Porady Ekspertów


Eksperci odpowiedzieli już na 1116 Waszych pytań.

W otwartej wersji EduStrefy masz dostęp do 149 odpowiedzi Ekspertów.
Chcesz przeczytać pozostałe porady Ekspertów? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy


Pełnomocnictwo - uzupełnienie w trybie art 26 ust. 3a (elektronicznie podpisane kwalifikowanym podpisem)
Treść pytania:
Dzień dobry, Wykonawca wezwany do uzupełnienia pełnomocnictwa złożył nowe pełnomocnictwo ale z datą sporządzenia i podpisania podpisem kwalifikowanym z datą późniejszą od daty składania ofert jest właściwe i poprawne. Czy taka oferta będzie podlegała odrzuceniu? Czy może złożenie takiego dokumentu będzie prawidłowe. Z poważaniem Małgorzata Głąbowska
Odpowiedź:
Proszę uznać takie pełnomocnictwo. Podobna kwestia była omawiana w wyroku KIO 500/19. Dołączam fragment rozstrzygnięcia. brak nie czyni pełnomocnictwa nieważnym. Dodatkowe informacje jak na przykład dataudzielenia pełnomocnictwa nie mają z reguły wpływu na ważność samego umocowania. Brak datypełnomocnictwa nie jest zasadniczo jego wadą istotną (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 16 marca 2006 r., III SZ 1/06, OSNP z 2007 r. nr 9-10, poz. 148; postanowienie NSA z 25 sierpnia 2010 r., II OSK 1486/10). Żaden przepis nie ustanawia wymogu, aby pełnomocnictwo było zaopatrzone w datę. (tak wyrok NSA z dnia 7 sierpnia 2014 r. sygn. I OSK 1772/14). Brak wskazania daty na pełnomocnictwie, jak również brak wypełnienia sekcji B w części II JEDZ nie stanowi dowodu na to, że Wykonawca Izoinstalbud sp. z o.o. nie upoważnił ww. członka zarządu do podpisania jednoosobowo oferty. Natomiast sugerowane przez Odwołującego domniemanie w tym zakresie, w okolicznościach analizowanej sprawy nie broni się. Jak wskazano powyżej, oferta przed nadaniem jej postaci elektronicznej, została podpisana przez obydwu członków zarządu. Oznacza to, że ich wolą było aby reprezentowana przez nich spółka wzięła udział w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Należy zatem uznać, iż jej złożenie w postaci elektronicznej przez jednego z członków zarządu nastąpiło w wyniku upoważnienia udzielonego przez drugiego członka zarządu. Usuwalny, zgodnie z przepisami ustawy Pzp, brak staranności przy składaniuoferty, w okolicznościach przedmiotowej sprawy, nie oznacza braku umocowania do jej złożenia.
Iwona Holka
Zakup konkretnego oprogramowania dla Uczelni
Treść pytania:
Proszę o pomoc w związku z tym, iż Uczelnia chce zakpić gotowy produkt o konkretnej nazwie Akademia Cisco, program szkoleniowy “Cisco Networking Academy Program” (CNAP) jest najbardziej dopracowanym i zdecydowanie najbardziej skutecznym i osiągającym sukcesy programem edukacyjnym na świecie. Czy Zamawiający powinien robić przetarg na konkretne szkolenie które i tak dostępne jest u konkretnego Wykonawcy ? Jak rozpocząć procedurę żeby była zgodna z ustawą PZP.
Odpowiedź:
Pytanie na które muszą sobie Państwo odpowiedzieć, to czy są spełnione przesłanki do zamówienia ZWR. Ewentualnie, czy można powyższe traktować jako szkolenie i wtedy mamy do czynienia z usługą społeczną do 750.000 euro. W każdym innym przypadku wskazując konkretną nazwę naruszą Państwo art. 29 ust. 3. Niemniej jednak w przypadku konieczności jednak PN proponuję dać niskie kryterium ceny i wprowadzić kryterium metodologii szkolenia, wymagając przedłożenia od wykonawców programu, metodyki itp. Pozwoli to na ocenę subiektywną proponowanych rozwiązań i wybór takiego produktu, który Państwu najbardziej odpowiada.
Iwona Holka
PPE a ustawa Pzp
Treść pytania:
Czy jest obowiązek stosowania ustawy Pzp do zawarcia umowy o zarządzanie Pracowniczymi Planami Emerytalnymi czy też można zawrzeć taka umowę na podstawie art. 4 pkt. 4 Ustawy Pzp, a w przypadku obowiązku stosowania ustawy Pzp co jest wartością zamówienia.
Odpowiedź:
Same składki wnoszone przez pracodawcę do pracowniczego programu emerytalnego pochodzą z wynagrodzenia pracowników. W związku z tym umowy składające się na PPE nie są zamówieniem publicznym, czyli umowami odpłatnymi zawieranymi przez zamawiającego , ponieważ stroną tej umowy jest pracownik, a nie podmiot zobowiązany do stosowania procedur ustawy PZP. Natomiast jeżeli zamawiający planowałby zlecić podmiotowi gromadzenie środków pieniężnych i ich lokowanie, z przeznaczeniem na wypłatę uczestnikom programu emerytalnego po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego (art. 2 ust. 1 pkt 24 ustawy PPE) to konieczne moim zdaniem jest zawarcie umowy w reżimie PZP, gdyż wyłącznie z art. 4 pkt 4 dotyczy pracowniczych planów kapitałowych (to jest odrębna instytucja od ppe). Wartością zamówienia nie byłyby składki od pracowników, a jedynie wysokość opłaty za zarządzanie w terminie realizacji umowy.
Iwona Holka
Dokonanie anulowania wyboru najkorzystniejszej oferty
Treść pytania:
Czy po dokonaniu anulowania wyboru najkorzystniejszej oferty, dokonanego po wniesieniu informacji przez innego wykonawcę, można przy powtórzeniu badania oferty najkorzystniejszej wezwać Wykonawcę do złożenia - uzupełnienia tych dokumentów, których nie załączył do pierwszego badania ? Czy taką ofertę, raz badaną, należy odrzucić jako nie odpowiadającą treści SIWZ ?
Odpowiedź:
Oczywiście, po powtórzeniu czynności cofa Pani czynności poprzednie i dokonuje ponownego badania i oceny ofert ze wszystkimi konsekwencjami.
Iwona Holka
Kary umowne, po zakończeniu realizacji umowy
Treść pytania:
Wykonawca zgodnie z zawartą umowy na R.B. miał obowiązek zgłosić podwykonawców. Za niedopełnienie tego obowiązku umowa przewidywała karę pieniężną. Wykonawca w czasie realizacji umowy nie zgłosił podwyk. Zamawiający również nie stwierdził wystąpienia podwyk. Zamówienie zostało zrealizowane prawidłowo. Po upływie roku od rozliczenia robót, w toku kontroli dokumentów ujawniono że w czasie prac występowali podwykonawcy (Są umowy pomiędzy wykonawcami a podwyk.)Czy w tym czasie (rok po zakończeniu prac i zapłacie wynagrodzenia)zamawiający ma obowiązek naliczenia kar z tytułu niezgłoszenia podwyk?
Odpowiedź:
Tak, roszczenia z zawartej umowy zasadniczo przedawniają się po trzech latach. Jako dysponent środków publicznych podlegający dyscyplinie finansów publicznych zobligowani są Państwo do naliczenia kary umownej.
Iwona Holka
Procedura art. 24aa, poniżej progu UE, dokumenty ofertowe z datą przyszłą
Treść pytania:
Procedura art. 24aa, poniżej progu UE, złożono jedną ofertę na formularzu ofertowym z datą równą otwarciu ofert 15.07. Wykonawca od razu załączył: oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia, wykaz dostaw, formularz oferty technicznej, formularz oferty cenowej, polisę oc - ale wszystkie z datą przyszłą 17.07. Ponadto, formularz oferty technicznej nie zawiera dwóch ostatnich stron wg wzoru zamawiającego. Jak powinien zachować się zamawiający? Co jeśli wykonawca nie spełni któregokolwiek wymogu z treści formularza oferty technicznej?
Odpowiedź:
Brak spełnienia wymagań technicznych, czy nie dołączenie formularza oceny technicznej, który dla zamawiającego jest treścią oferty powoduje jej odrzucenie na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. W takim przypadku dokumenty podmiotowe (oświadczenia, polisa oc i inne) nie podlegają badaniu ani uzupełnieniu.
Iwona Holka
Umowa ramowa
Treść pytania:
W post na zawarcie umowy ramowej na usługi informat. jednym z kryterium była ocena próbki tj. funkcjonalności oprogram. Kryterium było opisane w jaki sposób i co będziemy spr w oprogram. i ocena: test zaliczony dla wyniku 50% i więcej = 7pkt, test niezaliczony dla wyniku poniżej 50%. W przypadku niezaliczenia oferta zostanie odrzucona. Czy zapis o odrzuceniu był prawidłowy? jeżeli nie to jak ratować postępowanie?
Odpowiedź:
Zapis był prawidłowy. Niezaliczenie testu na poziomie 50%= odrzucenie. Tak rozumiem Państwa zapis. Jest to jak najbardziej prawidłowe. Zamawiający ma prawo ustanowić minimalne poziomy jakości, których konsekwencją niespełnienia jest odrzucenie oferty.
Iwona Holka
Wadium
Treść pytania:
Czy jeżeli na wezwanie Zamawiąjącego wykażemy referencje, które okażą się referencjami nie spełniającymi warunków zgodnych z treścią SIWZ czy Zamawiający może zabrać nam wadium?
Odpowiedź:
Do 2017 r. uznawano, że uzupełnienie jakichkolwiek dokumentów (nawet niespełniających warunków) powoduje wykluczenie wykonawcy, jednak nie obliguje zamawiającego do zatrzymania wadium. Wiele jednak zmieniła uchwała SN (przesyłam w załączeniu), który stwierdził, że wadium podlega zatrzymaniu na podstawie art. 46 ust. 4a PZP także wtedy, gdy wykonawca w odpowiedzi na wezwanie złożył dokumenty lub oświadczenia, ale z ich treści nie wynika potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP (sygn. akt III CZP 27/17). Stanowisko SN jest zbieżne również z opinią UZP „Zatrzymanie wadium na podstawie art. 46 ust. 4a ustawy – Prawo Zamówień Publicznych”). Według UZP, przez niezłożenie dokumentów na wezwanie zamawiającego można rozumieć sytuacje dwojakiego rodzaju. Oznacza to więc m. in. przypadek, gdy wykonawca w ogóle nie składa dokumentu wskazanego w wezwaniu (tj. brak fizyczny dokumentu). Może jednak także odnosić się do sytuacji, w której wykonawca składa dokument lub oświadczenie, z którego nie wynika potwierdzenie spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub spełniania przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego. Z uwagi na powyższe, jeżeli zostały spełnione przesłanki z art. 46 ust. 4a - wadium podlega zatrzymaniu.
Iwona Holka
Szacowanie wartości zamówienia
Treść pytania:
Dotychczas w jednostce okres obowiązywania umów na dostawy ciągłe obejmował okres od od np. 04.2017-04.2018 r. Kierownik jednostki zażyczył sobie aby umowy obejmowały dany rok budżetowy. Wobec powyższego muszę przeprowadzić 1 przetarg nieograniczony na okres 9 miesięcy. Czy szacowanie wtedy polega na objęciu 12 miesięcy ,podzieleniu i przemnożeniu przez 9, czy porostu od razy brać pod uwagę okres 9 miesięcy wstecz ?
Odpowiedź:
Należy brać pod uwagę faktyczny czas trwania postępowania. Np. umowa sprzątania 10000 zł/m - c, przy umowie na 9 miesięcy to 10.000 x 9. Natomiast jeżeli sprzątanie w danym roku będzie realizowane 12 miesięcy, ale pierwsza umowa ma być na 9 a druga na brakujące 3 miesiące, to wtedy mamy zamówienie udzielane w częściach, ale wartość liczymy jak dla 12 miesięcy.
Iwona Holka
podmiot trzeci
Treść pytania:
Duża rob bud. Wyk spełnił warunek, w zakres rob. bud, w której wchodziły roboty 4 branż - podał Ptrzeciego. Wykonawca na spełn warunku przedstawił zobowiązanie PT, który spełnia ten warunek i będzie podwykonawcą-ale tylko w zakresie budowy budynku garażowego. Okres wykorzystania udostępnionych zasobów- na okres realizacji robot bud. Czy Zam może uznać że wykonawca spełnia warunek, skoro podmiot trzeci na zasoby, które się powołuje wykona tylko budynek garażowy.
Odpowiedź:
Moim zdaniem realne użyczenie zasobów będzie wtedy jeżeli zobowiąże się do wykonania dokładnie tego do czego przekazał doświadczenie. Podsyłam ciekawe opracowanie w tej sprawie i propozycję do uzupełnienia . Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp w zw. z §9 rozporządzenia ws. dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Zamawiający wzywa do uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunku zdolności technicznej i zawodowej, tj. wymaganego w pkt….. SIWZ doświadczenia polegającego na ……. (można przywołać treść warunku). Wykonawca wraz z ofertą przedłożył zobowiązanie podmiotu (nazwa podmiotu) użyczającego zasób doświadczenia, z którego wynika, iż podmiot ten udostępnia wymagane doświadczenie poprzez wykonanie wyłącznie budynku garażowego (a więc 1 z 4 zakresów doświadczenia wskazanych w …..siwz). Tymczasem, zgodnie z treścią art. 22a ust. 2 ustawy Pzp, wymagane jest, aby podmiot udostępniający zasoby, faktycznie realizował robotę budowlaną, co do której wymagane było wykazanie doświadczenia. Zobowiązanie do wykonania wyłącznie jednego elementu wymaganego doświadczenia nie oznacza faktycznej realizacji wymaganej do przekazania zobowiązania i w świetle obowiązujących przepisów nie jest wystarczające do wykazania rzeczywistego dysponowania zasobem. Mając powyższe na uwadze, Zamawiający wzywa do przedłożenia stosownych dokumentów z których wynikało będzie jednoznacznie, że podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunku doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Dokumentem takim może być przykładowo: zobowiązanie podmiotu użyczającego lub umowa pomiędzy wykonawcą a podmiotem udostępniającym doświadczenie. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 22 a ust. 6 ustawy Pzp, Wykonawca w sytuacji niemożności wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu przez podmiot wskazany w ofercie ma możliwość zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem lub podmiotami, bądź może samodzielnie wykazać spełnianie warunku udziału w postępowaniu. W tym celu wykonawca zobowiązany jest przedłożyć odpowiednio dokument z którego wynikało będzie faktyczne udostępnienie zasobów (np. zobowiązanie podmiotu użyczającego) lub oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że samodzielnie spełnia warunek doświadczenia. Z ciekawych wyroków w podobnych sprawach: 1755/17 i 1226/18 Nieuprawnionym jest twierdzenie, że dla spełnienia normy art. 22a ust. 4 ustawy Pzp, koniecznym jest, ażeby podmiot udostępniający zasoby występował w charakterze podwykonawcy. Po pierwsze, taki wymóg byłby niezgodny z ogólną zasadą wynikającą z art. 22a ust. 1 ustawy Pzp - że dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu można powołać się na zasoby podmiotu trzeciego, niezależnie od charakteru stosunków prawnych łączących wykonawcę z tym podmiotem. Po drugie, wbrew twierdzeniom Zamawiającego, Krajowa Izba Odwoławcza w swym orzecznictwie również takiego wymogu nie formułuje. Orzecznictwo Izby akcentuje konieczność zapewnienia realnej realizacji zamówienia przez podmiot trzeci. Jednakże realizacja ta nie musi oznaczać podwykonawstwa. W powołanym przez Zamawiającego wyroku z dnia 20.02.2018 r., KIO 211/18 Izba wskazała, że wymóg z art. 22a ust. 4 ustawy Pzp należy rozumieć jako obowiązek faktycznego zrealizowania części zamówienia - w charakterze podwykonawcy lub wspólnie z wykonawcą. Do możliwości wspólnego z podmiotem trzecim wykonywania zamówienia, w kontekście realizacji ww. wymogu KIO odniosła się również w innym wymienionym przez Zamawiającego wyroku - z dnia 17.11.2016 r., KIO 2082/16. W kolejnym z wyroków, na który powoływał się Zamawiający - z dnia 4.09.2017 r., KIO 1755/17, Izba uznała, że obowiązek zrealizowania robót budowlanych przez podmiot udostępniający zasoby, wynikający z art. 22a ust. 4 ustawy Pzp, oznacza, że wykonawca powołujący się obce zasoby, obowiązany jest do zaangażowania, w sposób bezpośredni, podmiotu trzeciego w realizację przedmiotu zamówienia - tak, aby poleganie na potencjale podmiotu trzeciego było realne. Z wymienionych przez Zamawiającego wyroków KIO jeden tylko mówi, iż wobec dyspozycji art. 22a ust. 4 ustawy Pzp, podmiot trzeci realizujący roboty budowlane powinien być podwykonawcą - tj. wyrok z dnia 9.11.2017 r., KIO 2245/17. Jednakże te twierdzenia Izby należy odczytywać w kontekście całego wyroku, w którym dopuszczono również realizację zamówienia wspólnie z wykonawcą, a przede wszystkim wyeksponowano obowiązek wykonawcy do wykazania, że stosunek łączący go z podmiotem trzecim gwarantuje rzeczywisty dostęp do udostępnianych przez ów podmiot zasobów. Izba w wyroku tym orzekła, że dysponowanie zasobami musi wynikać z przedstawionych dowodów w sposób jednoznaczny i nie może być przedmiotem dedukcji czy domniemania. Ponadto Izba pragnie zwrócić uwagę, że zacytowany w odpowiedzi na odwołanie fragment uchwały KIO w sprawie KIO/KD 17/2018, stanowił część zastrzeżeń Prezesa UZP, nie zaś - jak wskazał Zamawiający - ustaleń Izby. Odnosząc się do ww. wyroków Krajowej Izby Odwoławczej, należy podkreślić, że zawarte w nich ustalenia są całkowicie zgodne z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-324/14 (Partner A.). TSUE w wyroku tym wyraźnie wysłowił zasadę, zgodnie z którą wykonawca ma prawo polegania na zdolnościach innych podmiotów, o ile zostanie wykazane instytucji zamawiającej, że w rzeczywistości będzie dysponował zasobami tych podmiotów, które to zasoby są niezbędne do wykonania odnośnego zamówienia. Przedmiotowe orzeczenie TSUE wydane zostało w oparciu m.in. o art. 48 ust. 3 Dyrektywy 2004/18, który w przeciwieństwie do art. 63 ust. 1 Dyrektywy 2014/24, nie określał, że w przypadku zasobów doświadczenia zawodowego wykonawcy mogą polegać na zdolności innych podmiotów tylko wówczas, gdy te ostatnie zrealizują roboty budowlane, odnośnie do których takie zdolności są niezbędne. Jednakże wymaga podkreślenia, że identycznie jak poprzednia dyrektywa, Dyrektywa 2014/24 określa, że wykonawca może polegać na zdolności innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi powiązań (art. 63 ust. 1). Wobec powyższego, za w pełni aktualne należy uznać twierdzenie TSUE z wyroku C- 324/14, że "o ile oferent musi udowodnić, że rzeczywiście dysponuje zasobami tych podmiotów, które to zasoby nie stanowią jego własności, a są niezbędne do wykonania odnośnego zamówienia, to jednak ma on swobodę wyboru, po pierwsze, charakteru prawnego powiązań, które zamierza ustanowić z innymi podmiotami, na których zdolnościach polega w celu wykonania tego zamówienia, i po drugie środka dowodowego na wykazanie istnienia tych powiązań". Trybunał wskazał także, że "nie można z góry wykluczyć, że instytucja zamawiająca może do celów prawidłowego wykonania danego zamówienia wskazać wyraźnie w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia szczegółowe zasady umożliwiające wykonawcy poleganie na zdolnościach innych podmiotów”.
Iwona Holka


Chcesz przeczytać pozostałe porady Ekspertów? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy