Porady Ekspertów


Eksperci odpowiedzieli już na 2290 Waszych pytań.

W otwartej wersji EduStrefy masz dostęp do 271 odpowiedzi Ekspertów.
Chcesz przeczytać pozostałe porady Ekspertów? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy


Plan postępowań na rok 2021
Treść pytania:
MOPS i Szkoła jako jednostki podległe Gminie same we własnym zakresie przeprowadzają postępowania ze środków , które my jako Gmina im limitujemy. Na fakturze nabywcą jest Gmina. Czy te 2 jednostki mają mieć swój plan postępowań?
Odpowiedź:
W sytuacji, gdy mają status zamawiającego, konto w BZP i udzielają zamówień, to powinny taki plan postępowań przygotowywać.
Iwona Holka
Ogłoszenie wysłane 30 grudnia 2020 roku
Treść pytania:
Czy ogłoszenie wysłane do DUUE w dniu 30 grudnia 2020 roku a opublikowane w styczniu 20201 i zamieszczone na platformie zakupowej 2021 będzie obowiązywała nowa czy stara ustawa
Odpowiedź:
Nowa ustawa. Żeby dotychczasowa musiałoby być opublikowane w DUUE do 31.12. Niezależnie od publikacji w DUUE można też po 48h już na stronie zamieścić, więc 48h przed 1 stycznia, jeżeli ogłoszenie będzie przesłane do publikacji i uda się zamieścić na stronie to stara ustawę można by zastosować.
Iwona Holka
Jedz potwierdzony za zgodność z oryginałem?
Treść pytania:
JEDZ został podpisany podpisem kwalifikowanym przez Pełnomocnika. Jest to skan wersji papierowej, na której widnieje odręczny podpis INNEJ osoby (nie Pełnomocnika), uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją widoczną w wypisie z KRS. Czy uznać tak złożony JEDZ za złożony prawidłowo?
Odpowiedź:
Jest prawidłowy, w Pana przypadku liczy się czy osoba składająca podpis kwalifikowany była odpowiednio umocowana - jeśli była - JEDZ złożono prawidłowo.
Iwona Holka
Osoby mogące wpłyną na wynik postępowania
Treść pytania:
Kim będą osoby mogące wpłyną na wynik postępowania, o których mowa w art. 56 ust. i 3 nPzp?? Wcześniejszy zapis mówił też o osobach przygotowujących, czyli m.in. tez projektantach i kosztorysantach. Jednak to wykreślono, czy w takim razie od projektantów, jednak też trzeba będzie brać teraz oświadczenia, jako od osób mogących wpłynąć na wynik postępowania?? Czasem jest to mocno problematyczne, zwłaszcza kiedy dokumentacja została juz dawno wykonana.
Odpowiedź:
Sama się nad tym zastanawiam, ale mam pewien trop :-) W rozporządzeniu ws protokołu ta osoba pojawiła się w punkcie B - i tam się wskazuje osoby również przygotowujące postępowanie. Zdaniem zaś Prezesa UZP: "Też zastanawialiśmy się nad tm bardzo mocno w procesie konsultacji. Każde zamówienie jest inne. Są pewne zamówienia powtarzalne. Trudno nam przewidzieć konieczność udziału jakich osób, jakich kompetencji, jakiego zaangażowania będzie w trakcie prowadzenia postępowania. Nie wiadomo, czy będą to biegli, czy będą to inne osoby, czy będą to osoby przygotowujące określone oceny. Pamiętajmy, że przykładowo mamy konkurs, gdzie można to być powierzone określonej osobie. Wydaje nam się, że rozwiązanie, które przyjęliśmy jest dość uniwersalnym rozwiązaniem. Prośba zawężenia owej grupy mogłaby sprawić, że kogoś mogłoby zabraknąć." Moim zdaniem należy to potraktować następująco; będą to biegli, oceniający ofertę zgodnie z kryteriami, będzie tez projektant ALE TYLKO jeżeli np. będzie udzielał odpowiedzi na pytania, oceniał oferty.
Iwona Holka
Skan oferty podpisanej ręcznie, a następnie w sposób elektroniczny
Treść pytania:
Wykonawca złożył skan oferty podpisanej ręcznie, a następnie podpisał ją podpisem elektronicznym i przekazał Zamawiającemu za pośrednictwem platformy. Odrzucić ofertę czy ją uznać ?
Odpowiedź:
Należy uznać. Przesyłam link do stanowiska UZP w tym temacie. https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych-2/dopuszczalnosc-skanu-oferty-w-postepowaniu-o-zamowienie-publiczne
Iwona Holka
Zamówienia Bagatelne ?
Treść pytania:
W grudniu br. znowelizowano Ustawę PZP proszę o odpowiedz na pytanie czy art. 2 ust. 2 o treści: /... Do udzielania zamówień klasycznych, których wartość, bez podatku od towarów i usług, dotycząca jednorazowego zakupu, jest mniejsza niż 130 000 złotych, nie mniejsza jednak niż 50 000 złotych, zwanych dalej zamówieniami bagatelnymi, ..../ czy został utrzymany czy został uchylony ? Czy od 1 stycznia br. będą obowiązywać tzw. \"zamówienia bagatelne\".
Odpowiedź:
Zamówienia bagatelne na 100% zostały uchylone i nie będą obowiązywały od 1 stycznia 2021 r.
Iwona Holka
kryterium oceny ofert cena
Treść pytania:
Czy w przypadku kryterium cena dot. ceny za jedną roboczogodzinę prac zlecanych można co do zasady wskazać górną granicę ceny za jedną rbg, której Wykonawcy nie mogą przekroczyć? A jeśli tak to, czy maksymalną cenę zamawiający określona na podstawie wartości jednej roboczogodziny z szacowania, czy może wskazać niższą kwotę niż wynika to z szacowania (np. szacowana 1 rbg = 300 zł, maksymalna kwota zamawiającego = 200 zł) i co w sytuacji, gdy Wykonawca wpisze do formularza oferty wyższą cenę niż określona cena maksymalna przez Zamawiającego - odrzucić na podstawie 89 ust. 1 pkt 2 obecnej pzp?
Odpowiedź:
Zamawiający może taki zapis poczynić w sposobie obleczenia ceny. Może to być również kwota niższa niż szacowana. Oczywiście pozostaje przyjąć wtedy inne kryteria, żeby można było ocenić oferty. Konieczne jest również wskazanie, że w przypadku przekroczenia kwoty oferta zostanie odrzucona za błąd w obliczeniu ceny - wyboldowane i podkreślone. W orzecznictwie można spotkać również pogląd, że Zamawiający nie jest uprawniony do kształtowania cen za wykonawcę i niektórzy przyjmują inną strategię - niezależnie od zaoferowanej kwoty wskazują, iż zapłacą wyłącznie kwotę X. Jednak de facto skutek jest tożsamy. W drugim przypadku nie ma po prostu odrzucenia oferty za błąd w obliczeniu ceny.
Iwona Holka
odpowiedniki artykułów
Treść pytania:
Czy w nowej ustawie znajdują się odpowiedniki art. 11 ust. 8 i art. 181, jesli tak to które to bądą artykuły?? Czy dla art. 11 ust. 8 to będzie art. 3 ust. 2 nPzp? Z art. 181 mam większy problem w nPzp.
Odpowiedź:
Dokładnie tak - dla 11.8 - art. 3 ust. 1 i 2 - nowością jest przeliczanie progów przez Prezesa na złote 181 nie będzie, ponieważ wracają odwołania w pełnym zakresie również i w małych postępowaniach.
Iwona Holka
unieważnienie postępowania art. 93 ust 1a
Treść pytania:
Zamawiacz sektorowy transport publiczny - Sp. z.o.o., nie jesteśmy JSFP. Staramy się o dofinansowanie na zakup elektr.autobusów i infr. z programu NFOŚiGW \Zielony transport publiczny\Czy mogę wszcząć postęp. nie mając środków na zakup autobusów, co jeśli środki zostaną mi przyznane nie w tym czasie i formie i nie będę mógł zapłacić wykonawcy, czy jeżeli otrzymam mniej środków mogę zmniejszyć ilość zakupowanych autobusów, czy mogę w takich przypadkach mogę unieważnić postępowanie ?
Odpowiedź:
Oczywiście, może Pan. Proszę tylko przewidzieć dodatkową możliwość unieważnienia i wpisać ją już w ogłoszeniu o zamówieniu. Podstawa: art. 93 ust 1a Pzp.
Iwona Holka
Rozbieżność pomiędzy ceną w ofercie a ceną wynikającą z kosztorysu ofertowego
Treść pytania:
Witam, w trakcie badania ofert w zamówieniu na roboty budowlane Zamawiający stwierdził, że cena podana w ofercie rożni się od ceny z kosztorysu będącego załącznikiem do oferty (wynagrodzenie kosztorysowe). Cena z sumowanych przedmiarów jest o 40 tys. niższa niż podana w ofercie. Czy Zamawiający powinien wystąpić do Wykonawcy z art. 87 ust. 1 z żądaniem wyjaśnień czy poprawić w ofercie cenę zgodnie z art. 87. ust.2 pkt. 2)?
Odpowiedź:
Proszę poprawić jako oczywistą omyłkę rachunkową. Przy wynagrodzeniu kosztorysowym to właściwe rozwiązanie.
Iwona Holka


Chcesz przeczytać pozostałe porady Ekspertów? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy