Porady Ekspertów


Eksperci odpowiedzieli już na 2348 Waszych pytań.

W otwartej wersji EduStrefy masz dostęp do 278 odpowiedzi Ekspertów.
Chcesz przeczytać pozostałe porady Ekspertów? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy


Żądanie dokumentów w postępowaniu powyżej progów unijnych
Treść pytania:
Czy w postępowaniu powyżej progów unijnych jest obowiązek żądania dokumentów potwierdzający brak podstaw wykluczenia np. ZUS, US?
Odpowiedź:
Jest obowiązek, ale tylko JEDZ, oświadczeń i KRK. ZUS i US powiązane są z przesłanką fakultatywną z art. 24. 5.8 i nie ma potrzeby wymagania dokumentów.
Iwona Holka
koronawirus a zatrzymanie wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Treść pytania:
Czy jeżeli Wykonawca odstąpił od podpisania umowy i przedstawił okoliczności wynikłe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (tj wpłynęło odwołanie, które zostało oddalone , a rozprawa odbyła się po 2,5 m-ca) odmowa współpracy podwykonawców z Wykonawcą, wzrost cen materiałów, wydłużony termin dostaw strategicznych materiałów, co w konsekwencji sprawiło, że Wykonawca nie wykona przedmiotu zamówienia za cenę podaną w złożonej ofercie, Zamawiający może dokonać zwrotu wadium?
Odpowiedź:
Jeżeli uchyla się od zawarcia - zatrzymujemy. Żadna tarcza nie wyłączyła tego obowiązku. Natomiast widzę inne rozwiązanie: zawiera umowę i od niej odstępuje, a Państwo mocą przepisów o Tarczy nie naliczacie z tego tytułu kar, przyjmując, że jego odstąpienie jest uzasadnione zewnętrznymi, covidowymi przesłankami.
Iwona Holka
przetarg unijny-wezwanie do dokumnetów w trybie art. 26 ust. 1
Treść pytania:
W ofercie wykonawca wykazał (w zakresie wiedzy i doświadczenia) poleganie na zasobach podmiotu trzeciego, dołączył zobowiązanie.Czy w momencie wezwania wykonawcy do złożenia dok. w trybie art. 26 ust. 1, podmiot trzeci musi równocześnie złożyć taki sam zakres dokumentów jak wykonawca tj. również wymagany wykaz dostaw i osób z referencjami.
Odpowiedź:
Dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia P3 składa takie jak wykonawca. Wykaz doświadczenia składa wykonawca wskazują, że D/U/RB były wykonane przez P3. Na potwierdzenie składane są poświadczenia wykonanych prac wystawione na rzecz P3.
Iwona Holka
warunek udziału w postępowaniu - doświadczenie
Treść pytania:
Czy Zamawiający chcąc wybudować 23 instalacje fotowoltaiczne może wymagać wykonania aż 15 instalacji na potwierdzenie posiadanego doświadczenia? Czy doświadczenie w wykonaniu już np. 3-4 instalacji potwierdzi nam zdolność do wykonania zamówienia?
Odpowiedź:
Moim zdaniem należy zweryfikować i zastanowić się kiedy wykonawca nabywa doświadczenie w przypadku tego typu zamówień. Jeżeli wykonał 3 - 4 instalacje to uważam, że doświadczenie nabył. Wymaganie aż 15 może zawężać rynek wykonawców.
Iwona Holka
Termin związania ofertą
Treść pytania:
Przetarg krajowy budowlanka, dofinansowanie ze środków Unijnych. Koniec terminu związania ofertą kończył się 27 maja 2020 roku (gwarancja wadialna była do 28 maja). Niestety prośbę o przedłożenie terminu związania ofertą wysłałam do Wykonawcy 25 maja 2020 roku (krótko mówiąc nie zachowałam pełnych 3 dni) Zgoda do Wykonawcy wpłynęła 26 maja 2020 roku. Moje pytanie czy poniosę konsekwencje z tytułu art. 85 ust. 5. Czy Unia może wprowadzić korektę i zmniejszyć nam wypłatę dofinansowania.
Odpowiedź:
Wszystko się zmieściło w TZO, więc nawet jeżeli ktoś się doliczy tych dni niedotrzymanych to proszę się nie martwić, nie ma to żadnego znaczenia, nie wpłynęło na wynik. Mogą jedynie napomknąć, ale nie będzie to mogło mieć podstawy do naliczenia korekty.
Iwona Holka
Zobowiązanie podmiotu trzeciego
Treść pytania:
Na jakim etapie badania ofert - przy zastosowaniu procedury odwróconej - Zamawiający powinien analizować kwestię dotyczącą zobowiązań podmiotów trzecich? Czy należy analizować zobowiązania złożone w każdej ofercie i przed oceną ofert czy też po dokonaniu oceny ofert i tylko w stosunku do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza?
Odpowiedź:
Zobowiązanie P3 winno być złożone wraz z ofertą, lecz weryfikowane jest wobec podmiotu ocenionego najwyżej, gdyż odnosi się do warunków udziału w postępowaniu, które badamy od najwyżej ocenionego.
Iwona Holka
ocena ofert
Treść pytania:
Zamawiający wskazał, że Wykonawca w kol 7 ma podać symbol katalogowy producenta i w kol 8 producenta w celu porównania produktu. Wykonawca wpisał producenta ale zamiast symbolu katalogowego, wpisał model który nie wskazuje na 100 % oferowany przedmiot (ale w oferowanym modelu znajduję się ten który interesuje zamawiającego). Przedmiot posiada symbol producenta. Zamawiający opisał dwa przedmioty różniące się tylko wymiarami, a Wykonawca w obu przypadkach wpisał tylko ten sam model. Czy można odrzucić taką ofertę ?? To jedno z moich pierwszych postępowań.
Odpowiedź:
Na tym etapie jeszcze nie należy oferty odrzucać, tylko wezwać wykonawcę do złożenia wyjaśnień w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp. Proszę w wezwaniu opisać sytuację i wezwać do wyjaśnień dotyczących konkretnie zaoferowanego modelu. Dopiero gdyby wykonawca wskazał model nie spełniający wymagań, ofertę należy odrzucić.
Iwona Holka
Wykluczenie na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 20 PZP
Treść pytania:
W postęp. podziel.na części wpłynęło 8 ofert, z czego dwie oferty zostały złożone przez osoby powiązane rodzinnie, co sugeruje ten sam adres zamieszk. i to samo nazwisko. Oferty zostały wypisane tym samym charakterem pisma, z tymi samymi błędami styl. oraz została wskazana ta sama osoba do kontaktów (z ident. mailem i telef.)Żaden z tych wykonawców nie złożył najkorzyst.oferty, jednakże zamawiający zauważa że wykonawcy zawarli porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji. Czy powyższe dowody są wystarczające aby zamaw. wykluczył wykonawców z postępowania na podst.art. 24 ust.1 pkt20 PZP?
Odpowiedź:
Zdecydowanie tak. Proszę rozważyć również zawiadomienie UOKIK o takiej zmowie przetargowej. Przepis 24.1.20 mówi o samym „zakłóceniu” konkurencji, dla spełnienia przesłanki wykluczenia nie jest wymagane, aby którykolwiek z powiązanych wykonawców faktycznie uzyskiwał zamówienie.
Iwona Holka
dot. regulaminu ZP
Treść pytania:
Czy jest obowiązkiem jednostki samorządowej posiadać regulamin ZP - dla zamówień poniżej 30 tyś euro , czy jest to uregulowane przepisami i jakimi. Czy dla zamówień powyżej 30 tyś wystarczy ustawa ZP i na nią się powoływać i nie trzeba sporządzać żadnych regulaminów?
Odpowiedź:
Nie ma takiego obowiązku. Natomiast jeżeli regulamin w jednostce jest to kontrole weryfikują prawidłowość udzielania zakupów do 3 tys euro pod kątem zgodności z regulaminem. W przypadku małych zakupów ustawy nie stosujemy, natomiast można prowadzić przetarg zgodnie z art. 70 (1) kc - ale to też w przypadkach większych wartości.
Iwona Holka
Wadium
Treść pytania:
Przetarg podzielony na 7 części, każda zabezpieczona wadium: Cz. 1 w wys. 1500, pozostałe po 2.500 zł. Wykonawca złożył ofertę na cz. 1 oraz 5, 6 i 7. Wadium w kwocie 9000 zł wpłacił przelewem, w opisie przelewu wpisał „Wadium w postępowaniu nr.. Część od nr 1 do 4.” Kwotowo wszystkie części są zabezpieczone, ale z opisu przelewu nie wynika, żeby wpłacił wadium na cz.5-7. Jak zamawiający ma postąpić? Uznać wadium na cz. 5-7? Czy odrzucić te oferty na podst. art. 89 ust.1 pkt 7b i uznać tylko ofertę na część 1?
Odpowiedź:
Jeżeli mamy wszystkie złożone części zabezpieczone wadium i kwoty się zgadzają: uznać. Popełnił błąd w opisie przelewu. Jeżeli można „dopasować” bez problemu częsc do wadium to proszę uznać.
Iwona Holka


Chcesz przeczytać pozostałe porady Ekspertów? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy