Porady Ekspertów


Eksperci odpowiedzieli już na 2290 Waszych pytań.

W otwartej wersji EduStrefy masz dostęp do 271 odpowiedzi Ekspertów.
Chcesz przeczytać pozostałe porady Ekspertów? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy


Dokumenty na wezwanie- informacja z banku
Treść pytania:
Czy uzupełniając na wezwanie - informację z banku, do postępowania wszczętego przed obowiązywaniem nowej ustawy PZP , należy przedłożyć zamawiającemu dokument wystawiony nie wcześniej niż 1 m-c przed jego złożeniem czy zg z nowym Rozporządzeniem Ministra Rozwoju wystawiony nie wcześniej niż 3 m-ce przed jego złożeniem.
Odpowiedź:
Wg starych przepisów: 1 miesiąc.
Iwona Holka
Ogłoszenia w trybie zamówienia z wolnej ręki wg nowego pzp
Treść pytania:
Jakie ogłoszenia, i w których publikatorach należy umieścić po podpisaniu umowy w postępowaniu w trybie z wolnej ręki (negocjacje z jednym wykonawcą z uwagi na nadzwyczajną, pilną potrzebę Zamawiającego)?
Odpowiedź:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w zależności od progu: dla unijnego w DUUE a dla krajowego ogłoszenie o wyniku w BZP.
Iwona Holka
oświadczenie na podst. art. 117 ust. 4 pzp
Treść pytania:
Czy to oświadczenie (art. 117 ust. 4 pzp) zamawiający musi żądać razem z ofertą od wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ZAWSZE gdy zamawiający postawił warunek udziału w postępowaniu w przypadkach o których mowa w art. 117 ust. 2i 3 np. żąda wykazania się doświadczeniem w jakiejś robocie?
Odpowiedź:
Tak, zawsze należy żądać w przypadku doświadczenia i uprawnień.
Iwona Holka
podpisy elektroniczne
Treść pytania:
Wykonawca przesłał 5 grup kapiałowych w jedym pliku, opatrujac 1 plik 1 podpisem elektronicznym. Czy Wykonawca pownien był opatrzyć każdą grupę indywidualnym podpisem elektronicznym ?
Odpowiedź:
Wszystko jest prawidłowo. Proszę pamiętać, że podpis kwalifikowany nie dotyczy każdego dokumentu z osobna ale danych w nim zawartych. Więc opatrzenie wszystkich danych w dokumencie spełnia wszystkie wymagania. Dodatkowo nowe rozporządzenie ws środków komunikacji również mówi, że opatrzenie pliku skompresowanego podpisem oznacza podpisanie wszystkich dokumentów/danych w nim zawartych. §8. W przypadku przekazywania w postępowaniu lub konkursie dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań lub konkursów o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne zopatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Iwona Holka
Nowa ustawa PZP - zamieszczanie Planu postępowania w BZP
Treść pytania:
Czy w Planie postępowania publikowanym w BZP należy obowiązkowo ująć postępowania poniżej progu 130 tys. złotych ?
Odpowiedź:
Absolutnie nie. W planie postępowań są ujmowane postępowania powyżej 130.000 zł.
Iwona Holka
plan zamówień publicznych na 2021r.
Treść pytania:
Zamawiający z sektora fin. publ. pod koniec roku 2020 opublikował plan zamówień na 2021r na swojej stronie internetowej. Czy w związku z wejściem w życie nowej ustawy Zamawiający ma obowiązek opublikowania tego planu na 2021r również w BZP i późniejszej jego aktualizacji . Czy obowiązek publikacji planu w BZP będzie dotyczył dopiero planu na 2022r?
Odpowiedź:
Nie mają Państwo takiego obowiązku. Dopiero plan na 2022 będzie podlegał nowym regulacjom.
Iwona Holka
Brak oświadczeń na podstawie art. 17 ust. 2 uPzp
Treść pytania:
Jakie są konsekwencje nieposiadania przez Zamawiającego/niezłożenia przez osoby wykonujące czynności w postępowaniu oświadczeń, o których mowa w art. 17 ust 2 uPzp?
Odpowiedź:
Zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy o naruszeniu dyscypliny fin pub powyższe stanowi naruszenie dyscypliny.
Iwona Holka
Ostatnia nowelizacja nowego PZP
Treść pytania:
Ostatnia nowelizacja nowego PZP usunęła z zapisów zamówienia bagatelne - czy w związku z tym każde zamówienie od 50 tys. zł. do 130 tys. złotych będzie podlegać w pełni rygorom ustawy tak jak ma to miejsce w zamówieniach podprogowych od 130 tys. zł. do progu unijnego ?
Odpowiedź:
Oznacza powyższe, że do progu 130.000 zł udzielają Państwo zamówień zgodnie z wewnętrznymi regulacjami.
Iwona Holka
dwie oferty w jednym pakiecie
Treść pytania:
W postępowaniu elektronicznym z zadaniami złożono jedną ofertę. Po rozszyfrowaniu pakietu okazało się że w tym pakiecie zostały złożone dwie odrębne oferty, przez dwóch różnych wykonawców, każdy z nich złożył ofertę na inne zadanie. Ta sama osoba jest pełnomocnikiem tych Wykonawców. Czy można uznać tak złożone oferty za prawidłowe?
Odpowiedź:
Tak. Nie konkurowali ze sobą w ramach jednego pakietu, złożyli ofertę na dwa odrębne zadania.
Iwona Holka
Art. 4 pkt. 8
Treść pytania:
W gminie, opisujemy poszczególne faktury na podstawie jakiego artykułu został poniesiony dany wydatek. W przypadku zamówień poniżej 30 tys euro na regulamin uzasadnieniem zakupu był at. 4 pkt. 8. Co teraz wpisywać? W wyłączeniach są obecnie konkretne przypadki, natomiast art. 2.1 pkt.1 mówi o tym kiedy ma zastosowanie ustawa, czyli powyżej 130 000tyś, a jak uzasdniać te poniżej?
Odpowiedź:
Są to zamówienia nie objęte ustawą Pzp na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1, z uwagi na wartość poniżej kwoty 130.000 zł netto.
Iwona Holka


Chcesz przeczytać pozostałe porady Ekspertów? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy