Porady Ekspertów


Eksperci odpowiedzieli już na 2139 Waszych pytań.

W otwartej wersji EduStrefy masz dostęp do 250 odpowiedzi Ekspertów.
Chcesz przeczytać pozostałe porady Ekspertów? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy


dot. regulaminu ZP
Treść pytania:
Czy jest obowiązkiem jednostki samorządowej posiadać regulamin ZP - dla zamówień poniżej 30 tyś euro , czy jest to uregulowane przepisami i jakimi. Czy dla zamówień powyżej 30 tyś wystarczy ustawa ZP i na nią się powoływać i nie trzeba sporządzać żadnych regulaminów?
Odpowiedź:
Nie ma takiego obowiązku. Natomiast jeżeli regulamin w jednostce jest to kontrole weryfikują prawidłowość udzielania zakupów do 3 tys euro pod kątem zgodności z regulaminem. W przypadku małych zakupów ustawy nie stosujemy, natomiast można prowadzić przetarg zgodnie z art. 70 (1) kc - ale to też w przypadkach większych wartości.
Iwona Holka
Wadium
Treść pytania:
Przetarg podzielony na 7 części, każda zabezpieczona wadium: Cz. 1 w wys. 1500, pozostałe po 2.500 zł. Wykonawca złożył ofertę na cz. 1 oraz 5, 6 i 7. Wadium w kwocie 9000 zł wpłacił przelewem, w opisie przelewu wpisał „Wadium w postępowaniu nr.. Część od nr 1 do 4.” Kwotowo wszystkie części są zabezpieczone, ale z opisu przelewu nie wynika, żeby wpłacił wadium na cz.5-7. Jak zamawiający ma postąpić? Uznać wadium na cz. 5-7? Czy odrzucić te oferty na podst. art. 89 ust.1 pkt 7b i uznać tylko ofertę na część 1?
Odpowiedź:
Jeżeli mamy wszystkie złożone części zabezpieczone wadium i kwoty się zgadzają: uznać. Popełnił błąd w opisie przelewu. Jeżeli można „dopasować” bez problemu częsc do wadium to proszę uznać.
Iwona Holka
ponowne wezwanie do wyjśnienia rażąco niskiej ceny
Treść pytania:
Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do RNC ( robota budowlana , wynagrodzenie ryczałtowe , kosztorys po podpisaniu umowy) złożył kosztorys ogólny ze stawką 16 roboczogodzina. Wezwany do ponownego wyjaśnienia przyczyny zastosowania stawki poniżej minimalnej wyjaśnił że się pomylił i pomyłkowo załączył niewłaściwy kosztorys. W wyjaśnieniu wskazując jednocześnie, iż prawidłowa stawka to 17 zł/godz, oraz załączył nowy kosztorys ogólny, jednocześnie zmniejszając koszty pośrednie i zysk. Cena oferty ta sama. Co robić?
Odpowiedź:
Jeżeli całkowita cena oferty nie jest Państwa zdaniem rażąco niska i gwarantuje prawidłowe wykonanie zamówienia a wykonawca wskazuje koszty pośrednie i zysk: uznać wyjaśnienia.
Iwona Holka
Omyłka pisarska
Treść pytania:
W form. a - c Wyk. w kol. Producent/nazwa handl. w poz. 1 nie wypełnił. Niestety przeoczyłam to miejsce nie wypełnione i wezwałam do uzupełnienia najkorzystniejszej oferty. Wykonawca w uzupełnionych dokumentach przysł pismo info. o omyłce pisarskiej tj. Informujemy ze podczas składania oferty doszło do omyłki pisarskiej w pozycji Ostrza do piły w zadaniu 1,2 zostały umieszczone niepoprawne nr kat. (od produktów, których nie ma już w ofercie firma ...) Przesyłam poprawiony F a-c i prosimy o korektę. Producent cena i ilość zostały podane prawidłowo i spełniają wymagania Zam. Odrzucić czy uznać.
Odpowiedź:
Moim zdaniem jest to zmiana treści oferty, ale w bardzo podobnej do opisywanej przez Panią sprawie KIO wydała wyrok w którym uznano ofertę za prawidłową: KIO 2179/15.
Iwona Holka
Podpisanie dokumentów
Treść pytania:
Czy dokumenty, zamieszczane i przesyłane przez Zamawiającego (Ogłoszenie, SIWZ, Odpowiedzi na zapytania, Wynik postępowania, Wezwanie do uzupełnienia dokumentów, itp.) na platformie zakupowej oraz na stronie internetowej Zamawiającego - w postępowaniu powyżej progu unijnego w trybie przetargu nieograniczonego - powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej czy też może to być skan tych dokumentów z podpisem osoby upoważnionej?
Odpowiedź:
Wystarczający jest skan, czyli forma dokumentowa. Zamawiający nie ma obowiązku podpisywania dokumentów podpisem elektronicznym.
Iwona Holka
zagraniczne zaświadczenie o niekaralności a polskie KRK + ecris
Treść pytania:
Czy dokument dotyczący niekaralności w innym niz Polska państwie UE uzyskany za pośrednictwem polskiego KRK wraz z informacją z systemu ecris jest równoważny z zaświadczeniem o niekaralności uzyskanym w danym państwie w świetle ustawy Pzp i rozporządzenia o dokumentach? Czy można go bezpecznie używać w postępowaniach prowadzonych na bazie Pzp?
Odpowiedź:
Tak, podstawą prawną w tym przypadku będzie art. 7 ust. 1 a ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym. Ustawa
Iwona Holka
zakup serwera - dodatkowe oprogramowanie z NAZWAMI
Treść pytania:
Czy w PN krajowym w OPZ dla serwera można podać nazwy własne oczekiwanego oprogramowania dodatkowego np. MS Windows Server 2019 Standard moduł na 16 rdzeni, czy jakoś to trzeba obejść?
Odpowiedź:
Można podać nazwę, ale należałoby opisać równoważność, chociażby w zakresie kilku parametrów najważniejszych. Czyli: MS Windows Server 2019 Standard moduł na 16 rdzeni lub równoważny, przy czym za równoważne zamawiający uzna oprogramowanie spełniające następujące parametry ….(i w zasadzie przepisujemy z karty katalogowej MS Windows).
Iwona Holka
Wykazanie doświadczenia
Treść pytania:
Warunek SIWZ: min. 2 zamówienia na eksploatację kotłowni na kwotę x. Przez 1 zamówienie Zamawiający rozumie jedną umowę, pojedyncze odrębne zobowiązanie. Pytanie: czy Wykonawca spełni warunek doświadczenia jeśli przedłoży OŚWIADCZENIE WŁASNE że należycie eksploatował samodzielnie systemy cieplne na wymaganą kwotę w dwóch własnych kotłowniach?
Odpowiedź:
Zamawiający może zakwestionować takie oświadczenie i dodatkowo dopytywać. Może też zakwestionować wskazując, iż doświadczenie winno być zdobyte w realizacjach dla innych podmiotów, jednak w orzecznictwie KIO przyjmowano takie doświadczenie własne (chociaż nie jest to ugruntowana linia orzecznicza).
Iwona Holka
Monitoring
Treść pytania:
Czy wykonanie monitoringu zewnętrznego jest robotą budowlaną czy dostawą ?
Odpowiedź:
Jeżeli większą wartością jest wartość sprzętu i instalacja - dostawa, jeżeli robót - robota. Moim zdaniem dostawa z rozmieszczeniem i instalacją.
Iwona Holka
Gwarancja wadialna na płycie CD
Treść pytania:
Prowadzimy postępowanie "biuletynowe" i wykonawca (pomimo braku naszych zapisów w SIWZ na temat możliwości złożenia dokumentu wadialnego w elektronicznej formie, gdyż mamy opisaną jedynie tradycyjną papierową) złożył nam wadialną gwarancję opatrzoną podpisem elektronicznym. Wiem, że taka gwarancja, o ile oczywiście zabezpiecza zapisami zamawiającego, jest prawidłowa i należy ją uznać, tylko zastanawia mnie sposób jej dostarczenia. Otóż wykonawca nagrał ją na płytę CD i włożył do koperty z ofertą. Jest to odpowiednia droga do jej dostarczenia?
Odpowiedź:
Tak jest. Jest to prawidłowy sposób. Proszę ją sobie tylko zapisać na dysku. Podsyłam wyrok, gdzie KIO mówi o CD.
Iwona Holka


Chcesz przeczytać pozostałe porady Ekspertów? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy