Porady Ekspertów


Eksperci odpowiedzieli już na 2290 Waszych pytań.

W otwartej wersji EduStrefy masz dostęp do 271 odpowiedzi Ekspertów.
Chcesz przeczytać pozostałe porady Ekspertów? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy


spełnienie warunku udziału
Treść pytania:
Gdy Wykonawca bierze udział na 10 części z 17 i nie spełnia warunku, którym była 1 usługa o wartości najwyższej dla poszczególnych części (4mln) to wykluczam go w tej części (4 mln) czy we wszystkich częściach w których wymóg był niższy 3mln? Wykaz usług na 5 usług o wartościach do 3mln.
Odpowiedź:
Oczywiście po przeprowadzeniu procedury tzw naprawczej i wezwaniu do uzupełnienia wykluczamy go z tej części, gdzie warunku nie spełnił. Jeżeli spełnia w pozostałych - uznajemy że spełnił warunki udziału w postępowaniu.
Iwona Holka
Pełnomocnictwo.
Treść pytania:
wykonawca w formularzu ofertowym wskazał , że pełnomocnictwo znajduje się w CEiDG. Po sprawdzeniu w rejestrze rzeczywiście pełnomocnik widnieje i posiada pełnomocnictwo do min. podpisania oferty. zamawiający wymagał, aby pełnomocnictwo złożyć poprzez platformę zakupową w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kopii poświadczonej za zgodność przez notariusza przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Czy w takiej sytuacji należy wezwać wykonawcę do uzupełnienia dokumentu czy zapis w ofercie i wydruk z CEiDG wystarczy ?
Odpowiedź:
Wydruk CEDIG absolutnie wystarczy i nie potrzebują Państwo innego dokumentu na potwierdzenie umocowania.
Iwona Holka
Zmiana umowy
Treść pytania:
W projekcie umowy została przewidziana możliwość przedłużenia terminu realizacji w przypadku otrzymania zgody z Instytucji finansującej zamówienie. Ponieważ już w trakcie trwania procedury przetargowej otrzymaliśmy zgodę na zmianę terminu, to czy zwierając umowę z wykonawcą mogę wstawić już nowy termin, czy muszę wpisać termin taki jak w dokumentacji przetargowej i dokonać jego zmiany aneksem.
Odpowiedź:
Może Pani już w umowie na etapie zawierania wskazać nowy termin. Nie ma potrzeby zawierania umowy i zmian dopiero aneksem. proszę tylko o sporządzenie notatki z czego wynika inny termin niż wskazany pierwotnie w dokumentacji.
Iwona Holka
usługi społeczne odwołanie
Treść pytania:
Czy jest możliwości wniesienia odwołania w przypadku zamówień na usługi społecznej o wartości mniejszej niż kwota 750 000 euro?
Odpowiedź:
W postanowieniu z dnia 25 sierpnia 2017 r., IX Ca 807/17, Sąd Okręgowy w Olsztynie uznał, że dopuszczalne jest wniesienie odwołania, jednak KIO orzeka w większości przypadków zbieżnie ze stanowiskiem UZP, iż wniesienie odwołania jest niedopuszczalne. Odwołanie jest więc obarczone dużym ryzykiem jego odrzucenia. Z opinii UZP:Procedura udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne w oparciu o art. 138o ustawy Pzp, tj. zamówień, których wartość nie przekracza 750 000 euro – w przypadku zamówień innych niż zamówienia sektorowe lub zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa lub 1 000 000 euro – w przypadku zamówień sektorowych, tworzona jest przez samego zamawiającego. Zamawiający zobowiązany jest w tym zakresie jedynie do uwzględnienia norm zawartych w art. 138o ust. 2–4 znowelizowanej ustawy Pzp, które to przepisy nie przewidują odesłania do stosowania przepisów działu VI ustawy Pzp, tak jak to jest w przypadku zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartościach przekraczających kwoty, o których mowa w art. 138g ustawy Pzp. Uwzględniając powyższe, uznać należy, że wykonawcy uczestniczącemu w takim postępowaniu nie przysługuje odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. W przypadku postępowań prowadzonych w oparciu o art. 138o ustawy Pzp zamawiającego nie wiążą przepisy ustawy Pzp, z wyjątkiem reguł wskazanych w ust. 2-4 powyższego artykułu, a co za tym idzie zasadnym wydaje się twierdzenie, że wykonawca nie ma możliwości skorzystania ze środków odwoławczych przewidzianych w dziale VI ustawy Pzp.
Iwona Holka
Planowanie
Treść pytania:
Planuję w listopadzie br. przeprowadzić postępowanie na świadczenie usług pocztowych w roku 2021. Zgodnie z wewnętrznym regulaminem, we wniosku o wszczęcie postępowania muszę określić czy "przedmiot zamówienia był zaplanowany/nie był zaplanowany do realizacji w ..... roku". Oczywiście był zaplanowany, jednak czy w związku z tym, że umowę planujemy zawrzeć jeszcze w tym roku, to czy powinnam napisać że przedmiot zamówienia został zaplanowany do realizacji w 2020 czy 2021 roku? (Bo udzielamy zamówienia w tym roku, a będziemy je "realizować" w przyszłym?)
Odpowiedź:
Zaplanowany do realizacji oznacza jego wykonywanie w 2021 roku. Więc proszę wpisać 2021.
Iwona Holka
dotyczy robót budowlanych
Treść pytania:
Jeden z oferentów w trakcie trwania postępowania zadał pytanie zamawiającemu dotyczącej jednej z pozycji zawartej w przedmiarach robót. Zgodnie z odpowiedzią zamawiającego oferenci nie ujęli tej pozycji w kosztorysie, tym samym jej nie wyceniając. Na etapie robót okazało się jednak, że ta pozycja powinna być wyceniona, ponieważ jest konieczność jej wykonania. Jak zamawiający powinien postąpić w takiej sytuacji? Wynagrodzenie jest kosztorysowe.
Odpowiedź:
W tej sytuacji zasadne wydaje się dokonanie zmiany umowy w trybie art. 144.1.2. W tej sytuacji nie ma innego rozwiązania. Oczywiście należy uzasadnić niezbędność tego elementu robót.
Iwona Holka
forma dokumentu
Treść pytania:
Postępowaniu poniżej progów UE prowadzone tylko w formie pisemnej, Wykonawca otrzymał z urzędu skarbowego zaświadczenie o nie zaleganiu z podatkami w formie elektronicznej, czy może go wydrukować i złożyć w formie pisemnej podpisując za zgodność z oryginałem, jeżeli tak jaka będzie podstawa.
Odpowiedź:
Nie, w ten sposób nie może ponieważ oryginał dokumentu jest w formie elektronicznej. Winien przesłać Zamawiającemu (e-mail) dokument elektroniczny który uzyskał z US. Taki dokument będzie prawidłowy.
Iwona Holka
Rozbieżność w żądaniu dokumentów
Treść pytania:
Które art. ustawy Pzp zostały naruszone, jeżeli wykonawca w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu żądał od podmiotów krajowych KRS lub CEiDG a nie żądał odpowiednika tego dokumentu od podmiotów zagranicznych? 7 ust. 1 lub 25 ust. 1 a może 41 i 36 lub inne?
Odpowiedź:
Tak, mamy w tym przypadku nierówne traktowanie wykonawców (7.1) oraz żądanie dokumentów, które nie są niezbędne: 25.1.
Iwona Holka
Wartość zamówienia o którym mowa w art 67 ust 1 pkt 6
Treść pytania:
Przeprowadzam PN na RB i przewiduje zamówienia o którym mowa w art 67 ust 1 pkt 6 realizowane w wolnej ręce. Wartość samego przetrgu stanowi A Wartość WR stanoowi B. Przed wszczęciem przetargu zgodnie z treścią art 32 ust 3 wartość zamówienia ustalona jest jako suma A+B. Po roku wszczynam WR Czy wartościa tego postepowania jest konsekwentnie A+B czy tylko B?
Odpowiedź:
Wartością ZWR jest tylko wartość ZWR. Czyli B.
Iwona Holka
Szacowanie
Treść pytania:
Witam, czy dobrze postąpimy jeśli w przetargu unijnym (umowa na rok) jeden z pakietów podpiszemy umowę na 6 m-cy. Po czym ogłosimy kolejny unijny na ten pakiet na kolejne 6 m-cy. Szacowanie tego pakietu mamy na 6 m-cy. Czy to nie jest dzielenie zamówienia? Pozdrawiam i proszę o odpowiedź.
Odpowiedź:
Będzie to dzielenie zamówienia. Można zamówienie udzielić na 6 miesięcy, potem kolejne na 6, ale wartością zamówienia będzie suma, czyli 12 miesięcy. Czyli każda z części będzie w procedurze jak dla 12 miesięcy.
Iwona Holka


Chcesz przeczytać pozostałe porady Ekspertów? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy