Porady Ekspertów


Eksperci odpowiedzieli już na 3016 Waszych pytań.

W otwartej wersji EduStrefy masz dostęp do 325 odpowiedzi Ekspertów.
Chcesz przeczytać pozostałe porady Ekspertów? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy


Usługa czy robota budowlana
Treść pytania:
Czy zamówienie, gdzie przedmiotem jest projekt i adaptacja powinno być zakwalifikowane jako usługa czy robota budowlana? Pozdrawiam
Odpowiedź:
Data: 28.11.2023
Robota budowlana - Celem jest wykonanie adaptacji wg opracowywanego projektu. Zasadą jest, że wybieramy procedurę zgodną z głównym przedmiotem zamówienia.
Jerzy Czaban
Kody CPV
Treść pytania:
Muzeum ma zamiar zakupić kolekcję muzealiów. Cena Kolekcji to 5 000 000 zł. Proszę o pomoc w wyborze odpowiedniego Kodu CPV.
Odpowiedź:
Data: 28.11.2023
Np. 92 521100-0 usługi wystawowe świadczone przez muzea. Zasadą jest wybór najbliższego kodu, jeżeli w CPV nie znajdziemy kodu odpowiadającego wprost naszemu zamówieniu.
Jerzy Czaban
Postępowanie wykonawcze do umowy ramowej
Treść pytania:
Dzień dobry, czy w postępowaniach wykonawczych do umowy ramowej należy robić ogłoszenie o wykonaniu umowy?
Odpowiedź:
Data: 10.11.2023
Zgodnie z art. 311. Ust. 2 ustawy Pzp do umów ramowych stosuje się przepisy działu VII.
Jerzy Czaban
Nota wewnętrzna na wykonanie usług
Treść pytania:
Czy noty wewnętrzne np. w uczelniach publicznych obejmujące np. usługi informatyczne podlegają przepisom ustawy PZP oraz trybom konkurencyjnym zgodnie z wytycznymi kwalifikowalności wydatków w projektach UE ?
Odpowiedź:
Data: 27.10.2023
Rozliczenia wewnętrzne nie podlegają ustawie PZP.
Jerzy Czaban
Wysłanie do publikacji ogłoszenia poprzez ENOTICE zamiast ENOTICE2 w dniu 25 października 2023 r.
Treść pytania:
W dniu 25.10.2023 r. wysłałem do publikacji w TED ogłoszenie poprzez ENOTICE zamiast ENOTICE2. W odpowiedzi przyszła informacja, że zostanie ono opublikowane w dniu 30.10.2023 r. Co mam zrobić jeżeli zostanie ono opublikowane, mając na uwadze, iż zgodnie z nowymi przepisami od dnia 25.10.2023 r. ogłoszenia muszą być publikowane za pomocą formularzy "na platformie" ENOTICE2
Odpowiedź:
Data: 27.10.2023
Należy wysłać jeszcze raz za pomocą Enotice2. Rekomendacja UZP: Dla nowo wszczynanych postępowań unijnych przed 25 października, ogłoszenia unijne przygotowywać i przesyłać do publikacji za pośrednictwem usługi eNotice, chyba że zamawiający ma potwierdzenie od eSendera, z którego korzysta o ich dostosowaniu do nowego stanu prawnego na 25 października 2023.
Łukasz Czaban
wykonanie umowy
Treść pytania:
W ogłoszeniu o wykonaniu umowy łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy wynosiła 0,00 zł. Czy należy robić zmianę ogłoszenia za każdym razem w przypadku zapłaty kwot częściowych Wykonawcy za zrealizowaną umowę.
Odpowiedź:
Data: 19.10.2023
Zamówienie publiczne, to umowa odpłatna. Jeżeli wartość zrealizowanej umowy wynosi 0,00 zł, to nie jest to zamówienie publiczne i nie podlega ustawie PZP. Zgodnie z art. 2 pkt 1. Ustawę stosuje się, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub wyższa niż 130 tys. zł. W przypadku ustalenia zapłaty za wykonane części zamówienia, w Ogłoszeniu podajemy łączną wartość zrealizowanej umowy (wartość płatności za części wykonanej umowy po jej zakończeniu ).
Jerzy Czaban
Podstawa szacowania
Treść pytania:
Czy podstawą szacowania mogą być te same przedmioty (producent, model, nr katalogowy) u kilku różnych sprzedawców, czy należałoby oszacować zamówienia o inne przedmioty (producent, model, nr katalogowy), które mieszczą się w potrzebach Zamawiającego?
Odpowiedź:
Data: 25.09.2023
Ustalenie wartości zamówienia stanowi podstawę wyboru procedury przeprowadzenia postępowania. Wartość zamówienia ustala się z należytą starannością. Uzyskanie informacji o wartości przedmiotu zamówienia leżącego w zainteresowaniu zamawiającego, u kilku potencjalnych wykonawców, wypełnia wymóg zachowania należytej staranności.
Jerzy Czaban
Omyłka w przepisaniu ceny to omyłka pisarska, czy inna omyłka?
Treść pytania:
Mamy zapis, że w formularzu, że zamawiający wykona zamówienie za cenę X ustaloną na podstawie kalkulacji szczegółowej. W tabelce kalkulacji szczegółowej nie ma omyłek rachunkowych i jest wpisana cena, która jest inna od ceny X wpisanej w formularzu ofertowym. Czy Zamawiający poprawiając omyłkę poprzez przepisanie ceny z tabelki kalkulacji szczegółowej do formularza ofertowego, powinien to poprawić jako omyłkę pisarską, czy jako inną omyłkę polegającą na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodującą istotnych zmian w treści oferty?
Odpowiedź:
Data: 22.09.2023
Przyjąć cenę jako właściwą z formularza cenowego i poprawić oczywistą omyłkę pisarską na formularzu oferty. O poprawieniu zawiadomić wykonawcę.
Jerzy Czaban
Należyte wykonanie umowy
Treść pytania:
Dzień dobry. Który artykuł nowej ustawy Pzp mówi o fakultatywnym charakterze zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający "może" żądać wniesienia zabezpieczenia. Pozdrawiam.
Odpowiedź:
Data: 15.09.2023
Dzień dobry - art. 134 ust 2, punkt 5.
Jerzy Czaban
Czy idzie w jakikolwiek spsób wybronić ofertę
Treść pytania:
Wykonawca złożył ofertę wraz z załącznikami (formularz ofertowo - cenowy, oświadczenia) z czego nie podpisał zabrakło podpisu na formularzu interaktywnym. Czy mogę uratować taką ofertę?
Odpowiedź:
Data: 07.08.2023
Jeśli wszystkie dokumenty pozostałe złożono jako pakiet np. ZIP i pakiet został podpisany, to należy uznać, że prawidłowo złożono ofertę. Jeżeli są to poszczególne dokumenty nie podpisane to niestety jest to sprzeczne z ustawą i ofert podlega odrzuceniu.
Jerzy Czaban


Chcesz przeczytać pozostałe porady Ekspertów? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy