Porady Ekspertów


Eksperci odpowiedzieli już na 2290 Waszych pytań.

W otwartej wersji EduStrefy masz dostęp do 271 odpowiedzi Ekspertów.
Chcesz przeczytać pozostałe porady Ekspertów? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy


Wykonawca w przetargu ograniczonym
Treść pytania:
Wykonawca (konsorcjum) złożył ofertę w przetargu ograniczonym w innym składzie niż wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu tj. został dodany jeszcze jeden partner konsorcjum, który wcześniej nie uczestniczył. Czy ofertę należy odrzucić na podst.art 89 ust. 1 pkt 5 Pzp?
Odpowiedź:
Należy odrzucić, ale na podstawie; 89 ust. 1 pkt 5 pzp - jako złożoną przez podmiot niezaproszony do składania ofert.
Iwona Holka
Pracownicze plany kapitałowe
Treść pytania:
Witam. Reprezentuję jednostkę samorządu terytorialnego. Od stycznia 2021r. ma nas obowiązywać ustawa o pracowniczych planach kapitałowych. Czy możemy wybrać instytucję finansową jeszcze w tym roku, z zastrzeżeniem, że umowa obowiązuje od 1 stycznia 2021r., czy powinniśmy całą procedurę rozpocząć, gdy będą obowiązywały nas przepisy o PPK?
Odpowiedź:
Zgodnie z art. 137 ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342), dalej „ustawa o PPK”, w przypadku podmiotów zatrudniających , będących jednostkami sektora finansów publicznych , obowiązek, o którym mowa w art. 8 ust. 1 tej ustawy, powstaje w dniu 1 stycznia 2021 r. Umowę o prowadzenie PPK podmioty te zawierają najpóźniej do 10 kwietnia 2021 r. Art. 8 ust. 1 ustawy o PPK określa, że podmiot zatrudniający zawiera umowę o zarządzanie PPK nie później niż na 10 dni roboczych przez dniem, w którym w stosunku do pierwszej osoby zatrudnionej jest obowiązany zawrzeć umowę o prowadzenie PPK. Z punktu widzenia ustawy o PPK oznacza to, że przed 1 stycznia 2021 r. możliwe jest zawarcie przez podmioty zatrudniające, będące jednostkami sektora finansów publicznych, umowy o zarządzanie PPK, jednak najwcześniejszym dopuszczalnym terminem jej wejścia w życie powinien być 1 stycznia 2021 r.
Iwona Nowak-Przybylska
Niezgodność ceny z formularza ofertowego z załącznikiem
Treść pytania:
Dzień dobry. W przetargu nieograniczonym Wykonawca powinien wypełnić formularz ofertowy i załącznik (cennik części). Suma cen wszystkich części powinna być wpisana w formularzu ofertowym w jednej z pozycji formularza ofertowego. Wykonawca wpisał sumę brutto z załącznika w formularzu ofertowym w miejscu na cenę netto. W związku z powyższym w formularzu ponownie dodał kwotę VAT. Efektem jest podwójne ubruttowienie tej pozycji. Czy powinniśmy odrzucić ofertę, potraktować jako omyłkę? Czy inaczej potraktować ten błąd?
Odpowiedź:
Jeżeli znacie Państwo sumę netto to należy poprawić jako omyłkę - wyliczając netto i brutto. Jeżeli znane są wszystkie składniki ceny (netto i stawka vat) to można omyłkę poprawić.
Iwona Holka
Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO
Treść pytania:
Czy oświadczenie Wykonawcy, dot. wypełnienia obowiązku inf. przewidzianego w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, dot. tylko danych zawartych w ofercie? Przy założeniu, że na dzień składania ofert Wykonawca nie przekazuje innych danych osobowych, ale w późniejszym etapie (np. w dokumentach na wezwanie Zamawiającego) może przewidzieć, że takie dane pojawią się, powinien już w momencie złożenia oferty oświadczyć, że dopełnił obowiązku informacyjnego wobec tych osób?
Odpowiedź:
Tak, oświadczenie złożone w ofercie jest wystarczające.
Iwona Holka
Przekazywanie informacji do Gminy na temat zużycia wody przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne
Treść pytania:
Dzień dobry, Gmina uzależniła wysokość opłaty za odpady od ilości zużytej wody. Czy w przypadku, gdy Gmina będzie chciała zweryfikować prawidłowość złożonych deklaracji przez mieszkańców przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne może udostępnić Gminie informacje dotyczące ilości zużytej wody w danej nieruchomości? Bez wskazywania imion i nazwisk, jedynie ilość zużytej wody.
Odpowiedź:
Taki zakres informacji będzie oczywiście prawidłowy i nie powodujący naruszeń przepisów dot. ochrony danych osobowych (RODO).
Iwona Holka
załączenie dokumentów na Platformę
Treść pytania:
Postępowanie wraz z dokumentami na stronie internetowej Zamawiającego zamieszczone prawidłowo, na platformie zakupowej omyłkowo wstawiono inną SIWZ i Ogłoszenie. Po kilku dniach (po 5 od wszczęcia przy unijnym postępowaniu) zmieniono i widnieją już prawidłowe. Czy muszę przedłużać termin składania ofert, patrząc na art. 40 ust. 1 ustawy Pzp. Do postępowania mieli wszyscy dostęp od dnia jego wszczęcia i zaznaczam, że są to prawidłowe dokumenty.
Odpowiedź:
Jeżeli do składania ofert zostaje 15 dni, to nic więcej nie trzeba zmieniać ani wydłużać.
Iwona Holka
Szacowanie wartości zamówień
Treść pytania:
W budżecie zaplanowano 100 tys. na zakup serwera (zakup był odkładany na koniec roku). W międzyczasie wpłynęła dotacja na zakup innego serwera - wart szacunkowa ok 80 tys., zamówienie zostało udzielone w trybie pozaustawowym (zapytanie ofertowe) i rozliczone. Czy teraz ten planowany zakup serwera trzeba łączyć z tym wcześniejszym nieplanowanym i robić postępowanie w trybie pzp?
Odpowiedź:
Tak naprawdę to w momencie ujawnienia się zamówienia za 80 tys. zł należało połączyć oba (nieudzielone) i oba przeprowadzić w postępowaniu przetargowym zgodnie z Pzp, czyli przez publikację w BZP. Samo źródło finansowania nie ma w tym przypadku znaczenia dla ustalenia progu i procedury.
Iwona Holka
Gwarancja wadialna
Treść pytania:
Wykon z ofertą złożył 2 razy dokument zmiana nr 1do gwarancji bez dokumentu gwarancji głównej. Pliki były nazwane 1- wadium, a drugi - zmiana nr 1 do wadium. Wykonawca chyba omyłkowo załączył 2 razy ten sam dokument. Czy można wezwać do jego uzupełnienia?Czy wystarczy nam zmiana nr1do gwarancji? Z jakiego art. wezwać Wykon do doprecyzowania zobowiązania podmiotu trzeciego gdy jest zbyt ogólnikowe?
Odpowiedź:
Jeżeli ze zmiany gwarancji (aneksu) wynikają wszystkie niezbędne okoliczności wypłaty wadium i dla możlwiości skorzystania nie jest wymagane dysponowanie pierwotnym dokumentem, to będzie prawidłowe. Jeżeli nie - nie ma podstaw i możliwości wezwania do uzupełnienia i oferta podlega odrzuceniu: 89 ust1 t pkt 7b. art. 26 ust. 3 w zw. z art. 22a ust. 3, 4 oraz §9 .1 rozporządzenia ws. dokumentów.
Iwona Holka
Podmiotowe śr. dowodowe w postęp. poniżej progu od 2021 r.
Treść pytania:
Czy od P-3 i od podwykonawców niebędącymi podmiotami udostępniającymi zasoby należy wymagać oświadczenia zg. z art. 125 ustawy, czy w imieniu ww. oświadczenie składa tylko Wykonawca. Pozdrawiam L.G.
Odpowiedź:
Od P3 należy będzie wymagać złożenia oświadczenia, od podwykonawcy będzie można wymagać. Podsyłam str 9 uzasadnienia rozp do rozp ws dokumentów; Należy przypomnieć, że art. 119 ustawy nakłada na zamawiającego obowiązek badania, czy wobec podmiotu udostępniającego zasoby nie zachodzą podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy. Zamawiający powinien zatem zasadniczo żądać podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw wykluczenia podmiotu udostępniającego zasoby w takim samym zakresie w jakim żąda ich od wykonawcy. Wyjątkiem od tej zasady jest oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innym wykonawcą
Iwona Holka
Składanie dokumentów na wezwanie (oferta najkorzystniejsza)
Treść pytania:
Dzień dobry, Złożyliśmy dokumenty na wezwanie w celu potwierdzenia spełniania wymagań jako Wykonawca najwyżej oceniony . Czy możemy doprecyzować złożone już oświadczenie (chodzi o parametry techniczne)?. Czas na składanie dokumentów Zamawiający wyznaczył na 6.11 (chodzi mi o to czy dwukrotnie możemy coś przesłać do Zamawiającego w odpowiedzi na wezwanie)?
Odpowiedź:
Tak, oczywiście. Jeżeli mają Państwo czas do 6.11 to mogą Państwo dosłać dokument, zamawiający powinien to potraktować jako całość.
Iwona Holka


Chcesz przeczytać pozostałe porady Ekspertów? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy