Porady Ekspertów


Eksperci odpowiedzieli już na 1968 Waszych pytań.

W otwartej wersji EduStrefy masz dostęp do 240 odpowiedzi Ekspertów.
Chcesz przeczytać pozostałe porady Ekspertów? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy


Ogłoszenie o wykonaniu umowy (art. 448 ustawy Pzp)
Treść pytania:
Czy wykonaniem umowy będzie podpisanie protokołu odbioru czy faktura? Jeżeli terminem wykonania umowy będzie protokół odbioru to czy ma on dotyczyć zamówienia podstawowego czy opcji. W protokole odbioru nie posiadamy wszystkich informacji określonych w pkt 5 załącznika nr 7 do Rozp. np. "łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy"
Odpowiedź:
Wykonanie umowy kończy się Protokołem odbioru (Art. 453.1). W przypadku przewidzianej opcji, umowa zostaje zrealizowana po zrealizowaniu zamówienia lub po zrealizowaniu opcji, jeśli opcja jest wykorzystywana.
Jerzy Czaban
WR art. 214 ust.1 pkt.13 ustawy Pzp z 19 września 2019r.
Treść pytania:
Jednostka organizacyjna Gminy -zakład budżetowy zamierza udzielić zamówienia publicznego na podstawie art. 305 pkt1) w związku z art. 214 ust.1 pkt.13 ustawy Pzp z 19 września 2019 r., Spółdzielni Socjalnej, w której Gmina posiada 100% udziałów. Pozostałe przesłanki art. 214 ust. 1 pkt.13 zostały spełnione.Czy korzystając z podmiotowości prawnej Gminy, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej może udzielić zamówienia publicznego na podstawie art. 305 pkt 1) w związku z art.214 ust.1 pkt. 13 Ustawy Pzp, Spółdzielni Socjalnej założonej przez tę Gminę.
Odpowiedź:
Formalnie jest to jednostka gminy, która działa w jej imieniu i na jej ryzyko. Jeśli tak, to nie ma przeszkód.
Jerzy Czaban
klauzula waloryzacyjna
Treść pytania:
Przygotowuję postępowanie na usługę tankowania paliw płynnych. Umowa zawarta będzie na okres 24 mies. Płacimy za paliwo według ceny na stacji paliw w danym dniu pomniejszonej o upust. jakie można zastosować klauzule waloryzacyjne?
Odpowiedź:
Faktycznie, taka umowa uwzględniająca cenę na stacji w dniu pomniejszona o upust obejmuje mechanizm waloryzacji zarówno przy wzroście jak i przy obniżce ceny paliwa.
Jerzy Czaban
zmiana pozycji
Treść pytania:
wykonawca zmienił pozycję wywóz złomu na wywóz gruzu co zrobić?
Odpowiedź:
Poprawić jako oczywista omyłka pisarska. Powiadomić wykonawcę o poprawieniu. Jeżeli wykonawca nie wyrazi zgody na poprawienie, odrzucić ofertę na podstawie art. 226 ust.1 pkt 5.
Jerzy Czaban
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Treść pytania:
Ogłoszeni o wyniku postępowania Sekcja IV - Przedmiot zamówienia, podział na części. 4.5.5) wartość części: co tu wpisujemy: wartość netto wartości szacunkowej na dana część czy może wartość brutto wartości szacunkowej na daną część czy może kwotę jaka zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia?
Odpowiedź:
Wartość szacunkowa nie obejmuje podatku od towarów i usług (netto). Cena oferty, o której mowa w części VI zawiera podatek VAT
Jerzy Czaban
inne omyłki
Treść pytania:
Witam, czy jeżeli w formularzu cenowym ( zawiera 3 pozycje na leki) Wykonawca zamiast (zgodnie z zapisami w SWZ tj. f. cenowym) w poz. 1 - ilość opakowań 139 wpisał 26, zamiast w poz. 2 ilość opakowań 300 wpisał 139, zamiast w poz.3 - 20 wpisał 300,- jest to do poprawienia jako inna omyłka. Nie w tych co trzeba wierszach wpisał odpowiednie ilości. Cena jednostkowa netto i brutto oczywiście pozostaje bez zmian. Wiadomo, po przeliczeniu wartość netto i brutto oferty się zmienia.
Odpowiedź:
Można potraktować jako oczywista omyłka pisarska. Zawiadomić wykonawcę o poprawieniu. Poprawienie oczywistej omyłki nie wymaga zgody wykonawcy.
Jerzy Czaban
Spółka cywilna reprezentacja
Treść pytania:
W postępowaniu ofertę złożyła sp. cywilna - Anna i Jan Nowak. Ofertę i oświadczenia z art. 125 Pzp podpisała Barbara Nowak - pełnomocnik. Pełnomocnictwo nie zostało dołączone do oferty, wynika z odpisu z CEIDG (i Anna i Jan ustanowili pełnomocnikiem Barbarę). Czy to jest ok? Czy te oświadczenia mógł podpisać pełnomocnik? Nie trzeba wzywać do uzupełnienia pełnomocnictwa?
Odpowiedź:
Pełnomocnik mógł podpisać oświadczenie z art. 125. Jeśli pełnomocnictwo wynika z CEIDG to nie ma potrzeby żądania uzupełnienia pełnomocnictwa. Polecam opinię na stronie UZP.
Jerzy Czaban
dokumenty zagraniczne
Treść pytania:
Wykonawca złożył samo tłumaczenie Krk z języka włoskiego , czy powinien złożyć też Krk włoskie które dostał w urzędzie?
Odpowiedź:
Jeśli tłumaczenie sporządzone jest przez tłumacza przysięgłego, to można przyjąć dokument jako właściwy. Tłumacz przysięgły to osoba wykonująca zawód zaufania publicznego.
Jerzy Czaban
Rażąco niska cena a wadium
Treść pytania:
Czy potwierdzenie, że oferta zawiera rażąco niską cenę (nie uwzględniliśmy wszystkich kosztów w wycenie) jest podstawą do zatrzymania przez Zamawiającego wpłaconego wadium?
Odpowiedź:
Nie. Potwierdzenie rażąco niskiej ceny skutkuje odrzuceniem oferty (art.226 ust. 1 pkt 8)
Jerzy Czaban
Przeprowadzenie postepowania w imieniu innego Zamawiającego
Treść pytania:
Przeprowadzamy postępowanie w trybie podstawowym dla swojej jednostki. Jednocześnie zgłosiła się do nas jednostka nadrzędna z prośbą o przeprowadzenie w ich imieniu postępowania na ten sam przedmiot zamówienia. Postępowanie w ich imieniu zostanie przez nas przeprowadzone jako odrębne postępowanie. Kto w takiej sytuacji będzie wykazywał w sprawozdaniu fakt przeprowadzenia postępowania? Czy my jako przeprowadzający postepowanie? Czy jednostka nadrzędna, w imieniu której będziemy działać jedynie jako pełnomocnik?
Odpowiedź:
Sprawozdanie sporządza zamawiający (udzielający zamówienia).
Jerzy Czaban


Chcesz przeczytać pozostałe porady Ekspertów? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy