Porady Ekspertów


Eksperci odpowiedzieli już na 1045 Waszych pytań.

W otwartej wersji EduStrefy masz dostęp do 135 odpowiedzi Ekspertów.
Chcesz przeczytać pozostałe porady Ekspertów? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy


tajemnica przedsiębiorstwa a unieważnienie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4
Treść pytania:
Jeżeli unieważniam postępowanie (art. 93 ust. 1 pkt 4) to czy muszę dokonywać badania poprawności zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa? Jeżeli uzasadnienie objęcia tajemnicą (oświadczenie wykonawcy załączone do oferty) nie wyjaśnia w wystarczający sposób zastrzeżenia to czy pomimo unieważnienia powinnam wezwać do wyjaśnień/uzupełnienia? Jeżeli tak to na jakiej podstawie prawnej? Biorąc pod uwagę powyższe, co należy udostępnić wykonawcom wnioskującym o wgląd do ofert na podstawie ustawy o dostępnie do informacji publicznej?
Odpowiedź:
Zasadność zastrzeżenia tych informacji może Pani dokonać wtedy, gdy ktoś o nie wystąpi, nie ma potrzeby, żeby Pani dokonywała dodatkowych czynności, jeżeli unieważnia Pani postępowanie. Jeżeli uzasadnienie objecia tajemnicą nie jest wystarczające i Pani nie przekonuje, to oznacza, że informacje będą odtajnione (zostały zastrzeżone nieskutecznie), ponieważ to obowiązkiem wykonawcy jest takie ich przygotowanie i uzasadnienie, żeby Zamawiającego przekonać do ochrony danych jako tajemnicy.
Iwona Holka
Jak zamówić studia MBA dla pracowników (finansowne ze środków UE)
Treść pytania:
Czy może ktoś z Forum przeprowadzał postępowanie na wybór studiów MBA dla pracowników swojej jednostki (zamówienie finansowane z projektu UE). Czy są jakieś przesłanki do wyłączenia stosowania Pzp dla takiego przedmiotu zamówienia, w jaki sposób najlepiej przeprowadzić tego typu zamówienie przy szacunkowej wartości pow. 30 tys. euro? Będę wdzięczna za wskazówki.
Odpowiedź:
Tego typu zamówienie można przeprowadzić w procedurze jak dla zamówienia na usługę społeczną. Niestety całkowicie wyłączyć ze stosowania PZP nie można, ale w zw. z tym, że mamy do czynienia z usł społeczną, która zapewne nie przekracza progu 750.000 euro, to można zrobić zamówienie np. z kryterium oceny ofert polegającym na doświadczeniu wykonawcy. Moim zdaniem kluczowe w Państwa zamówieniu będą właśnie kryteria oceny ofert, które pozwolą wybrać najlepszego wykonawcę.
Iwona Holka
Brak podania stawki VAT w formularzu ofertowym
Treść pytania:
W formularzu ofertowym, wykonawca nie wpisał stawki podatku VAT,którą był zobowiązany podać.Natomiast w formularzu cenowym był zobligowany wyłącznie do określenia cen jedn. brutto.Dlatego też nie ma takiej części oferty,z której można byłoby wyczytać stawkę tego podatku.W SIWZ nie regulowano wysokości podatku dla tego zamówienia, więc czy jest jakakolwiek szansa by to poprawić jako inną omyłkę?Może jednak lepiej odrzucić ofertę, a jako podstawę odrzucenia podać niezgodność z SIWZ?A może po prostu to tak zostawić i nie odrzucać, ani nie poprawiać, a ofertę uznać za prawidłową?Proszę o pomoc.
Odpowiedź:
Ja bym takiej oferty nie odrzuciła, skoro w formularzu cenowym wymagano wyłącznie cen brutto. Nie poprawiałabym też, ani nie wzywała do dodatkowych wyjaśnień. Podejrzewam, że dla Państwa wysokość podatku vat jest informacją neutralną, w żaden sposób też nie ma wpływu na sytuację wykonawców i ewentualne manipulacje ceną. Przy zawarciu umowy wykonawca wskaże stawkę podatku vat. Myślę, że odrzucenie oferty na tej podstawie byłoby zbędnym formalizmem.
Iwona Holka
Protokół postępowania
Treść pytania:
Stan faktyczny: Zamawiający posiada budynek mieszkalny który jest pustostanem i planuje jego przebudowę. Na tej działce znajduje się tylko ten budynek, innych budynków nie ma. Zamawiający dokonał zgłoszenia do starostwa planowanej przebudowy. Starostwo nie wniosło sprzeciwu wobec zgłoszenia Zamawiającego. W związku z tym Zamawiający planuje ogłosić przetarg. W protokole znajduje się punkt do wypełnienia: pkt 2-Przedmiot zamówienia publicznego ppkt 2-Czy zamówienie zostało podzielone na części. Jak uzasadnić co napisać w protokole w ppkt 2 że przedmiot zamówienia jest niepodzielny?
Odpowiedź:
Podpowiedź może stanowić motyw 78 preambuły do dyrektywy klasycznej: w przypadku, gdy instytucja zamawiająca zdecyduje, że podział zamówienia na części nie byłby właściwy, stosowne indywidualne sprawozdanie lub dokumenty zamówienia powinny zawierać wskazanie głównych przyczyn decyzji instytucji zamawiającej. Powyższy motyw preambuły wymienia następujące przykładowe przyczyny: instytucja zamawiająca mogłaby stwierdzić, że taki podział groziłby ograniczeniem konkurencji albo nadmiernymi trudnościami technicznymi lub nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia, lub też potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. Należy zauważyć, że ustawodawca europejski za okoliczność uzasadniającą rezygnację z podziału na części uznał jedynie nadmierne trudności czy koszty oraz brak koordynacji, skutkujący poważną groźbą nieprawidłowej realizacji zamówienia. A contrario uznać należy, iż obawy związane z ewentualnymi niewielkimi trudnościami czy kosztami bądź nieznacznymi problemami z koordynowaniem działań wykonawców, a tym bardziej wygoda zamawiającego, nie powinny stanowić dostatecznej podstawy do zaniechania podziału zamówienia na części. Jednakże zastrzec należy, że ocena ta powinna być dokonywana każdorazowo z uwzględnieniem wszystkich okoliczności danego przypadku".
Iwona Holka
Agregacja zamówień
Treść pytania:
Chciałabym prosić o konsultację w wyborze trybu postępowania. W czerwcu kończy się nam umowa na medyczne artykuły jednorazowe - chciałabym przeprowadzić postępowanie, jego wartość szacunkowa to ok. 60 tys. złotych. Przewidujemy, że we wrześniu-październiku będziemy wszczynać postępowanie na inne medyczne artykuły jednorazowe (występuje częściowa zbieżność wykonawców). Nie jesteśmy w stanie oszacować zakresu (będzie on zależał od zużycia bieżących umów) i tym samym dokładnej wartości szacunkowej. W jakim trybie najbezpieczniej przeprowadzić najbliższe postępowanie o wartości 60 tys. zł?
Odpowiedź:
Istnieją dwie możliwości: 1) sugerowana: jako zamówienie wyłączone z PZP, albo 2) dopuszczalna: jako część zamówienia "czerwcowo-wrześniowo-październikowego"- z ew. uwzględnieniem art. 6a, pod warunkiem, że jednak będziemy mogli oszacować zamówienia "wrześniowo-październikowe".
Ewaryst Kowalczyk
Forma złożenia dokumentów!
Treść pytania:
Czy Wykonawca w postęp. powyżej 144000 euro może dostarczyć dokumenty w ramach wezwania do uzupełnienia (z wyłączeniem np.JEDZ) lub złożenia dokumentów w wersji papierowej lub e-mail z podpisem elektronicznym osoby uprawnionej .LG
Odpowiedź:
W wersji papierowej Nie może, @ z podpisem elektronicznym jeżeli zamawiający wskazał ten środek komunikacji elektronicznej
Łukasz Czaban
art. 24 ust. 5 pkt 8
Treść pytania:
Proszę o informację czy przesłankę z ww. art. można stosować wybiórczo np. tylko w zakresie podatków i tylko w tym zakresie żądać dokumentów (zaświadczenia z US). Dla przykładu: zaznaczam w ogłoszeniu przesłankę wykluczenia art. 24 ust. 5 pkt 8, w siwz wpisuję, że wykluczę wykonawcę, który zalega z podatkami i wskażę, że będę żądać zaświadczenia z US. Czy jeżeli wskazałam tą przesłankę to mogę nie żądać dokumentów dot. składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne?
Odpowiedź:
Zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy Pzp - Jeżeli zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie ust. 5, wskazuje podstawy wykluczenia w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji. W świetle powyższego, należy przyjąć, że ustawodawca krajowy dopuścił możliwość wybiórczego określenia przez zamawiającego okoliczności fakultatywnego wykluczenia wykonawcy. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia, wykonawca może poprzestać na oświadczeniu wykonawcy. Może również żądać niezbędnych dokumentów.
Jerzy Czaban
JAWNE OTWARCIE OFERT
Treść pytania:
Zamawiający posiada komercyjną Platformę Zakupową, gdzie otwarcie ofert jest automatycznie bez udziału operatora. Z otwarcia generuje się protokół i automatycznie publikowany jest na stronie Zamawiającego. Protokół ten spełnia wymogi art. 86 ust 5 ustawy PZP. Czy została spełniona przesłanka art. 86 ust 2 i 3? Czy poza otwarciem elektronicznym ofert, które następuje z automatu na platformie, jest koniecznie przeprowadzenie jawnego otwarcia ofert z udziałem Wykonawców (tj. na sali w wyznaczonym miejscu jak dawniej)?
Odpowiedź:
Otwarcie ofert uregulowane jest w ustawie w art. 86 ustawy Pzp. Art. 86. 1. Z zawartością wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu, odpowiednio do ich złożenia lub otwarcia. 2. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. 3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 4. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 5.) Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące: 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Ustawa Pzp, mimo, że obowiązek komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, dla zamówień nadprogowych, wprowadziła od 18 października 2018 r., nie uwzględnia otwarcia ofert, złożonych w postępowaniu w formie elektronicznej. W świetle cyt. przepisów, stosowana przez Państwa platforma, realizuje jedynie wymogi zawarte w art. 86 ust. 1 i ust. 5. Nie spełnia natomiast wymagań wynikających z ust. 2,3 i 4. Dopiero projektowana nowa ustawa Pzp przewiduje uregulowanie otwarcia ofert złożonych w formie elektronicznej.
Jerzy Czaban
odowłanie od czynności odrzucenia oferty i unieważnienia postępowania
Treść pytania:
"Nasza oferta oraz dwóch innych wykonawców zostały odrzucone ponieważ formularz cenowy zawierał braki (nieuzupełniona rubryka: marka/typ/model). Pozostałych dwóch wykonawców złożyło poprawnie. Dla mnie osobiście formularz ten był mało czytelny. To przeoczenie nastąpiło również u dwóch innych wykonawców. Zdaje sobie sprawę, że formularz cenowy nie może być uzupełniony w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, ale czy widzi Pani jakąkolwiek możliwość wniesienia odwołania w takiej sprawie?"
Odpowiedź:
W przypadku wątpliwości, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia... W świetle powyższego, wykonawca zawsze, w przypadku wątpliwości może żądać od zamawiającego wyjaśnienia treści SIWZ. Podkreślić należy, że żądanie wyjaśnienia SIWZ jest uprawnieniem a nie obowiązkiem wykonawcy. Obowiązkiem zamawiającego jest natomiast jednoznacznie, zrozumiale i wyczerpująco opisać wszelkie wymagania dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia. Dodatkowo, w sprawach nieuregulowanych w ustawie, mają zastosowanie przepisy KC, który stanowi, w art. 65. § 1. Oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają ze względu na okoliczności, w których złożone zostało, zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje. § 2. W umowach należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu. Ponadto, zasady postępowania w zamówieniach publicznych prezentowane są w orzecznictwie, np.: Wyrok sądu okręgowego w Gliwicach z dnia 22 lutego 2007 r., w sprawie o sygn. akt: x ga 23/07, w której sąd podkreślił, że formalizm postępowania nie jest celem samym w sobie, a ma na celu realizację zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców (cyt. m.in. w sprawach o sygn. akt: kio/uzp 1403/08, kio 2064/14) Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 15 kwietnia 2013 r., w sprawie o sygn. akt: kio 746/13 podkreśliła, że: formalizm postępowania o zamówienie publiczne nie jest celem samym w sobie, ale ma służyć realizacji celu postępowania, jakim jest wyłonienie wykonawcy zdolnego do wykonania zamówienia, który złożył najkorzystniejszą ofertę, z poszanowaniem zasad prowadzenia postępowania. Reasumując, bez analizy dokumentacji postępowania, trudno wyrazić opinię, jaką szansę ma wykonawca w ewentualnym postępowaniu odwoławczym. Zamawiający podczas oceny ofert związany jest zapisami SIWZ i zasad tam określonych nie może zmienić po upływie terminu składania ofert. Tym niemniej, nie oznacza to, że uprawniony jest do nadmiernego „formalizowania” podczas dokonywania oceny.
Jerzy Czaban
Zakup aparatury
Treść pytania:
Pani Iwono w grancie jest wyraźnie wskazany Dostawca i jest on współwłaścicielem patentu łącznie z Zamawiającym. Czy możemy udzielić zamówienia temu wykonawcy bez konkursu , z wolnej ręki? Z góry dziękuję za odp. Z poważaniem Dorota Socha
Odpowiedź:
W przypadku udzielania zamówień na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji masowej służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju; Zamawiający, zgodnie z art. 4 d ust. 1 nie stosuje ustawy do zamówień o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy: W takim przypadku ma zastosowanie Ustawa o zasadch finansowania nauki, która stanowi: Art.1. Ustawa określa zasady: 2) udzielania zamówień, o których mowa w art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020), jeżeli ich wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro, zwanych dalej „zamówieniami z dziedziny nauki”, przez podmioty określone w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, do których stosuje się przepisy ustawy, zwane dalej „podmiotami zamawiającymi”. W jaki sposób należy udzielać zamówień o wartości równej lub wyższej niż 30 tys. Euro, a nie przekraczającej „progu unijnego” określa kierownik zamawiającego w Regulaminie wewnętrznym udzielania zamówień. W przypadku nabywania dostaw, usług lub robót budowlanych, które są chronione prawem, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit b) ustawy Pzp, możliwe jest udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki.
Łukasz Czaban


Chcesz przeczytać pozostałe porady Ekspertów? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy