Porady Ekspertów


Eksperci odpowiedzieli już na 2348 Waszych pytań.

W otwartej wersji EduStrefy masz dostęp do 278 odpowiedzi Ekspertów.
Chcesz przeczytać pozostałe porady Ekspertów? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy


usługi społeczne odwołanie
Treść pytania:
Czy jest możliwości wniesienia odwołania w przypadku zamówień na usługi społecznej o wartości mniejszej niż kwota 750 000 euro?
Odpowiedź:
W postanowieniu z dnia 25 sierpnia 2017 r., IX Ca 807/17, Sąd Okręgowy w Olsztynie uznał, że dopuszczalne jest wniesienie odwołania, jednak KIO orzeka w większości przypadków zbieżnie ze stanowiskiem UZP, iż wniesienie odwołania jest niedopuszczalne. Odwołanie jest więc obarczone dużym ryzykiem jego odrzucenia. Z opinii UZP:Procedura udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne w oparciu o art. 138o ustawy Pzp, tj. zamówień, których wartość nie przekracza 750 000 euro – w przypadku zamówień innych niż zamówienia sektorowe lub zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa lub 1 000 000 euro – w przypadku zamówień sektorowych, tworzona jest przez samego zamawiającego. Zamawiający zobowiązany jest w tym zakresie jedynie do uwzględnienia norm zawartych w art. 138o ust. 2–4 znowelizowanej ustawy Pzp, które to przepisy nie przewidują odesłania do stosowania przepisów działu VI ustawy Pzp, tak jak to jest w przypadku zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartościach przekraczających kwoty, o których mowa w art. 138g ustawy Pzp. Uwzględniając powyższe, uznać należy, że wykonawcy uczestniczącemu w takim postępowaniu nie przysługuje odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. W przypadku postępowań prowadzonych w oparciu o art. 138o ustawy Pzp zamawiającego nie wiążą przepisy ustawy Pzp, z wyjątkiem reguł wskazanych w ust. 2-4 powyższego artykułu, a co za tym idzie zasadnym wydaje się twierdzenie, że wykonawca nie ma możliwości skorzystania ze środków odwoławczych przewidzianych w dziale VI ustawy Pzp.
Iwona Holka
Planowanie
Treść pytania:
Planuję w listopadzie br. przeprowadzić postępowanie na świadczenie usług pocztowych w roku 2021. Zgodnie z wewnętrznym regulaminem, we wniosku o wszczęcie postępowania muszę określić czy "przedmiot zamówienia był zaplanowany/nie był zaplanowany do realizacji w ..... roku". Oczywiście był zaplanowany, jednak czy w związku z tym, że umowę planujemy zawrzeć jeszcze w tym roku, to czy powinnam napisać że przedmiot zamówienia został zaplanowany do realizacji w 2020 czy 2021 roku? (Bo udzielamy zamówienia w tym roku, a będziemy je "realizować" w przyszłym?)
Odpowiedź:
Zaplanowany do realizacji oznacza jego wykonywanie w 2021 roku. Więc proszę wpisać 2021.
Iwona Holka
dotyczy robót budowlanych
Treść pytania:
Jeden z oferentów w trakcie trwania postępowania zadał pytanie zamawiającemu dotyczącej jednej z pozycji zawartej w przedmiarach robót. Zgodnie z odpowiedzią zamawiającego oferenci nie ujęli tej pozycji w kosztorysie, tym samym jej nie wyceniając. Na etapie robót okazało się jednak, że ta pozycja powinna być wyceniona, ponieważ jest konieczność jej wykonania. Jak zamawiający powinien postąpić w takiej sytuacji? Wynagrodzenie jest kosztorysowe.
Odpowiedź:
W tej sytuacji zasadne wydaje się dokonanie zmiany umowy w trybie art. 144.1.2. W tej sytuacji nie ma innego rozwiązania. Oczywiście należy uzasadnić niezbędność tego elementu robót.
Iwona Holka
forma dokumentu
Treść pytania:
Postępowaniu poniżej progów UE prowadzone tylko w formie pisemnej, Wykonawca otrzymał z urzędu skarbowego zaświadczenie o nie zaleganiu z podatkami w formie elektronicznej, czy może go wydrukować i złożyć w formie pisemnej podpisując za zgodność z oryginałem, jeżeli tak jaka będzie podstawa.
Odpowiedź:
Nie, w ten sposób nie może ponieważ oryginał dokumentu jest w formie elektronicznej. Winien przesłać Zamawiającemu (e-mail) dokument elektroniczny który uzyskał z US. Taki dokument będzie prawidłowy.
Iwona Holka
Rozbieżność w żądaniu dokumentów
Treść pytania:
Które art. ustawy Pzp zostały naruszone, jeżeli wykonawca w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu żądał od podmiotów krajowych KRS lub CEiDG a nie żądał odpowiednika tego dokumentu od podmiotów zagranicznych? 7 ust. 1 lub 25 ust. 1 a może 41 i 36 lub inne?
Odpowiedź:
Tak, mamy w tym przypadku nierówne traktowanie wykonawców (7.1) oraz żądanie dokumentów, które nie są niezbędne: 25.1.
Iwona Holka
Wartość zamówienia o którym mowa w art 67 ust 1 pkt 6
Treść pytania:
Przeprowadzam PN na RB i przewiduje zamówienia o którym mowa w art 67 ust 1 pkt 6 realizowane w wolnej ręce. Wartość samego przetrgu stanowi A Wartość WR stanoowi B. Przed wszczęciem przetargu zgodnie z treścią art 32 ust 3 wartość zamówienia ustalona jest jako suma A+B. Po roku wszczynam WR Czy wartościa tego postepowania jest konsekwentnie A+B czy tylko B?
Odpowiedź:
Wartością ZWR jest tylko wartość ZWR. Czyli B.
Iwona Holka
Szacowanie
Treść pytania:
Witam, czy dobrze postąpimy jeśli w przetargu unijnym (umowa na rok) jeden z pakietów podpiszemy umowę na 6 m-cy. Po czym ogłosimy kolejny unijny na ten pakiet na kolejne 6 m-cy. Szacowanie tego pakietu mamy na 6 m-cy. Czy to nie jest dzielenie zamówienia? Pozdrawiam i proszę o odpowiedź.
Odpowiedź:
Będzie to dzielenie zamówienia. Można zamówienie udzielić na 6 miesięcy, potem kolejne na 6, ale wartością zamówienia będzie suma, czyli 12 miesięcy. Czyli każda z części będzie w procedurze jak dla 12 miesięcy.
Iwona Holka
zmiana umowy
Treść pytania:
Czy można zastosować taki zapis (umowa nie przekroczy w faktycznej realizacji 12 miesięcy): Zamawiający przewiduje, że w przypadku niewykorzystania min. 30 % (gwarantowane minimum dla wykonawcy) kwoty stanowiącej równowartość łącznej ceny brutto, wskazanej w ofercie Wykonawcy, w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2021 r., umowa ulega przedłużeniu do dnia spełniania tego warunku.
Odpowiedź:
Tak, oczywiście można, tylko z małą modyfikacją: powinien być wskazany termin przedłużenia (np. o kolejne 12 miesięcy), żeby nie było sytuacji, że zawieramy umowę na czas nieoznaczony.
Iwona Holka
art. 144 ust. 1 pkt 6 Pzp
Treść pytania:
Chcemy zastosować art. 144 ust. 1 pkt 6 Pzp w umowie na dzierżawę drukarek tj. wziąć w dzierżawę dodatkowo 3 urządzenia o wartości mniejszej niż 10% wartości zamówienia. Wykonawca proponuje wydzierżawić nam te urządzenia po cenie niższej niż oferował je w formularzu cenowym w przetargu, gdyż obecnie stosuje upust. Czy możemy zawrzeć aneks z cenami niższymi niż były w formularzu cenowym w przetargu?
Odpowiedź:
Jak najbardziej. Mogą Państwo wydzierżawić te dodatkowe urządzenia z niższymi cenami.
Iwona Holka
zapis w regulaminie udzielania zamówień do 30 tys euro
Treść pytania:
W Regulaminie mam podział na zamówienia ze względu wartości do 5000 euro, od 5000 euro do 15 000 euro oraz od 15000 euro 30 000 euro i określone warunki Przy zamówieniach do 5000 euro dopuszczamy formę udzielenia zamówienia na podstawie Zlecenia bądź umowy. Pytanie czy możemy dodatkowo prowadzić zapis, że udzielenie zamówień powyżej 10 tys zł. następuje tylko na podstawie umowy.
Odpowiedź:
Oczywiście, taki zapis jest jak najbardziej prawidłowy
Iwona Holka


Chcesz przeczytać pozostałe porady Ekspertów? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy