Porady Ekspertów


Eksperci odpowiedzieli już na 1048 Waszych pytań.

W otwartej wersji EduStrefy masz dostęp do 136 odpowiedzi Ekspertów.
Chcesz przeczytać pozostałe porady Ekspertów? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy


Oryginał czy kopia za zgodnośc z oryginałem
Treść pytania:
W postępowaniu o wartości powyżej tzw. progów unijnych złożono ofertę, która została podpisana w wersji papierowej przez pełnomocnika wykonawcy po czym ofertę zeskanowano i podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez organ uprawniony do reprezentacji zgodnie z KRS - prezes zarządu. Czy w takiej sytuacji należy uznać ofertę za prawidłowo podpisaną?
Odpowiedź:
Tak, oferta jest prawidłowo podpisana. Należy potraktować powyższe w ten sposób, że pełnomocnik podpisał, sporządził projekt oferty a oświadczenie właściwe złożył Prezes, jako upoważniony do reprezentacji.
Iwona Holka
KRK
Treść pytania:
Dzień dobry, w postępowaniu żądam KRK z art. 24 ust. 1 pkt.13), 14) i 21) ustawy pzp. Czy Wykonawca (Spółka z o.o.) oprócz KRK dla osób wchodzących w skład Zarządu, ma również przedstawić KRK dla osób wchodzących do Rady Nadzorczej - na podstawie art. 24 ust.1 pkt.14) ?
Odpowiedź:
Dokładnie tak. KRK składane jest również dla osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej oraz Prokurentów, o ile takowi zostali ustanowieni.
Iwona Holka
Udzielenie zamówienia wykonawczego po zawarciu umowy ramowej
Treść pytania:
Umowa ramowa została zawarta z więcej niż jednym wykonawcą. Udzielając zamówienia wykonawczego Zamawiający stosuje art. 101a ust. 2 pkt b (nie wszystkie warunki realizacji określono w umowie ramowej). Jeżeli wartość zamówienia wykonawczego przekracza kwoty, z art. 11 ust. 8, to w jakiej formie i w jaki sposób mają być składane oferty. Elektronicznie, na adres e-mail? Może dopuszczalna jest forma papierowa? Uprzejmie proszę o poradę.
Odpowiedź:
Oferty powinny być składane elektronicznie. Oczywiście dopuszczalne jest aby składane były e - mailem.
Iwona Holka
Witam
Treść pytania:
Po dokonaniu wyboru oferty, Zamawiający otrzymał mailowo informację żeby unieważnić wybór i odrzucić również ofertę na II miejscu. Po sprawdzeniu, informację okazały się zasadne . Problem polega na tym, że termin związania ofertą minął (żaden Wykonawca nie przedłuży okresu a Zamawiający już wcześniej skorzystał z możliwości zapytania o przedłużenie) i co ma robić dalej Zamawiający? unieważnić wybór, odrzucić oferty wezwać wykonawcę do złożenia dokumentów i dokonać następnego wyboru? czy postąpić inaczej ze względu na upłynięcie TZO ?
Odpowiedź:
Niestety, w przywołanym przez Panią stanie faktycznym zdania są podzielone. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-35/17 Saferoad Grawil sp. z o.o. i Saferoad Kabex sp. z o.o. przeciwko GDDKiA Oddział w Poznaniu z dnia 13.07.2017 r., wskazał, iż przesłanek odrzucenia oferty wykonawcy nie należy interpretować w sposób rozszerzający; w art. 89 ust. 1 pkt. 7a mowa o niewyrażeniu zgody poprzez odmowę, która powinna przyjąć formę czynnego działania wykonawcy, przepis nie odnosi się do bierności wykonawcy. Podobne stanowisko wyraziła też KIO w uchwale z 4 kwietnia 2019 r. sygn. akt: KIO/KU 24/19. Zdaniem Izby, upływ terminu związania ofertą jest podstawą do odrzucenia oferty w trybie art. 89 ust. 1 pkt. 7a ustawy Prawo zamówień publicznych tylko w sytuacji, kiedy wykonawca wezwany przez zamawiającego do przedłużenia terminu związania ofertą nie wyrazi na to zgody. KIO wskazała, że zamawiający nie może odrzucić oferty wykonawcy, jeżeli ten samodzielnie nie przedłużył okresu związania ofertą, bez wezwania zamawiającego. KIO podkreśliła, iż upływ terminu nie decyduje o nieskuteczności oferty, a jedynie o braku obowiązku po stronie wykonawcy do zawarcia umowy na wcześniej obowiązujących warunkach. Tym samym, jeśli wykonawca wyrazi zgodę, umowa może być zawarta. Odmienne zdanie ma Prezes UZP, twierdząc, iż w przypadku, gdy wykonawcy nie przedłużą terminu związania ofertą, należy oferty odrzucić. Osobiście skłaniam się do stanowiska KIO i TSUE i uważam, że może Pani dalej procedować, czyli unieważnić czynność wyboru, odrzucić oferty i wezwać kolejnego wykonawcę o dokumenty.
Iwona Holka
art. 144 ust. 1 pkt. 6) pzp
Treść pytania:
Umowa podstawowa na rbm po przeprowadzonej procedurze PN- chcemy zwiększyć zakres o 12% wartości umowy podstawowej. Czy korzystając z art. 144 ust. 1 pkt.6) pzp na zwiększenie zakresu robót, można jednocześnie zmienić umowę odnośnie terminu wykonania? lub określić nowy termin dla rozszerzonego zakresu robót?
Odpowiedź:
Tak, jest to w ten sposób praktykowane, ponieważ zwiększenie zakresu robót wymaga zazwyczaj dodatkowego czasu. Proszę tylko to jasno uzasadnić, żeby jednoznacznie wydłużenie terminu realizacji wynikało ze zwiększania zakresu robót.
Iwona Holka
wadium
Treść pytania:
Zamawiający po wyborze oferty zgodnie z art 46 ust 1 zwrócił wadium wykonawcom,oprócz wadium wykonawcy, którego oferta okazała się najkorzystniejsza. Wykonawca drugi w rankingu oceny ofert wniósł odwołanie do KIO, które zostało przez izbę uwzględnione, izba nakazała unieważnić czynność wyboru oraz powtórnie dokonać oceny ofert. Pytanie co z wadium wykonawcy drugiego w rankingu, czy Zamawiający ma wezwać wykonawców do powtórnego wniesienia wadium, czy wykonawcy sami mają wnieść wadium jeśli tak to na jakiej podstawie i kiedy?
Odpowiedź:
Zamawiający ma wykonać wyrok KIO i jeżeli w wyniku powtórnej oceny ofert oferta Odwołującego Wykonawcy okaże się najkorzystniejsza to będzie zobligowany wezwać go do ponownego wniesienia wadium - art 46 ust. 4. Zamawiający: Wzywa do ponownego złożenia wadium tylko jednego wykonawcę, a nie wszystkich, Robi to po ponownym wyborze oferty,
Łukasz Czaban
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Treść pytania:
Czy w Prawie Zamówień Publicznych jest zaznaczone że oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej musi być z datą po otwarciu ofert?Jeśli złożone przez nas oświadczenie ma datę wcześniejszą niż odbył się przetarg jednak zostało złożone po otwarciu do jest to podstawa do wykluczenie nas z przetargu?
Odpowiedź:
Nie ma takiej podstawy, chociaż w oświadczeniu potwierdzacie Państwo, że nie należycie do GK z wykonawcami, którzy składali ofertę w tym samym postępowaniu. Trudno to wiedzieć przed otwarciem ofert. Jeżeli z jakiejś przyczyny Zamawiający miałby wątpliwości co do Waszego oświadczenia - to wezwie Państwa do uzupełnienia w trybie art. 26 ust. 3 Pzp. Zawsze możecie też Państwo wyjaśnić, że Wasze oświadczenie zostało złożone wcześniej, gdyż nie należycie z nikim do żadnej GK (o ile jest to oczywiście prawda).
Iwona Holka
Pełnomocnictwo - uzupełnienie w trybie art 26 ust. 3a (elektronicznie podpisane kwalifikowanym podpisem)
Treść pytania:
Dzień dobry, Wykonawca wezwany do uzupełnienia pełnomocnictwa złożył nowe pełnomocnictwo ale z datą sporządzenia i podpisania podpisem kwalifikowanym z datą późniejszą od daty składania ofert jest właściwe i poprawne. Czy taka oferta będzie podlegała odrzuceniu? Czy może złożenie takiego dokumentu będzie prawidłowe. Z poważaniem Małgorzata Głąbowska
Odpowiedź:
Proszę uznać takie pełnomocnictwo. Podobna kwestia była omawiana w wyroku KIO 500/19. Dołączam fragment rozstrzygnięcia. brak nie czyni pełnomocnictwa nieważnym. Dodatkowe informacje jak na przykład dataudzielenia pełnomocnictwa nie mają z reguły wpływu na ważność samego umocowania. Brak datypełnomocnictwa nie jest zasadniczo jego wadą istotną (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 16 marca 2006 r., III SZ 1/06, OSNP z 2007 r. nr 9-10, poz. 148; postanowienie NSA z 25 sierpnia 2010 r., II OSK 1486/10). Żaden przepis nie ustanawia wymogu, aby pełnomocnictwo było zaopatrzone w datę. (tak wyrok NSA z dnia 7 sierpnia 2014 r. sygn. I OSK 1772/14). Brak wskazania daty na pełnomocnictwie, jak również brak wypełnienia sekcji B w części II JEDZ nie stanowi dowodu na to, że Wykonawca Izoinstalbud sp. z o.o. nie upoważnił ww. członka zarządu do podpisania jednoosobowo oferty. Natomiast sugerowane przez Odwołującego domniemanie w tym zakresie, w okolicznościach analizowanej sprawy nie broni się. Jak wskazano powyżej, oferta przed nadaniem jej postaci elektronicznej, została podpisana przez obydwu członków zarządu. Oznacza to, że ich wolą było aby reprezentowana przez nich spółka wzięła udział w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Należy zatem uznać, iż jej złożenie w postaci elektronicznej przez jednego z członków zarządu nastąpiło w wyniku upoważnienia udzielonego przez drugiego członka zarządu. Usuwalny, zgodnie z przepisami ustawy Pzp, brak staranności przy składaniuoferty, w okolicznościach przedmiotowej sprawy, nie oznacza braku umocowania do jej złożenia.
Iwona Holka
Zakup konkretnego oprogramowania dla Uczelni
Treść pytania:
Proszę o pomoc w związku z tym, iż Uczelnia chce zakpić gotowy produkt o konkretnej nazwie Akademia Cisco, program szkoleniowy “Cisco Networking Academy Program” (CNAP) jest najbardziej dopracowanym i zdecydowanie najbardziej skutecznym i osiągającym sukcesy programem edukacyjnym na świecie. Czy Zamawiający powinien robić przetarg na konkretne szkolenie które i tak dostępne jest u konkretnego Wykonawcy ? Jak rozpocząć procedurę żeby była zgodna z ustawą PZP.
Odpowiedź:
Pytanie na które muszą sobie Państwo odpowiedzieć, to czy są spełnione przesłanki do zamówienia ZWR. Ewentualnie, czy można powyższe traktować jako szkolenie i wtedy mamy do czynienia z usługą społeczną do 750.000 euro. W każdym innym przypadku wskazując konkretną nazwę naruszą Państwo art. 29 ust. 3. Niemniej jednak w przypadku konieczności jednak PN proponuję dać niskie kryterium ceny i wprowadzić kryterium metodologii szkolenia, wymagając przedłożenia od wykonawców programu, metodyki itp. Pozwoli to na ocenę subiektywną proponowanych rozwiązań i wybór takiego produktu, który Państwu najbardziej odpowiada.
Iwona Holka
PPE a ustawa Pzp
Treść pytania:
Czy jest obowiązek stosowania ustawy Pzp do zawarcia umowy o zarządzanie Pracowniczymi Planami Emerytalnymi czy też można zawrzeć taka umowę na podstawie art. 4 pkt. 4 Ustawy Pzp, a w przypadku obowiązku stosowania ustawy Pzp co jest wartością zamówienia.
Odpowiedź:
Same składki wnoszone przez pracodawcę do pracowniczego programu emerytalnego pochodzą z wynagrodzenia pracowników. W związku z tym umowy składające się na PPE nie są zamówieniem publicznym, czyli umowami odpłatnymi zawieranymi przez zamawiającego , ponieważ stroną tej umowy jest pracownik, a nie podmiot zobowiązany do stosowania procedur ustawy PZP. Natomiast jeżeli zamawiający planowałby zlecić podmiotowi gromadzenie środków pieniężnych i ich lokowanie, z przeznaczeniem na wypłatę uczestnikom programu emerytalnego po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego (art. 2 ust. 1 pkt 24 ustawy PPE) to konieczne moim zdaniem jest zawarcie umowy w reżimie PZP, gdyż wyłącznie z art. 4 pkt 4 dotyczy pracowniczych planów kapitałowych (to jest odrębna instytucja od ppe). Wartością zamówienia nie byłyby składki od pracowników, a jedynie wysokość opłaty za zarządzanie w terminie realizacji umowy.
Iwona Holka


Chcesz przeczytać pozostałe porady Ekspertów? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy