Porady Ekspertów


Eksperci odpowiedzieli już na 2348 Waszych pytań.

W otwartej wersji EduStrefy masz dostęp do 278 odpowiedzi Ekspertów.
Chcesz przeczytać pozostałe porady Ekspertów? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy


kompleksowa dostawa ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej
Treść pytania:
Witam. Proszę o informację, czy mogę udzielić zamowienia na kompleksowa dostawę ciepła (dostawa i przesył) na czas nieoznaczony - na pdstawie art. 143 ust. 1 ustawy Pzp. Tryb - PN, kwoty pow. 214 000 euro. Pozdrawiam
Odpowiedź:
Tak, umowa na dostawę ciepła może być udzielona na czas nieoznaczony.
Iwona Holka
Szacowanie wartości zamówienia
Treść pytania:
Czy w sytuacji gdy w styczniu 2020 wszczęto postępowanie i udzielono zamówienia na usługi sprzątania na 12 mcy, wszczynajac postępowanie w grudniu 2020 i udzielając zamówienia w styczniu 2021 r. należy szacować wartość zamówienia łącznie, czy też brak tu tożsamości czasowej
Odpowiedź:
Szacujemy łącznie zamówienia objęte jednym budżetem. Jeżeli zamówienia mieszczą się w ramach jednego roku budżetowego u Państwa to należy je szacować łącznie.
Iwona Holka
Art. 29 ust. 3a
Treść pytania:
Chciałabym ogłosić przetarg nieograniczony na usługę polegającą na zbieraniu ankiet. Czy w związku z tym w SIWZ powinien znaleźć się zapis który narzuca Wykonawcy obowiązek zatrudnienia osób na podstawie umowę o pracę osób wykonujących czynności ankietyzowania przy realizacji zamówienia. Czy ankieterzy nie muszą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę?
Odpowiedź:
Nie, do czynności wykonywanych przy przeprowadzaniu ankiet nie powinno się wymagać zatrudnienia na umowę o pracę.
Iwona Holka
wyłączenie z ustawy Pzp - dziedzina nauki
Treść pytania:
Chciałam dopytać o kwestię wyłączenia stosowania ustawy Pzp. Jeśli Instytut naukowy, realizuje projekt europejski w ramach POIR z komercjalizacją wyników, to czy może stosować wyłączenie z ustawy Pzp takie jak art. 4d.1.1), w nowej ustawie 11.5.1)? Z góry dziękuję za informacje. Monika UK
Odpowiedź:
jeżeli komercjalizacja wyników nie przeczy temu, iż zamówienie nie służy prowadzeniu produkcji masowej czy pokrycia kosztów badań lub rozwoju, to sam jej fakt nie wyłącza możliwość skorzystania ze zwolnienia. Polecam też Komunikat Komisji z dnia 14 grudnia 2007 r. zatytułowany „Zamówienia przedkomercyjne: wspieranie innowacyjności w celu zapewnienia trwałości i wysokiej jakości usług publicznych w Europie” - ale on dotyczy głównie 62.1.3, 67.1.1b)
Iwona Holka
zdublowane pozycje w kosztorysie. Czy Wykonawca powinien zostać wykluczony
Treść pytania:
Wykonawca w kosztorysie ofertowym zdublował kilkanaście pozycji , pozycje zdublowane różnią się cenami jednostkowymi. Czy wykonawca powinien zostać wykluczony z przetargu za dołączenie kosztorysu niezgodnego z SIWZ czy też Zamawiający powinien zadać pytanie do Wykonawcy z trybu Art 87 ust1 a pózniej na podstawie art 87 ust 2 pkt 3 poprawić kosztorys? Czy jest w ogóle możliwe poprawienie to jako omyłki skoro ceny jednostkowe zdublowanych pozycji się różnią?
Odpowiedź:
Jeżeli wykonawca dołączył kosztorys ze zdublowanymi pozycjami jednostkowymi, które się różnią między sobą i zamawiający nie wie, która jest właściwa to taką ofertę należy odrzucić na podstawie art. 89.1.6 - błąd w obliczeniu ceny. Jakiekolwiek wyjaśnienia prowadziłyby de facto do negocjacji treści oferty i wykonawca mógłby obecnie wybrać, która cena jednostkowa jest oferowana.
Iwona Holka
badanie doświadczenia osób
Treść pytania:
Przetarg nieograniczony na usługi. Warunek udziału- wykaz wykonanych przez Wykonawcę usług wraz z dowodami należytego wykonania. Kryterium oceny - dysponowanie dodatkowymi osobami, które będą realizować zamówienie. Każda z tych osób - wykaz wykonanych usług, nie wymagano dowodów potwierdzających należyte wykonanie usługi. Czy podczas badania doświadczenia osób w kryterium oceny Zamawiający może korzystać z wiedzy, którą pozyskał z dowodów należytego wykonania usługi złożonych na spełnienie warunku udziału w postępowaniu, w przypadku gdy dotyczy to tej samej usługi?
Odpowiedź:
Tak, może z tego skorzystać, jeżeli dokumenty zostały złożone. Jednakże dokumenty składanie na potwierdzenie należytego wykonania usług składane są na wezwanie i od wykonawcy uzyskującego największą liczbę punktów, więc weryfikacja punktacji w ramach kryteriów winna się odbyć przed weryfikacją podmiotową.
Iwona Holka
zakłocenie konkurencji
Treść pytania:
Jeśli braliśmy udział w poprzednim postępowaniu dotyczącym opracowania dokumentacji projektowej, a teraz chcemy wziąć udział w postępowaniu dotyczącym realizacji...czy musimy zaznaczyć TAK w JEDZ jeśli uważamy, że nie dojdzie do zakłócenia konkurencji? Ponieważ Zamawiający podjął wszelkie kroki w celu jej wyeliminowania poprzez: udostępnienie pełnej dokumentacji projektowej, możliwością odbycia wizji lokalnej czy odpowiednio długi terminem na złożenia ofert.
Odpowiedź:
Tak, proszę zaznaczyć tę opcję w JEDZ. Podsyłam sygnaturę wyroku KIO w podobnej sprawie: warto użyć argumentacji tam przywołanej. KIO 2037/18.
Iwona Holka
wiele odwołań a przystąpienie
Treść pytania:
Czy w sytuacji, gdzie w jednym postępowaniu złożono kilka odwołań na nieodrzucenie ofert konkurencji, przyłączający powinien przyłączając się do postępowania odwoławczego odnieść się do jednego odwołania, czy może odnieść się do każdego z osobna? Przyłączający nie wie na tym etapie, czy Prezes Izby zarządzi łączne rozpoznanie odwołań, a jego interes jest uzależniony od treści każdego odwołania z osobna.
Odpowiedź:
Zapewne sprawy zostaną połączone, natomiast można przystępować do każdego postępowania odwoławczego, a te są wywołane odwołaniem. Czyli jedno odwołanie - jedno postępowanie. Jeżeli wniesiono trzy - możecie przystąpić Państwo do trzech i to jeszcze wybierając strony.
Iwona Holka
Czy taryfikator korekt przewiduje korektę
Treść pytania:
Roboty budowlane, przetarg poniżej. Czy taryfikator korekt przewiduje korektę i w jakiej wysokości w przypadku braku oznaczeń ze dane postępowanie jest prowadzone ze środków UE tj. ani w SIWZ, ogłoszeniu ani w żadnym innym dokumencie nie umieszczono oznaczeń ani nazwy projektu.
Odpowiedź:
Taryfikator korekt nie przewiduje za to korekty. Jest to naruszenie umowy o dofinansowanie, a nie nieprawidłowość skutkująca korektą. Żeby mówić o nieprawidłowości musi kontrola powołać się na nieuzasadniony wydatek, szkodę w budżecie, naruszenie przepisów, w przypadku oznakowania nie mówimy o takiej nieprawidłowości.
Iwona Holka
usługa społeczna
Treść pytania:
Czy w postępowaniu na usługę społeczną z art 138 o Pzp mogę dowolnie konstruować terminy na zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi.? Nie mam regulaminu W opisie przedmiotu zamówienia są sformułowane zasady tego postępowania, Chciałabym wprowadzić zapis np. \\\"Wykonawcy mają 2 dni liczone od dnia następnego po zamieszczeniu ogłoszenia na BIP na składanie pytań i wniosków o wyjaśnienia. Zamawiający odpowie tylko na te, które dotrą do niego w tym terminie i zrobi to nie później niż na 2 dni przed otwarciem ofert. Renata
Odpowiedź:
Tak jest :-) i tak będzie jeszcze do 31.12.2021, potem niestety „małe” społeczne udzielane będą na zasadach zamówień krajowych, biuletynowych.
Iwona Holka


Chcesz przeczytać pozostałe porady Ekspertów? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy