistą omyłkę. Jeśli przewidziano taką możliwość w ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, wezwać do złożenia właściwych dokumentów. W przypadkach dalszych wątpliwości zwrócić się o wyjaśnienie treści oferty.
Jerzy Czaban
Zatrzymanie wadium
Treść pytania:
Czy w przypadku gdy Wykonawca, którego oferta jest najkorzystniejsza, złożył przedmiotowe środki dowodowe nie potwierdzające równoważności oferowanych produktów z wymaganiami Zamawiającego, zachodzi przesłanka do zatrzymania wadium?
Odpowiedź:
Nie. Taką ofertę należy odrzucić jako nie spełniającą wymogów SWZ.
Jerzy Czaban
Zaliczka na poczet wykonania umowy
Treść pytania:
Czy Zamawiajacy może udzielić wykonawcy zaliczki w wysokości 100% wynagrodzenia na dostawy? W postepowaniu Zamawiający zamierza udzielić Wykonawcy zaliczki, na poczet wykonania zamówienia objętego umową, pod warunkiem przyznania zaliczki jest wniesienie 100% jej zabezpieczenia. ( Zamawiający musi szybko wydatkować przyznane środki)
Odpowiedź:
Określenie wysokości zaliczki i sposób jej zabezpieczenia należy do uprawnień zamawiającego.
Jerzy Czaban
Ogłoszenie o wykonaniu umowy (art. 448 ustawy Pzp)
Treść pytania:
Czy wykonaniem umowy będzie podpisanie protokołu odbioru czy faktura? Jeżeli terminem wykonania umowy będzie protokół odbioru to czy ma on dotyczyć zamówienia podstawowego czy opcji. W protokole odbioru nie posiadamy wszystkich informacji określonych w pkt 5 załącznika nr 7 do Rozp. np. "łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy"
Odpowiedź:
Wykonanie umowy kończy się Protokołem odbioru (Art. 453.1). W przypadku przewidzianej opcji, umowa zostaje zrealizowana po zrealizowaniu zamówienia lub po zrealizowaniu opcji, jeśli opcja jest wykorzystywana.
Jerzy Czaban
WR art. 214 ust.1 pkt.13 ustawy Pzp z 19 września 2019r.
Treść pytania:
Jednostka organizacyjna Gminy -zakład budżetowy zamierza udzielić zamówienia publicznego na podstawie art. 305 pkt1) w związku z art. 214 ust.1 pkt.13 ustawy Pzp z 19 września 2019 r., Spółdzielni Socjalnej, w której Gmina posiada 100% udziałów. Pozostałe przesłanki art. 214 ust. 1 pkt.13 zostały spełnione.Czy korzystając z podmiotowości prawnej Gminy, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej może udzielić zamówienia publicznego na podstawie art. 305 pkt 1) w związku z art.214 ust.1 pkt. 13 Ustawy Pzp, Spółdzielni Socjalnej założonej przez tę Gminę.
Odpowiedź:
Formalnie jest to jednostka gminy, która działa w jej imieniu i na jej ryzyko. Jeśli tak, to nie ma przeszkód.
Jerzy Czaban
klauzula waloryzacyjna
Treść pytania:
Przygotowuję postępowanie na usługę tankowania paliw płynnych. Umowa zawarta będzie na okres 24 mies. Płacimy za paliwo według ceny na stacji paliw w danym dniu pomniejszonej o upust. jakie można zastosować klauzule waloryzacyjne?
Odpowiedź:
Faktycznie, taka umowa uwzględniająca cenę na stacji w dniu pomniejszona o upust obejmuje mechanizm waloryzacji zarówno przy wzroście jak i przy obniżce ceny paliwa.
Jerzy Czaban


Chcesz przeczytać pozostałe porady Ekspertów? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy