Porady Ekspertów


Eksperci odpowiedzieli już na 2139 Waszych pytań.

W otwartej wersji EduStrefy masz dostęp do 250 odpowiedzi Ekspertów.
Chcesz przeczytać pozostałe porady Ekspertów? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy


odstąpienie od umowy Covid -19
Treść pytania:
W związku z wystąpieniem pandemii Covid-19 Zamawiający w zmniejszonym zakresie realizuje umowę na świadczenie usług transportowych. Przeprowadzono negocjacje w celu ewentualnej zmiany umowy, ale nie osiągnięto porozumienia. Wykonawca wskazuje, że nie zarabia na realizacji tej umowy i złoży wniosek o odstąpienie od umowy. Czy któraś ze stron umowy będzie winna odstąpieniu od umowy i konieczne będzie naliczenie jej kar umownych?
Odpowiedź:
Tzw. tarcza antykryzysowa w art. 15 r wprowadziła zakaz potrącania kar umownych zastrzeżonych na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności a także zakaz zaspokojenia tych kar z zabezpieczenia należytego wykonania umowy - w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii; źródło: uzp Nie muszą Państwo naliczać kar umownych.
Iwona Holka
Ustalenie orientacyjnej wartości zamówienia w planie zamówień publicznych
Treść pytania:
Czy orientacyjna wartość zamówienia ustalana na potrzeby planu postępowań zamówień publicznych powinna odpowiadać kwocie zatwierdzonej w planie finansowym? W jaki sposób należy ustalić orientacyjną wartość zamówienia publicznego, jeżeli w zatwierdzonym planie finansowym widnieje kwota na realizację wcześniej przeprowadzonego postępowania a nie kwota zaplanowana na nowe postępowanie.
Odpowiedź:
Niekoniecznie. Plan finansowy wskazuje na możliwości finansowe jednostki, natomiast orientacyjna wartość to bardzo wstępne szacowanie, przybliżona wartość. Za opinią UZP: Orientacyjna wartość zamówienia, o której mowa w art. 13a ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, stanowi co do zasady ustaloną w momencie sporządzania planu, przybliżoną wartość nabywanych dostaw, usług lub robót budowlanych. Wartości orientacyjnej nie można utożsamiać z pojęciem „szacowanej wartości zamówienia" będącej szacunkowym wynagrodzeniem wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalonym przez zamawiającego z należytą starannością na podstawie art. 32 - 34 ustawy Pzp, a także pojęciem „kwoty na sfinansowanie zamówienia", o którym mowa w art. 86 ust. 3 pkt 1 ustawy Pzp. Ustalenie szacunkowej wartości zamówienia, w świetle art. 35 ust. 1 ustawy Pzp, następuje nie wcześniej niż 3 lub 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania, jeżeli przedmiotem zamówienia są odpowiednio dostawy i usługi lub roboty budowlane. Podanie odpowiedniej kwoty przeznaczonej na wynagrodzenie wykonawcy, która została zabezpieczona w budżecie zamawiającego następuje z kolej tuż przed otwarciem ofert. Zamawiający w momencie przygotowania planu postępowań, co do zasady nie zna zatem szacunkowej wartości udzielanego zamówienia ani kwoty przeznaczonej na jego sfinansowanie. W konsekwencji wskazana uprzednio w planie kwota nie musi pokrywać się z szacowaną wartością zamówienia, ustalaną zgodnie z art. 32 - 35 ustawy Pzp. Przy czym, przy ustalaniu orientacyjnej wartości zamówienia zasadnym wydaje się pomocnicze zastosowanie reguł określonych przepisami art. 32 i nast., tak aby ww. wartość określała wielkość oraz zakres zamówienia w sposób jak najbardziej rzeczywisty. Istotne jest również, aby orientacyjna wartość zamówienia podawana w planie postępowań jasno wskazywała czy w określonym przypadku mamy do czynienia z postępowaniem prowadzonym w progach krajowych czy unijnych, tj. czy wartość zamówienia jest odpowiednio mniejsza lub co najmniej równa kwotom określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
Iwona Holka
zmiana warunków udziału
Treść pytania:
PN poniżej progów, współfinansowany ze środków UE. podział na dwa zadania (części). Wykonawca zadał pytanie o warunki udziału dot. jednego z zadań, jego zdaniem warunek związany z doświadczeniem był postawiony zbyt wysoki (w skład robót budowlanych wchodziła dostawa i montaż powtarzalnych kosztownych urządzeń). Czy Zamawiający, mógł przed otwarciem ofert zmienić warunki udziału (obniżyć) proporcjonalnie dla obu zadań,dokonując zmiany SIWZ, ogłoszenia i przedłużając termin składania ofert? czy należy postępowanie unieważnić i ogłosić jeszcze raz z nowymi warunkami?
Odpowiedź:
Oczywiście wystarczająca jest zmiana. Nie ma potrzeby unieważnienia postępowania.
Iwona Holka
Wezwanie do złożenia dokumentów z art 26 ust 1 (procedura odwrócona)
Treść pytania:
W postępowaniu składanie ofert w dniu 06.04.2020 r. Wezwanie do złożenia dokumentów (art 26 ust 1) w dniu 05.05.2020 r. Dokumenty złożone przez Wykonawcę 09.05.2020 r. w tym KRK z datą wystawienia 04.11.2019 r. Czy KRK jest ważny, czy trzeba wzywać Wykonawcę do uzupełnienia?
Odpowiedź:
KRK jest ważny, jeżeli będzie nie starszy niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. Ten jest jak najbardziej prawidłowy.
Iwona Holka
dostawa laptopów
Treść pytania:
Czy do zakupu sprzętu komputerowego 9laptopów/tabletów) dla szkół można stosować art. 6 tzw. ustawy o COVID-19?
Odpowiedź:
tylko wtedy gdyby były wykorzystywane np. do pracy zdalnej, albo faktycznie pojawiłaby się potrzeba ich zakupu bezpośrednio związana z zagrożeniem epidemiologicznym.
Iwona Holka
żądanie dokumentów od podmiotu udostepniającego zasób
Treść pytania:
W przypadku polegania na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, wykonawca w odniesieniu do tych podmiotów składa dokumenty o których mowa w § 5 pkt 1-9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Cz ten zapis powinno stosowac sie obligatoryjnie, tzn czy od podmiotów udostepniających zasoby żądamy obligatoryjnie więcej niż od samych wykonawców ?
Odpowiedź:
Nie, wymagamy tylko tyle ile od samego wykonawcy. Gdyby potrzebowała Pani „podkładki” to bardzo dobrze tę kwestię wyjaśnia uchwała KIO/KU 21/19 z 01.04.2019 r.
Iwona Holka
Rażąco niska cena - podwyżka ceny przez Wykonawce
Treść pytania:
Czy Wykonawca składając wyjaśnienie rażąco niskiej ceny - może w swoich wyjaśnieniach stwierdzić że się pomylił i podwyższyć tą cenę?
Odpowiedź:
Absolutnie nie, byłyby to nieuprawnione negocjacje oferty. Taka oferta podlegałaby odrzuceniu.
Iwona Holka
Zaświadczenie z banku
Treść pytania:
W przetargu należy wykazać zaświadczenie z banku że dysponujemy zdolnością kredytową. Zaświadczenie to jest ważne przez 1 miesiąc. Co jeśli mamy już je a przetarg ulegnie przesunięciu i nie zmieścimy się w okresie 1 miesiąca. Czy możemy do przetargu dodać ten dokument? Jest jakiś przepis który o tym mówi?
Odpowiedź:
Zaświadczenie jest ważne! miesiąc przed terminem składania ofert. Więc nawet jeżeli zamawiający wezwie Państwa 2 miesiące po otwarciu, a jest ono z daty na miesiąc przed składaniem: jest prawidłowe. Stanowi o tym §2 ust.2 pkt 3 rozporządzenia ws dokumentów. Taki dokument w razie gdyby był nieprawidłowy podlega również uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Wtedy po takim wezwaniu mogą Państwo złożyć również dokument wystawiony po terminie składania ofert i będzie to prawidłowe.
Iwona Holka
zmiana terminu składania ofert przetarg unijny w dniu złożenia ofert czy tak można
Treść pytania:
Witam, czy Zamawiający może bez podania przyczyny zmienić termin składania ofert w dniu składania w postępowaniu unijnym, dokładnie kilka minut przed wyznaczoną godziną złożenia oferty. Czy Wykonawca może coś zrobić z tym
Odpowiedź:
Może i zdarza się tak robić, gdy np. dowie się, że są problemy z działaniem platformy i problemy ze składaniem ofert elektronicznie. Wtedy tak „ratuje” postępowanie. Niestety nic z tym zrobić nie można.
Iwona Holka
Do 30 tys.euro a wartość złożonych ofert
Treść pytania:
Jak zachować się,gdy osoba prowadząca zamówienie do 30 tys.euro otrzymała 4 oferty,z czego tylko 1 poniżej tej kwoty (dokładnie 29 tys.euro),a pozostałe 3 powyżej.Nasz Regulamin obliguje do przyjęcia szacunku ze średniej tych złożonych ofert (wszystkie ważne) i wówczas należałoby zorganizować przetarg,z tym,że osoba ta upiera się,że więcej niż 29 tys. euro nie może pozyskać, a dostawę trzeba zrealizować.Mamy również zapis w Reg.\"jeżeli uzyskane w wyniku złożonych ofert kwoty są wyższe od kwoty,którą dysponuje zamawiający w planie,może on odstąpić od udziel. zamówienia\",jednak 1 jest ok.
Odpowiedź:
Czy te warości są netto? Jeżeli brutto przekraczają 30.000 a netto nie to uważam, że można prawidłowo udzielić takiego zamówienia. Przy szacowaniu mówimy o wartościach netto. Wcześniej też zapewne było szacowanie, bo przecież teraz już było zapytanie ofertowe. Popatrzcie proszę na wartości netto tych ofert. Jeżeli mieszczą się do 30 - to nie ma ryzyka nawet gdy brutto przekracza.
Iwona Holka


Chcesz przeczytać pozostałe porady Ekspertów? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy